Berichten van 04.02.2014


Bouwvergunningen leiden tot burenruzies. (Onze Twentsche Noaberschop wordt onderuit gehaald.)

André Le Loux 04.02.2014

Om de veelheid aan regeltjes te verminderen zijn de voorwaarden om te mogen bouwen door het Rijk enorm versoepeld.

Dit maken we in de praktijk nu mee. Denk je lekker in de lente in je tuin te gaan zitten en te genieten van het voorjaarszonnetje bouwt je buurman een schuur in de tuin met een muur van 5 meter hoog. En dan ook nog tot op de erfgrens. Weg zon, weg woongenot.
En als je buurman aan de andere kant dat ook doet ben je inderdaad tussen vier muren opgesloten. En of u het gelooft of niet, dit mag allemaal volgens de nieuwe regels. “Beter een goede buur dan een verre vriend” is dan wel afgelopen. Dat het Rijk deze maatregelen heeft genomen getuigt van een enorm gebrek aan visie. Zo wakker je het steeds verder gaande individualisme in de samenleving alleen maar aan. Onze gemeente moet haar stem richting Den Haag laten horen en ik heb van ambtenaren inmiddels begrepen dat zij dit ook al gedaan hebben.


Verkiezingen in aantocht (de Gelukszoekers)

André Le Loux 04.02.2014

Burgerbelangen heeft de laatste vier jaar haar ledental zie verdubbelen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Daarnaast hadden we ook nog een drietal “gelukszoekers”. Dat zijn personen die nog snel in het laatste jaar voor de verkiezingen even lid worden om in de gemeenteraad te kunnen komen. En als dat dan niet lukt dan bedanken ze ook even snel weer en gaan ze ook weer heel snel naar een ander partij om daar hun geluk te zoeken. Bij ons staan kandidaat raadsleden op de lijst die iets voor de samenleving willen betekenen en zich daar voor willen inzetten. Ook moeten we hen al langer kennen om te weten wat hun drijfveren en motivaties zijn. En als we daar goed zicht op hebben, dan komt men pas in aanmerking voor een plek op de kandidatenlijst. Dus, als je gaat voor je zelf, ga dan inderdaad maar snel naar een andere partij, wij zitten op deze gelukzoekers niet te wachten.


Bij krimp of geen groei moet Enschede efficiënter werken.

Albert Veldt 04.02.2014

Overal moet bezuinigd worden en dus moeten we ook in Enschede alles tegen het licht houden.

Eén van de zaken die ik aan wil snijden is de ongelijkheid in de stadsdelen. We hebben er vijf, maar als je kijkt naar de bevolkingsverdeling over die stadsdelen kun je jezelf afvragen of we het niet met drie stadsdelen af kunnen. U zult zeggen, “joh wat maakt dat uit” maar daar zit nou net een groot financieel voordeel in van, pakweg 1,5 tot 2 miljoen euro op jaarbasis.

De stadsdelen Noord en West hebben elk zo’n 25.000 inwoners, het Centrum 10.000. Als je de stadsdelen Zuid en Oost neemt, dan hebben die elk globaal 45.000 inwoners. Ik zou voor willen stellen een nieuwe indeling te maken voor drie stadsdelen die elk vanuit het Centrum beginnen en dan in drie delen worden uitgesneden waarbij we een verdeling krijgen van elk stadsdeel rond de 50 tot 55 duizend inwoners. De diverse wijkraden blijven bestaan en geven hun inbreng naar de Stedelijke commissie zoals we die nu ook kennen. We vergaderen dan in het Gemeentehuis en qua efficiëntie is dit veel effectiever, immers alle raadsleden kunnen meespreken en een mening geven. Nu wordt je vaak als raadslid verrast door besluiten die bijvoorbeeld in West genomen worden over de Haven die voor ons allemaal belangrijk is, of wat te denken van het Centrum waar beslissingen worden genomen over zaken die ons allemaal aangaan.

Als Burgerbelangen Enschede gaan we de komende tijd deze zaken met andere fracties bespreken en komen dan wellicht met een motie om deze zaken verder uit te werken. Kijkt u nog maar eens goed naar het voorstel, efficiënter werken, kortere lijnen en bovendien miljoenen op jaarbasis besparen. Andere steden zijn hier ook al mee bezig, dus “Gewoon samen doen”.


Wel of geen borreltje drinken?

Ben Sanders 04.02.2014

Mogen senioren tijdens het eten en tijdens een potje biljarten nu wel of geen borreltje drinken?

Wij hebben in Enschede enkele sportverenigingen destijds gevraagd wat zij op maatschappelijk terrein kunnen betekenen voor de gemeenschap. Dat heeft er toe geleid dat er -zoals wij dat noemen- Vitale Sport Verenigingen (VSV) zijn gevormd die o.a. in de wijken sociaal maatschappelijke taken voor hun rekening nemen, waar m.n. Senioren hun stukje dagbesteding kunnen invullen door samen de lunch te gebruiken, om een kaartje te leggen, te biljarten enz.enz. Ja en wat is er dan mis mee om daarbij een wijntje, biertje of borreltje te drinken? Nee, nee, dat mag niet want het Drank- en Horecabeleid en – verordening in Enschede laat dat niet toe! Er mag geen alcohol worden geschonken! Wat een onzin toch?

Het is gemeentelijke beleid om vitale sportorganisaties te stimuleren en te ondersteunen middels subsidie, het zou mooi zijn om dit dan ook in het Drank- en Horecabeleid tot uiting te laten komen. Immers om subsidie te krijgen moeten er door hen juist maatschappelijke activiteiten worden ondernomen. Daarom ook heeft de sportadviesraad juist gevraagd om de Drank- en Horecaverordening hiermee in overeenstemming te brengen. Dit had heel eenvoudig gekund door dit in de Drank- en Horecaverordening te bepalen en een regeltje toe te voegen met: ‘… en maatschappelijke activiteiten als bedoeld in de subsidieverordening sport’. Een VSV biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport) leden, maar ook voor de samenleving. De activiteiten van een VSV zijn van niet-commerciële aard, zodat de regels omtrent paracommercie ook van toepassing zijn op een dergelijke instelling. De activiteiten van een VSV waarvoor subsidie word verstrekt, worden getoetst aan de doelstellingen van dit beleid, zoals gezondheidsbevordering, achterstandsbestrijding, stimuleren van werkgelegenheid en/of integratie, die zijn neergelegd in de Nota Subsidiestelsel 2013. Hierbij gaat het volgens de sportadviesraad en BBE om maatschappelijke activiteiten.

Dat advies is door B&W niet overgenomen en om nu bij het uitvoeren van deze maatschappelijke activiteiten door een VSV te zorgen dat deze niet in conflict komt met de bepalingen uit de Drank- en Horeca verordening, en om deze hierop naadloos te laten aansluiten, en daar waar nodig nog aan te passen, en om e.e..a. alsnog in overeenstemming te krijgen, dienen wij een amendement in zodat de tekst in het Drank- en Horecabeleid en -verordening kan worden aangepast!


Burgerparticipatie in een hondenhok!

Niels van den Berg 04.02.2014

Afgelopen week ben ik op bezoek geweest bij de bezoekers / gebruikers van buurthuis Galvani aan de Franklinstraat.

Hier heb ik reeds eerder over bericht. Kort gesteld; de afspraak is dat dit buurthuis geopend zal blijven tot het Hart van de Wijk is opgeleverd. Die afspraak zal niet nagekomen worden. Dat vinden wij, mede dankzij keiharde toezeggingen van gemeentewege, een bizarre situatie en het doet tekort aan alle ambities die wij als gemeente hebben wanneer het burgerparticipatie betreft. De mensen met wie ik gesproken heb zijn diep teleurgesteld en hebben mij moeiteloos een grote lijst aangeleverd die erop duidt dat men graag dat ene jaar wil blijven zitten in het Galvani.
Maandag zal ik namens Burgerbelangen Enschede een motie indienen die pleit voor behoud van Galvani tot afronding van Hart van de Wijk. Uiteindelijk heeft men mij de alternatieve locatie laten zien. Ik was stomverbaasd! Een hal van 8 meter hoog met twee kleine raampjes in de nok. Je zou je hond er nog geen week in laten zitten. Hoe durft men überhaupt met een dergelijk alternatief op de proppen te komen? Nu er maar op vertrouwen dat ook de overige fracties het probleem inzien en de motie steunen.


Central Park een burgerinitiatief?!

Niels van den Berg 04.02.2014

Afgelopen week ontving ik een uitgebreid schrijven van iemand die belangstellend was naar een bijeenkomst voor de plannen van het Central Park Diekman op het Diekmanterrein.

Onlangs in Oost heb ik hier samen met collega raadslid Ilgun vragen aan de wethouder over gesteld. Wij vroegen hem of de gemeente direct dan wel indirect te maken had met de plannen. Op een voor wethouder Hatenboer karakteristieke manier vertelde hij dat dit absoluut niet aan de orde was. Het zou een burgerinitiatief zijn en dat juichen we alleen maar toe. Ook door de gemeente Enschede gesubsidieerde instellingen zouden niet gelieerd zijn aan het nieuw te vormen “Central Park”.

Nu blijkt dat er behoorlijk veel belangstellenden aanwezig waren bij het complex van SC Enschede, waar een verenigingsmanager operabel is volgens het concept van de stichting “vitale sportvereniging”. Laurens Wassen, wijkraadvoorzitter heeft de vraag gesteld wie er voor -en tegenstanders van de plannen zijn. Na een pittige discussie en een korte onderbreking schijnt hij de aanwezige critici, en tegenstanders verzocht te hebben de zaal te verlaten!! Vervolgens heeft dhr. Du Gardijn, inderdaad de initiatiefnemer van de stichting, het woord genomen en is men met hem in discussie gegaan. Een zeer merkwaardige gang van zaken! Helemaal wanneer je je realiseert dat er zijdeling ook wijkbudgetten bij betrokken zijn en een stichting waarvan wij als Burgerbelangen Enschede al jaren zeggen dat deze werkt aan ontwikkelingen die voor de gemiddelde vereniging niet haalbaar zijn.

Central park, een mooi initiatief, maar dan moeten alle betrokken partijen ook iets in te brengen hebben!