Raadsenquête Grondbedrijf.

Ben Sanders 07.06.2012

Aanleiding: Midden 2011 heeft de rekenkamer op verzoek van de gemeenteraad een evaluatie uitgevoerd naar het project ’t Vaneker.

Het raadsbrede verzoek aan de rekenkamer kwam voort uit het oordeel van de raad onvoldoende op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen dit project, waardoor zij onvoldoende in positie was om te besluiten over de ruimtelijke planontwikkeling van een eerste fase van ’t Vaneker. Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de eerste fase van het bestemmingsplan ’t Vaneker en de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer heeft meegegeven aan de raad, heeft de raad op 12 juli 2011 unaniem ingestemd met een motie om het zwaarste politieke middel van de raad in te zetten: het instellen van een enquêtecommissie op basis van artikel 155a van de Gemeente wet of een zogeheten raadsenquête. Een dergelijke enquête biedt de ruimte om alle benodigde informatie bij het college op te vragen en om verhoren onder ede af te nemen. Doel van het onderzoek is dat de gemeenteraad meer inzicht krijgt in de rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en productiviteit van het bestuur en de wijze waarop het bestuur de raad heeft geïnformeerd en verantwoording heeft afgelegd ten aanzien van het grondbedrijf en de grondexploitaties.

Het rapport zal terugkijken, lessen trekken uit het verleden en aanbevelingen formuleren voor een modern grondbeleid met passende instrumenten, methodieken en processen. In het bijzonder gaat het dan om de grondexploitaties: ’t Vaneker, de Usseler Es, de Eschmarke en de Zuiderval. Tevens zullen de onderzoeksresultaten de gemeenteraad in staat moeten stellen, volgend jaar, met name op de genoemde projecten enkele belangrijke besluiten te nemen. Inmiddels zijn na vele uren intensief werken de diverse onderzoeken en het verhoren onder ede van raadsleden, ambtenaren, directieleden, bestuurders en diverse externen afgerond en wordt er gewerkt aan het concept rapport. Het uiteindelijk definitieve rapport zal in de raadsvergadering van 2 juli a.s. door de Enquêtecommissie worden aangeboden aan de gemeenteraad.