Berichten van 15.01.2016


Herschikking onderwijshuisvesting.

Marc Teutelink 15.01.2016

Door de motie Haersma-Buma (CDA 2e Kamer) gaan gelden bedoeld voor onderhoud van de onderwijshuisvesting nu niet meer naar de gemeente, maar rechtstreeks naar de scholen. Dit betekent een structureel tekort van 2.5 miljoen voor de gemeente. Een mogelijke besparing kan worden gevonden in de ruim 70 lokalen die op dit moment leegstaan. Een herschikking van alle onderwijslocaties, zodat bepaalde locaties kunnen worden gesloten en of er huur van locaties kan worden opgezegd, is noodzakelijk. 
Eind vorig jaar was het dan zover: vanuit de schoolbesturen (SKOE, VCO en Consent) kwam er een door hun allemaal gedragen herschikkingsplan. In het plan dat uit de pen van de besturen komt, zien wij hier en daar gekunstelde en ongewenste constructies met bijbehorende ongewenste effecten. Zo wordt de Menko-toren gesloten en moeten de kinderen verplicht naar een andere, verder weg gelegen, locatie, de Toermalijn. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor het bijbehorende Integrale Kind Centra. Daarmee wordt beleid dat kortgeleden in gang is gezet nu al weer gedeeltelijk de das om gedaan. De locatiedirectie, docenten, ouders en MR-en (de Medezeggenschapsraden) zijn volledig overvallen met dit nieuws. Indien het voorstel maandag door de raad komt lijkt het een gedane zaak. Het oordeel van een MR is dan niet of nauwelijks meegenomen. Dit beschouwen wij als onwenselijk. Ook op andere locaties treden ongewenste effecten op. Zo moet de OBS Broekheurne, met een overwegende islamitische leerling populatie verplicht samengaan met de 100% Syrisch orthodoxe basisschool Mecklenburg. Een zeer onwenselijke situatie gezien de te verwachten problematiek die dit met zich mee zal brengen.
Ook heeft de fractie van Burgerbelangen contact met ouders van de Paus Joannes. Hier is indirect ten gevolge van de herschikking de situatie ontstaan dat er een vermenging is ontstaan tussen PO en VO (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). De wethouder heeft in beantwoording op onze vragen gegarandeerd dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Uit de praktijk blijkt na amper een week al dat het simpelweg niet goed verloopt. Hoewel het een maatregel betreft die is opgelegd vanuit het rijk en via de gemeente bij de schoolbesturen op het bordje is gekomen, zijn het de schoolbesturen zelf die de afwegingen hebben kunnen maken. Naar onze mening is daarbij niet of nauwelijks gekeken naar de sociale kaart in Enschede en de, sociaal-maatschappelijke, gevolgen, kortweg het pedagogische klimaat. Wij gaan officieel niet over het herschikkingsplan; dat plan komt zelfs ván de schoolbesturen. Zij hebben de MR-en en de locatiedirecteuren en -docenten niet meegenomen in de onderhandelingen en daarmee de onrust veroorzaakt. De wethouder heeft zijn werk naar behoren gedaan, hij heeft zelfs extra budget beschikbaar gesteld voor de plannen van de schoolbesturen. Toch is de Burgerbelangen Enschede fractie niet tevreden over de recente ontwikkelingen. Wij overwegen om tijdens de stedelijke commissie van maandag 18 januari de wethouder op te roepen om opnieuw in gesprek te gaan met de overkoepelende besturen en een aantal genomen beslissingen nader te bezien; dit in het belang van de basisschoolkinderen van onze stad.
Wij hebben de verwachting dat de wethouder gehoor zal geven aan onze oproep. Vervolgens spreken wij de hoop uit dat de besturen kwetsbaarheid tonen en een aantal genomen beslissingen terugdraaien en deels een andere invulling geven aan de herschikking. Bij hen ligt uiteindelijk de sleutel tot succes.


Rechten en plichten.

Niels van den Berg 15.01.2016

De burgemeester van Enschede benoemde tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak nadrukkelijk een aantal onderwerpen. Een daarvan was de vluchtelingen problematiek en de rol van de stad Enschede in het grote geheel. Gastvrij, ontvankelijk en met een open mind omgaan met de situatie. In grote lijnen heeft hij daar een terecht punt te pakken. We moeten goed oppassen voor stigmatisering en een verharding in de samenleving. Anderzijds moeten we in mijn optiek in gesprek blijven met elkaar. Maar vooral ook duidelijk zijn met en naar elkaar.
Op het moment dat de burgemeester zijn woorden sprak deed hij dat met in de achterzak de wantoestanden die gepleegd zijn in verschillende steden in Europa. In dat opzicht was het chique geweest dat hij dan ook het inlevingsvermogen zou tonen en benoemd zou hebben dat er door de gebeurtenissen wereldwijd meer angst en onrust is. Ook onder de Enschedese bevolking, specifiek de bewoners van omliggende wijken rond het toekomstig AZC Eschmarkerveld en rond de beoogde noodopvang in het voormalige Wegener pand.
Dat begrip zal er ongetwijfeld zijn, maar het had even genoemd moeten worden. Begrip en tolerantie kan twee kanten op en dat zien we momenteel dan ook mislopen in Den Haag.
Het ontbreekt ons land aan leiderschap. Waar Duitsland mogelijk haar grondwet gaat aanpassen om zodoende schennisplegers zo snel mogelijk het land uit te kunnen zetten, is het stil in Den Haag. De discussies zijn ook hier aan de orde van de dag en zijn hevig gaande.  Er zijn twee soorten mensen, wegkijkers en racisten. Daartussen lijkt er even niets te zitten.
Wij mogen verwachten van de politieke leiders in ons land, waaronder de premier maar ook bijvoorbeeld een burgemeester, dat men duidelijk is en hierin stelling neemt. Die stelling is wat mij betreft de denklijn dat een ieder hier welkom is zolang men geen misbruik maakt van de gastvrijheid. Wanneer dit, zoals elders in Europa, compleet misgaat dienen er direct keiharde sancties tegenover te staan. Daar is niets racistisch aan, sterker nog het is een statement waar we allemaal voordeel van hebben. Want al die vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen, weggevlucht van het oorlogsgeweld en hier een toekomst op willen bouwen hebben uiteindelijk baat bij duidelijke voorwaarden in de vorm van rechten en plichten. Het gelijkheidsbeginsel wanneer het gaat om mannen en vrouwen is één van die plichten. Wie dat niet kan of niet wil respecteren, die heeft in een stad als Enschede niets te zoeken. Ik hoop dat onze burgemeester dát met mij eens is.


Domotica kan worden vergoed door overheid of verzekeraar.

Ben Sanders 15.01.2016

Steeds vaker worden er aanpassingen aan de woning gedaan om senioren langer thuis te laten wonen. Wat veel mensen niet weten is dat domotica, of technologische hulpmiddelen en aanpassingen, in veel gevallen vergoed worden door verzekeraars of gemeentes. Voor installateurs is dit belangrijk om te weten, omdat ze klanten hiermee mogelijk nog beter kunnen helpen. Sommige domotica vallen in de categorie woningaanpassingen.  Vergoeding door verzekeraar of gemeente (WMO)voor de nodige woningaanpassingen of hulpmiddelen is wel een indicatie van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Daarbij is te denken aan afstandsbediening voor bijvoorbeeld de ramen, deuren of gordijnen. Maar ook aan intercomsystemen of slimme thermostaten en hulpmiddelen als personenalarmering, of computersystemen voor huisbesturing. Een aantal van deze aanpassingen wordt vergoed door gemeentes, als de bewoner hierdoor langer thuis kan blijven wonen en niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen.
‘Samen met de gebruiker’
Bij het aanbrengen van ‘zorgdomotica’ is het van groot belang dat dit in nauwe samenspraak met de gebruiker wordt gedaan, zo bleek uit recent onderzoek van het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. “Zorgdomotica kan de veiligheid, het woongemak en de zorg in woon- en zorgcomplexen voor ouderen verbeteren”, zegt de onderzoeker. “Het is belangrijk om de geschiktheid van domotica-oplossingen met de cliënt te beoordelen”. Alleen zo kunnen deze goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van de gebruiker. Wie meer informatie wil over de mogelijkheden voor subsidie van domotica door gemeenten en verzekeraars kan terecht op de pagina Regelhulp Domotica van de Rijksoverheid of bij de gemeente.


Knallend het jaar uit?

Niels van den Berg 15.01.2016

Tijdens de Nieuwjaarstoespraak kaartte onze burgemeester heel nadrukkelijk het onderwerp vuurwerk aan. Naar mijn mening sorteerde hij zeer scherp en gericht voor op een toekomstig vuurwerkverbod. In ieder geval pleitte hij voor een stevige discussie hieromtrent.
Ik vond dat op zichzelf enigszins merkwaardig. De vernielingen, brandstichtingen en de bedreigingen richting hulpdiensten die keuren wij allemaal sterk af en dat vraagt ook absoluut niet om een discussie. Waar ik wel de discussie over aan wil gaan, is het aspect handhaving. Want als we met een verbod (APV) gaan werken, moet er ook op gehandhaafd (kunnen) worden. Daar komt ook nog bij dat de toegebrachte schade zeer waarschijnlijk niet wordt veroorzaakt door het legale consumentenvuurwerk. Het illegale vuurwerk is populair onder kinderen en jongeren. Het verkrijgen en kopen van dit vuurwerk is op zich geen kunst, dat hebben wij mede te danken aan het feit dat wij als Enschede een grensgemeente zijn. Wanneer er een vuurwerkverbod zou worden ingesteld, wordt het probleem naar mijn mening daarmee dus niet opgelost.
Het consumentenvuurwerk, denk daarbij aan de astronauten, rotjes, knalkurken en gillende keukenmeiden, waarmee velen van ons zijn opgegroeid, is allang niet meer verkrijgbaar. Het overige zoals vuurpijlen nóg wel. Maar, je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat de (illegale) cobra’s, betonstrijkers en mortieren op enigerlei wijze wel in het bezit zijn of komen van vele jeugdige Enschedeërs. Daarmee zal dus de overlast en vooral ook de vernielingen hoe dan ook veroorzaakt door het vuurwerk, ongetwijfeld blijven bestaan. Indien de burgemeester garant kan staan voor een ferm handhavingsteam en adequate handhaving, dan is het de moeite waard om over dit onderwerp samen in discussie te gaan.
Maar, adequate handhaving zal dan in de praktijk ook betekenen het verhogen van de aantallen grenscontroles, meer intensieve surveillances en al datgene wat er bij handhaving normaliter komt kijken. Vuurwerk en carbidschieten is vooral hier in het oosten van het land al decennia lang een traditie die hoort bij onze oud & nieuw viering. Laten we realistisch zijn betreffende dit onderwerp, want ja helaas kom je al heel snel tot de conclusie dat het bijna onmogelijk is om de overlast door vuurwerk uit te bannen in deze stad.