Berichten van 16.09.2016


Maaibeleid toe aan aanpassing: vaker maaien

Marc Teutelink 16.09.2016

Onder druk van noodzakelijke bezuinigingen is twee jaar geleden het maaibeleid in Enschede versoberd. Op veel plekken wordt in plaats van elke week nog maar twee keer per jaar het gras gemaaid. Het aantal klachten hierover laat zien dat dat op veel plekken te weinig is. Wat D66 en BBE betreft is het tijd om naar die klachten te luisteren en vaker te maaien.

Steeds dezelfde punten

Natuurlijk is het zo dat als beleid voor dit soort in het oog springende zaken wordt gewijzigd, dit de tongen losmaakt. Sommige mensen vinden elke hoge grasspriet geen gezicht, sommige mensen zien het liefst zo veel mogelijk hoog gras. Maar na twee jaar zijn er een aantal punten die steeds weer naar voren komen.

Het eerste punt is dat veel grote stukken gras prima wild kunnen blijven en twee keer per jaar maaien is daar meer dan genoeg. Vaak zijn dat de grotere stukken aan de randen van wijken, zoals bijvoorbeeld bij veel stukken langs de A/N35. Maar een tweede veelgehoorde punt is dat er veel plekken zijn in de stad waar het hoge gras een verloederde aanblik geeft. Zeker als vanwege het weer de geplande maaibeurt nog een paar weken uitgesteld moet worden en na het maaien het gras op het trottoir blijft liggen, terwijl rond de bomen het nog hoog blijft staan. Een derde punt is dat het voor inwoners vaak willekeurig lijkt waar wel en waar niet wekelijks gemaaid wordt. Tot slot is ook duidelijk dat meer geld vrijspelen voor het maaibeleid ten koste zal gaan van andere zaken, zoals bijvoorbeeld het uit moeten zetten van fonteinen.

Niet zo glad als een golfveld

Tot op heden kennen we in onze gemeente slechts twee maai-varianten: wekelijks maaien of tweemaal per jaar maaien. (Of klepelen, zoals dat bij hoog gras eigenlijk heet.) En juist daar zit wat ons betreft de oplossing. Want vaak is de klacht niet dat het gras niet zo kort is als een golfveld, maar dat het tot de knieën staat. In veel gevallen volstaat vier keer per jaar maaien ook. En veel groenstroken die nu wel elke week gemaaid worden, kunnen ook wel eens per twee weken gemaaid worden.

Overleg met bewoners

De afgelopen twee jaar is al veel geleerd over waar hoog gras echt ongewenst is. Maar toch vragen we het college om bewoners -meer dan bij de invoering van het huidige maaibeleid- te betrekken bij het bepalen welke stukken groen vaker gemaaid moeten worden en waar het wel een tandje minder kan. Het zijn tenslotte de inwoners van de stad die elke dag met de aanblik van het openbaar te maken hebben.

Om te komen tot een aanpassing van het maaibeleid hebben we samen met D66 de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college het met onze fracties eens dat het aantal klachten over het maaibeleid nog steeds hoog is?
  2. Is het college van plan om het maaibeleid, nu het twee jaar van kracht is, te evalueren met de raad?
  3. Is het college bereid om andere scenario’s uit te werken, waarbij er gewerkt wordt met andere frequenties (4x per jaar maaien, eens per twee weken, etc.)?


De Agenda van Twente

Barry Overink 16.09.2016

Deze periode wordt er weer volop gesproken over de nieuwe Agenda van Twente.
Deze gaat met name over belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid in de regio, het vestigingsklimaat, de economie en innovatie.
Allemaal punten die ook voor Burgerbelangen Enschede zeer belangrijk zijn. Veelgehoorde kritiek is de 80 miljoen euro aan investeringen in deze agenda, echter wanneer je deze in perspectief bekijkt is dat 8 miljoen euro per jaar en teruggerekend naar het aantal inwoners van de regio (626.500),betreft het een bijdrage van € 12,75 per inwoner per jaar voor de versterking van onze economie.

Met name in de dorpen in onze regio wordt er geklaagd dat zij niet direct veel zien van de investeringen van de Agenda van Twente. Echter levert het naast bereikbaarheid, waar ook volop in wordt geïnvesteerd, ook indirect veel op. Juist door de werkgelegenheid in de regio. Feit is immers dat Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal de grootste steden zijn en dat daar veel geld naar toe gaat en dan met name naar Enschede. Een groot deel van de Agenda van Twente komt inderdaad naar ons als regio stad met een toonaangevende universiteit, hogeschool, veel industrie en bedrijven, streekziekenhuis etc. Dit levert ook veel banen op voor de mensen uit de dorpen om ons heen.

Belangrijk is wel dat we het als regio met elkaar eens worden en dat er onderling vertrouwen is. Dit moet echt de basis zijn, net als met één mond spreken naar de buitenwereld. Wanneer we er in de regio samen niet uitkomen, dan moeten we misschien maar terug naar de basis en kijken waar we het wel over eens zijn en op deze manier een kleinere agenda uitdragen. Wat overigens ontzettend jammer zou zijn! Ik zou de slogan van Burgerbelangen graag willen overdragen aan de regio Twente: ”Gewoon samen doen”


De waarde van de mantelzorger is niet in geld uit te drukken

Zehra Ceben 16.09.2016

Veel mensen zijn al jaren actief mantelzorger, maar hebben zich nooit gerealiseerd dát zij mantelzorger zijn. Het is vrijwillige onbetaalde intensieve en vaak langdurige zorg voor een persoon waar je meestal een persoonlijke relatie mee hebt, denk o.a. aan zorg voor ouders, je kinderen of je buren. Meestal wordt je niet gevraagd voor mantelzorg maar doe je het uit je zelf, uit betrokkenheid en of de liefde voor je medemens. De mantelzorgers zijn doorgaans van grote waarde voor de professional zoals de wijkverpleegkundige, de verzorgers en de helpende. De ervaringen en de kennis van de mantelzorgers t.o.v. de cliënt, kunnen ze goed gebruiken om de zorg en begeleiding goed af te stemmen op de zorgvraag en zorgbehoefte.

In de gemeente Enschede komen de mantelzorgers indien nodig in aanmerking voor mantelzorgondersteuning en ook voor het z.g. Mantelzorgcompliment wat een kleine vorm van waardering is richting de mantelzorger. De regels om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is dit jaar t.o.v. vorig jaar in het kader van tijd, verruimd door de minimale periode voor verleende zorg van 10 maanden terug te brengen naar 3 maanden. Hierdoor kunnen er meer mantelzorgers in aanmerking komen voor een waardering. Het vastgestelde budget voor het mantelzorgcompliment is wel gelijk gebleven n.l. € 300.000,-.

Helaas hebben wij via de media moeten vernemen dat de wethouder voorstelt om dit jaar het “compliment” via een online webwinkel aan te bieden in de vorm van producten en of diensten. Daarover hebben wij als BBE vragen gesteld aan de wethouder. Het wordt waarschijnlijk een gemixt aanbod, maar wij kunnen ons goed voorstellen dat er mantelzorgers zijn die het verzilveren via een internetshop van het Mantelzorgcompliment prima vinden, maar we weten ook dat er een meerderheid aan mensen zal zijn die de voorkeur geven aan gewoon geld in de hand. Onze voorkeur gaat ook uit naar het “gewoon” geld in de hand uitbetalen zodat eenieder er mee kan doen wat hij of zij wil!


AZC en Esmarkeveld, Hooien als de zon schijnt

Niels van den Berg 16.09.2016

De voorzitter van de omwonenden commissie, dhr. Dick Buursink vraagt in een schrijven om een actievere houding van de gemeenteraad. Tegelijkertijd verstuurt wethouder Jurgen van Houdt een memo met betrekking tot het standpunt van de gemeente Enschede. Men wil niet nog eens een jaar doorkomen met onzekerheden en onduidelijkheden. De gemeente wil verantwoordelijkheid nemen. Moeten wij die verantwoordelijkheid nemen op alle fronten?

Advies omwonenden commissie;
De vraag op dit moment is:
1. is de “Wegener” noodopvang en het laten participeren van statushouders in de Enschedese samenleving voldoende wanneer het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid?
2. moeten we onder de huidige omstandigheden en voorliggende feiten ook nog een AZC realiseren?
3. Wat doen wij met het advies van Dick Buursink als spreekbuis van de omwonenden, of beter gezegd met de open einden die hij aan de orde stelt?

Realisatie AZC een “must”?
Waarom maakt de wethouder kenbaar in zijn schrijven dat de Staatssecretaris een claim tegemoet kan zien wanneer gemaakte afspraken m.b.t. realisatie niet worden nagekomen? De wethouder lijkt kostte wat kost een AZC te willen realiseren. Uit de memo blijkt tevens dat hij met die insteek aanschuift aan de “Provinciale regietafel” en dan onder het mom van: “Het dak repareren als de zon schijnt” aldus stelt hij in zijn schrijven.

Hooien als de zon schijnt;
Volgens BBE is het gezegde “Hooien als de zon schijnt” meer treffend. Een overgrote meerderheid van de inwoners in Enschede Oost wil immers geen AZC op het Esmarkerveld. Volgens ons moeten wij, de volksvertegenwoordigers daar rekening mee houden en is het niet het College aan te rekenen. De gemeenteraad, het volk vertegenwoordigende orgaan kan hieraan sturing geven. Dat gebeurt nog steeds niet, “men” vind het allemaal prima, wij hebben dat te accepteren. Maar dit neemt niet weg dat het wel een erg bittere pil is voor de vele inwoners van Enschede Oost, die zich na twee jaar onzekerheid nog altijd niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. Het wordt tijd dat de gemeenteraad nú gaat hooien als de zon schijnt, na de droogte van afgelopen dagen lijkt dat een redelijk eenvoudige opgave.


Olielekkage bij de Zoutcavernes

Marc Teutelink 16.09.2016

Begin van dit jaar werd Enschede opgeschrikt door het bericht dat er olie gelekt was uit de zoutwinning locaties van Akzo Nobel. Het betrof hier niet de grootschalige gasolieopslag in de zoutcavernes onder de Marssteden, maar lekkages van olie dat werd gebruikt als afdeklaag voor de pekel in de zoutcavernes tijdens en na de zoutwinning zelf. Deze olie, die voorkomt dat de plafonds van de cavernes oplossen en instorten, was bij de koppelingen van de buizen van en naar de cavernes gaan lekken op circa 50 meter diepte. Lekkages met behoorlijke verontreiniging tot gevolg. Akzo heeft de lekkages reeds een jaar eerder ontdekt, maar de gevolgen zijn pas begin 2016 bekend geworden. Akzo heeft dit niet of niet volledig gecommuniceerd richting de gemeenten Enschede en Hengelo en zeker niet actief en tijdig. Men kan zich voorstellen dat wanneer Akzo dit wel had gedaan, de discussie rondom de gasolieopslag on der Marssteden ook anders was verlopen. Dit geeft toch enigszins te denken over de intenties van Akzo.

Afgelopen dinsdagavond was de eerste vergadering van Stadsdeelcommissie West. Voorafgaand was er een informatiesessie over de lekkages bij de zoutwinning van Akzo Nobel. Er werd informatie gegeven over de aard van de lekkages, waarna er door de zaal vragen konden worden gesteld. En zoals verwacht werd er veel commentaar gegeven over de communicatie en het gebrek aan openheid door Akzo over de huidige lekkages, maar ook over alle voorgaande lekkages van de afgelopen eeuw. Vele daarvan worden door Akzo als “regulier” bestempeld en daarvan gaan mijn haren recht overeind staan. Er was dus nooit een groot urgentie gevoel over lekkages! Verbazingwekkend…

Akzo geeft nu aan de ambitie te hebben vanaf eind volgend jaar nul lekkages te hebben. Hoe is het mogelijk? Waarom is dit geen ambitie geweest vanaf dag één van de zoutwinning en waarom doet men zo verschrikkelijk moeilijk over open communicatie. Dinsdag werd nog eens heel erg duidelijk dat Akzo nog steeds niet voornemens is om volledig open kaart te spelen. Het vertrouwen daalde die avond dan ook net zo snel, als de temperatuur die dag steeg tot 32C.

De gemeente heeft in dit dossier officieel geen zeggenschap. Ook al liggen de leidingen van Akzo slechts 2 meter onder het maaiveld, ze maken onderdeel uit van het geheel van zoutwinning-systemen op grotere diepte en daar is het bevoegd gezag SODM (Staats Toezicht op de Mijnen). Het goede nieuws is wel dat SODM de urgentie nu eindelijk ook ziet en Akzo onmiddellijk onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Ook wordt er op dit moment een onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie naar de communicatie vanuit Akzo. De urgentie wordt wél door ons als gemeenteraad gezien en ook het College van Burgemeester en Wethouders zijn het in dit dossier volledig met elkaar en de raad eens. Akzo moet meer openheid van zaken geven en actief gaan communiceren. Daarnaast moeten de gemeenten meer zeggenschap krijgen over hun eigen bodem, of dat nu zoutwinning is of opslag van afvalwater of van de strategische gasolievoorraad van Nederland. Enschede en het hele Twentse land is mooi en het moet ook mooi blijven.

Het College van B&W is al volop aan het lobbyen in Den Haag en trekken hierin gezamenlijk op met de andere getroffen gemeenten. Vanuit de gemeenteraad gaan wij op korte termijn onderzoeken wat onze opties hierin zijn en dat doen we gezamenlijk, “Gewoon Samen Doen” dus! Hopelijk kunnen we samen een vuist maken en Akzo dwingen tot beterschap.


Een putlucht op de Oude Markt

Ben Sanders 16.09.2016

Wij hebben als Enschede met de Oude Markt één van de mooiste horeca pleinen van Nederland. Een plein waar de terrassen bij een beetje mooi weer altijd vol zitten en waar ook altijd wel iets is te beleven waar je als bezoeker van een van de terrassen kunt genieten.
Ook ik als volksvertegenwoordiger ben wel eens te vinden op een van de terrassen. Zo ook zaten wij, mijn vrouw en ik begin juni, dus net voor de zomervakantie, op een terras in de hoek bij de ingang van de Haverstraat toen wij werden geconfronteerd met een enorme vieze putlucht. Op mijn vraag aan de uitbater van het terras wat dat was, antwoordde hij dat is een lucht die na een regenbui al sinds twee jaar aanwezig is en waar de gemeente niks mee kan. Er zit een “automatisch werkende” klep in die al tijden niet functioneert.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als gemeentebestuur overal lobbyt voor een bezoek aan onze mooie stad en dat je dan vervolgens als bezoeker door een niet te harden putlucht van deze terrassen op de Oude Markt wordt verdreven. Dus, directe actie van mijn kant was noodzakelijk, niet via via maar rechtstreeks handelen.
Nadat ik zaterdag direct een e-mail naar de Stadsdeelmanager Centrum en de verantwoordelijke wethouder had gestuurd, is er direct de volgende maandag actie op ondernomen en is er een noodingreep getroffen die naar (twee weken) later bleek niet voldoende was en dat de lucht nog steeds aanwezig was. Na een tweede e-mail van mijn kant naar stadsdeelbeheer en de wethouder, is er toen direct een nieuwe “kolk” besteld en die is begin juli geplaatst waarmee een heel vervelende putlucht na twee jaar definitief is opgelost tot tevredenheid van de drie geplaagde horecaondernemers en hun terras-gasten.


Oudere berichten