Berichten van 18.01.2019


Als een vis in het water?

Marc Teutelink 18.01.2019

In 2017 stemde de voltallige fractie van Burgerbelangen Enschede tegen de zwembadvisie. Een structureel exploitatie tekort van ruim €90.000 schatten wij destijds al in als “niet realistisch”; wij voorzagen een nog groter tekort. “Mag zwemmen geld kosten?”, blijft hierbij de belangrijkste vraag! Wij vinden van wel, maar niet onbeperkt en ook niet ten koste van alles. Met dit in ons achterhoofd en omdat wij zwemmen en de (breedte) zwemsport wel degelijk belangrijk vinden, hebben wij tijdens de coalitieonderhandelingen ingestemd met de zwembadvisie van destijds. Tegelijkertijd hebben wij ook aandacht geëist voor decentraal zwemmen en daarvoor zelfs budget vrijgespeeld. Iets wat misschien wel een noodzaak wordt gezien de nieuwe ontwikkelingen.

Onlangs heeft de wethouder met de raad een aantal mogelijke dilemma’s gedeeld via een brief en (fysieke) aanpassingen aan de zwembadvisie voorgesteld en daarbij tegelijkertijd een waarschuwing afgegeven dat de kosten aanzienlijk zouden kunnen gaan stijgen. Meerkosten van minimaal €2 miljoen wordt er ingeschat, Er van uitgaand dat de voorgestelde locatie van het nieuwe zwembad geen extra geld kost. Daarbij zijn nog kostenverhogingen mogelijk vanwege de door de raad geëiste aanpassingen m.b.t. recreatief zwemmen en duurzaamheid.

Wel heel bijzonder is dat er wordt voorgesteld om de ligging van het nieuwe zwembad 150 meter vanaf het huidige buitenzwembad te realiseren. Dus dubbele kassa’s, dubbele horeca, dubbele kleedruimtes, alles dubbel … maar geen kostenverhoging? Er komt geen verbinding tussen het binnen- en buitenzwembad en daarmee creëer je al meteen een decentrale zwemgelegenheid, juist iets wat de raad destijds niet wilde. En wat doet dit met de ruimte voor de nieuwe (top)sportcampus Diekman? Daarnaast betekent dit dat bij sloop van het huidige Aquadrome in de toekomst er een zeer incourante kavel vrij komt! Wat gaan we daar dan weer mee doen? Wij zijn niet positief en ook niet gelukkig met deze nieuwe locatie!

Over een maand worden de feitelijke cijfers gedeeld met de raad. Dan weten we wat de hogere bouwkosten worden, wat de BTW voor Sportaal betekent en wat de vervangingsinvesteringen en wensen als duurzame bouw en exploitatie met recreatief zwemmen doen met het exploitatietekort (wat destijds al was ingeschat op ruim €90.000). Het zou zomaar kunnen dat dit tekort meer dan verdubbeld gaat worden. Destijds heeft de raad gekozen voor de €16 miljoen kostende optie 2 en niet voor de €20 miljoen kostende optie 4; die optie vond de raad te duur. De kosten gaan daar nu mogelijk zelfs ruim overheen. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat de andere fracties daar straks van vinden.

Onze fractie was destijds scherp en kritisch op dit dossier en zal dit ook blijven. Wij staan voor realisme en een lerende organisatie. Een organisatie die niet doordendert, maar op basis van voortschrijdend inzicht bereid is om een tussenstap te maken en te kijken naar alle mogelijke scenario’s met de bijbehorende kosten voor het zwemmen in Enschede.

– –

Wordt vervolgd…


Pleeggezinnen en jeugdzorg

Zehra Ceben 18.01.2019

Wij krijgen als Burgerbelangen Enschede signalen dat pleeggezinnen klachten hebben over de jeugdzorg. Niet alleen landelijk maar ook in Enschede (bron: EenVandaag 10.11.2018).

Het is volgens ons ook belangrijk voor onze kinderen dat ze zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, dan moeten de kinderen -zolang als dat nodig is- in een andere stabiele gezinssituatie kunnen wonen en opgroeien. Pleeggezinnen maken dit mogelijk en zijn voor ons daarom ook van onschatbare waarde; kortom wij hebben ze hard nodig.

Wij moeten en gaan dan ook vragen stellen m.b.t. wat op dit moment de klachten zijn:

 • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning
 • Zonder overleg wordt een kind weggehaald bij een pleeggezin
 • Veel zorgverleners over de vloer die invloed hebben op het kind
 • Zij voelen zich niet gehoord, buitenspel gezet, geen gelijke gesprekspartner en veel onbegrip.

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid hebben de 14 Twentse Gemeenten in april 2017 besloten om een regionaal expertise-punt op te zetten. Daaromtrent hebben wij vragen gesteld met name over wat de stand van zaken is m.b.t. de oprichting van dit regionaal expertise-punt. Wij willen weten of het mogelijk is om ook een plaats te creëren waar pleegouders, die tegen problemen aan lopen, terecht kunnen. Ook willen wij weten en zijn wij benieuwd of er een jaarverslag uitgebracht gaat worden en of dit met die 14 gemeenteraden ook gedeeld gaat worden. Wij willen graag als volksvertegenwoordigers van de inwoners het e.e.a. kunnen controleren en sturen.

Wordt vervolgd …

– –


Kracht van verenigingen

Barry Overink 18.01.2019

Afgelopen zomer hebben wij in het bestuursakkoord opgeschreven het belangrijk te vinden dat er een omslag moet komen van individueel voorzieningen naar meer algemene voorzieningen. Als we kijken naar onder andere de zorg WMO en ook de participatie wet. De afgelopen jaren zijn er van uit de samenleving en dan met name door sportverenigingen al veel van dit soort initiatieven opgepakt en met succes.
Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. bij Avanti en Richtersbleek die al een ruime dagbesteding hebben op de club en zelfs is uitgebreid tot een echte wijkvoorziening waar zelfs iedere avond een bord met eten klaar staat.

Naast deze succesvolle voorbeelden willen we ook graag andere initiatieven van dagbesteding zien en daarvoor gaan we een aantal pilots draaien in Zuid, Oost, Diekman en West / Noord Enschede. (met een jaarlijkse evaluatie) Het is de bedoeling dat inwoners die nu (zwaardere) zorg ontvangen meer mee gaan doen in de samenleving en een betere invulling van de dagbesteding hebben.

Hiermee zal ook het socialere netwerk vergroten en zal uiteindelijk ook de zorg beter kunnen worden beheerst en misschien zelfs op den duur ook goedkoper. Belangrijk detail van deze pilot is dat deze vraag echt van uit de samenleving komt, o.a. van het cluster Nobersport (4 verenigingen)  en het ontmoetingscluster (12 verenigingen)

Als BBE vinden wij dit een belangrijk signaal en pakken graag deze handschoen op. Wij zullen dan ook instemmen met de 80.000 euro per cluster om dit mogelijk te maken voor de komende 3 jaar. Zodat we ook kunnen zien wat de onderlinge verschillen zijn en een goede afweging kunnen maken hoe we onze zorggelden zo goed mogelijk inzetten en zoveel mogelijk mensen bereiken en het geld ook op de juiste plaats komt.

Wel hadden wij afgelopen maandag nog enkele kritische vragen, deze zijn voor ons als Burgerbelangen goed beantwoord en onderbouwd. Voor onze fractie zal het dus een hamerstuk worden.

Wilt u de bijdragen van BBE en de beantwoording van wethouder Niels van den Berg terug zien, kijk dan op onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190114_1?start=11625598 

– –

 


Artikel 35 (schriftelijke) vragen over klachten van pleeggezinnen

Zehra Ceben 18.01.2019

Burgerbelangen Enschede heeft vandaag de volgende vragen (artikel 35) gesteld aan het college over klachten van pleeggezinnen. De uiterste beantwoordingstermijn voor deze vragen staat op 8 februari 2019.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, moeten kinderen , zolang als dat nodig is, in een andere stabiel gezinssituatie kunnen wonen. Pleeggezinnen maken dit mogelijk en zijn van onschatbare waarde. Wij hebben ze hard nodig. BBE bereiken signalen dat pleeggezinnen klachten hebben over de jeugdzorg. Niet alleen landelijk maar ook in Enschede (bron: EenVandaag 10.11.2018 )

De klachten zijn:

 • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning
 • Zonder overleg wordt een kind weggehaald bij een pleeggezin
 • Veel zorgverleners (verloop) over de vloer die invloed hebben op het kind
 • Zij voelen zich niet gehoord, buiten spel gezet ,geen gelijke gesprekspartner en veel onbegrip

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid hebben de 14 Twentse Gemeenten een regionaal expertise-punt opgezet. De uitgangspunten hiervoor waren

 • meer samenwerking tussen betrokkenen (instellingen, ouders, pleegouders, gezinshuishoudens, gemeenten);
 • meer maatwerkmogelijkheden in opvangvormen, zodat kinderen op de best passende manier begeleid kunnen worden;
 • meer informatie-uitwisseling zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en mogelijkheden;
 • het realiseren van een ruimer bestand van plekken in duurzame gezinsvormen;
 • meer ondersteuning van pleegouders en gezinshuishoudens bij praktische belemmeringen

BBE heeft hierover een aantal vragen :

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de oprichting van het regionale expertise-punt
 2. Is het mogelijk om het punt ook tot een plaats te maken waar pleegouders terecht kunnen
 3. Gaat het expertisepunt een jaarverslag uitbrengen dat met de 14 gemeenteraden gedeeld gaat worden?


Artikel 35 (schriftelijke) vragen over de capaciteit van het stroomnetwerk

Barry Overink 18.01.2019

Burgerbelangen Enschede heeft vandaag de volgende vragen (artikel 35) gesteld aan het college over de capaciteit van het stroomnetwerk. De uiterste beantwoordingstermijn voor deze vragen staat op 8 februari 2019.

In diverse media is de afgelopen weken te lezen geweest dat het stroomnetwerk met name in Groningen, Drenthe en Overijssel onvoldoende capaciteit heeft voor het toenemend aantal zonneparken en dat de komende jaren dit nog een probleem kan zijn.

Enexis heeft inmiddels de gemeenten in voorgenoemde provincies per brief geïnformeerd.
Gezien de grote opgave waar wij met zijn allen voor staan en de komende Energievisie die in voorbereiding is, kan dit grote gevolgen hebben voor het nakomen van de doelstellingen.
De fractie van Burgerbelangen heeft hier grote zorgen over en wil dan ook van het college het volgende weten:

 1. Is het college op de hoogte van de capaciteit problemen op het stroomnetwerk?
 2. Heeft het college inzichtelijk of de gemeente Enschede met deze zelfde capaciteit problemen te maken heeft of krijgt?
 3. Is er contact met de netbeheerder over deze capaciteit problemen, welke ook in de brief van de netbeheerder aan de orde worden gesteld.
 4. Welke gevolgen kan dit hebben voor de te realiseren doelstellingen in Enschede op het gebied van duurzaamheid?
 5. In de media wordt met name gesproken over grote zonneparken, spelen deze capaciteit problemen ook voor andere energie opwekkend zoals bijvoorbeeld windmolens?
 6. Is er inmiddels contact met andere gemeenten, provincie of het rijk rond om deze capaciteit problemen en de gevolgen daarvan?

https://www.ad.nl/binnenland/het-stroomnet-is-vol-stop-op-nieuwe-zonnecentrales~afbed8a9/