Berichten van 24.06.2016


Twentse visie op vervoer

Zehra Ceben 24.06.2016

In 2015 is door de 14 Twentse gemeenten de visie “Samen op weg; Twentse visie op vervoer onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid” gemaakt. De Twentse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer en willen dit efficiënter, beter en slimmer regelen en waar nodig een lokale aanvulling bieden.
Daarna zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd. De aandachtspunten en ideeën die naar voren zijn gekomen zijn in grote lijnen meegenomen in de visie.
De visie gaat uit van integratie van vervoer en combinatie van vervoerstromen en het bieden van openbaar vervoer.
De uitvoering van maatwerk is nu opgedeeld in leerlingen-, regiotaxi- en instellingen vervoer.  De reizigers worden volgens de visie onderverdeeld in groepen naar de mate van ondersteuning (mobiliteitsprofielen) die zij bij het vervoer nodig hebben. Er wordt rekening gehouden met individuele reiskenmerken zoals ondersteuning of begeleiding van een chauffeur of professional, tijdens de reis of transfer van locatie naar voertuig.
Er is ook sprake van een informatiepunt voor de reizigers waar men voor alle informatie mbt vervoer terecht kan zowel voor de inwoners als de professionals.
Men staat ook open voor initiatieven vanuit de samenleving. BBE gaat er dan ook vanuit dat die initiatieven vanuit de samenleving worden gehoord waar mogelijk gesteund/ondersteund gaan worden zonder al te veel regels en verantwoordelijkheden op te leggen aan de inwoners.
Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen!


Actieprogramma binnenstad werpt zijn vruchten af!

Barry Overink 24.06.2016

Als politieke partij heb je over bijna alles een standpunt en een visie. Zo ook over de binnenstad. Juist door de snelle verandering van het winkelen en het gemak van online, moet ook de stad zich hier op aanpassen. Daarom is er ook een actieplan binnenstad gemaakt, welke nu volop in uitvoering is.
Een van de belangrijkste aspecten hiervan is de beleving in de stad. Shoppen alleen is niet meer voldoende voor de consument. Het gaat veel meer om een dag uit naar een stad met een grote diversiteit aan winkels. Van ambachtswinkels tot en met grote winkelketens, een prachtig horeca-plein met gezellige cafés en goede restaurants en een grote diversiteit van hoogwaardig theater en cultuur aanbod.
Dit alles tezamen is precies wat Enschede onderscheidt van alle andere steden in de regio.
En al deze inzet en transformatie van de stad blijft dan ook niet onopgemerkt! Zo zijn er de afgelopen maanden weer vele leegstaande panden in gebruik genomen en ondanks het grote aantal faillissementen van de afgelopen jaren, trekt de markt nu weer volop aan. Zo wordt de hele Hofpassage nieuw opgebouwd en zal het voormalig HEMA pand na de bouwvak ook met de grond gelijk worden gemaakt en nog voor het einde van het jaar weer volledig worden opgebouwd. Het pand zal worden opgesplitst naar 3 zelfstandige winkelunits met twee verdiepingen en een prachtige gevel.
Ook de ontwikkelingen in het voormalig V&D pand aan het van Heek plein zijn in volle gang. Waarschijnlijk zal hier op korte termijn opnieuw een groot warenhuis haar deuren openen.
De stad is dus goed in beweging en bruist! Het is mooi om te zien dat wij als BBE hier een positieve bijdrage aan hebben gegeven in de afgelopen jaren.


Burgerparticipatie

Marc Teutelink 24.06.2016

Burgers nemen steeds vaker initiatief in hun omgeving. Bijvoorbeeld het onderhoud van speeltuinen of groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Dit heet burgerparticipatie.

Als mensen zelf meer initiatieven nemen, vraagt dat om een andere rol van de overheid. Die sluit steeds vaker aan bij de initiatieven in de samenleving. Dit heet overheidsparticipatie. De rol van de overheid is ondersteunend. De gemeente kan bijvoorbeeld voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen. Ook kan de gemeente de bewoners met wijkbudgetten hun eigen plannen laten uitvoeren in hun buurt.

Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze vragen om maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaan er nieuwe verhoudingen en werkwijzen tussen burgers en overheid. De centrale overheid noemt dit de ‘doe-democratie’ en stimuleert dit ook.

De overheid kan op verschillende manieren actieve burgers ondersteunen. Bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen waar dat mogelijk is. Je ziet dat ook Enschede hierin manoeuvreert richting de burger. Zo toont zij zich flexibel waar mogelijk om initiatieven van burgers aan te moedigen (niet te ontmoedigen) en is zij volop bezig met de-regulering (het opheffen of flexibiliseren van het vergunningsstelsel).

Toch hebben we erg vaak discussies over burgerparticipatie. In hoeverre betrekt de gemeente omwonenden bij haar besluiten. Hierover verschillen de meningen zeer. Hier wordt burgerparticipatie (tweerichtingsverkeer, dus ook luisteren naar de burger) vaak verward met communicatie of beter gezegd mededelen (eenrichtingsverkeer).

Hiertoe hebben wij de afgelopen periode een aantal initiatieven genomen.

Als eerste hebben wij aangedrongen op een rekenkamer onderzoek over burgerparticipatie. Wanneer is burgerparticipatie mogelijk, wenselijk en hoe zou dit dan vorm kunnen krijgen? Hiermee hopen wij kaders en hulpmiddelen te krijgen die de gemeente en de raad kan helpen te maneuvreren in de ‘doe-democratie’.

Ten tweede zijn wij, samen met de werkgroep Stad&Bestuur, bezig om de indeling van een raadsvoorstel aan te passen en een paragraaf ‘(Burger)Participatie’ toe te laten voegen. Er is reeds een paragraaf ‘Communicatie’, maar dat is meer eenrichtingsverkeer. Natuurlijk is het belangrijk hoe de gemeente de burger heeft geïnformeerd, maar wij willen ook graag weten hoe burgers zijn betrokken in bepaalde raadsvoorstellen en indien het kade stellende voorstellen zijn… hoe denkt men de burger te gaan betrekken. Door het opnemen van deze paragraaf moet goed worden beschreven hoe participatie is toegepast en wordt de gemeente verplicht om vooraf goed na te denken over participatie.

Dit in combinatie met de uitkomsten van het rekenkamer onderzoek, waarin kaders en hulpmiddelen worden aangereikt, zullen hopelijk de burgerparticipatie in Enschede op een hoger niveau tillen.

Gewoon Samen Doen … dus!


Sluiting zwembad de Brug?!

Niels van den Berg 24.06.2016

De discussie rond de zwembaden is losgebarsten. Enige tijd geleden is het sportbedrijf opgericht. Dat is gedaan om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. Ook is destijds een sportnota aangenomen. Die barst van de ambities in zowel de breedtesport als (semi) topsport. Om dat uit te kunnen voeren zijn goede en moderne sportaccommodaties vaak een vereiste. 

Tekorten op de zwembaden

De zwembaden, Verenigd in de NV Enschedese zwembaden, hebben jaarlijks tekorten opgeleverd. Gesubsidieerd zwemwater dus. Bij de realisatie van het buitenbad was het toen al aannemelijk dat er jaarlijks geld bij zou moeten. BBE heeft destijds tegen gestemd.

Nu moeten tekorten binnen het sportbedrijf worden opgelost. Een raadsmeerderheid heeft enige tijd geleden gezegd dat de tekorten van de zwembaden niet ten koste mogen gaan van de overige sport in onze gemeente.

Afgelopen maandag is het raadsvoorstel hierover besproken in de stedelijke commissie. Onze fractie staat nog altijd achter de harde afspraak die gemaakt is, namelijk los tekorten op water op binnen water. Maar om daarbij de juiste overwegingen te kunnen maken zijn wij van mening dat er verschillende scenario’s, onderzoeken en berekeningen moeten liggen.

2521 bad KNZB

Één zo’n onderzoek ligt er. Een haalbaarheid scan volgens het concept 2521 zwemmen van de koninklijke Nederlandse zwembond. Dat zat, merkwaardig genoeg, niet bij de stukken. Dat onderzoek van vijf jaar geleden maakte inzichtelijk dat, bij sluiting van het Slagman, er een exploitatietekort van 325 duizend euro ontstaat bij een nieuw zwembad. Stel dat we de Brug zouden sluiten dan is op dat bedrag nog eens 270 duizend Euro in mindering te brengen. Maar dan nog is er een tekort van 50.000 Euro.  Dat is dan in een scenario waarbij men uitgaat van een zwembad dat voor 70% gerund wordt door vrijwilligers van de vereniging. En ook dat wil de N.V. zwembaden niet. Dus is de verwachting dat er meer personele inzet nodig is en dus veel meer geld!

Wat te doen?

De kernvraag voor onze fractie. Burgerbelangen Enschede is van mening dat we eerst goed in beeld hebben welke keuzes tot welke gevolgen kunnen leiden. Dat hebben wij nu in zijn geheel niet. Nu besluiten om de Brug op slot te doen en een nieuw bad weer te bouwen betekent:

  • gevolgen voor het dorp op sociaal maatschappelijk gebied
  • 5 jaar lang een ondercapaciteit zwemwater

En het belangrijkste is toch het gegeven dat wij niet in beeld hebben welke kosten een nieuw bad met zich meebrengt. Hoe ziet het totale financiële plaatje eruit? De vraag is of in het nieuwe scenario de bezuiniging überhaupt wel wordt behaald. Volgens ons is dat van essentieel belang om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen. Zolang die inzichten er niet zijn gooien wij onze oude schoenen weg!