Berichten van 26.02.2021


Fietsvisie en mobiliteit

Lourraine Lents 26.02.2021

Het verder uitvoeren en continueren van onze Fietsvisie waardoor er een goede doorstroom komt voor fietsers is een belangrijk uitgangspunt voor Burgerbelangen Enschede. Dit zal ook de doorstroom voor het overige verkeer helpen. Enschede heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fietspaden en mogelijkheden om prettig te kunnen fietsen in de stad. Een mooi voorbeeld is de realisatie van het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Deze veilige fietsroute is mede door de inzet van Burgerbelangen Enschede die dit jarenlang op de politieke agenda heeft gezet gerealiseerd.

Investeren in de veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, daar staan we volledig achter. Dit geldt ook het stimuleren van fietsen op zich. Tegelijkertijd vinden we de bereikbaarheid in de stad voor alle andere verkeersdeelnemers ook van belang. Hierbij vinden we het belangrijk om geen wegen af te sluiten of te knippen om de stad voor iedereen bereikbaar te houden. Het is belangrijk dat de stad optimaal bereikbaar is, niet alleen per fiets, maar ook te voet, het openbaar vervoer en auto.

Burgerbelangen Enschede is er voorstander van om de uitvoering van mobiliteitsprojecten integraal te wegen. En slimme keuzes en combinaties te maken met een positief effect op de doorstroom van het verkeer, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uiteindelijk geldt onderaan de streep dat je een Euro maar één keer uit kunt geven.

– –


Met een korreltje zout

Peter Brouwer 26.02.2021

Begin deze maand maakte Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) bekend in een brief aan Nobian (voorheen Nouryon) dat men het verscherpte toezicht op de zoutfabriek deels wil loslaten. Omdat volgens de toezichthouder het bedrijf veel heeft verbeterd en het tevens ook laat zien dat het hun ernst is om zaken op te lossen. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws.

Maar als je de hele brief leest is niet alleen maar positief en crescendo. Er zijn toch ook dingen die vragen bij ons oproepen. Het was natuurlijk niet voor niets dat Nobian al sinds 2016 onder verscherpt toezicht staat. Door meerdere (olie) lekkages in het leidingstelsel ontstaan bij boringen en aanleg van zoutputten in de jaren 80. Ook waren er veiligheidsproblemen. In de brief valt te lezen dat SODM twijfels heeft omtrent de technische toepasbaarheid van de vulstof om de potentieel instabiele cavernes mee te stabiliseren. Het proces duurt vervolgens meer dan 100 jaar voordat deze cavernes zijn gestabiliseerd. SODM oordeelt hier dan ook terecht dat deze termijn veel te lang is en teruggebracht dient te worden tot een menselijke maat van ten hoogste enkele decennia.

Respectievelijk voor mei en juli dit jaar moet Nobian met een gedetailleerd plan van aanpak komen omtrent deze punten. Ook maakte de toezichthouder nog een opmerking dat het een zekere terughoudendheid bemerkt bij onderwerpen waarbij de zekerheid van productie mogelijk in het geding is. Met andere woorden, productiezekerheid staat centraler dan veiligheid. Deze zou in het verstrekte document onvoldoende zichtbaar en onderbouwd zijn.

Dat is nogal wat. Burgerbelangen is blij dat het verscherpte toezicht wel gehandhaafd blijft als het gaat om de afwikkeling van de stabilisatie van de potentieel instabiele cavernes in en rondom Twekkelo. In de Raadscommissie van Omgevingsbeleid van 11 januari waarin Nobian een presentatie gaf en haar nieuwe naam kenbaar maakte als onderdeel van Nouryon. Zij gaf ook aan dat dit onderdeel (industrial chemicals) in de etalage staat en wellicht dit jaar al verkocht gaat worden dan wel een beursnotering krijgt. Het bedrijf gaat op deze manier in korte tijd weer over in andere handen. In praktijk zou het ook zomaar kunnen worden opgedeeld.

Wat doet dit met de financiële zekerheid, voor nu maar vooral in de toekomst ? Vragen wij ons af. Die zekerheid was er in het verleden wel volgens de overheid. Wij zullen hierover vragen stellen bij Wethouder van Houdt.

– –


Ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren;

Ben Sanders 26.02.2021

Veiligheid is een van de belangrijke behoeften van onze inwoners. Ons gehele, of ook wel genoemd integrale veiligheidsbeleid voor 2021 tot 2024, staat komende weken op de raadsagenda en bevat de prioriteiten inclusief de aanpak op hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking; dit beleid wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

In het beleid wordt extra aandacht gevraagd voor verwarde/kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit, zorgfraude, cybercrime en maatschappelijke onrust/spanningen. Dit zijn allemaal zaken die we voor de komende jaren cruciaal vinden en waar we daarom extra aandacht aan besteden in beleid en uitvoering. Daarnaast houden we de basis op orde en moet er voldoende ruimte zijn om flexibel in te kunnen spelen op actuele problemen. Het doel van het integraal veiligheidsbeleid is om met de verschillende partners op het gebied van veiligheid af te spreken hoe wij een veilig en leefbaar Enschede kunnen bereiken. Het is daarbij belangrijk om een aantal problemen tot echt zwaartepunt te benoemen. De onderwerpen die als prioriteit zijn benoemd, zijn de thema’s die voor de komende jaren het meest belangrijk worden gevonden en waar extra aandacht aan wordt besteed in de vorm van beleidsontwikkeling, monitoring en toezicht en handhaving. De onderwerpen die niet zijn geprioriteerd worden echter niet genegeerd, hier wordt regulier op ingezet, denk daarbij aan bijvoorbeeld de hangjongeren in de Irene-promenade, de overlast door jongeren de wijken in Enschede en de overlast bij de fietstunnels.

Door alle betrokken veiligheidspartners is de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. De interne en externe samenwerking is verbeterd en de organisatie van veiligheid is stevig verankerd. We zijn echter altijd op zoek naar nieuwe verbeterslagen. De komende jaren zullen wij ons samen met alle betrokken in- en externe partners inzetten om op diverse vlakken verbeteringen te bewerkstelligen.

De inwoners van Enschede worden in de stadsdelen betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de stadsdeelagenda’s. In deze agenda’s worden de stads brede prioriteiten uit dit veiligheidsbeleid uitgewerkt in concrete acties per stadsdeel en wijk. Per stadsdeel is periodiek een veiligheidsoverleg waar o.a. de wijkagenten en de wijkregisseurs onderdeel van uitmaken. Het hele jaar door zijn er sessies rondom de stadsdeelagenda’s waarbij onze inwoners worden geraadpleegd en geïnformeerd m.b.t. het thema veiligheid. Dus hebt u aandachtspunten meld deze dan bij uw eigen “Stadsdeelmanagement”. De emailadressen vindt u op de website van onze gemeente.

– –