Zorgpremies stijgen naar record hoogte

Ben Sanders 10.11.2011

De ouderen onder ons kennen het nog, die tijd dat Nederland een bijna overgesocialiseerd land was waarin alles vanaf de wieg tot aan het graf was geregeld. Je hoefde je eigenlijk nergens zorgen over te maken want iedereen was bijvoorbeeld verplicht of vrijwillig verzekerd tegen ziektekosten, en de premies werden verdeeld in een werkgevers- en werknemersdeel en op het salaris of uitkering ingehouden en afgedragen. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons.

Toen het Kabinet tot de conclusie kwam dat concurrentie op de zorgmarkt de oplossing was om de kosten voor de toekomst te beheersen, zijn ze daarbij waarschijnlijk vergeten dat recht op zorg door vercommercialisering op termijn helemaal niet meer te betalen is! Heden ten dage moeten al veel mensen op z’n Twents gezegd ‘krabb’n en klei’n’ om de zo langzamerhand onbetaalbare zorgpremies maandelijks te betalen. In doorsnee betaald een gezin met kinderen aan basis- en aanvullende zorgverzekeringspremie tussen de drie- en vierhonderd euro per maand, voor velen bijna een kwart van het totale inkomen! Als we dan ook nog eens voorgeschoteld krijgen dat in 2012 de premies zullen stijgen met ca. 10% en daarnaast de eigen bijdrage naar € 220,00 gaat, dan kun je op de Twentse klompen aanvoelen dat deze recordbedragen bijna niet meer op te brengen zijn in deze tijd. Dan nog maar niet te spreken over chronisch zieken en mensen die afhankelijk zijn van aanvullende zorg om zelfstandig te blijven wonen, die afhankelijk zijn van compensatie voorzieningen uit de WMO, AWBZ etc.

Een land als Amerika heeft net vorig jaar ons (inmiddels ingeleverde) oude ziekenfondsregime overgenomen, dit omdat er veel Amerikanen onverzekerd bleven i.v.m te dure polissen en de onbetaalbare premies. Doordat Amerika een liberaal land is werd deze nieuwe wet in eerste instantie nog door de senaat tegengehouden, maar vorige week is de ‘Wet Zorg’ van Obama alsnog ook door de senaat goedgekeurd. Hebben wij dan toch -met deze wetenschap- in Nederland het paard achter de wagen gespannen? Want inmiddels zijn er ook in Nederland al veel mensen onverzekerd omdat zij de kosten voor de zorgpremie niet -meer- kunnen betalen.
Ligt hier nu zo langzamerhand niet een belangrijke opdracht voor ‘Europa’ om verder uit te gaan zoeken en te komen tot een ‘Europese zorgwet’, met duidelijke regelgeving voor zorgvragers en zorgaanbieders, uniforme EU rechten en plichten, gelijke premies en verstrekkingsvoorwaarden en met maximaliserende winst en verliesvoorwaarden voor de verzekeraars. En vooral ook in te grijpen op de absurde (merk)verkoopprijzen van medicijnen en materiaal en materieel waar het predicaat ‘medisch’ aanhangt? Ook ik weet niet wat hierin wijsheid is! Wat ik wel weet dat is: dat het de spuigaten uit gaat lopen, onbetaalbaar gaat worden voor de ‘patiënt’, er meer mensen zonder zorgverzekering zullen komen en door de ‘zorgplicht’ mensen zonder verzekering toch moeten worden geholpen, vervolgens mede daardoor de ziekenhuizen meer tekorten zullen opbouwen, gemeenten aan burgers meer zorgtoeslagen moeten gaan betalen etc. Met als uiteindelijk resultaat doorberekening aan de burger en dat betekent per saldo voor de burger dat het alleen nog maar duurder (lees onbetaalbaar) zal gaan worden! Is dan uiteindelijk toch de moraal van hele zorgverzekering verhaal: ‘Beter brood op de plank zonder zorgverzekering, dan prima verzekerd en doodgaan van de honger