Berichten van 01.07.2011


Stationsplein

Niels van den Berg 01.07.2011

Nog maar kort geleden was er veel overlast op en rondom het stationsplein. Vorige
week werd ik uitgenodigd door een vriend van mij, om eens te komen kijken bij
zijn werkgever die gevestigd is aan het stationsplein. “daar gebeurt zoveel
Niels”, werd mij verteld. Er wordt gedronken in het openbaar, geblowd, gedeald
enz. enz. Ik dacht dat het ondertussen meeviel. Tot ik in de krant lees over de
inbraak bij het VVV kantoor. Blijkbaar speelt er nog wel degelijk veel rondom
beschreven gebied. Iets dat bevestigd wordt door de politie. Het punt heeft
onze aandacht en we moeten bekijken wat we kunnen doen. Maar het kan zo niet
langer doorgaan, dat mag duidelijk zijn. We gaan hier vragen over stellen.


Aquadroom of aquadrama??

Niels van den Berg 01.07.2011

We hebben een paar hete dagen achter de rug. Leerlingen op de school waar ik werk vroegen mij de afgelopen week de oren van de kop. Mogen we iets eerder weg? Ik moet om 15:00 uur in Gronau / Ahaus / Alstätte zijn. Ik vroeg naar de bekende weg, waarom geen Aquadrome dan, dat ligt om de hoek. Veel te duur meneer en weinig  ‘speelruimte’ was menigmaal het antwoord. Het Aquadrama, een bad waar jaar in jaar uit geld bij moet. Ook nu weer is er € 165.000 weggezet uit vrijgevallen kapitaallasten zwembaden. In 1996 heeft er een overdracht plaatsgevonden, die budgettair neutraal verzelfstandigd zijn uitwerking kent.

Een hele vreemde constructie kunnen we zo zeggen. En terwijl we dit schrijven, zal ook dit jaar voor de zoveelste keer blijken dat bezoekersaantallen onvoldoende zijn om met een positief saldo af te sluiten. De hoofdredenen zijn niet zo moeilijk, zoals gezegd de prijs en de open ruimte. Over tien jaar hebben we er ruim een miljoen op toe moeten leggen, op dit zwembad. Een stad als Enschede mag een eigen bad in de tuin hebben liggen, maar niet ten kostte van alles. Aan de bedenkers van dit fenomeen nu de uitdaging om tot een oplossing te komen. Welke veranderingen zijn er nodig om het bad wel rendabel te krijgen? Misschien toch eens nader beschouwen? Ik nodig betrokkenen graag uit om eens met mijn leerlingen in gesprek te gaan, het zal
velen de ogen openen. Ondertussen volg ik dit met grote interesse.


Koersgevend document voor onze stadsring.

Albert Veldt 01.07.2011

In het afgelopen raadsoverleg van maandag werd er door het college ineens een koersdocument gelanceerd.  Zoals u allen weet praten we al enkele maanden over de wegen rond het centrum van Enschede en wil het college door knippen in de Molenstraat en/of knippen in de Zuidlus het autoverkeer in de binnenstad doen afnemen.
Burgerbelangen dankt zijn bestaan en oprichting door initiatief van ongeruste inwoners over het verkeersbeleid in Enschede. Om die reden zijn wij dan ook bezorgd over dit koersdocument wat eigenlijk vanuit de diverse scenario’s de definitieve variant aan ons voorlegt.

Blij zijn we dat, na maanden van inspraak door bewoners, de Molenstraat nu in beide richtingen berijdbaar blijft. Minder blij zijn we met de Zuidlus, die weliswaar niet wordt geknipt, maar dat er wel eenrichtingverkeer ordt voorgesteld op het stukje tussen het voormalige postkantoor en de V&D.
Enkele andere partijen zijn evenals Burgerbelangen voor een goede verkeerscirculatie  i.v.m.  de economische ontwikkelingen in onze stad.De VVD kwam met een alternatief om de Beltstraat, die in de nieuwe variatie doodlopend wordt,  tóch in twee richtingen open te houden. Wij vinden dat eigenlijk een goed voorstel en wachten de reactie van ons College op dit voorstel af.
Eén ding staat vast, nú in het centrum wegen knippen of eenrichting maken zonder te werken aan oplossingen aan de Noordoostelijke kant (NW tangent) en de radialen rond onze stad, zal onherroepelijk leiden tot nog meer opstoppingen op de Singels en dat kunnen we echt niet willen.  Uit de evaluatie van de in de afgelopen maanden gehouden presentaties over het Verkeerscirculatieplan kwam dit ook in ruime mate naar voren.


Bewoners Bolhaar blij met oplossingen wateroverlast

Hans van Agteren 01.07.2011

In de Mozartlaan en Roesingsbleekweg en de straten hier rondom heen is er al jaren spraken van extreme wateroverlast na een hevige regenbui. In vele gevallen loopt het water de woningen in, met alle gevolgen van dien. Volgens de meeste bewoners was dit niet iets van de laatste tijd maar is hier al jaren sprake van. Een maand geleden is er tussen de bewoners, het stadsdeel Noord, de betreffende ambtenaren en mij persoonlijk een gesprek geweest waar deze problemen nadrukkelijk naar voren kwamen.Er zijn op de lange termijn goede oplossingen voorhanden, maar de uitvoering daarvan kost vele jaren en daar zijn de bewoners nu niet meegeholpen.

Onze mensen hebben in een intensief proces met bewoners en gewoon kijken in het veld op een snelle en creatieve manier gezocht naar oplossingen die op korte termijn effect resulteren. Het gaat nu te ver en het wordt dan te technisch om het u nu uit te leggen, maar inspelend op het hoogte verschil zal het overtollige hemelwater op een snelle wijze bovengronds worden afgevoerd naar een aantal weilanden en een retentiegebied.

Deze plannen zijn deze week aan de bewoners voorgelegd. Uit de reacties uit de zaal konden wij opmaken dat een ieder zeer content was over de te nemen maatregelen. De uiteindelijke uitvoering zal oktober/ november van dit jaar plaats vinden. Nu maar hopen dat we in de tussentijd niet geconfronteerd worden met extreme regenbuien.