Berichten van 01.11.2012


Binnenhaven aan de van Deinselaan?

Niels van den Berg 01.11.2012

Via een van mijn Facebook vrienden kreeg ik een bericht met betrekking tot zijn woonomgeving.

Elke donderdag plaats ik trouw een oproep aan mijn digitale vrienden / volgers. Hierin vraag ik hen om actualiteiten, om ze vervolgens in de fractie aan te kaarten. Deze keer vroeg een van hen aan mij om de situatie rondom de van Deinselaan eens door te spreken. Dat hebben wij vandaag gedaan.

Het probleem voor de betreffende persoon is dat zijn uitzicht op zijn zachtst gezegd wordt belemmerd. Enkele grote zeecontainers ruïneren voor enkele bewoners het uitzicht op de voetbalvelden van Zuid Esmarke en FC Aramea. Maar kunnen wij hier dan ook iets in betekenen? Dat is dus afhankelijk van de vraag of het particulier terrein betreft. Dat weet ik tot op heden nog niet. In dit soort gevallen schakel ik meestal door richting stadsdeelmanager. Mijn ervaring tot nu toe is dat dit de vaak de juiste mensen zijn om dergelijke kleine maar als zeer hinderlijk ervaren problemen op te lossen. Vandaar ook dat ik Dhr. Waninge morgen even bel. Kijken of hij een oplossing voor handen heeft. Want soms is een zeecontainer een goedkope oplossing voor bergruimte. Begrijpelijk ook voor bijvoorbeeld FC Aramea. Ze zijn net gestart en een relatief kleine vereniging. Het moet echter niet leiden tot horizonvervuiling. Dat je je als bewoner waant in de binnenhaven Rotterdam, dat kan dan net weer niet de bedoeling zijn van deze “spacewinners”.


Begroting 2013

André Le Loux 01.11.2012

De gemeente Enschede moet de komende jaren 66 miljoen bezuinigen en ombuigen.

Dit betekent dat dit jaar de reserves van de gemeente slinken van 133 miljoen naar 79 miljoen, zo’n 40 %. Een ongekend bedrag.
Naast de door het rijk opgelegde bezuinigingen ligt de oorzaak in de enorme hoeveelheid grond die Enschede in voorraad heeft voor zowel woningbouw, kantoren en bedrijven. Velen zullen zeggen, ja dat hebben meerdere grote gemeenten. Dat is juist. Maar zouden ze tegen dit planoptimisme ook zoveel geageerd hebben dan Burgerbelangen dat altijd heeft gedaan?? Als men wat meer naar de argumenten van Burgerbelangen had geluisterd waren de gevolgen veel minder geweest. De Usseleres bijvoorbeeld heeft ons al € 35 miljoen gekost, kosten die niet nodig waren geweest. Nu staan we voor de opgave om deze bezuinigingsoperatie zodanig te laten verlopen dat de last niet bij de burger wordt gelegd. En het moet gezegd, het college heeft er alles aan gedaan om dat ook inderdaad te doen.
In tegenstelling tot wat er landelijk gebeurd, hier worden de lasten dus niet bij de burger gelegd en dat stemt ons tot tevredenheid.
Of ziet u een verhoging van bijv. de rioollasten met een vervijfvoudiging wel zitten???? En het rijk gaat nog veel verder, gisteren lezen we in Binnenlands Bestuur dat er naast de al bekende bezuinigingen voor de komende jaren er voor Enschede nog eens € 30 miljoen extra aan bezuinigingen aan staat te komen en dan ontkomen wij er niet aan dat de burger daar in de toekomst wel degelijk iets van gaat merken.


De motiemarkt, toen en nu

Ben Sanders 01.11.2012

Tijdens de eerste motiemarkt in 2011 hebben wij als Burgerbelangen een motie geadopteerd van de Dorpsraad Boekelo en de Ondernemersvereniging Boekelo m.b.t. het upgraden van het dorpshart.

Hiervoor hebben wij ook steun bij collega partijen gevonden. Op 7 november 2011 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen over het dorpshart van Boekelo. Daarin heeft de raad het college opgedragen om in het kader van het centrumplan+ uitvoering te geven aan de motie voor het upgraden van dorpscentrum Boekelo, deze upgrade als bestuurlijk project op te nemen in de begroting en de uitvoering, indien mogelijk, te realiseren voor het eind van 2015. Het College moet hiervoor dekking vinden binnen de incidentele uitgaven in de programma’s Leefomgeving, Stedelijke Ontwikkeling, GRAP en onderhoud Openbare Ruimte.

Het dorpshart is één van de projecten in het kader van het tussen de gemeente en de Dorpsraad getekende convenant in het kader van Dorpsplan+. Ter uitvoering van de motie en het convenant is een door de Dorpsraad ingestelde brede werkgroep toen gestart met de voorbereiding van een plan van het dorpshart van Boekelo. Het dorpshart is het deel van de Beckumerstraat gelegen tussen spoorlijn en Diamantstraat. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de betrokken bewoners en ondernemers, BOV, BART, Dorpsraad en gemeente. De werkgroep heeft een eerder plan uit 2001 als uitgangspunt genomen. Dit plan was in opdracht van de gemeente opgesteld door de Grontmij.

Dit plan is toen niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële middelen. Er waren andere prioriteiten. Het overleg na aanname door de gemeenteraad van de motie 2011 heeft geleid tot een nieuw plan+ -welke werd gepresenteerd met tekeningen etc- is met unanieme overeenstemming tussen alle betrokkenen en de Dorpsraad in de openbare dorpsraadvergadering op 19 juni jl. geaccepteerd.

Zoals bekend is ook in voorbereiding de aanleg (door ter Steege vastgoed) van het zgn. Bleekerijplein. De beide ontwerpen zijn op elkaar afgestemd. De kostenraming van het plan+ voor het dorpshart is volgens opgave van de gemeente € 617.200. Daarvoor heeft het College tot op heden nog maar een schijntje gevonden en is op dit moment ca € 105.000 gedekt: Ergo resteert een tekort ad ca. € 500.000. Vreemd is dat in de begroting 2013-2016 daarvooor ook (nog) geen dekking is opgenomen alleen staat er op p. 89 van de Programmabegroting 2013-2016: “Het leveren van een bijdrage aan het project upgrading Boekelo (n.a.v. de motie voorkeursmodel centrum Boekelo). (Onderdeel van het programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn)”. Het woord “bijdrage”wordt verder niet gespecificeerd.

Schijnbaar is dit ‘projectje’ voor het College niet belangrijk genoeg, terwijl Boekelo dé meest toeristische en culturele plek binnen de gemeentegrens is. Mooier dan Roombeek bijvoorbeeld. Geconstateerd is ook dat de centra van Glanerbrug en Lonneker de afgelopen jaren wel zijn opgeknapt en Boekelo er al vanaf begin jaren 90 mee bezig is. De Dorpsraad heeft begrip voor de ongunstige financiële situatie van de gemeente Enschede. Dorpsraad is daarom bereid mee te denken en om het plan deels te voorfinancieren. Zij zijn bereid uit de middelen van het Dorpsbudget voor meerdere jaren een substantieel deel (ca 50%) te bestemmen voor het dorpshart.

Wat Burgerbelangen een beetje tegen de borst stuit is het feit dat wij als gemeente een motiemarkt organiseren, burgers oproepen met ideeën te komen, die om te zetten in een motie en daardoor deze burger het idee krijgt of wordt gegeven dat hun plan kan worden uitgevoerd. Terwijl wij allemaal weten dat het College zegt: ‘Er is geen geld voor’ en de motie dus naast zich neer legt! Maar we proberen het nog een keer met een iets dwingende motie om in ieder geval een deel van het plan uit te kunnen gaan voeren.


Moskee in Enschede?

Niels van den Berg 01.11.2012

Het al dan niet realiseren van een nieuw te bouwen moskee in Enschede is vorige week onder de aandacht gebracht van de Enschedese burger.

Een onderwerp dat in zekere zin vaak beladen is. Fractie Burgerbelangen Enschede bereidt zich voor op de discussie die er ongetwijfeld komen gaat. Namens onze fractie ben ik woordvoerder op dit onderwerp. Stemmen wij er mee in, en zo ja, onder welke voorwaarden? Of hebben we bezwaren en stemmen wij op basis van die bezwaren tegen. Het antwoord is afhankelijk van vele factoren. De vraag die je dan als eerste stelt is: Kun je een dergelijk verzoek weigeren en op welke gronden dan? Nee in principe niet is dan ons antwoord want elke burger in dit land heeft dezelfde rechten en de vrijheid van religie en van meningsuiting. Dat wil dan nog niet zeggen dat wij daarmee negatief dan wel positief tegenover de plannen staan op dit moment. We willen eerst meer weten om een gefundeerd standpunt in te nemen en willen we eerst overleggen met de verschillende partijen waaronder omwonenden, initiatiefnemers en overige betrokkenen.

Daarom ben ik dan ook voornemens om nu, in de oriënterende fase, eerst contact te leggen met het stichtingsbestuur en met de wijkraad. Ik werk zelf in het VMBO onderwijs in Enschede en geef dagelijks les aan leerlingen met allerlei nationaliteiten. Daar zitten óók leerlingen tussen van allochtone komaf die respectloos zijn en een enkeling heeft mijn inziens ook radicale gedachten. Daartegenover staat dat er ook oer Hollandse jongens en meiden de school bezoeken en óók daartussen zitten pubers die doorslaan naar de rechtse kant. De angst mag niet gaan regeren en we moeten blijven uitgaan van een versterking van integratie van culturen. Integratie die volgens mij nog steeds verbeterd kan worden.

De hevigheid van de discussies rondom een onderwerp als dit bevestigd dat. Een dergelijk Turks cultureel centrum als voorgesteld kan hierin juist een brug slaan en anderzijds ben ik ook van mening dat wanneer dit niet juist wordt ingevuld, het de integratie juist ook in de weg kan staan. Burgerbelangen is een lokale partij die er is voor álle inwoners van Enschede. De eventuele bezwaren tegen het plan van omwonenden wegen we af tegen de motieven van voorstanders. Waar wij ook kritisch op zullen zijn is dat het centrum een open karakter moet hebben en toegankelijk moet zijn voor iedere burger van de stad. Een bezoek aan de website van TC Tubantia maakt duidelijk dat dit een gevoelig onderwerp is en zal gaan worden. Van de 78 reacties online is er geen enkele meer te herleiden en dan wordt het vervelend. Want een ieder kan en mag voor- of tegenstander zijn, maar dan wel met een gefundeerde mening en als allerbelangrijkst blijf daarbij respectvol en volwassen. Tot slot, wij hebben als fractie het standpunt ingenomen dat de stichting de eventuele bouw geheel zelf zal moeten bekostigen. Enschede zit in financieel zwaar weer en bevindt zich niet in de positie om hier in te investeren. Het gaat nu alleen nog maar om een eventuele intentieverklaring en het is nog geen besluit. Een intentieovereenkomst is iets anders dan een besluit en dus zullen er nog vele discussies volgen voordat de intentieverklaring ondertekend is.