Berichten van 10.02.2017


De voorgestelde “knip” in de Spelbergweg

Marc Teutelink 10.02.2017

Burgerbelangen is groot voorstander van burgerparticipatie en daarom stonden wij dan ook positief tegenover het traject Wijk Verkeers Plan Zuid Oost (WVP). Hierbij is door Enschede een zeer vergaande vorm van participatie toegepast, met een coproducerende rol voor bewoners. Daartoe is er een werkgroep van betrokken bewoners samengesteld die de concrete uitwerking zou uitvoeren.

Toch waren wij vanaf het begin kritisch. Niet zozeer vanwege het feit dat bewoners hier veel te vertellen hebben, maar met name vanwege de effecten die de uitwerking van het plan zou hebben op het stadsdeel, de omliggende wijken en de stad als geheel. Hierbij is met name de knip van de Spelbergsweg een discussiepunt geweest.

Wij hebben destijds aangegeven tegen het knippen van wegen te zijn en dat een dergelijke knip ongewenste gevolgen zal hebben voor omliggende straten en de stad (stadsdeel) als geheel! Bewoners van de Soendastraat, Perikweg en andere omliggende straten hebben dit ook aangekaart bij de bezwarencommissie. Niet alleen waren de bewoners niet voldoende betrokken bij het WVP, maar onder andere de Soendastraat zou van de knip veel negatieve effecten ervaren.

De bezwarencommissie heeft onlangs een uitspraak gedaan. De bewoners zijn in het gelijk gesteld en er werd aangeraden om de knip niet door te voeren. Deze uitspraak is vervolgens ook overgenomen door de gehele stadsdeelcommissie en de wethouder.

Wij zijn blij met de uitspraak en het feit dat de knip hiermee van de baan is. Wij staan wel achter snelheid remmende maatregelen in de Spelbergweg als alternatief. Dit betekent echter niet dat het gehele WVP van de baan is en dat burgerparticipatie hiermee volledig heeft gefaald. Zeker niet… Verkeer is namelijk een zeer complex onderwerp en kan niet zomaar op wijkniveau afgebakend worden. Verkeer is als water: het vindt altijd een andere, soms niet gewenste, route! Rondom verkeer is het ook altijd lastig om overeenstemming te bereiken. De effecten die voor de één gunstig uitpakken, kunnen voor een ander heel negatieve gevolgen opleveren. En bij een dergelijk traject moet er altijd naar het algemeen plaatje worden gekeken.

Dat maakt een zeer hoge vorm van burgerparticipatie in dit specifieke geval zeer moeilijk…! Toch zijn wij heel blij met dergelijke trajecten; het toont aan dat er veel initiatief en energie bestaat in onze stad! En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook hier geldt weer dat men uiteindelijk toch weer gezamenlijk tot een oplossing is gekomen.

Gewoon Samen (blijven) Doen!


Scooteroverlast in het Centrum

Barry Overink 10.02.2017

De toenemende scooteroverlast in het centrum is een doorn in het oog van onze partij. Veel scooters scheuren als kamikaze-piloten al zigzaggend door de binnenstad en het voetgangersgebied en dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op.

Momenteel wordt hierover in het stadsdeel centrum een uitgebreide discussie gevoerd om deze toenemende overlast aan te pakken. Een van de voorstellen is om uitgebreide camerahandhaving in te zetten op alle toegangswegen naar de binnenstad. Dit gaat echter wel gepaard met hoge structurele kosten. Wij vragen ons dan ook af of je met camera bewaking alleen de scooters wel uit de binnenstad weert en of deze kosten dan wel opwegen ten opzichte van de overlast.

Als Burgerbelangen vinden wij dat er iets moet gebeuren, echter dienen de maatregelen ook effectief te zijn en moeten we niet met een kanon op een mug schieten. Wat ons betreft worden er goede en heldere afspraken gemaakt met de horecabedrijven die een thuisbezorgdienst hebben en ook dat er aan hen een “Binnenstadinrijvergunning” wordt afgegeven voor het rijden met een scooter t.b.v. het bezorgen in de binnenstad. Die vergunning telt dan niet voor bezorgers die de binnenstad als doorgaand verkeer gebruiken. Na twee misdragingen, bijvoorbeeld het scheuren door de stad en het centrum als doorgaande route gebruiken, moet deze vergunning definitief worden ingetrokken en moet er een stevige boete voor de bestuurder/bezorger en ook het bedrijf volgen.

Handhaving dient door de politie te worden gedaan, maar ook de BOA’s die al in de stad lopen moeten de mogelijkheid hebben om tot bekeuren over te gaan, eventueel worden indien nodig de bevoegdheden van deze BOA’s uitgebreid doormiddel van het instellen, verruimen en of aanpassen van een APV die dit mogelijk maakt voor het binnenstad gebied. Het direct aanspreken op gedrag en een lik-op-stuk beleid werkt wat ons betreft effectiever dan een camerahandhaving waarbij je pas na een week of langer een bekeuring in de bus krijgt.

In de loop van dit jaar komt er een raadsvoorstel naar de raad en gaan we bekijken hoe we deze overlast effectief kunnen indammen en bestrijden zodat het winkelend publiek in de binnenstad zich weer een stuk veiliger en prettiger voelt en het er prettig vertoeven is m.n. voor de voetgangers.


Communicatie bestemmingsplan “Cultuurhistorie”

Marc Teutelink 10.02.2017

Afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, werd het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” besproken. Burgerbelangen hecht grote waarde aan de cultuurhistorie van Enschede. Het raadsvoorstel zoals deze voorlag vonden wij dan in de basis ook prima en met de toezegging van de wethouder dat hij ook zou uitzoeken hoe de lijst van panden met cultuurhistorische waarde nog verder kan worden uitgebreid, hebben wij dan ook voor gestemd.

Wat ons wel opviel is dat eigenaren waarvan de panden waren aangewezen als cultuurhistorisch waardevol, dit hebben moeten lezen in de Huis-aan-huis. Let wel, het gaat hier om specifiek aangewezen panden die met huisnummer en toevoeging zijn gespecificeerd. Wij vinden communicatie belangrijk en vinden het dan ook vreemd dat wanneer je expliciet specifieke panden bestemt, het een kleine moeite moet zijn om de eigenaren hiervan vroegtijdig op de hoogte stellen.

Daarvoor hebben we een motie ingediend en deze heeft het ook gehaald. Er zal in de toekomst worden gecommuniceerd naar de eigenaren van aangewezen panden. We zijn er ons terdege van bewust, dat dit slechts een stukje van het hele communicatie spectrum is. Dit kwam ook ter sprake tijdens het bijbehorende debat. Vrijwel elke partij was het met ons eens dat er toch wel wat moet gebeuren aan de communicatie rondom bestemmingsplannen en vergunningen in het algemeen.

De wethouder heeft daarop toegezegd dat hij zou kijken naar de mogelijkheden om de communicatie hieromtrent in het algemeen te verbeteren. Als voorbeeld werd het voormalige systeem genoemd, waarbij iemand op basis van een opgegeven postcode/huisnummer alle voor hem/haar relevante bestemmingsplanwijzigingen in zijn mailbox kan ontvangen. Dit systeem is al beschikbaar via de website overheid.nl, maar daar geldt het enkel voor vastgestelde en gepubliceerde publicaties. Wij vinden echter dat burgers veel vroeger in het proces op deze manier zouden moeten worden genotificeerd, zodat er tijd genoeg is voor het indienen van bezwaren of zienswijzes. En al helemaal als het een heel specifiek eigendom betreft. Wij zien de door ons ingediende motie daarom als een signaal; er is nog veel te doen.


Welzijn en burgerkracht

Niels van den Berg 10.02.2017

De afgelopen weken hebben in de stadsdelen evaluaties plaats gevonden met betrekking tot het Nieuw Enschedees Welzijn (NEW). Namens de fractie ben ik bij alle evaluaties aanwezig geweest. Burgerbelangen Enschede is kritisch geweest ten opzichte van de nieuwe opzet vanuit het stadsdeelmanagement maar tijdens de evaluaties in de stadsdelen hebben wij echter betere inzichten verkregen.

Wanneer iets nieuws wordt opgestart is het niet meer dan normaal dat bepaalde zaken niet goed gaan. Het blijkt wel dat het een voordeel is dat het stadsdeelmanagement korter op de situatie zit en daarbij hechten wij er waarde aan dat de diverse wijkraden worden betrokken bij de aanbesteding van het NEW.Het laatste voordeel dat wij zien is dat de verschillende betrokken partijen worden gedwongen om creatief en zorgvuldig na te denken over hun aanpak. Waar wij nog altijd kritisch op zijn is het verschil dat gemaakt moet worden en de ervaringen van de samenleving.

In het Nieuw Enschedees Welzijn is een percentage opgenomen van 10% “right to challenge”, dat betekent dat burger maar ook groeperingen de welzijnspartijen kunnen uitdagen wanneer zij denken vraagstukken zelf goed aan te pakken. Creativiteit en ideeën zijn er genoeg onder de Enschedese bevolking maar het vraagt nogal wat om die ideeën en plannen van de grond te krijgen. Omdat toch redelijk vlot te laten verlopen, zouden de opbouwwerkers en of krachtcoaches daarin moeten ondersteunen. Op die manier kan er letterlijk “burgerkracht” ontstaan.

Er is voor het tweede deel flexibiliseringsbudget welzijn totaal € 600.00 beschikbaar en er wordt voorgesteld om een bedrag van ca. 120.000 euro te verdelen over de vijf stadsdelen. Dat bedrag vinden wij vooralsnog veel te weinig en onze fractie denkt er dan ook serieus over na om middels een amendement in dat voorstel een wijziging aan te brengen. Het budget voor “right to challenge” zou in onze optiek en overwegingen aanzienlijk kunnen worden verhoogd, zeg maar naar € 500.000 in totaal. De overige € 100.000 van het tweede deel flexibiliseringsbudget welzijn zou wat ons betreft ingezet kunnen worden om 1 à 2 welzijnsregisseurs aan te stellen die de initiatieven van de bewoners ondersteunen. Tijdens de behandeling die binnenkort plaats vindt zullen wij onze denkrichting delen met de overige partijen en de verantwoordelijke wethouder.