Berichten van 06.07.2012


Japie Krekel

André Le Loux 06.07.2012

Enige tijd geleden werden wij, Burgerbelangen, in de raadszaal aangeduid als Japie Krekel,. Wij hebben dat opgevat als een compliment.

In de loop der jaren hebben wij tig keren gewaarschuwd voor te optimistische aantallen te bouwen woningen , de vraag naar kantoren en bedrijventerreinen. Ook waren wij kritisch t.a.v. aantallen bezoekers voor ijsbaan en zwembad. In al deze zaken waren de gepresenteerde getallen veel te optimistisch. Nu blijkt dat we met ons grondbedrijf behoorlijk in de financiële problemen zitten, heeft de raad een groot aantal moties aangenomen. Het college heeft toegezegd deze te zullen nakomen. Wij hopen dan ook dat wij vanaf nu niet meer in de rol van Japie Krekel hoeven te kruipen, maar dat vanaf nu alle plannen en voorstellen gebaseerd zijn op zeer realistische getallen en aannames.
Lukt dat dan hebben we afgelopen maandag Japie ten grave gedragen. Constateren we echter dat de komende voorstellen en plannen nog weer niet realistisch zijn, dan kruipen we weer in de huid van Japie, maar dan zullen we ons veel harder opstellen dan tot nu toe. Wij wachten af.


Burgerparticipatie en ……. weer gaat het mis

André Le Loux 06.07.2012

Woensdagavond ben ik naar de bijeenkomst geweest die was belegd voor de omwonenden van de school het Oosterveld.

Deze bijeenkomst werd in de haast georganiseerd omdat het omwonenden ter ore was gekomen dat men de leegkomende school wilde verkopen aan een Syrische vereniging. Men eiste een informatie avond.
De ambtenaar begon te vertellen dat de vrijkomende school kon worden verkocht, verhuurd of gesloopt, en de ambtenaar viel maar meteen met de deur in huis door te vertellen dat er inderdaad een koper was, een Syrische vereniging en men mocht aangeven wat men daar van vond. U raadt het al, massaal tegenstand. Men voelde zich, mijns inziens terecht,voor een voldongen feit gesteld.
Burgerparticipatie betekent dat bewoners van meet af aan bij plannen worden betrokken. Vorig jaar was al bekend dat de school leeg zou komen. Toen had men de bewoners moeten informeren over de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden. En daar hadden de bewoners over mee moeten praten. Dat is niet gebeurd. Terecht dat bewoners dat ook aangaven en terecht dat de bewoners zo reageerden . En ondanks dat de ambtenaar verwoede pogingen deed door te zeggen dat er nog niets beslist was, was de knulligheid zodanig dat de bewoners aangaven er geen enkel vertrouwen in te hebben. De ambtenaar vastgoed van de gemeente deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat dit het juiste moment was om in te lichten.
Als raadslid schaam ik mij diep over deze vorm van burgerparticipatie en inspraakmogelijkheid!!! Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.


Parkeervisie Enschede in de maak!

Albert Veldt 06.07.2012

Woensdagavond was ik aanwezig in de Zuidmolen om geïnformeerd te worden over de situatie rond het parkeren in de stad.

Ambtenaren en beheerders van de parkeerbedrijven gaven knelpunten weer. Enquêtes zijn er gehouden om burgers en bezoekers van onze binnenstad te bevragen, o.a. naar hun mening over parkeertarieven, reden om onze stad te bezoeken en aan te geven welke knelpunten men heeft ervaren.
Opvallend is dat ik het enige raadslid was terwijl de gemeente hier informatie ophaalt om te komen tot een parkeervisie die leidend moet zijn voor de komende jaren in Enschede. Je vraagt je echt af, als deze visie ter goedkeuring door de raad bestemd gaat worden hoe die andere partijen dan aan hun relevante informatie komen om een goed besluit te nemen.
Ik heb de bijeenkomst in ieder geval als informatief beschouwd mede door de actieve inbreng van de diverse wijkraden die aanwezig waren. Omdat hier burgers aan het woord zijn is het opvallend te constateren dat men zich bijvoorbeeld afvraagt waarom de gemeente zo lang wacht met het volledig betaald parkeren maken voor de hele Singel binnenring. Als voorbeeld werd gegeven de Haaksbergerstraat vanaf de Zuiderval tot aan de Getfertsingel.
Wat verder naar voren kwam is dat men veel meer handhaving wil qua parkeerbeleid. Óók binnen het stadserf, waar jeugd in de avonduren door middel van treintje rijden door de Bollards met auto’s het stadserf binnenkomt en daarna overal kan parkeren. Zowel rond de grote kerk als de Jacobus kerk staan regelmatig auto’s die daar niet thuishoren en omdat de parkeerwachten dan naar huis zijn en de Politie andere zaken aan het hoofd heeft kan dit ongestraft door blijven gaan. Twitter blijkt hier ook in mee te spelen, men brengt elkaar heel snel op (verkeerde) ideeën. Als Burgerbelangen zeg ik dan ook, laten we dit zo snel mogelijk aanpakken en niet wachten tot de parkeervisie in oktober verschijnt. Aktie nu!!


Kandidaten kunnen nog gemeld worden voor de Asschermanprijs

Albert Veldt 06.07.2012

In september gaan we over tot het uitreiken van de Bertus Asscherman prijs.

Er zijn al veel kandidaten door u aangemeld die naar uw idee in aanmerking komen.
Het gaat om kandidaten die zich belangeloos inzetten voor onze burgers en/of voor de Enschedese samenleving. Dit kan dus op alle werkzaamheden van toepassing zijn, van vrijwilliger, mantelzorger, of iemand die mens of dier uit een brandend huis heeft gered, bedenk het zelf maar. Kent u iemand die u extra in het zonnetje wil zetten, schroom niet en meldt hem/haar aan via de website Burgerbelangen. Wij sluiten de aanmeldmogelijkheid eind juli af en zullen ons in de maand augustus buigen over de genomineerden om het u begin september bekend te maken. De uitreiking vindt plaats in de vierde week van september!


Zomerreces

Secretaris Burgerbelangen Enschede 06.07.2012

De gemeenteraad gaat volgende week op zomerreces. Ook de fractie heeft vakantie maar blijf alert ook tijdens de vrije dagen.

De fractie van Burgerbelangen wenst u allen een fijne vakantie. Ook de nieuwsbrief verschijnt enkele weken niet. In september gaan we er weer vol tegen aan.

Namens de fractie Burgerbelangen Enschede.