Berichten van 10.02.2012


Coalitie

André Le Loux 10.02.2012

In het duale stelsel is het niet per definitie zo dat de partijen die een coalitie vormen ook op alle fronten gezamenlijk optrekken. Er zijn afspraken gemaakt in een coalitieakkoord, in eerste instantie behoren de partijen richting te geven aan dit coalitieakkoord en een oordeel te geven over de voorstellen van B en W.

En over het algemeen functioneerde dit dan ook het eerste 1,5 jaar goed. Daarom is de ontwikkeling die je de laatste maanden in onze Raad ziet, dan ook opmerkelijk. Bij het onderwerp armoedebestrijding bleek dat goed overleg tussen de coalitie, om de meningsverschillen met elkaar te delen en te trachten tot een compromis te komen, niet mogelijk was. Bij de fietsnota en de afvalinzameling werd niet eens echt de moeite genomen om tot een coalitiestandpunt te komen, onder het motto: ‘ ach waarom, we hebben al een meerderheid met de oppositiepartijen’ en ‘ we hebben jullie niet nodig’ maar deze week was het helemaal raak toen het onderwerp ‘ passend onderwijs’ aan de orde was.
Nadat er een paar weken geleden een motie was aangenomen (ook ondersteund door Burgerbelangen) om er bij de minister op aan te dringen om de te nemen maatregelen voor het passend onderwijs terug te trekken, stond maandag j.l. het passend onderwijs weer op de agenda.
Hoewel aangekondigd in de krant, kwam de PvdA. nogal verrassend met een voorstel voor lokale compensatiemaatregelen zonder daarover de coalitiepartijen te informeren. Niet zo handig als je weet hoe de stemming destijds over de motie was verlopen. In het daaropvolgende debat kwam dit natuurlijk al snel naar boven. Gevolg: na afloop van het debat gingen zo ongeveer alle coalitiepartijen gefrustreerd naar huis, nadat van een gezamenlijk optreden van de coalitie niets was gebleken. Je vraagt je af waar hier de oorzaak ligt van deze wrijving. De oorzaak zou kunnen liggen in het gegeven dat landelijk het CDA en VVD de dienst uitmaken en lokaal de PvdA natuurlijk een behoorlijke vinger in de pap heeft. Maar dat lijkt ons toch niet het enige. Het lijkt erop dat partijen er bewust op uit zijn om landelijke verschillen van inzicht lokaal uit te vechten. En dit laatste lijkt Burgerbelangen geen goede zaak.
In Enschede zijn we er in eerste instantie voor de burgers van Enschede en laten we ook als zodanig handelen!!!


Financiële perikelen, maar waar leggen we de prioriteit?

Albert Veldt 10.02.2012

Enige weken geleden schreef ik over de aanpassing van het plein voor het Casino en dat dit globaal 2 miljoen euro gaat kosten. Behalve Groen Links was er geen enkele partij die dit opmerkte of hier een punt van maakte.

Inmiddels is er op de poll van Tubantia door ruim 2000 burgers gestemd waarvan 60 % het ermee eens was om die verhoging (“de Bult”) in de constructie van het nieuwe plein op te nemen en daarmee die twee miljoen te besparen. Ongeveer 25 % maakte het niet uit en de rest vond dat het wellicht beter was alles volgens plan uit te voeren. Sprekend met de diverse fracties blijkt echter dat men niet wil luisteren naar dit sterke signaal van de burgers. PvdA en CDA geven aan het omwille van de verkeersveiligheid door te willen zetten, VVD leeft op grote voet vindt het slechts een substantieel bedrag. Burgerbelangen vindt dit echt onbehoorlijk bestuur. Twee miljoen zomaar in de grond stoppen terwijl de meerderheid van burgers dit niet wil. belachelijk.

Maar als je dan de partijen hoort strijden over “slechts” € 500.000 voor het speciaal onderwijs, terwijl we nog niet eens weten wat voor maatregelen de regering uiteindelijk neemt? onbegrijpelijk.
Afgelopen maandag kregen we een voorlichting voor een Innovatiefonds, wat voor onze DCW in het kader van de WMO van belang is. Het is een fonds van het Rijk om alle mensen aan het werk te krijgen, ook die met een kleine handicap nu te werk zijn gesteld via de DCW. Daarvoor is landelijk 400 miljoen beschikbaar gesteld en Enschede krijgt daarvan gedurende zeven jaar ongeveer 1 miljoen per jaar!! Voor die één miljoen moeten ambtenaren alles op alles zetten om dit bedrag te verkrijgen! Als we dat zien in het kader van de twee miljoen die we zomaar “voor de bult” in de grond stoppen?? Dan vinden wij dat als Burgerbelangen onbegrijpelijk!

Tot slot wil ik graag opmerken dat de hele heisa rond de nieuwbouw van het MST niet zomaar aan onze aandacht ontsnapt. Andere partijen horen we daar niet over, onbegrijpelijk wederom. Het gaat wel om een investering van ruim 400 miljoen en nu blijkt dat dekking daarvan nog niet gevonden is. Bovendien blijkt het ZGT uit Hengelo de plannen in twijfel te strekken. Ook Burgerbelangen kan e.e.a. niet rijmen, wel voor 400 miljoen nieuwbouw, maar tegelijkertijd 1500 mensen ontslaan? Ra, ra? Of anders gezegd; waar rook is, is vuur!

Wij waren steeds van mening dat dit zittende College instemde met de bouwplannen i.v.m. continuïteit en méér werkgelegenheid. Misschien raken wij de weg wel kwijt!!


Dat gaan we doen in Enschede Oost.

Ben Sanders 10.02.2012

Afgelopen dinsdag was er de Stadsdeel Oost vergadering in welke het Stadsdeelmanagement aan de commissieleden de eindverantwoording heeft afgelegd m.b.t. het Jaarplan over het jaar 2011.

Alle leden waren enthousiast en tevreden over het behaalde resultaat. Op een enkel puntje na is het gehele plan ten uitvoer gebracht en zijn de doelen bereikt.
Daarvoor kregen alle betrokkenen een welgemeend compliment. Uiteraard is er ook weer een Jaarplan voor 2012. Dit plan heeft net als in voorgaande jaren de input gekregen tijdens de traditionele ‘kooksessie’ met punten die burgers, verenigingen, dorps- en wijkraden en sociaal maatschappelijke organisaties belangrijk vinden. Het is wederom een zeer ambitieus jaarplan geworden waarin bijna alle punten zijn opgenomen uit de kooksessie die belangrijk worden gevonden om te worden gerealiseerd. Zo zullen o.a. de punten die met name door Burgerbelangen altijd erg belangrijk werden gevonden dit jaar worden gerealiseerd.
Hierbij denken we dan aan het aanleggen van het fietspad aan de Zuid Esmarkerondweg, een betere ontsluiting/verwerking van de verkeersstromen rondom de Wijk de Esmarke, het aanpakken van het Euregio bedrijventerrein, verkeerstellingen bij de Action, meer aandacht voor de kinderen in alle wijken in Oost en het aanpakken van de problemen op de Gronausestraat ter hoogte van het winkelgebied en nog vele zaken meer.
Kortom een mooi en ambitieus plan waarin alle commissieleden zich konden vinden en hun vertrouwen in hebben uitgesproken.


Overlast Jongeren in Enschedese Zuidwijken

Niels van den Berg 10.02.2012

Hoewel stadsdeel Zuid niet het stadsdeel is waar ik de commissies bezoek, heb ik wel degelijk andere raakvlakken met dit stadsdeel. Ik heb er mijn gehele jeugd doorgebracht, en ik heb er drie jaar rondgelopen als jongerenwerker. Langzaamaan wordt steeds duidelijker dat de overlast hand over hand toeneemt in Zuid. De overlast is een probleem in vooral de multiculturele wijk Wesselerbrink. Vandaar dat ik met enkele mensen uit mijn netwerk in gesprek ben gegaan om samen eens te kijken hoe we dit aan zouden kunnen pakken. Van onderaf met initiatieven komen, en niet vanachter het bureau de plannen lanceren. Ook op de school waar ik werk praat ik veel met de jongeren uit deze wijken. Wat gaat er mis en wat zou er dan moeten gebeuren? Ontevredenheid onder de jongeren, en zelfs slechte vooruitzichten met betrekking tot de toegang op de arbeidsmarkt, komen dan het meest naar voren. Tegelijkertijd neemt naar mijn idee het aantal (roof)overvallen enorm toe. Wanneer ik hier over spreek met de jongeren, beginnen ze enthousiast te reageren. Bivakmutsen, OV’tje zetten (Overval zetten), er wordt over gesproken of het de normaalste zaak van de wereld is.
Enschede (Zuid) zit met een alsmaar groter wordend probleem, en over tien jaar kan het wel eens zo zijn dat we de boot gemist hebben. Uitkomst van het overleg dat ik gehad heb is dat we maar eens met allerlei partijen bij elkaar moeten gaan zitten om een plan van aanpak te bedenken.


Bedrijven welkom op de Usseleres?

André Le Loux 10.02.2012

Deze zin , maar dan zonder vraagteken kopt de TC Tubantia naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Gelukkig toont de wethouder meer realiteitszin. Bebouwing is pas aan de orde als er een groeiende vraag is naar bedrijventerreinen.

Gezien de voorraad die Enschede nog heeft is bebouwing van de Usseleres nog lang niet aan de orde en op het moment dat dit wel zo is, gaat het Enschede inderdaad economisch voor de wind. En zo hoort het ook te zijn. Bedrijventerreinen ontwikkelen en het buitengebied van Enschede verkwanselen als daar geen noodzaak voor is, is uit den boze. Burgerbelangen is altijd van mening geweest dat we de Usseleres niet nodig hebben en dit zal voorlopig nog wel zo blijven. Laten we, met behulp van de Provincie, de leegstand op bedrijventerreinen aanpakken, zodat we tot herontwikkeling kunnen komen en daarmee tevens verpaupering tegengaan. Overigens heeft de Provincie niet voor niets aangegeven de Usseleres in te delen bij de zachte plannen, wat betekent ‘ pas op termijn’ ontwikkelen.


Passend onderwijs 5 ton of 6,5 miljoen?

Niels van den Berg 10.02.2012

Afgelopen maandag hebben we in de stedelijke commissie gesproken over passend onderwijs. Zoals her en der te lezen was, is de PvdA samen met D66 voornemens hier vijf ton voor vrij te spelen.

Maar afgelopen maandag bleek dat dit bedrag dat steeds is genoemd, ineens onderhevig is aan het onderwerp. Na kritische opmerkingen van de overige drie coalitiepartijen, nam de PvdA iets gas terug, en sprak men ineens over de intentie van hun artikel 38 vragen. Op een gegeven moment vroeg ik mij hardop af waar we dan in vredesnaam over moesten debatteren. Ik had mij immers ingesteld op een bedrag van rond de € 500.000,- en was aan de hand van een eenvoudige rekensom tot de conclusie gekomen dat dit slechts een doekje voor het bloeden is, en dus in mijn ogen symboolpolitiek. Het probleem bij passend onderwijs zoals ons dat te wachten staat, zit hem in het feit dat de groepen veel te groot zijn waardoor differentiëren en individuele aandacht bijna onmogelijk zijn. Om die klassengroottes naar beneden te brengen (huidig gemiddelde 28 en wenselijk 16) zijn er dus heel veel extra Fte’s benodigd. Doorrekenen en je komt op een grove schatting van 6 à 7 miljoen. Zie daar maar eens dekking voor te vinden in een situatie waarin onze stad zich bevindt. Door de PvdA werd aan mij de vraag gesteld of wij dan maar liever niets doen. Mijn antwoord, inderdaad want als we iets willen doen moeten we het goed doen. BBE is zich natuurlijk wel bewust van de problematiek betreffende dit onderwerp, maar in de huidige tijd moeten we wel realistisch blijven en geen geld over de balk smijten. Daarnaast is dit in feite een zaak voor de nationale overheid. Dus afwachten wat het College en / of de Regio kan doen om Den Haag wakker te schudden. Of de PvdA moet met een dekkingsvoorstel komt van € 6.5 miljoen, dan komen de zaken ineens heel anders te liggen. Maar ten koste van wat zal dit dan moeten gaan? Passend onderwijs; maandag komen PvdA en D66 waarschijnlijk met een motie, we wachten af en blijven scherp.


Oudere berichten