Berichten van 04.09.2020


De Burgerzaal Stadhuis Enschede

Ben Sanders 04.09.2020

 

De Gemeenteraad vergadert weer voor de eerste keer na het begin van de corona-crisis in maart in het stadhuis. Dit keer niet zoals gebruikelijk in de Raadzaal maar in de “Burgerzaal” omdat in die zaal het voorlopige “nieuwe normaal”, de 1,5 meter regel in acht genomen kan worden, iets wat met 39 raadsleden, hun voorzitter en griffier, wethouders en ambtenaren in de Raadszaal niet mogelijk is. 

Wat is de “Burgerzaal”; De ontvangst van koninklijk bezoek, afscheid van top ambtenaren, uitreiking van Koninklijke onderscheidingen, publiek debat, exposities, de Stadsherberg rond kerst etc. vinden allemaal plaats in de Burgerzaal. De zaal functioneert tweezijdig als bijeenkomsthal en eretrap naar de bovenliggende galerij, waar de statieportretten van prinses Beatrix, prinses Juliana en prinses Wilhelmina in het voor Friedhoff zo karakteriserende spel van donker en licht op de bezoekers toezien. Bovenaan de eretrap vinden we in de ruw gestucte muur – onderdeel van de traditionalistische architectuurstijl die Friedhoff aanhield – een van de weinige versieringen die bij de bouw geplaatst zijn. Het is een beeldhouwwerk in mahonie met een folkloristisch Twents tafereel. Een bruidspaar onder de Pinksterboog, omgeven door boertjes die een Palmpasen boog vasthouden.  

De minder voortvarende tijden komen ook naar voren in de Burgerzaal. Aan de voet van de eretrap staat het beeldje ‘De Stille Tocht’. Geschonken door het gemeentebestuur van Hengelo en het gedenkt de vuurwerkramp die de stad trof in het jaar 2000. Op de plaquette aan de muur iets verderop wordt de telkens wisselende op- en neergang in de historie van het stadhuis treffend verwoord:  

“In een tijd van welvaart en vooruitgang werden de plannen voor dit huis der gemeente aanvaard. In een tijd van grote werkloosheid en teruggang op stoffelijk gebied werd het Raadhuis voltooid en in gebruik genomen. Zo verrees dit gebouw, een schakel tussen op- en neergang in het maatschappelijk leven, als een plaats waar in de wisselende loop der tijden, het gemeenschapsbelang steeds weer richtsnoer moge zijn voor het gemeentebestuur.” 

In deze Burgerzaal met haar krachtige kenmerken vanuit de geschiedenis die ons als Tukkers met onze kracht en noaberschap zo sieren, starten wij als gemeenteraad op maandag 7 september 2020 weer met de reguliere en “gewone fysieke” raadsvergaderingen in deze coronatijd met een onderwerp dat zeer naar de toekomst wijst, n.l.
de Nota Van Uitgangspunten Energievisie… 

Bronnen: Gemeentearchief en de Achteruitkijkspiegel


Investeren in toekomstgerichte school- en gymgebouwen

Gert Kel 04.09.2020

Vanaf 2021 gaat Enschede weer investeren in onze school- en gymgebouwen. 

68% van alle schoolgebouwen in Enschede zijn in 1980 of eerder gebouwd. Ze zijn dan ook veelal bouwkundig, installatietechnisch en functioneel verouderd. Met de beschikbare financiële middelen van € 55 miljoen zal in de komende vijf jaar, samen met de schoolbesturen de nieuwbouw dan wel renovatie van onze school- en gymgebouwen gaan plaatsvinden.  

De afgelopen maanden is er nauw overleg geweest met alle schoolbesturen voor primair-, voortgezet- en speciaal (voortgezet) onderwijs. Met dit integaal huisvestingsplan gaan we het mogelijk maken om duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen te realiseren, die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen. Burgerbelangen Enschede wil dat alle kinderen in Enschede goed onderwijs krijgen in passende school- en gymgebouwen. En wat is het prachtig dat indien mogelijk ook de wijk gebruik kan maken van deze toekomstgerichte school- en gymgebouwen. 

De schoolbesturen nemen circa 8,5% van de € 55 miljoen voor hun rekening. Zij mogen niet investeren in stenen maar wel in maatregelen die in de exploitatie terugverdiend kunnen worden. Het gaat dan om duurzaamheidsmaatregelen als extra isolatie en of zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook de afwerking van vloeren waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt. Het is in de huidige situatie lastig plannen te maken, maar het college hoopt uiterlijk in juni het integraal huisvestingsplan te kunnen ondertekenen. Alle schoolbesturen zullen dit dan ook doen.

– –