Berichten van 05.06.2015


Van de voorzitter

Gert Kel 05.06.2015

Beste leden, vrienden en belangstellenden van Burgerbelangen Enschede. Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni jongstleden ben ik gekozen tot uw nieuwe voorzitter. Allereerst wil ik Barbera Doosje die wegens gezinsuitbreiding en haar drukke baan een klein stapje terug gaat doen bedanken voor haar inzet. Barbera is benoemd tot vice voorzitter. Het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Piroschka Beun en Morgan Brejaart, beiden benoemd als algemeen bestuurslid zodat ons bestuur nu zeven leden telt.

Het zijn en worden drukke tijden. Geldbomen bestaan ook niet in Enschede. Bezuinigingen, meestal opgelegd vanuit Den Haag, brengen wekelijks wat nieuws en onze fractieleden hebben hier de handen vol aan om dit in goede banen te leiden. Wij, als Burgerbelangen Enschede, willen een luisterend oor zijn voor alle burgers van Enschede. Natuurlijk kunnen wij niet iedereen tevreden maken. Maar wat we wel kunnen is, zoals onze fractieleider Niels van den Berg ook altijd zegt, met de poten in de drek staan, tussen naast en voor de Burgers. Hier wil ik samen met alle collega’s van Burgerbelangen Enschede ook een bijdrage aan blijven leveren. Het voorgaande is ook tevens de reden voor uitbreiding van het bestuur.

Zoals reeds gezegd; door alle bezuinigen zijn het woelige tijden met veel extra werk. Ik dank de leden van Burgerbelangen Enschede voor het vertrouwen in mij. Ik maak het vertrouwen graag waar. We gaan samen aan de slag. Als Burgerbelangen Enschede begint dat bij ons ledental. We zijn nu al trots op de groei van het aantal leden. We gaan samen met jong Burgerbelangen en de continu commissie campagne nog meer acties op poten zetten dan dat we nu al doen. Een goed voorbeeld ervan is ons wekelijkse spreekuur op Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur bij Café de Zon.

We willen qua ledenaantal nog groter worden om als lokale politieke partij een nog groter stempel te zetten op het te voeren beleid. We zijn en blijven degelijk, met beide benen op de grond, maar uitdragen waar Burgerbelangen Enschede voor staat en dit in gewoon duidelijke Jip en Janneke taal. Onze leidraad is Gewoon Samen Doen. Des te meer reden om Samen ons verhaal uit te dragen. De Burgers willen zien en voelen waar we voor staan. Gelukkig straalt Burgerbelangen Enschede voor veel mensen al een huiskamergevoel uit. Bij ons kun je je verhaal kwijt. Toveren kunnen we niet. Wel gaan we met z’n allen voor u met de poten in de drek.
Nogmaals bedankt voor het gestelde vertrouwen in mij. U weet ons te vinden.
We hebben veel actieve leden, allemaal vrijwilligers en goede vertegenwoordigers van Burgerbelangen Enschede. We hebben een bestuur dat vooruit wil. We hebben een fractie die actief is. We hebben niet te vergeten leden die actief zijn geweest. Allemaal mensen om TROTS op te zijn. Samen bouwen we verder aan de toekomst, voor iedereen die betrokken is bij onze mooie stad Enschede. Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen, u weet ons te vinden.


Update wijkagenten

Zehra Ceben 05.06.2015

Enschede heeft 25 wijkagenten en zou er volgens de norm 33 nodig hebben. De wettelijke norm is een wijkagent per 5000 inwoners. BBE heeft  in 2013 en 2014 vragen gesteld hierover. Vanuit de samenleving hebben wij vernomen dat de toegezegde aantal agenten steeds niet op peil is. Wij zullen aanstaande maandag daarom mondelinge vragen gaan stellen aan de burgemeester.


Bezuinigingen op openbaar groen

Marc Teutelink 05.06.2015

Enschede wordt steeds groener! Niet vanwege het feit dat wij steeds energie neutraler worden, maar meer door het hoge gras. In 2014 is er door de raad besloten 2 miljoen te bezuinigen op onderhoud van het openbaar groen en dat heeft tot gevolg dat er slechts tweemaal per jaar gemaaid wordt op veel plekken. Waar vroeger het gras laag werd gehouden, groeit het nu weelderig.

En, laten we eerlijk zijn, op veel plekken misstaat dat niet. Op andere plekken levert dit een somberder beeld op en op bepaalde plekken zelfs gevaarlijke situaties. Dat laatste is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. De raad heeft het college als opdracht meegegeven gevaarlijke situaties door het niet maaien te allen tijde te voorkomen. Mocht u desondanks toch nog gevaarlijke situaties ervaren, dan roepen wij u op om deze te melden aan de gemeente of het stadsdeelmanagement/beheer. Deze zullen terstond worden gemaaid. Wij zullen de wethouder hier maandag nog vragen om hierover meer ruchtbaarheid te geven.

Terugkomend op de bezuiniging. De huidige economisch situatie vraagt om scherpe keuzes en dit is er een van; de bezuiniging was noodzakelijk. De gemeente heeft destijds in alle wijken bijeenkomsten gehouden, waar wijkbewoners konden aangeven waarop er volgens hen op bezuinigd kon worden en daaruit is het maaibeleid expliciet naar voren gekomen. Het is dus vanuit de raad gedragen, maar ook in samen spraak met de burgerij besloten.

Destijds is er uitgebreid gesproken over de mogelijkheden, die er op dat gebied dan wel waren. Met behulp van de wijkbudgetten zou je een gedeelte van het openbare groen rondom de huizen kunnen op-plussen, maar dat mag absoluut niet als afschuifmiddel worden gebruikt voor de bezuiniging. Wijkbudgetten zijn er niet om bezuinigingen op te vangen.

Maar hulp vanuit de wijken is wel een optie. In al onze gesprekken met bewoners begrijpt men vaak wel de rationale achter de beslissing tot bezuinigen en geven dan ook aan best zelf wat te willen doen. Wanneer dat vervolgens verder wordt uitgewerkt loopt men tegen praktische bezwaren aan. Ze mist men in bepaalde gevallen de apparatuur en moet men ook nog eens betalen voor het wegbrengen van het gemaaide/gesnoeide groen. We snappen dat apparatuur wat problematisch is, want verzekerings- en onderhoud technisch is dit problematisch en vaak wordt apparatuur ook gehuurd of wordt het maaien uitbesteed.

Maar aan het betalen voor wegbrengen valt wel wat te doen. Nu zijn er al tweemaal per jaar periodes waarin groen gratis kan worden weggebracht naar de gemeentelijk stortplaatsen, maar dit zou moeten worden uitgebreid. Burgerbelangen zal aanstaande maandag bij de raadsvergadering dan ook een motie indienen waarin wij vragen om de mogelijkheid tot het kosteloos wegbrengen van gemaaid of gesnoeid groen. Wil je dat de mensen zelf participeren en helpen het openbaar groen extra te maaien of te snoeien, dan zouden zij deze ook te allen tijde gratis moeten kunnen wegbrengen. Het is fantastisch dat men wil helpen, maar laten we dit dan ook stimuleren.

Gewoon samen doen


Stadsdeelgewijs werken

Marc Teutelink 05.06.2015

Burgerbelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor de burgers en daarmee ook de wijkraden en de wijkbudgetten. We zijn daar de afgelopen periode dan ook kritisch op geweest. Het raadsvoorstel ‘Stadsdeelgewijs werken’, welke door onze wethouder Hans van Agteren is ingediend, raakt dan ook precies de knelpunten, die wij de afgelopen periode hebben opgemerkt in alle gesprekken die wij hebben gehad met vertegenwoordigers van verschillende wijkraden.

Het maakt bijvoorbeeld exact duidelijk welke wethouder precies verantwoordelijk is voor zaken in de stadsdelen. Waar voorheen regelmatig andere wethouders dan de eigen stadsdeelwethouder moest komen opdraven, omdat de eigen stadsdeel wethouder er kennelijk niet over zou gaan, is dit nu niet meer aan de orde. De stadsdeelwethouder wordt uitvoerend verantwoordelijk en is dus als zodanig altijd aanspreekbaar voor stadsdeel gerelateerde zaken. Duidelijker kan het niet, toch?

Het raadsvoorstel raakt daarnaast een zeer punt in de wijkbudgetten, namelijk het ‘we moeten de budgetten opmaken anders pakt de politiek het ons af’ syndroom. Wijkbudgetten dienen nu binnen 2 jaar (het huidige jaar met uitloop naar het jaar daarop) te worden opgemaakt, anders wordt het teruggehaald. Burgerbelangen is met de huidige regeling niet erg gelukkig en vindt de budgetten niet zomaar afgeroomd moeten worden. Wij zijn dan ook bij met de nieuwe meerjarige begrotingsmogelijkheden voor wijkbudget commissies die het raadsvoorstel biedt.

Maar eigenlijk willen we verder gaan. Overschotten van de 1+1 jaar zouden te allen tijde beschikbaar moeten blijven aan de wijkbudgetten, en misschien zelfs wel op stedelijk niveau moeten kunnen worden verdeeld. Wanneer een bepaalde wijk het ene jaar wat minder gebruik maakt van wijkbudgetten, dan zou dit overschot moeten kunnen worden gebruikt voor wijken die dat jaar wat meer initiatieven dan beschikbaar budget willen ontplooien.

De wijkraad Wesselerbrink, die eigenlijk bestaat uit 4 sub-wijkraden, werkt al op deze manier. Wanneer het Lang even wat minder gebruikt, kan het Oosterveld dat jaar wat meer gebruiken en vice versa. Een uitstekende manier van werken, waar wij als Burgerbelangen volledig achter staan. Een goed voorbeeld voor andere wijkraden. Na het reces staat er een afspraak gepland met deze wijkraad om daar, en over andere initiatieven, eens verder over te praten.

Stadsdeelgewijs werkt dus en verantwoordelijkheden afstaan aan wijkraden loont zich. Enschede wordt niet enkel bestuurd door het college en de raad; zonder alle vrijwilligers uit de stadsdelen en de wijken kan het gewoon niet. Uiteindelijk zouden wij een verhoging van de wijkbudgetten ook toejuichen, want dit betekent een verhoging van de burgerinitiatieven en dat komt Enschede zeker ten goede!

Gewoon samen doen…


Bieb van de toekomst

Barry Overink 05.06.2015

Afgelopen maandag zat de raadszaal vol. Onder het toeziend oog van ruim 200 sympathisanten van de bibliotheek en maar liefst 21 insprekers kwamen zij de raad overtuigen dat de voorgenomen bezuinig van € 600.000,- niet door mag gaan.

De bibliotheek is voor Burgerbelangen een basisvoorziening in deze stad en vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van zowel kinderen en ouderen. De opzet van bezuinigingen is niet dat de bieb verdwijnt. Echter, het huidige exploitatie model van de bieb is niet langer houdbaar en moet meegroeien met de tijd. De bieb van de toekomst, daar moeten we op inzetten met een hoofdrol voor de vestiging in het centrum die aansluit bij de gedachte van het kennishuis en samenwerkt met partijen op dit gebied zoals o.a. de volks universiteit.

Voor de verschillende stadsdelen zou Burgerbelangen graag zien dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de biebbus en zou er misschien zelfs wel één of twee extra bij moeten komen. De bussen zouden dan niet vier dagen in de week moeten worden ingezet zoals nu, maar vijf of misschien wel zes, zodat ze nog beter in de wijken zijn vertegenwoordigd. Tevens zal de samenwerking moeten worden gezocht met scholen en wijkgebouwen. Hiermee zouden we de huidige filialen in de stadsdelen kunnen afbouwen en zal er een flinke besparing kunnen plaats vinden.

Het Stedelijk Lyceum “Het Zwering’ is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de bieb en een gebouw in de wijk. Dit concept kan prima als voorbeeld worden gebruikt voor alle andere stadsdelen. Wij zullen maandag in de raadsvergadering dan ook met een motie komen met de opdracht om de samenwerking in de wijken te zoeken, zodanig dat een goede bereikbaarheid van de bied voor een ieder is gewaarborgd.