Berichten van 01.04.2016


Halverwege de termijn….

Niels van den Berg 01.04.2016

Vorige week was het alweer twee jaar geleden dat de verkiezingen op de rol stonden. Burgerbelangen Enschede kreeg dusdanig veel steun van haar kiezers dat onze partij met een zetel winst plaats nam in de coalitie. In vergelijking met voorgaande raadsperiodes is het er voor iedereen aanzienlijk soberder op geworden. Dat weten wij en dat wisten wij.
De transities van het Rijk richting de gemeenten hebben ervoor gezorgd dat er in veel gevallen in deze periode hetzelfde of zelfs meer gedaan moet worden met minder middelen. Veel burgers in onze stad hebben het moeilijk tegenwoordig. Waar vroeger met de bestraffende vinger nog richting Den Haag werd gewezen, zo is dat momenteel vaak richting de gemeente. Onze fractie heeft als leidraad het coalitieakkoord en binnen de bandbreedte zijn wij in het dualistische systeem kritisch. Wij kijken met een kritische blik naar de dossiers die de revue passeren. Kortom kritisch waar het kan en kritisch waar het moet!
Burgerparticipatie in de breedste zin is daarbij voor ons als BBE een groot aandachtspunt. Want hoewel de besluitvorming soms niet eenvoudig is en er in enkele gevallen vanwege het financiële aspect soms iets moet worden gedaan of gelaten, is communicatie dienaangaande en omgaan met de burgers in onze stad een aspect waar geen of nauwelijks kosten aan verbonden zijn. Een bestuursstijl en een speerpunt welke nadrukkelijk zijn opgenomen in het huidige coalitieakkoord. De samenleving geeft aan ons -halfweg deze coalitieperiode- dan ook regelmatig een signaal af dat men zich “niet of te laat” meegenomen voelt. Zo ook rond de aan de orde zijnde dossiers Moskee (TCC) en het AZC. Over dat “meenemen” dus die bewuste burgerparticipatie heb ik namens de fractie een signaal afgegeven. Dat moet anders en beter in het vervolg, en gaan zoals het is omschreven en bedoelt is in het coalitieakkoord.
We zitten nu halverwege de Collegetermijn 2014-2018 en heeft zich inmiddels al veel de revue gepasseerd. Ook staat er nog veel op de agenda voor de komende twee jaar, wij kijken dan ook met plezier uit naar de samenwerking in coalitieverband, maar óók raadsbreed moeten wij de handen in een slaan om de soms complexe zaken en de moeilijke tijden te doorstaan. Het belang van de burger staat voor ons allen als Raadsleden daarbij voorop, die burgers vertegenwoordigen wij immers met zijn negenendertigen. Weloverwogen moeten we komen tot besluitvorming, waarbij het “Gewoon Samen Doen” met de burgers van de stad Enschede voorop moet blijven staan. Impopulaire maatregelen die horen daar ook bij, maar die nemen wij ten alle tijden met een kritische blik, met een gezonde dosis verstand en inlevingsvermogen en zeker met oog voor en betrokkenheid met de mensen die het betreft!


Grondwateroverlast

Marc Teutelink 01.04.2016

Enschede kampt met een hoge grondwaterstand. Dat is niet geheel verwonderlijk, want Enschede is op een stuwwal gebouwd. Het hoogteverschil binnen Enschede is wel 44 meter tussen de laagste en de hoogste plek in Enschede. Een stuwwal is een plek waar bronnen ontspringen en daarmee ligt Enschede aan het begin van het watersysteem. Tel daarbij de ondoordringbare Twentse leemlagen op en je hebt een oorzaak waarom de grondwaterstand hier altijd hoger is dan andere gebieden.

Op zich hoeft dat geen probleem in te houden, ware het niet dat Enschede in het verleden flink heeft ingegrepen. Verharding en het verdwijnen van natuurlijke afwateringen, zoals beken en sloten, hebben het grondwaterpeil behoorlijk laten stijgen. Ook dat heeft lang geen gevolgen gehad, omdat de (textiel) industrie de hoge grondwaterstand heeft verlaagd door het oppompen van een mega hoeveelheid water (3 miljoen kubieke meter per jaar)… Maar ja, die (textiel) industrie is vrijwel compleet verdwenen, waardoor er veel minder water wordt opgepompt en dan worden onze ingrepen steeds duidelijker.

Dit wordt ook onderkend en daarom worden er op veel plekken maatregelen genomen: er zijn daarvoor 7 officiële probleem plekken aangewezen. Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige plekken zijn waar maatregelen worden genomen. Ook aan de Kuipersdijk werd wateroverlast ervaren en daar is ondertussen de voormalige afwatering, de sloot richting the vroegere Willemsbeek, hersteld! Hopelijk gaat dit daar voor een oplossing zorgen. Het toont wel aan dat de gemeente het grondwateroverlast probleem heel serieus neemt en luistert naar zijn inwoners. Het voormalige DCW terrein, waar de sloot is gegraven, stond namelijk niet op de lijst van 7 probleem plekken, maar wordt desondanks toch aangepakt!
De gemeente moet hier echter wel een aanleiding voor hebben. In de 7 probleemgebieden (en de Kuipersdijk) werd veel geklaagd richting de gemeente en dan worden de problemen ook inzichtelijk en kan de gemeente (en de politiek) er wat mee. Enschede Noord lijkt nu het epicentrum te zijn van de grondwateroverlast.

Via de Tubantia zijn inmiddels ruim 800 klachten binnen gekomen over grondwateroverlast vanuit de hele stad met als dieptepunt Enschede Noord. De gemeente neemt dit serieus en heeft inmiddels Bureau Tauw opdracht gegeven een uitgebreid oorzaken en oplossingen onderzoek te doen. In mei a.s. zal het bijbehorende rapport verschijnen, waarna we hopelijk oplossingen hebben voor het probleem.

Ondertussen blijft echter de vraag waarom de gemeente niet eerder Enschede Noord als probleem gebied heeft aangemerkt. Bij de gemeente is er slechts een kleine hoeveelheid aan klachten binnengekomen: t.w. 32! En dat is toch wel bijzonder als je dit afzet tegen de ruim 800 klachten die bij de Tubantia zijn gemeld. Dit geeft toch wel stof tot nadenken: waarom gaan mensen niet rechtstreeks naar de gemeente, maar wel naar de krant. Ongeacht wie er verantwoordelijk is, de gemeente zou altijd het aanspreekpunt moeten zijn in deze. Wordt er een ontmoedigingsbeleid gevoerd, is men bang voor de gemeente, teveel moeite of denkt men bij voorbaat al dat de gemeente toch niets doet. Of is er wellicht een andere oorzaak?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en (re)acties.