Berichten van 07.02.2013


Eindelijk,…. Maar toch gelukt….en…… parkeeroverlast verdwenen!!

André Le Loux 07.02.2013

Vorig jaar april heb ik in onze nieuwsbrief gewezen op de zeer onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situatie bij de hoek Heutinkstraat – Hogelandsingel.

Oorzaak: de geparkeerde vrachtwagens van de marktkooplui.
Op mijn stukje in de nieuwsbrief is destijds door zowel de pers, de buren, de marktkooplui en ook door ambtenaren gereageerd. Nu, bijna 10 maanden later, heb ik dinsdagmorgen geconstateerd dat de vrachtwagens verdwenen zijn. Zij hebben via de gemeente een vaste parkeerplek gekregen en ook nog dichterbij de markt. Mooi dat dit gelukt is.
Hiermee behoort de onoverzichtelijke situatie bij het kruispunt nu ook tot het verleden. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Wat ook is gebleken: onze nieuwsbrief wordt wel degelijk gelezen en heeft haar waarde bewezen.

PS. O, ja nog een kleinigheid, er stond nog één wit busje! Kan deze eigenaar dit busje ook even in de parkeerhaven zetten?? Of ook op de vaste parkeerplek??


Werk, werk en nog eens werk!

Albert Veldt 07.02.2013

In de nieuwsbrief van twee weken geleden schreef ik over de regio Rotterdam hoe die met korte cursussen mensen omschoolt om in te stromen bij werkgevers in de technische sector. De fractie en ook ikzelf hebben meer dan twintig reacties daarop mogen ontvangen. We kregen zelfs complete sollicitatiebrieven!!

Inmiddels heb ik met de wethouder gesproken en hem enkele concrete hulpverzoeken gegeven met het verzoek hier aandacht aan te besteden. Ook met het werkplein zijn we nog in gesprek om leeftijdsdiscriminatie van ouderen te voorkomen en hier gericht mee de werkgevers te benaderen.

Deze week zag ik in het nieuws dat wederom Rotterdam, maar ook Den Haag alle mensen die vanuit de WW een bijstandsuitkering aanvragen gelijk doorgestuurd worden naar een vacature. Desnoods creëert men een project bijvoorbeeld voor parkonderhoud waar vervolgens twintig mensen aan het werk worden gezet onder begeleiding van enkele specialisten. Nu heeft men dit ook in de Friese gemeentes opgepakt. Hierbij vindt u de link die u meer over dit project vertelt en laat zien.

 http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/402615-1302/no-way-back-voor-werkloze-friezen

Op onze vraag aan onze wethouder wat hij ervan vindt kregen het volgende antwoord: “We doen niet onder voor welke aanpak dan ook. Cruciaal blijft echter de medewerking van de werkgevers. Daar moeten de banen en leer- werktrajecten vandaan komen. Daarom ook dat we sinds enkele maanden als college nadrukkelijk de werkgevers opzoeken. Daarnaast gaan onze adviseurs werk en de accountmanagers elke dag op pad om in gesprek te gaan met werkgevers. Met de impuls, gericht op het bestaande bestand, waartoe we deze week hebben besloten kunnen we nog meer werkgevers benaderen en met werkzoekenden in gesprek gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak de al goede resultaten verder kunnen verbeteren.”
We zijn blij met deze uitspraak van Wethouder Patrick Welman, Burgerbelangen zal uiteraard wel blijven volgen of de afspraken nagekomen worden.


Ouderen behoorlijk de klos, dan maar hulp zoeken bij 50 plus!

Albert Veldt 07.02.2013

Al eerder hebben we geschreven dat het schandalig is dat ouderen, chronisch zieken en middeninkomens het meest worden geraakt door de bezuinigingen.

In vorige berichten moesten we nog gissen naar het effect, nou dat gissen is inmiddels omgeslagen in redelijke paniek nadat de maand januari van het nieuwe jaar uitbetaald is.
We zien kinderdagverblijven sluiten, huishoudhulpen die niet meer hoeven te komen, ouderen die op een houtje moeten bijten. Dan hebben we het nog niet eens over ouderen die in een zorginstelling zitten en van een eigen bijdrage van bijvoorbeeld 450 Euro naar 950 euro gaan. Wij vragen ons af waar dit asociale beleid naar toe moet. Het heeft niets met sociaal te maken, het brengt ons land in een grote tweedeling. Jong contra Oud!
De komende maanden zullen we zien waar dit toe leidt in het landelijk beeld!! Burgerbelangen is weliswaar een lokale partij en kan dus weinig uitrichten op regeringsbeleid. Daar staat tegenover dat de andere partijen in Enschede met rode konen van schaamte lopen omdat zij het ook niet kunnen verkopen aan hun kiezers hier in de stad. Wat te denken van de astronomische bedragen die vloeien naar het Europees bureau en ontwikkelingshulp! Wij spreken de wens uit dat Den Haag wakker wordt en oog krijgt voor de problemen van onze burgers!


Een Turks multicultureel centrum met Moskee.

Ben Sanders 07.02.2013

Er wordt door het College van B&W voorgesteld om het voormalige DCW terrein aan de Kuipersdijk te verkopen aan de Islamitische Stichting Nederland om daar vervolgens een Turks multicultureel centrum met Moskee te bouwen.

Er zijn al diverse gespreksrondes geweest met omwonenden, bewonerswerkgroep Kuipersdijk, Wijkraad Zuid Oost, diverse voorstanders en diverse tegenstanders.

De gemeente Enschede en de Moskeebesturen willen samen een intentieovereenkomst tekenen waarin afspraken staan vermeldt. Aangezien er meer bezoekers worden verwacht dan regulier is er een extra geplande Stadsdeelvergadering Oost op dinsdag 12 februari. In deze vergadering zal de concept intentieovereenkomst worden behandeld en kan de Commissie Oost aangeven of zij wensen en bedenkingen hebben. Het College vraagt in een brief aan de raad, met de concept intentieovereenkomst als bijlage, om haar wensen en bedenkingen aan te geven ten aanzien van deze concept intentieovereenkomst tussen het College van B&W en de twee moskeebesturen, alvorens het College besluit tot het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

Hiermee volgt het College de zogenaamde voorhangprocedure conform de artikelen 160 en 169 in de Gemeentewet. Voor de duidelijkheid is nog vermeld: het uiten van wensen en bedenkingen betekent niet dat de commissie zich uitspreekt over de vraag of een Turks cultureel centrum op die plek al dan niet gewenst is. In deze commissievergadering wordt dus géén besluit genomen over de komst van het centrum en/of Moskee. In de eerste ronde krijgen aangemelde bezoekers de gelegenheid gebruik te maken van hun spreekrecht. Per spreker is maximaal 5 minuten spreektijd beschikbaar. Commissieleden kunnen dan aanvullende vragen stellen aan de spreker. Sprekers kunnen zich tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering per mail melden bij de secretaris: j.heuvel@enschede.nl.


Communicatie ambitie of wassen neus?, referenda een instrument?

Niels van den Berg 07.02.2013

In het coalitieakkoord vertrouwen in Enschede staat te lezen: “Daarom willen we oogsten op de versterking van de rol van communicatie; de politieke sturing is gericht op meer wisselwerking en minder ‘zendingsdrang’. Vertrouwen staat centraal bij hen die op ons moeten kunnen rekenen

Zie daar knelt het al. Na onder andere het Oosterkerkje; met heel veel weerstand, opvang aan de Vlierstraat; advies wijkraad negatief, maar toch doorgang gevonden, met als gevolg aftreden uitstekend functionerende wijkraad, nu de locatie moskee. Let wel het gaat mij puur en alleen om de locatie. Want men is, voordat het kenbaar is gemaakt naar de raad en omwonenden, al maanden lang in gesprek geweest met de bouwcommissie van de belanghebbende partij. Men schept dus verwachtingen en creëert enthousiasme bij de Turkse gemeenschap, maar tegelijkertijd woede en ontzetting bij omwonenden. Het is hen rauw op het dak gevallen. Wij zijn als fractie van mening dat een ieder recht heeft op een ruimte om zijn geloofsovertuiging te belijden. Anderzijds zijn wij ook de partij die burgerparticipatie en communicatie hoog op het lijstje heeft staan. En dus kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het proces de omwonenden rauw op het dak is gevallen. Ook hen gaat het niet perse om de moskee, men was net zo onaangenaam verrast wanneer het bij wijze van spreken een bouwmarkt zou betreffen.

Om de ambitie in het coalitieakkoord nu ook daadwerkelijk gestalte te geven, wordt het dus ook hoog tijd dat dergelijke werkwijzen anders worden aangepakt. Misschien is een lokaal referendum een instrument bij sociaal-maatschappelijke en omgeving gevoelige onderwerpen. Deze referenda zijn niet bindend, de raad kan het ten alle tijde naast zich neerleggen. Wel zorgen ze voor input vanuit de burgerij! In Enschede is in 2001 1 keer een lokaal referendum gehouden, namelijk t.a.v. Bebouwing van de Es’. 86 % was tegen. Een duidelijk antwoord lijkt mij. Zo had men het van meet af aan ook aan moeten pakken met de te bepalen locatie moskee. Er kan er 1 komen, maar waar gaan we dat dan doen? Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen er meer baat bij zouden hebben. Maar op de achtergrond plannen doorspreken, en dan na maanden met een mededeling komen, wanneer het ingrijpende voorstellen betreft is volgens mij absoluut niet de juiste. We zullen dinsdag zien of de aanpak van gemeentewege succesvol blijft. In ieder geval is dit het zoveelste voorbeeld in de afgelopen drie jaar waaruit blijkt dat de ambitie communicatie opgenomen in het akkoord, in veel gevallen een wassen neus blijkt.