Berichten met label 'stadsdeelcommissie-centrum'


Rondvraag stadsdeelcommissie Centrum: woonstudio’s

Barry Overink 12.12.2017

Vanavond is er een stadsdeelcommissie vergadering van stadsdeel Centrum. Wij hebben daarvoor de volgende vragen ingediend:

Rondvraag ‘woonstudio’s’ (BBE)

Amper hebben wij discussie van de onzelfstandige bewoning achter de rug en in de tussentijd haalt de realiteit ons al weer in. De onzelfstandige bewoning gaat nu over naar studio’s. Collega Tillema heeft recent hier over schriftelijke vragen gesteld aan het college. Echter ging het hierbij meer om de technische kwaliteit van de studio’s.

Het meest in het oog springende voorbeeld is misschien wel de Haaksbergerstraat 302,  beter bekend als het pand van Planeta, alwaar vroeger een winkel in zat. Dit winkelpand is inmiddels omgebouwd tot een viertal studio’s en een kantoor functie aan de plint. Pandeigenaren worden op dit moment benaderd door ”investeerders” om het pand te verkopen zodat er studio’s kunnen worden gebouwd; hiervan zijn binnen onze fractie een aantal voorbeelden bekend. Een wat ons betreft ongewenste kettingreactie, welke de straat en wijk doet verloederen, niet alleen voor bewoners maar ook voor ondernemers die daar dagelijks de kost verdienen.

De aard van de onwenselijkheid zit hem dan ook met name in de doelgroep welke op dit soort studio’s afkomt en welke relatief gezien meer overlast met zich meebrengt van o.a. dealen en drugsgebruik. Het is niet voor niets dat de politie dagelijks bij dit soort woningen in de wijk aan de deur staat.

Met name aan de Haaksbergerstraat en de Kuipersdijk is er al een hoge concentratie van onzelfstandige bewoning. Verdere uitbreiding hiervan of met woon-studio’s, zijn wat betreft onze fractie onwenselijk. Juist ook omdat deze gemeente ook de ambitie heeft om de invalswegen te verfraaien en hier een kwaliteitsimpuls aan te geven.

De bestemmingsplannen aan de Haaksbergerstraat zijn van vroeger uit dusdanig ruim dat dit ook de mogelijkheid bied aan pandeigenaren om hier o.a. woon-studio’s te realiseren.

Vraag die wij als Burgerbelangen dan ook hebben is:

  • Is het college bekend met een toenemende aantal aanvragen voor woon-studio’s in dit gebied?
  • Wat vindt het college van deze ontwikkelingen? Acht zij deze wenselijk?
  • Ziet het college mogelijkheden om op korte termijn iets te doen aan deze ontwikkelingen?
  • Heeft het college opdracht nodig van de raad om verdere stappen te zetten om deze ontwikkeling te voorkomen?
  • Is het college bereid om pand eigenaren aan te spreken op de overlast gevende huurders en daar eventueel afspraken over te maken of waar mogelijk sancties op te leggen?
  • Wat zijn de mogelijkheden die de raad c.q. het college heeft om de bestemmingsplannen hiervoor aan te passen


De voorgestelde “knip” in de Spelbergweg

Marc Teutelink 10.02.2017

Burgerbelangen is groot voorstander van burgerparticipatie en daarom stonden wij dan ook positief tegenover het traject Wijk Verkeers Plan Zuid Oost (WVP). Hierbij is door Enschede een zeer vergaande vorm van participatie toegepast, met een coproducerende rol voor bewoners. Daartoe is er een werkgroep van betrokken bewoners samengesteld die de concrete uitwerking zou uitvoeren.

Toch waren wij vanaf het begin kritisch. Niet zozeer vanwege het feit dat bewoners hier veel te vertellen hebben, maar met name vanwege de effecten die de uitwerking van het plan zou hebben op het stadsdeel, de omliggende wijken en de stad als geheel. Hierbij is met name de knip van de Spelbergsweg een discussiepunt geweest.

Wij hebben destijds aangegeven tegen het knippen van wegen te zijn en dat een dergelijke knip ongewenste gevolgen zal hebben voor omliggende straten en de stad (stadsdeel) als geheel! Bewoners van de Soendastraat, Perikweg en andere omliggende straten hebben dit ook aangekaart bij de bezwarencommissie. Niet alleen waren de bewoners niet voldoende betrokken bij het WVP, maar onder andere de Soendastraat zou van de knip veel negatieve effecten ervaren.

De bezwarencommissie heeft onlangs een uitspraak gedaan. De bewoners zijn in het gelijk gesteld en er werd aangeraden om de knip niet door te voeren. Deze uitspraak is vervolgens ook overgenomen door de gehele stadsdeelcommissie en de wethouder.

Wij zijn blij met de uitspraak en het feit dat de knip hiermee van de baan is. Wij staan wel achter snelheid remmende maatregelen in de Spelbergweg als alternatief. Dit betekent echter niet dat het gehele WVP van de baan is en dat burgerparticipatie hiermee volledig heeft gefaald. Zeker niet… Verkeer is namelijk een zeer complex onderwerp en kan niet zomaar op wijkniveau afgebakend worden. Verkeer is als water: het vindt altijd een andere, soms niet gewenste, route! Rondom verkeer is het ook altijd lastig om overeenstemming te bereiken. De effecten die voor de één gunstig uitpakken, kunnen voor een ander heel negatieve gevolgen opleveren. En bij een dergelijk traject moet er altijd naar het algemeen plaatje worden gekeken.

Dat maakt een zeer hoge vorm van burgerparticipatie in dit specifieke geval zeer moeilijk…! Toch zijn wij heel blij met dergelijke trajecten; het toont aan dat er veel initiatief en energie bestaat in onze stad! En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook hier geldt weer dat men uiteindelijk toch weer gezamenlijk tot een oplossing is gekomen.

Gewoon Samen (blijven) Doen!


Scooteroverlast in het Centrum

Barry Overink 10.02.2017

De toenemende scooteroverlast in het centrum is een doorn in het oog van onze partij. Veel scooters scheuren als kamikaze-piloten al zigzaggend door de binnenstad en het voetgangersgebied en dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op.

Momenteel wordt hierover in het stadsdeel centrum een uitgebreide discussie gevoerd om deze toenemende overlast aan te pakken. Een van de voorstellen is om uitgebreide camerahandhaving in te zetten op alle toegangswegen naar de binnenstad. Dit gaat echter wel gepaard met hoge structurele kosten. Wij vragen ons dan ook af of je met camera bewaking alleen de scooters wel uit de binnenstad weert en of deze kosten dan wel opwegen ten opzichte van de overlast.

Als Burgerbelangen vinden wij dat er iets moet gebeuren, echter dienen de maatregelen ook effectief te zijn en moeten we niet met een kanon op een mug schieten. Wat ons betreft worden er goede en heldere afspraken gemaakt met de horecabedrijven die een thuisbezorgdienst hebben en ook dat er aan hen een “Binnenstadinrijvergunning” wordt afgegeven voor het rijden met een scooter t.b.v. het bezorgen in de binnenstad. Die vergunning telt dan niet voor bezorgers die de binnenstad als doorgaand verkeer gebruiken. Na twee misdragingen, bijvoorbeeld het scheuren door de stad en het centrum als doorgaande route gebruiken, moet deze vergunning definitief worden ingetrokken en moet er een stevige boete voor de bestuurder/bezorger en ook het bedrijf volgen.

Handhaving dient door de politie te worden gedaan, maar ook de BOA’s die al in de stad lopen moeten de mogelijkheid hebben om tot bekeuren over te gaan, eventueel worden indien nodig de bevoegdheden van deze BOA’s uitgebreid doormiddel van het instellen, verruimen en of aanpassen van een APV die dit mogelijk maakt voor het binnenstad gebied. Het direct aanspreken op gedrag en een lik-op-stuk beleid werkt wat ons betreft effectiever dan een camerahandhaving waarbij je pas na een week of langer een bekeuring in de bus krijgt.

In de loop van dit jaar komt er een raadsvoorstel naar de raad en gaan we bekijken hoe we deze overlast effectief kunnen indammen en bestrijden zodat het winkelend publiek in de binnenstad zich weer een stuk veiliger en prettiger voelt en het er prettig vertoeven is m.n. voor de voetgangers.


Een putlucht op de Oude Markt

Ben Sanders 16.09.2016

Wij hebben als Enschede met de Oude Markt één van de mooiste horeca pleinen van Nederland. Een plein waar de terrassen bij een beetje mooi weer altijd vol zitten en waar ook altijd wel iets is te beleven waar je als bezoeker van een van de terrassen kunt genieten.
Ook ik als volksvertegenwoordiger ben wel eens te vinden op een van de terrassen. Zo ook zaten wij, mijn vrouw en ik begin juni, dus net voor de zomervakantie, op een terras in de hoek bij de ingang van de Haverstraat toen wij werden geconfronteerd met een enorme vieze putlucht. Op mijn vraag aan de uitbater van het terras wat dat was, antwoordde hij dat is een lucht die na een regenbui al sinds twee jaar aanwezig is en waar de gemeente niks mee kan. Er zit een “automatisch werkende” klep in die al tijden niet functioneert.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als gemeentebestuur overal lobbyt voor een bezoek aan onze mooie stad en dat je dan vervolgens als bezoeker door een niet te harden putlucht van deze terrassen op de Oude Markt wordt verdreven. Dus, directe actie van mijn kant was noodzakelijk, niet via via maar rechtstreeks handelen.
Nadat ik zaterdag direct een e-mail naar de Stadsdeelmanager Centrum en de verantwoordelijke wethouder had gestuurd, is er direct de volgende maandag actie op ondernomen en is er een noodingreep getroffen die naar (twee weken) later bleek niet voldoende was en dat de lucht nog steeds aanwezig was. Na een tweede e-mail van mijn kant naar stadsdeelbeheer en de wethouder, is er toen direct een nieuwe “kolk” besteld en die is begin juli geplaatst waarmee een heel vervelende putlucht na twee jaar definitief is opgelost tot tevredenheid van de drie geplaagde horecaondernemers en hun terras-gasten.


Actieprogramma binnenstad werpt zijn vruchten af!

Barry Overink 24.06.2016

Als politieke partij heb je over bijna alles een standpunt en een visie. Zo ook over de binnenstad. Juist door de snelle verandering van het winkelen en het gemak van online, moet ook de stad zich hier op aanpassen. Daarom is er ook een actieplan binnenstad gemaakt, welke nu volop in uitvoering is.
Een van de belangrijkste aspecten hiervan is de beleving in de stad. Shoppen alleen is niet meer voldoende voor de consument. Het gaat veel meer om een dag uit naar een stad met een grote diversiteit aan winkels. Van ambachtswinkels tot en met grote winkelketens, een prachtig horeca-plein met gezellige cafés en goede restaurants en een grote diversiteit van hoogwaardig theater en cultuur aanbod.
Dit alles tezamen is precies wat Enschede onderscheidt van alle andere steden in de regio.
En al deze inzet en transformatie van de stad blijft dan ook niet onopgemerkt! Zo zijn er de afgelopen maanden weer vele leegstaande panden in gebruik genomen en ondanks het grote aantal faillissementen van de afgelopen jaren, trekt de markt nu weer volop aan. Zo wordt de hele Hofpassage nieuw opgebouwd en zal het voormalig HEMA pand na de bouwvak ook met de grond gelijk worden gemaakt en nog voor het einde van het jaar weer volledig worden opgebouwd. Het pand zal worden opgesplitst naar 3 zelfstandige winkelunits met twee verdiepingen en een prachtige gevel.
Ook de ontwikkelingen in het voormalig V&D pand aan het van Heek plein zijn in volle gang. Waarschijnlijk zal hier op korte termijn opnieuw een groot warenhuis haar deuren openen.
De stad is dus goed in beweging en bruist! Het is mooi om te zien dat wij als BBE hier een positieve bijdrage aan hebben gegeven in de afgelopen jaren.


Enschede en de drugsproblemen…

Barry Overink 10.06.2016

Sedert meerdere jaren en dan meerdere malen, en met name in de laatste 2 jaar, hebben wij als Burgerbelangen Enschede aandacht gevraagd voor de ernstige overlast en problematiek in het Centrum en dan m.n. op en rond het mooie nieuwe Willem Wilminkplein.

De Burgermeester -als zijnde Portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid- heeft twee jaar geleden al en nu recentelijk opnieuw op het plein en in de omliggende straten aan personen gebiedsverboden en een samenscholingsverbod ingesteld en hij heeft tevens de mogelijkheid tot preventief fouilleren ingevoerd. Er worden diverse acties gehouden, er is regulier extra politie inzet en er is cameratoezicht. Ondanks dit alles, blijkt dit helaas niet voldoende te helpen en lijkt het een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Er wordt nu niet meer alleen op het Willem Wilminkplein zelf gedeald, maar nu wordt er zelfs ook al gebruik gemaakt van ‘’reguliere taxi’s’’ die als runners worden ingezet om van binnen- en van buiten Enschede de (hard)drugs aan te leveren op het Willem Wilminkplein e.o. Wat wel positief is, is dat er recentelijk in die omgeving diverse mogelijke dealers en junks zijn aangehouden.

Afgelopen twee jaar is er door de Burgemeester aangegeven dat de inzet-capaciteit van de politie in Enschede enigszins beperkt is. Maar als Burgerbelangen kunnen wij dit aan de stad gevoegelijk niet langer uitleggen mede ook omdat er in de afgelopen jaren per jaar wel zo’n kleine 18.000 extra manuren politie inzet kon worden gepleegd bij bijvoorbeeld het betaalde voetballen. Dan kan het niet zo zijn dat er geen extra mankracht (politie of handhaving) beschikbaar is of kan komen voor deze bovengenoemde ernstige drugsoverlast.

Mede daarom hebben wij nogmaals een viertal vragen aan de Burgemeester gesteld dit om nog adequater deze problemen te kunnen gaan bestrijden. Nog voordat deze vragen van Burgerbelangen officieel door de Burgermeester zijn beantwoord, is het al wel bekend geworden dat de gemeente de komende drie jaar €350.000 per jaar extra voor Openbare Orde & Veiligheid gaat inzetten om m.n. deze drugs problematiek op het Willem Wilminkplein en in het grensdorp Glanerbrug tegen te gaan! Dat is toch al een mooi resultaat mede n.a.v. onze continue aandacht voor deze grote problemen. Wordt vervolgd.