Berichten van 04.10.2012


Egbert Jonker overleden

André Le Loux 04.10.2012

Egbert Jonker, de oud-voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink, is deze week overleden.

Ik herinner mij Egbert, die jarenlang voorzitter is geweest van de wijkraad Wesselerbrink, als een man die zich met hart en ziel inzette voor de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners van de Wesselerbrink. Dat stond bij hem voorop.
In de jaren dat ik wethouder was stond de wijkraad Wesselerbrink, waar Egbert toen voorzitter van was, model voor heel Nederland. De wijkraad was goed georganiseerd en op de maandelijkse wijkraadsvergadering kwamen meer dan 50 personen , meestal vertegenwoordigers van de verschillende straten . Egbert gaf destijds nogal wat lezingen door het hele land over het functioneren van wijkraden. En of het nu ging om de organisatie van Sinterklaas, de jaarlijkse opschoondag of over de afvalcontainers, Egbert was enthousiast, maar ook volhardend.
In mijn herinnering zal blijven dat de samenwerking met de wijkraad onder leiding van Egbert een waar genot was. Egbert probeerde op de wijkraadsvergaderingen over de zaken die in de wijk moesten worden uitgevoerd met het stadsdeelbeheer en de wethouder zodanige afspraken te maken , dat hij in de volgende vergadering kon mededelen dat een en ander geregeld was. Egbert hield van korte lijnen en hij wist dat deze manier van werken succesvol was. Ook stak Egbert veel tijd in het gegeven dat de Wesselerbrink aandachtswijk was. Hij wilde het beste voor de Wesselerbrink. In die zin zal hij altijd in onze herinnering blijven.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


De marktvisie van Enschede.

Albert Veldt 04.10.2012

Afgelopen maandag kwam in de raad de markvisie ter sprake.

Het is al vorig jaar dat de raad het college het advies heeft gegeven om te komen tot een visie en plan van aanpak voor de markt(en) die in onze stad en dorpen worden georganiseerd. Met name de teruglopende bezoekers voor de dinsdagmarkt op het van Heekplein baarde zorgen. Ook de zaterdagmarkt op het van Heekplein heeft te maken met teruglopende bezoekersaantallen.
De marktvisie kwam er, maar het plan van aanpak niet! Dit tot groot ongenoegen van enkele raadsleden. Want wanneer komt het plan van aanpak, ook over anderhalf jaar? Misschien is de markt dan al helemaal leeggelopen!! Burgerbelangen heeft aangegeven de visie voor kennisgeving aan te nemen maar teleurgesteld te zijn over het trage werken van ons college. Bijvoorbeeld in Boekelo is er behoefte aan uitbreiding van het aantal stalletjes (nu acht) met één stuk. Dan denk ik doe dat dan, daar heb je toch geen raadsbesluit voor nodig lijkt mij. Burgerbelangen werd ook nog even aangevallen omdat de visie ook oplossingsgericht moest zijn voor het dekkingstekort. Dat tekort ligt momenteel op nog géén € 100.000 per jaar, sterker nog de wethouder preciseerde dat het om slechts € 50.000 gaat op jaarbasis. Nou dan zakt mij daar de broek van af als de rest van de raad dit het belangrijkst vindt. Sommigen overwegen zelfs in deze tijden van economische recessie de precariokosten voor de marktkooplieden te verhogen. Kijk eens naar Enschede promotie, die krijgt ruim één miljoen. Het zwembad moet jaarlijks ruim € 200.000 bij en wat te denken van al die subsidies die verstrekt worden?

Enschede staat bekend om zijn zaterdagmarkt, is een regionale trekker óók voor onze Duitse buren. Op zaterdag dragen de marktbezoekers voor 25% bij aan de omzet van de Centrumwinkeliers. Daarom is daadkracht van groot belang, een schone markt, een opgeruimde markt, een diverse markt én een markt met gepaste entertainment, dát is wat we willen!! Liefst gisteren al maar helaas ons college is druk met andere zaken!!


De Visie van Enschede is achterhaald.

Albert Veldt 04.10.2012

Ons college komt steeds weer met visies die achterhaalt blijken en/of kant noch wal raken.

Als we bijvoorbeeld kijken naar Hengelo Almelo, lijkt het wel of daar het intellect huist. In de tijd van de Textiel Baronnen was er veel geld in Twente. In die tijd werd door Enschede een visie op papier gezet inclusief een plan van aanpak en voordat de burgers het in de gaten hadden, lagen daar ineens de prachtige singels, eigenlijk de rondweg, de Boulevard, het Twentekanaal werd gegraven en spoorlijnen ontwikkeld. Echter na de teloorgang daarvan lijkt het wel of Enschede stil is blijven staan. De nieuwe generatie burgemeesters en raadslieden hebben vervolgens afgebroken wat toen aan infrastructuur is neergelegd.
Als je toch visie hebt en lef, dan zet je toch in op verlenging van bijvoorbeeld het Twentekanaal vanuit Enschede! Maar nee, Almelo laat de zijtak die zij hebben gecreëerd mogelijk aansluiten op het Mittellandkanaal in Duitsland. Enschede stond erbij en keek ernaar! Bedrijfsterreinenvisie, Woningvisie, Kantorenvisie, Marktvisie allemaal achterhaald. Wij vragen ons af wanneer er weer daadkracht getoond wordt door dit college, maar dat zal nog wel tot de volgende eeuw duren vrezen wij!


Monumentenbeleid in Enschede,

Ben Sanders 04.10.2012

Ik ben als niet vaste woordvoerder over dit onderwerp afgelopen maandag in de stedelijke commissie begonnen in het dialect,

enkelen begonnen te lachen maar enkelen keken mij ook aan met een blik van wat doet hij dan en waar heeft hij het over. Ik ben wel een rasechte Enschedeër, wiens wieg 61 jaar geleden in deze stad heeft gestaan en ben daarom van mening dat ik een stukje stedelijke historie echt wel ken! Ik kan het mij goed voorstellen en BBE met mij, dat er in verschillende wijken eindelijk aandacht komt zodat cultuurhistorische elementen nu bewaard moeten gaan worden en wij daar wat voor moeten overhebben en voor moeten gaan regelen. Enschede is m.n. in het verleden al veel te roekeloos omgesprongen met monumenten en vooral met monumentale panden m.n. omdat beleidsbepalende ambtenaren geen of weinig binding hadden met de stad. Het ‘oude hart’, sinds midden 1500 met een eivormig centrum weet als enige gebouwen de Herv. kerk en het Stadhuis op de oorspronkelijke plek, dat is er nog steeds, maar veel oude Stadsgezichten in Enschede zijn al bijna in z’n geheel verdwenen, ook oude veel zeggende straatnamen zoals Oranjestraat, Sebastopol, Hessenweg enz. zijn totaal verdwenen, en anderen zoals de C.F. Klaarstraat, Willemstraat etc. zijn verplaatst naar plekken die er geen of amper raakvlak mee hebben. Monumenten en erfgoed zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van stad en buitengebied en daarmee voor de toekomstige economische ontwikkeling.

Enschedeërs hebben ook steeds meer aandacht voor de identiteit en geschiedenis van hun stad, wijk en buurt en hun daarmee verbonden emoties. De stelling dat Enschedeërs ‘steeds meer aandacht’ hebben is volgens mij juist, en dat komt denk ik mede door de slopershamer waar in het verleden ondoordacht veel te ruimschoots mee is omgegaan. Het credo was: ‘ Vot met die pröttel ‘. Dan de subsidie voor eigenaren van monumenten. Hoewel er in het verleden nauwelijks gebruik van is gemaakt, zou hier meer aandacht voor moeten zijn, want door subsidie kan het toch eigenaren van monumenten net over de streep trekken om deze goed te onderhouden en in stand te houden. Een voorbeeld hiervan is o.a. de muur bij de Fordgarage aan de Haaksbergerstraat die is blijven staan (verlengstuk Janinkscomplex). BBE begrijpt dat het moeilijk is om daar, helemaal in deze moeilijke tijd, structureel geld voor beschikbaar te stellen maar dit zou in voorkomend geval ook met een incidenteel subsidievoorstel op te lossen zijn.

Het gaat steeds maar om marginale bedragen, maar je biedt monumenteigenaren dan wel de gelegenheid tot een gemeentelijke subsidie. BBE is hier een warm voorstander van!! Het is frappant te noemen, maar Enschede is sinds haar bestaan 3x getroffen door een ramp (bijna om de 150 jaar) en is er steeds weer in geslaagd om er in haar voordeel uit te komen. Zoals u allen weet is in Enschede in 1862 de laatste stadsbrand geweest, veel is er destijds verwoest en voor toen met de unieke Europeese hulp is er gestaag weer opgebouwd.

In 1864 was de totaal verwoeste stad in 2 jaar weer opgebouwd. Eén huis is er uit die tijd destijds in 1862 in de Kalanderstraat bewaard gebleven, dat was n.l. het bekende ‘Oalste hoes’! Dat ‘Hoes’ was jarenlang een ruïne op de hoek van de (latere) Oldenzaalsestraat en de Kortelandstraat. Plots is dit ‘Hoes’, nadat het door vandalen in brand was gestoken, ivm nieuwbouw afgebroken en naar verluidt opgeslagen voor latere wederopbouw op een andere plek. Mijn vraag aan de wethouder was: ‘waar zijn de restanten van dit huis gebleven, zijn ze er überhaupt nog wel, zo ja wanneer en waar wordt dit stukje history in alle glorie dan weer opgebouwd als een stukje ‘stadsmuseum’? HET ZAL TOCH NIET WAAR ZIJN DAT HET WEG IS!! Ligt het dan nog opgeslagen op de gemeente werf of misschien onder de Edo Bergsmabrug?

Een andere vraag van mij aan de wethouder had betrekking op de in de Walstraat tegen het pand van Tallamini aangebouwde poort naar hun tuin, deze poort met poortpoeren is opgebouwd uit de laatste steenresten van de oude destijds aan de Marktstraat gelegen Veldpoort! Eén van de stenen ballen staat nog op één van de poeren (rechts) en de andere ligt in de tuin! Dit is dus een overgebleven stukje èrg oude -rond 1500- geschiedenis. Mijn vraag: ‘is dit inmiddels een beschermt erfgoed/monument? 290920122501
Zo nee, kunt u daar dan per omgaande voor kunnen zorgen?’ Helaas kreeg ik van de wethouder geen geruststellend antwoord, gewoon omdat hij het niet wist! Als één van de weinige ‘ras’ Enschedeers was ik waarschijnlijk ook de enige die dit van enig belang vind dat deze zaken helder worden! Zelfs Dagblad Tubantia, dé Enschedese (van der Loeff) Courant, vond het niet nodig om hier in hun verslag over de Monumentennota aandacht aan te besteden! Is dit nu Enschede met ‘Noaberschap’ en historie hoog in het vaandel? Nee, wel de ‘Stad van nu’!


Proef met een bijsmaak

Niels van den Berg 04.10.2012

Het is mij inmiddels duidelijk dat er in Enschede voorafgaand aan besluitvormingsfases, bijna altijd een proef fase vooraf gaat.

In bepaalde gevallen kan dit lonend zijn, in veel gevallen is het echter dubbelop. Zo ook ten aanzien van de bus tarieven op zaterdag waarover ik enkele maanden geleden vragen heb gesteld. Er is een proef lopende, en er is een proef geweest. Het betreft hier het retourtje op zaterdag in de hele regio voor € 2,20 i.p.v. de oorspronkelijke € 4,40. Het kan natuurlijk iets zeggen over mijn wijze van “nieuws watchen”, maar als indiener van de vragen kunt u ervan uitgaan dat ik alles betreffende dit onderwerp op de voet volg. Middels een memo van wethouder van Agteren zijn wij onlangs op de hoogte gesteld over het overleg dat heeft plaats gevonden met de regio, dat destijds is toegezegd naar aanleiding van de vragen. Eén proefperiode is al geweest (16-06 / 29-07), de ander is momenteel in volle gang. Ik heb er niets van meegekregen…. Merkwaardig op zijn zachtst gezegd! Ook de wethouder heeft de beperkte PR rondom de proef bekritiseerd. Wat ook is meegenomen in de actie is een soort van kortingsactie. Tegen inlevering van 5 buskaartjes uit de actieperiode ontvangt men gratis een OV chipkaart met €7,50 saldo. Een leuk initiatief maar mijn inziens schiet men het doel voorbij. Want wanneer er weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de actie en het beoogde publiek dus niet de bus in is te krijgen, slaat men ook hier de plank volledig mis. Juist het publiek dat puur en alleen op de zaterdag de bus gebruikt om onze binnenstad te bezoeken heeft naar alle waarschijnlijkheid net als ik zelf deze actie niet opgepikt. Tot slot mogen we hopen dat er geen afweging wordt gemaakt aan het einde van de proefperiode op basis van de gehele regio. Want de Enschedese situatie verschilt nogal van die van de Twentse plattelandsgemeenten. Trekken deze de gebruikersaantallen nou juist naar beneden? Enschede mist de boot. In een periode waarin men hard aan het brainstormen is over een marktvisie, vergeet men de belangrijkste schakel om diezelfde markt(visie) te laten renderen, alsook de in hartje centrum gevestigde winkeliers…Inderdaad de bezoekers. Ik ben benieuwd wat er gaat komen, maar voorspel u tegelijkertijd dat voorlopig de garages in de binnenstad volop floreren. Want uiteindelijk is ook nu nog een dagje stad met de auto, goedkoper dan het openbaar vervoer…

                                            = =