Berichten van 12.12.2017


Rondvraag stadsdeelcommissie Centrum: woonstudio’s

Barry Overink 12.12.2017

Vanavond is er een stadsdeelcommissie vergadering van stadsdeel Centrum. Wij hebben daarvoor de volgende vragen ingediend:

Rondvraag ‘woonstudio’s’ (BBE)

Amper hebben wij discussie van de onzelfstandige bewoning achter de rug en in de tussentijd haalt de realiteit ons al weer in. De onzelfstandige bewoning gaat nu over naar studio’s. Collega Tillema heeft recent hier over schriftelijke vragen gesteld aan het college. Echter ging het hierbij meer om de technische kwaliteit van de studio’s.

Het meest in het oog springende voorbeeld is misschien wel de Haaksbergerstraat 302,  beter bekend als het pand van Planeta, alwaar vroeger een winkel in zat. Dit winkelpand is inmiddels omgebouwd tot een viertal studio’s en een kantoor functie aan de plint. Pandeigenaren worden op dit moment benaderd door ”investeerders” om het pand te verkopen zodat er studio’s kunnen worden gebouwd; hiervan zijn binnen onze fractie een aantal voorbeelden bekend. Een wat ons betreft ongewenste kettingreactie, welke de straat en wijk doet verloederen, niet alleen voor bewoners maar ook voor ondernemers die daar dagelijks de kost verdienen.

De aard van de onwenselijkheid zit hem dan ook met name in de doelgroep welke op dit soort studio’s afkomt en welke relatief gezien meer overlast met zich meebrengt van o.a. dealen en drugsgebruik. Het is niet voor niets dat de politie dagelijks bij dit soort woningen in de wijk aan de deur staat.

Met name aan de Haaksbergerstraat en de Kuipersdijk is er al een hoge concentratie van onzelfstandige bewoning. Verdere uitbreiding hiervan of met woon-studio’s, zijn wat betreft onze fractie onwenselijk. Juist ook omdat deze gemeente ook de ambitie heeft om de invalswegen te verfraaien en hier een kwaliteitsimpuls aan te geven.

De bestemmingsplannen aan de Haaksbergerstraat zijn van vroeger uit dusdanig ruim dat dit ook de mogelijkheid bied aan pandeigenaren om hier o.a. woon-studio’s te realiseren.

Vraag die wij als Burgerbelangen dan ook hebben is:

  • Is het college bekend met een toenemende aantal aanvragen voor woon-studio’s in dit gebied?
  • Wat vindt het college van deze ontwikkelingen? Acht zij deze wenselijk?
  • Ziet het college mogelijkheden om op korte termijn iets te doen aan deze ontwikkelingen?
  • Heeft het college opdracht nodig van de raad om verdere stappen te zetten om deze ontwikkeling te voorkomen?
  • Is het college bereid om pand eigenaren aan te spreken op de overlast gevende huurders en daar eventueel afspraken over te maken of waar mogelijk sancties op te leggen?
  • Wat zijn de mogelijkheden die de raad c.q. het college heeft om de bestemmingsplannen hiervoor aan te passen


Rondvraag stadsdeelcommissie Zuid: woonoverlast

Marc Teutelink 12.12.2017

Vanavond is er een stadsdeelcommissie vergadering van stadsdeel Zuid. Wij hebben daarvoor de volgende vragen ingediend:

Rondvraag ‘handhaving woonoverlast’ (BBE)

In mei 2017 bereiken ons de eerste signalen vanuit bewoners dat er huisjesmelkers bezig zijn met opkopen van woningen in Stroinkslanden Zuid, welke worden omgezet naar onzelfstandige bewoning en ook zelfstandige bewoning in de vorm van units. Het betreffen hier meerdere adressen op de Assinklanden, de Auskamplanden en de Ahauslanden en mogelijk nog meerdere adressen. De omliggende bewoners hebben dit al meerdere malen aangekaart bij de stadsdeelmanagement en hebben ook meemaken ingesproken bij de stadsdeelcommissie. De bewoners ondervinden overlast van de bewoners van de units, vaak Moelanders.

Tijdens de stadsdeelcommissie van oktober is dit wederom ter sprake gekomen en heeft stadsdeelmanagement beloofd onderzoek te doen naar de vergunningen m.b.t. de woningen. Op 16 November hebben wij daarvan een memo ontvangen waaruit blijkt dat er bij navraag over een viertal adressen op de Assinklanden er twee in gebreke waren qua vergunningen en waarop handhaving noodzakelijk is!

Tot op heden is er echter geen handhavende actie ondernomen. Dit vinden wij onvoorstelbaar. Begin november hebben wij daarover nogmaals vragen gesteld, maar ook daarop is nog geen uitsluitsel gekomen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • In mei zijn reeds de eerste meldingen/klachten van de bewoners binnen gekomen! Waarom heeft het zo lang geduurd alvorens de gemeente bereid was, onder druk van de stadsdeelcommissie, om onderzoek te doen naar de betreffende adressen en waarom zijn er nog geen handhavende acties ondernomen?
  • Is de gemeente ook bereid om onderzoek in te stellen naar andere adressen in Stroinkslanden Zuid, waar woningen zijn omgezet naar onzelfstandige bewoning en zelfstandige bewoning in de vorm van units
  • Tijdens de programma begroting is er extra geld beschikbaar gesteld voor handhaving woonoverlast op de korte termijn en is de gemeente opgedragen om te komen met een integraal plan m.b.t. woonoverlast voor de lagere termijn! Welke maatregelen worden in dit kader extra genomen door het stadsdeelmanagement om woonoverlast in met  name Stroinkslanden Zuid in te dammen/te voorkomen?