Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Stadsdeelcommissie Zuid

Gert Kel 05.11.2018

Afgelopen dinsdag waren we als Stadsdeelcommissie te gast bij het Bonhoeffer College aan de Geesinkweg. Met betrekking tot deze druk bezochte vergadering even in vogelvlucht een verslag van een paar in het oog springende agendapunten.

De Magneet 

De commissie is bijgepraat over de stand van zaken en de communicatie met huurders en wijkraad. De Magneet heeft in eerste instantie twee brieven van de gemeente gekregen waarin de huur per 2019 zou worden opgezegd. Dit was voorbarig en had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Wethouder Kampman heeft hier positieve gesprekken over gevoerd met de gebruikers van wijkcentrum de Magneet en de aangekondigde huuropzegging is teruggedraaid. Burgerbelangen Enschede -die ook gesprekken met de wijkraad heeft gevoerd-,  zal het vervolgproces goed blijven volgen.

Doorontwikkeling Kinderboerderij De Wesseler 

Het Zone.College (v.m. AOC+ Groene Welle) maakt dankbaar gebruik van kinderboerderij de Wesseler. Het Zone. College is de derde partner. “De huidige samenwerking met de kinderboerderij is vooral gericht op stages voor leerlingen. Dit wil het Zone.College in de toekomst graag gaan uitbouwen naar een situatie waarin de kinderboerderij een verlengstuk is van de school. De kinderboerderij is een mooie locatie waar heel goed praktijk onderwijs kan worden aangeboden en waar de leerlingen tevens met andere doelgroepen in aanraking komen. BBE wordt er vrolijk van dat deze initiatieven een “win-winsituatie” zijn.

Presentatie winkelcentrum Zuid

Fase 3 is nu aan de gang. BBE heeft -mede door een aantal mails- naar voren gebracht dat de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Zuid veel te wensen overlaat. Gezien de vele reacties uit de zaal, die ook met voorbeelden zijn gekomen, was deze inbreng zeker geen overbodige luxe.  De verkeersveiligheid is op de aandachtspuntenlijst gezet. “Wordt vervolgd”.

Stadsdeelagenda – vervolgproces 

Waar gaan we de komende 4 jaar in de Stadsdelen werk van maken en welke inzet van mensen en middelen hebben we daarbij nodig? De Thema’s zijn veiligheid, wonen en leven (afval), jeugd, duurzaamheid, voorzieningen, werk en meedoen. Dit moeten we samen realiseren met en door bewoners, partners en gemeentelijke afdelingen. Alles in een begrijpelijke taal die door iedereen wordt verstaan. De hamvraag is: hoe gaan we dat doen? Dat weten we nu nog niet precies! In ieder geval wel samen met wijkraden en partners. Maar we willen ook vernieuwen, innoveren en ontdekken en door eventueel gericht te experimenteren met nieuwe vormen van “samen doen” dus bewonersparticipatie, dichtbij u in de wijken en buurten. Mocht u tips hebben om zoveel mogelijk wijkbewoners en doelgroepen bij elkaar te krijgen, dan horen we dit heel graag.

–  –

 

 


Inloopavond zonnepanelen Stroinkshuis 29 oktober 2018

Lourraine Lents 05.11.2018

Het Stroinkshuis in Zuid was afgelopen maandag het toneel voor een informatieve avond over het initiatief van een tweetal energiecorporaties voor 3 zonneparken in het buitengebied van Enschede.

Veel van de aanwezige omwonenden dragen het milieu een warm hart toe. Diverse mensen hebben hun dak al vol liggen met zonnepanelen. Zo vertelde een van de bewoners dat hij deze zomer 700m2 zonnepanelen had laten leggen op zijn perceel. Een andere familie vertelde vol trots zelfvoorzienend te zijn met elektriciteit en dat zij zelfs in staat zijn om energie op te slaan. Prachtige particuliere initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze stad!

Omwonenden  waren echter ook kritisch zo bleek later op de avond. Aansluitend op de druk bezochte inloopsessie, was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De volgende aandachtspunten kwamen naar voren:

  • Aandacht voor de impact op de natuur
  • Aandacht voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van landbouwgrond
  • De impact van innovatie en de milieuladder
  • De status van het energiebeleid en hoe passen deze zonneparken hierin.
  • Aandacht voor dakoppervlakte!

Voor ons goed om te weten wat er leeft in de samenleving, zodat we deze punten ook mee kunnen nemen als dit onderwerp in de Raad wordt besproken.

– –


Hoe gaan we met elkaar om in de raad van Enschede

Marc Teutelink 12.10.2018

Afgelopen maandagavond, 8 oktober, was er weer een raadsvergadering. In principe kon deze gezien worden als de eerste na de verkiezingen met grotere inhoudelijke onderwerpen op de agenda. De verschillende nieuwe partijen en nieuwe raadsleden hadden hier hun vuurdoop, de zogenaamde maidenspeech. Naast twee inhoudelijke agendapunten, OV65+ en het zonnepark op de Schukkinkweg, stonden er ook een aantal actuele moties op de agenda: voorrangsregeling van vergunninghouders en de vlag in de raadszaal.

Aanvankelijk begon de beraadslaging prima: men debatteerde scherp maar absoluut inhoudelijk en dat kan en mag ook. De manier waarop we met elkaar omgaan als raadsleden van de Enschedese raad was, ondanks onze politieke verschillen, altijd prima en professioneel. Net als bij de F-jes in het voetbal: “Je speelt op de bal en niet op de man!”. Daar heb ik altijd met trots over gesproken.

Al snel werd de toon in de raadsvergadering echter scherper, onderbraken raadsleden elkaar tijdens interrupties en werden er beschuldigingen heen en weer geslingerd op een manier die wij in Enschede niet kennen, sterker nog … ook niet willen kennen. Ja, je hebt je politieke verschillen, maar er werd altijd samengewerkt en op een nette manier gedebatteerd. Elkaars moties overtreffen vanwege interne irritaties is niet alleen dom, maar levert nu ook nog eens niets op: “Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen!”. Jammer.

Burgerbelangen ziet dit met lede ogen aan en hoopt dat raadsleden hier ook goed over na denken en dan hopelijk tot de conclusie komen dat samenwerken veel meer oplevert dan het kopiëren van de Haagse retoriek. Daar zijn wij in Enschede veel te nuchter voor en daarvoor zijn onze lokale uitdagingen veel te groot.

Laten we het vooral “gewoon samen doen”


Hoe zit het eigenlijk met gratis of goedkoop in de bus voor 65+

Lourraine Lents 12.10.2018

Sinds 2011 wordt aan oudere inwoners van onze stad de mogelijkheid geboden om gratis dan wel goedkoop met de bus te reizen. Tussen 2011 en 2015 gold voor alle inwoners van 70 jaar en ouder dat zij met een aangevraagde zichtpas gratis met de bus binnen Enschede konden reizen. De regeling werd gewijzigd in 2015. Toen is besloten om -nog voor een periode van 4 jaar- de mogelijkheid te bieden voor een gratis of voordelige buskaart. Gratis kaarten werden verstrekt aan mensen met een inkomen lager dan 125% van het minimuminkomen. Was het inkomen hoger dan gold een gereduceerd tarief van € 75,-.

Doelstelling van de regeling was om oudere mensen met een laag inkomen te helpen om onder de mensen te blijven komen en niet te vereenzamen. De regeling werd afgesproken voor een periode van 4 jaar. De OV65+ regeling was een hele ruime regeling, maar ook een hele dure regeling: €250.000 per jaar.

In het coalitieakkoord van BBE, D66, VVD, PvdA en CU is de focus gelegd op jeugd en gezin, waarbij expliciet is aangemerkt dat er altijd aandacht blijft voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en dat houdt voor ons in dat we ook op zoek willen naar een afgeslankte regeling voor sociale mobilisatie van de meeste kwetsbaren onder de ouderen.

Tijdens de stedelijke commissie heeft wethouder toegezegd een memo op te stellen waarin alternatieven worden aangegeven. Deze memo is ondertussen ook daadwerkelijk ontvangen en het doet ons deugd dat er inderdaad wel mogelijkheden zijn voor een zeer afgeslankte regeling. Voor dit jaar is er nog budget beschikbaar en ook voor volgende jaren lijkt er een pot beschikbaar te zijn. We vinden het voorstel om de verantwoordelijkheid bij de wijkteams neer te leggen een interessante optie, maar we hebben daar en over de inhoudelijke aspecten van de regeling nog wel wat vragen.

Het wachten is dus op de inhoudelijke uitwerking van een nieuwe regeling en bieden de wethouder dan ook onze hulp aan bij het opstellen. De afspraak is dat er voor het einde van het jaar een regeling moet liggen…


Huurders en gebruikers wijkcentrum De Magneet zijn boos.

Gert Kel 12.10.2018

Tijdens de druk bezochte open dag afgelopen zaterdag heeft een deel van de gebruikers van wijkcentrum De Magneet presentaties en demonstraties gegeven over wat ze te bieden hebben. Aanleiding hiervoor was een brief van de Gemeente Enschede van 2 juli jongstleden over de toekomst van wijkcentrum De Magneet. In deze brief aan de huurders/gebruikers van wijkcentrum De Magneet wordt opgeroepen om geen aanvragen voor (incidentele) zaalhuur voor 2019 toe te zeggen. De gemeente heeft besloten om scherper naar de vastgoedportefeuille te kijken.

Bovengenoemde brief heeft veel onrust veroorzaak. De vervolgbrief, na contact met Wethouder Arjan Kampman, waarin gepoogd werd om meer duidelijkheid te verschaffen, nam de ongerustheid over de toekomst van De Magneet niet weg. In deze brief van 1 oktober richting wijkcentrum de Magneet wordt aangegeven dat Servicecentrum Zuid gelegen aan de Wesselerbrinklaan 102 te koop staat en de gemeente de ambtelijke huisvesting voort wenst te zetten in De Magneet. In deze brief staat tevens dat het concept inrichtingsplan op korte termijn met de wijkraad Wesselerbrink wordt besproken

Tijdens mijn vervolggesprek van afgelopen maandag met de wijkraad Wesselerbrink heeft Burgerbelangen Enschede  te horen gekregen dat vier gebruikers al hebben laten weten naar een andere locatie te gaan. Op 30 oktober in de stadsdeelcommissievergadering Zuid zal de gemeente een toelichting geven op het proces en het concept plan. Uiteraard gaat ondergetekende voor deze vergadering nogmaals een vervolggesprek plannen met de wijkraad WesselerbrinkRichting de raad heeft de Wethouder Arjan Kampman gereageerd, dat hij druk doende is om bovenstaande in kaart te brengen. Op korte termijn zullen er gesprekken gaan plaatsvinden. In de Tubantia is Wethouder Arjan Kampman stellig: “De Magneet blijft gewoon open. Er wordt weliswaar aan gedacht om medewerkers naar De Magneet te laten verhuizen, maar daar mogen de huidige gebruikers wat mij betreft nooit onder te lijden hebben. Het kan niet zo zijn dat iemand met mijn profiel een wijk – en ontmoetingscentrum dicht doet”.

Burgerbelangen Enschede zal op 30 oktober beide brieven ter sprake brengen. Wij gaan ons er samen sterk voor maken dat de uitspraak in Tubantia van de Wethouder, dat de huidige gebruikers door de verhuizing niet mogen lijden, gestalte gaat krijgen. De activiteitenkalender van De Magneet is hiervoor een prima hulpmiddel.


GOGBOT: Onder de noemer kunst mag alles!

Marc Teutelink 10.09.2018

Deze week vindt het kunst festival GOGBOT plaats in de gemeente Enschede. Kunst is een breed interpreteerbaar, en daarmee zeer moeilijk, begrip.

Burgerbelangen Enschede is zich zeer bewust dat de aantrekkelijkheid van een gemeente mede wordt bepaald door het brede aanbod van onder andere kunst en cultuur. Met de musea die Enschede rijk is en de festivals, waaronder GOGBOT, proberen wij dan ook dé stad te zijn voor alle inwoners. Wij hebben op dit moment ruim 158.000 inwoners en wij hebben de ambitie om door te groeien naar ruim 175.000. Dit betekent nieuwe aanwas, maar ook het vast houden van bestaande inwoners. Één van de factoren daarbij is het aanbod van een zeer breed pallet aan kunst en cultuur: voor een ieder wat wils zeg maar.

Enschede heeft dan ook een breed scala op dat gebied, waaronder het GOGBOT festival. Maar wat is GOGBOT? GOGBOT is een meerdaags festival, dat wordt georganiseerd door PLANETART. Op het festival worden onder andere veel onderwerpen op het gebied van multimedia, kunst, muziek en technologie behandeld. Het festival is gratis toegankelijk en wil kunst van internationale kwaliteit uit de musea halen en toegankelijk maken voor een breed publiek. GOGBOT werkt altijd vanuit een spraakmakend thema dat inspeelt op ontwikkelingen in de actualiteit. Door middel van kunst worden er maatschappelijke vraagstukken op de agenda gezet.

Op zich is dat een mooi streven, maar waarom moet dit dan op een provocerende manier? GOGBOT lijkt elk jaar controversiëler te worden. Kennelijk moet er wat gevonden worden wat zo controversieel is dat het nieuws, lokaal en nationaal, moet worden gehaald. GOGBOT en Burgerbelangen Enschede liggen ook niet altijd op dezelfde lijn. In 2013 hebben we al eens onze wenkbrauwen gefronst toen er porno op de Grote Kerk op de Oude Markt werd geprojecteerd: waar was dat nu weer voor nodig? Dit jaar spant de kroon: op het festival staat een levensgrote afbeelding van een IS-strijder met een slachtoffer op de knieën. Het slachtoffer draagt een oranje overal en heeft geen hoofd. Op deze plaats zit een gat waardoor bezoekers het hoofd kunnen steken. Deze “kunst-uiting” heet “fantoompijn” en stelt de vraag: “Kun je wel een slachtoffer zijn terwijl je niet bij een van de aanslagen aanwezig was?”.

Enschede kent ruim 158.000 inwoners in 160 verschillende nationaliteiten. In Enschede woont de op een na grootste gemeenschap van Syrisch-Orthoxen en Aramesen. Mensen met een lange historie in die gebieden die zelfs zeer recent, nog direct te maken hebben gemaakt met dergelijke terrorisme. Ook van deze zijde wordt met afschuw op het “kunstwerk’ gereageerd: diepgewortelde trauma’s en moeizaam helende wonden worden hierbij weer rücksichtslos opengescheurd.

Maar Nederland kent toch de vrijheid van meningsuiting? Ja, dat klopt. En dat is ook een heel groot goed. We kunnen er dus ook niets aan doen: de grondwet en het strafrecht geven aan dat dit soort uitingen gewoon mag. Het weghalen van dit “kunstwerk” zou bij velen als censuur worden geclassificeerd. Wij denken daar echt anders over: er is immers ook iets als “respect”. We hebben gelukkig vrijheid van meningsuiting, wat we moeten blijven respecteren en koesteren. maar er is daarnaast ook zoiets van maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij de (lokale) overheid rekening mag, kan en moet, houden met de gevoelens van anderen. Hierbij mag de vrijheid van meningsuiting niet vergeten worden, maar zeker ook niet mag worden misbruikt. Als wij -als niet kunstenaars- met een dergelijke foto/doek op een willekeurige zaterdag op de Oude Markt zouden gaan staan, dan worden wij zeer zeker binnen de kortst mogelijke tijd daar verwijderd met mogelijk een plaatsverbod. Het predikaat “Kunst” met omschrijving, als het dat al is, mag wat dat betreft geen vrijbrief zijn voor kwetsende uitingen.

Na overleg met kunstenares en de organisatie is vervolgens het doek omgedraaid, niet weggehaald. Het zou de organisatie sieren wanneer zij een signaal van respect zouden afgeven: “wij luisteren naar de burger en respecteren de mening van die burger. De kunstenares heeft haar “punt” gemaakt en we ruimen alles op. De kunstenares wordt bedankt voor haar medewerking!”. Nee, ook dat wordt niet gedaan. De organisatie geeft zelfs aan dit kunstwerk expliciet te hebben uitgekozen vanwege de provocerende insteek, de publiciteit die het oplevert en is niet voornemens te luisteren en ook niet voornemens te minderen. Het kan ze kennelijk niet controversieel en provocerend genoeg zijn. Het is de vraag of Enschede op deze manier in de publiciteit wil staan?

Moeten wij als Enschede in de toekomst dan ook wel meewerken aan dergelijke initiatieven? GOGBOT is een van de festivals die een behoorlijk ruime subsidie ontvangt voor slechts een klein publiek. Willen wij als Enschedeërs wel meewerken aan dergelijke initiatieven die negatieve gevoelens oproepen bij veel inwoners van onze stad. Wij denken van niet en zien legio aan andere doelen voor deze subsidie: doelen die wel rechtstreeks een positieve bijdrage leveren aan Enschede. GOGBOT heeft hierbij, wat ons betreft, haar hand overspeeld…


Oudere berichten Nieuwere berichten