Berichten van 16.04.2021


Terugblik raad van 12 april 2021

Marc Teutelink 16.04.2021

Na een lange periode van afwezigheid door Corona konden wij de burgemeester weer verwelkomen en heeft hij de raadsvergadering kunnen voorzitten. Wederom digitaal, maar het is niet anders. Mensen smachten naar “normale” contacten en vergaderingen, dus zodra het kan zullen we meteen pleiten voor fysiek.

Raad van State inzake Moskee Kuipersdijk

Zoals jullie weten heeft de gemeenteraad in december 2020 inzake het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” in meerderheid tegen gestemd. Het moskeebestuur heeft hierop bij de Raad van State bezwaar aangetekend. Deze heeft vervolgens gevraagd om nader verweer; niet alle argumenten van de verschillende raadsfracties waren namelijk gebaseerd op de verplichte ruimtelijke ordening.

Burgerbelangen Enschede heeft op dit dossier altijd consequent gehandeld en met name kritiek gehad op parkeren en verkeersafhandeling. Een moskee met plek voor 1500 man heeft impact op de omliggende buurt. Wij zijn het niet eens met de conclusie dat de impact acceptabel is. Wanneer er plek is voor 1500 mensen, zal dat ook gebruikt gaan worden en moet daar in alle verkeersmodellen mee gerekend worden en niet voor slechts 2 keer per jaar.

De raad heeft hierop een woordelijk verslag ingeleverd van de officiële vergadering van de afgelopen periode inzake dit dossier. Ondertussen is de spoedprocedure die het moskeebestuur heeft ingediend ook afgewezen door de Raad van State en zal er pas in het najaar een uitspraak volgen. De Raad van State kan hierbij niet forceren dat het plan doorgang moet hebben, maar kan wel zeggen dat het opnieuw zal moeten worden behandeld.

Wordt vervolgd dus …

Zonnepark Twente

Het volgende op de agenda was het RVS waarin het zonnepark van Twence, dat slechts vergund is voor 10 jaar, moet worden verlengd tot 25 jaar. Het betreft hier het bestaande park en niet nieuwe initiatieven in West. Duurzaamheid is, terecht, een heikel punt in de gemeente Enschede en dus werden hier allerlei zaken bij gehaald die geen tot slechts zijdelings te maken hebben met dit RVS. Natuurlijk snappen we dat wel, maar dit is niet de plek. Binnenkort gaan we praten over de energievisie en die is leidend voor de initiatieven in Enschede; daar worden integrale afwegingen gemaakt. Alle discussies rondom duurzaamheid moeten daar plaatsvinden in onze optiek en daarom hebben we voor gestemd.


Usseler Es

Burgerbelangen Enschede maakt zich al jaren heel hard voor de Usseler Es en heeft aan de basis gestaan van alle initiatieven in de raad tot behoud van deze Es.

Een groot bedrijvenpark op de Es zijn we altijd tegen geweest. Wij zijn dan blij dat we afgelopen raadsvergadering deze periode positief hebben kunnen afsluiten; de Es is behouden.

We hadden de Es reeds afgeschreven en nu hebben we voorgoed kunnen voorkomen dat de Westkrans en de bolling een bedrijventerrein wordt. En met dit raadsvoorstel hebben we hier de slagroom op de taart mogen doen. Het bestemmingsplan is teruggebracht naar natuur en naar-inclusieve landbouw. Een kruistocht van jaren is hiermee ten einde en daar zijn we heel blij mee. 

En nu gaan we onderzoeken welke initiatieven wel passen op deze Es, binnen de bestemming natuur en natuur-inclusieve landbouw met bescherming van het cultuur historische aspect van de grootste es van Europa.

Moties

Zoals altijd zijn er ook een aantal actuele moties: moties waar niet rechtstreeks raadsvoorstellen e.d. aanhangen. 

Als eerste de motie van het CDA, die middels een onderzoek nascheiding wilde profileren. Helaas, maar dat hebben we reeds als zodanig vastgelegd in ons coalitieakkoord: onderzoeken naar nascheiding als aanvulling op voorscheiding om de prestaties van Enschede te verhogen en de kosten nog verder te minimaliseren. Dat onderzoek wordt nu ook uitgevoerd en daarmee was deze motie volgens ons overbodig. 

Vervolgens de motie waarin opgeroepen wordt tot een MKBA (onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten) inzake het rubberverwerkingsbedrijf in de haven waarover in een eerdere nieuwsbrief is gesproken. Afgesproken is nu dat we een pilot gaan doen vanuit de omgevingscommissie met het instrument MKBA om te kijken of dit ons helpt.

Als laatste hebben we als raad unaniem een motie aangenomen waarin we als Enschede het bijverdienen van €1.200 toestaan voor mensen in de bijstand. Dit was ook reeds eerder in de tweede kamer aangenomen en het is dan ook een sympathieke motie ons inziens.


Vuist tegen zorgfraude: “Randen van de wet opzoeken’’

Gert Kel 16.04.2021

De veertien Twentse gemeenten waaronder Enschede maken gezamenlijk een vuist tegen fraude en misbruik van zorggeld. De regio wil proeftuin worden voor nieuwe regelgeving die opsporing en aanpak van fraudeurs makkelijker moet maken.

Strenge selectie aan de poort.

Een aantal spraakmakende fraudegevallen in Twente en een pittig rapport over de verwevenheid van zorg en criminaliteit, hebben ervoor gezorgd dat een strenge selectie aan de poort broodnodig is. De georganiseerde misdaad deinst er zelfs niet voor terug om kwetsbare cliënten seksueel uit te buiten of in het kader van dagbesteding in te zetten als hennepknippers, zo is uit het onderzoek gebleken.

Opsporingscapaciteit en controles.

Alle gemeentes zijn bereid om te kijken of ze een bijdrage kunnen leveren aan meer opsporingscapaciteit en controles. Ook willen ze gezamenlijk beleid ontwikkelen dat het onmogelijk maakt dat dubieuze zorgaanbieders die aan de voorkant worden geweigerd, via sluipweggetjes toch kans zien om aan het werk te gaan in de gemeente. Door het nieuwe beleid moet worden voorkomen dat malafide zorgbureaus subsidiegeld binnenhalen of dat ze sneller opgespoord en aangepakt kunnen worden. Het zorggeld kan daardoor op de juiste manier besteed worden.

Randen van de wet opzoeken.

De Twentse gemeenten zijn in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en met de Inspectie om een proeftuin-status te krijgen, die ons als regio de mogelijkheid geeft om de randen van de wet op te zoeken. Inmiddels is een regionale Projectgroep Zorgfraude samengesteld die concrete plannen gaat opstellen. Hierin werken veertien Twentse gemeenten samen met specialisten van onder meer Menzis, Justitie, Politie en de Belastingdienst.

De bestrijding van zorgfraude is één van de prioriteiten van Burgerbelangen Enschede en indien de Twentse gemeenten groen licht krijgen, is dit zeker een stap in de goede richting.

– –


Investeer in cultuur en sport voor iedereen

Peter Brouwer 16.04.2021

Gisteren deed de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur (Kristel Baele) in een brief een oproep aan de informateur en daarmee aan het nieuwe kabinet. Om 477 miljoen per jaar extra te investeren in de culturele sector in de breedste zin van het woord. Dus investeren in kunsten, erfgoed, bibliotheken, etc. Het is een interessant document. Er staat in dat juist cultuur onze maatschappij op veel gebieden versterkt. Burgerbelangen is het daar roerend mee eens.

Cultuur, sport als ook recreatie zullen een essentiële schakel en een katalysator zijn om straks in de post- coronatijd ons maatschappelijk en algemeen welbevinden te herstellen. Burgerbelangen onderstreept de kracht die cultuur en sport heeft voor onze maatschappij, ook in economisch opzicht. En dus ook voor Enschede als stad. Wij vinden dat sport en cultuur laagdrempelig moet zijn. Iedereen die wil moet aan sport kunnen doen of in aanraking komen met cultuur.

Wij moeten daar als raad zo snel mogelijk mee aan de slag. Proactief samen met het college en onze inwoners. En we doen dan ook de oproep “investeer in cultuur en sport voor iedereen”. Gelukkig hebben we al een fonds Wederopbloei waarmee we een eerste aanzet kunnen geven. We doen in Enschede op dit gebied al veel.

Maar of het huidige voldoende is? Wij zijn benieuwd hoe het college dit ziet en zijn ook benieuwd naar de plannen van het nieuwe kabinet. De culturele sector zal naar alle waarschijnlijkheid nog weer een nieuwe steunronde nodig hebben om ze door dit jaar te slepen.

We moeten nog even volhouden. Het is voorjaar en de zomer komt er nog aan. Kortom er is licht aan het einde van de tunnel.

– –