Berichten van 03.07.2018


Het Coalitie Akkoord; Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk

Niels van den Berg 03.07.2018

Afgelopen maandag is het ondertekende akkoord overhandigd aan de vice voorzitter van de gemeenteraad. De titel van het document is opgebouwd uit de kernwoorden trots, lef, bouwen, kansrijk. Woorden die gestalte krijgen in het coalitie akkoord 2018- 2022.

Heel bewust en weloverwogen hebben wij gekozen voor investeren in onze stad en de mensen in de stad. Anderzijds heeft Enschede te maken met grote tekorten waardoor wij ook bezuinigingsmaatregelen hebben moeten doorvoeren. Bij de start van deze periode is er sprake van een terug gebracht tekort. Aan het einde van deze vier jaar ontstaat er een begrotingsoverschot van bijna 3 miljoen.

Voor BBE zijn er veel resultaten terug te vinden in het akkoord die als speerpunt staan genoteerd in het partij programma. De Gronausestraat wordt onder handen genomen, een tweede ontsluiting in Oost wordt nader onderzocht en het Esmarkerveld en de Leuriks gaan in ontwikkeling t.b.v. woningbouw.

Middelen voor leefomgeving blijven behouden en de toegangswegen krijgen hierbij de nodige aandacht. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in handhaving. Onderwijs en sport zijn opgenomen in de teksten met daaraan gekoppeld mooie structurele budgetten. Via deze budgetten is het mogelijk om een verkenning te doen naar decentraal zwemmen. Al moeten we ook realistisch zijn wanneer het gaat om het kostenplaatje.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in de wijkteams en komt de focus in het sociale domein te liggen op jeugd en gezin, zonder daarbij andere doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al jaren lang strijdt Burgerbelangen Enschede voor de Usseler Es. Ook deze periode blijft deze onaangetast. En hoewel wij een beweging hebben moeten maken om tot een resultaat te komen op het thema duurzaamheid, blijft het buitengebied verstoken van windenergie. Slechts op 3 locaties langs de A35 kunnen er de komende jaren 3 windmolens worden geplaatst.

Wij zij erg tevreden over een aantal accenten die gelegd zijn m.b.t. burgerparticipatie. Het Enschede akkoord is een heel mooi initiatief, maar ook in de bestuursstijl zijn belangrijke accenten gelegd doet van doen hebben met goed bestuur.

Uiteindelijk hebben wij ingestemd met een verhoging van de OZB. Na dagenlang puzzelen en alle mogelijkheden onderzocht te hebben, een maatregel die onoverkomelijk is. De pijn die zal ontstaan op andere beleidsterreinen ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen, schatten wij in als nog heviger. OZB verhoging is uiteindelijk de enige optie geweest naast andere maatregelen om het tekort op te kunnen vangen.

Wij zijn trots en tevreden en kijken uit naar de komende vier jaar!

 – –


Het Enschede Akkoord

Barry Overink 03.07.2018

Al kort na de verkiezingsuitslag in maart hadden wij als BBE de wens om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer te gaan betrekken bij ons beleid. Als gevolg hiervan hebben wij het Enschede Akkoord geopperd en met succes! Binnen enkele dagen waren ook de overige 11 raadsfracties het er over eens dat de inbreng van de stad zelf belangrijk is.

Hiermee zijn wij met z’n allen voortvarend aan de slag gegaan, we hebben van iedere partij 1 raadslid gevraagd in de werkgroep plaats te nemen voor een zo breed mogelijk draagvlak. In de afgelopen 3 maanden hebben wij gekeken hoe andere gemeenten in het land dit doen. We hebben met veel ervaringsdeskundigen gesproken en we hebben  maatschappelijke organisaties zoals het D’ran benaderd om te kijken hoe we dit succesvol kunnen insteken.

Hieruit zijn een tweetal belangrijke punten gekomen:
  1. Zodra er beleid wordt gemaakt of wordt aangepast dan dienen eerst de betrokkenen worden betrokken bij het thema, alvorens er een voorstel of beleid wordt geschreven. Ook vragen wij bewoners mee te denken in oplossingen en misschien wel te participeren als dat mogelijk is.
  2. Wij willen als raad graag weten wat voor u belangrijk is in onze stad, daarom willen wij graag dat de inwoners de 4 belangrijkste thema’s gaan bepalen voor de komende jaren.
    Waarna wij graag met u in gesprek gaan hoe deze thema’s aan te pakken zodat de stad beter, mooier, veiliger of schoner wordt. Dit willen we juist samen met u doen, omdat het bruist van de kennis, goede ideeën  in de stad en er ontzettend veel energie onder de inwoners zit. Daarom dagen wij u uit om met ons mee te doen!
Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn wij als Burgerbelangen met vele andere collega’s en tal van vrijwilligers al de straat op geweest om in gesprek te gaan met de inwoners om uit een lijst van ruim 13 thema’s met u een keuze te maken wat voor u als inwoner belangrijk is.
Dit waren zeer inspirerende dagen waarbij wij met ontzettend veel mensen het gesprek zijn aangegaan en ontzettend goede en positieve reacties hebben gekregen over het initiatief.
Mocht u zelf de lijst nog niet hebben ingevuld dan kan dat alsnog via www.1beterenschede.nl
De komende dagen verwachten wij de eerste uitkomsten van deze gesprekken en zullen daarna opnieuw met de stad in gesprek gaan over die thema’s, waarvan u heeft aangegeven dat ze het belangrijkst zijn.
Voor meer informatie, de enquête, de uitslag en diverse filmpjes kunt u kijken op www.enschede.nl/samen
Ook via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang!
– -​