De motiemarkt, toen en nu

Ben Sanders 01.11.2012

Tijdens de eerste motiemarkt in 2011 hebben wij als Burgerbelangen een motie geadopteerd van de Dorpsraad Boekelo en de Ondernemersvereniging Boekelo m.b.t. het upgraden van het dorpshart.

Hiervoor hebben wij ook steun bij collega partijen gevonden. Op 7 november 2011 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen over het dorpshart van Boekelo. Daarin heeft de raad het college opgedragen om in het kader van het centrumplan+ uitvoering te geven aan de motie voor het upgraden van dorpscentrum Boekelo, deze upgrade als bestuurlijk project op te nemen in de begroting en de uitvoering, indien mogelijk, te realiseren voor het eind van 2015. Het College moet hiervoor dekking vinden binnen de incidentele uitgaven in de programma’s Leefomgeving, Stedelijke Ontwikkeling, GRAP en onderhoud Openbare Ruimte.

Het dorpshart is één van de projecten in het kader van het tussen de gemeente en de Dorpsraad getekende convenant in het kader van Dorpsplan+. Ter uitvoering van de motie en het convenant is een door de Dorpsraad ingestelde brede werkgroep toen gestart met de voorbereiding van een plan van het dorpshart van Boekelo. Het dorpshart is het deel van de Beckumerstraat gelegen tussen spoorlijn en Diamantstraat. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de betrokken bewoners en ondernemers, BOV, BART, Dorpsraad en gemeente. De werkgroep heeft een eerder plan uit 2001 als uitgangspunt genomen. Dit plan was in opdracht van de gemeente opgesteld door de Grontmij.

Dit plan is toen niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële middelen. Er waren andere prioriteiten. Het overleg na aanname door de gemeenteraad van de motie 2011 heeft geleid tot een nieuw plan+ -welke werd gepresenteerd met tekeningen etc- is met unanieme overeenstemming tussen alle betrokkenen en de Dorpsraad in de openbare dorpsraadvergadering op 19 juni jl. geaccepteerd.

Zoals bekend is ook in voorbereiding de aanleg (door ter Steege vastgoed) van het zgn. Bleekerijplein. De beide ontwerpen zijn op elkaar afgestemd. De kostenraming van het plan+ voor het dorpshart is volgens opgave van de gemeente € 617.200. Daarvoor heeft het College tot op heden nog maar een schijntje gevonden en is op dit moment ca € 105.000 gedekt: Ergo resteert een tekort ad ca. € 500.000. Vreemd is dat in de begroting 2013-2016 daarvooor ook (nog) geen dekking is opgenomen alleen staat er op p. 89 van de Programmabegroting 2013-2016: “Het leveren van een bijdrage aan het project upgrading Boekelo (n.a.v. de motie voorkeursmodel centrum Boekelo). (Onderdeel van het programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn)”. Het woord “bijdrage”wordt verder niet gespecificeerd.

Schijnbaar is dit ‘projectje’ voor het College niet belangrijk genoeg, terwijl Boekelo dé meest toeristische en culturele plek binnen de gemeentegrens is. Mooier dan Roombeek bijvoorbeeld. Geconstateerd is ook dat de centra van Glanerbrug en Lonneker de afgelopen jaren wel zijn opgeknapt en Boekelo er al vanaf begin jaren 90 mee bezig is. De Dorpsraad heeft begrip voor de ongunstige financiële situatie van de gemeente Enschede. Dorpsraad is daarom bereid mee te denken en om het plan deels te voorfinancieren. Zij zijn bereid uit de middelen van het Dorpsbudget voor meerdere jaren een substantieel deel (ca 50%) te bestemmen voor het dorpshart.

Wat Burgerbelangen een beetje tegen de borst stuit is het feit dat wij als gemeente een motiemarkt organiseren, burgers oproepen met ideeën te komen, die om te zetten in een motie en daardoor deze burger het idee krijgt of wordt gegeven dat hun plan kan worden uitgevoerd. Terwijl wij allemaal weten dat het College zegt: ‘Er is geen geld voor’ en de motie dus naast zich neer legt! Maar we proberen het nog een keer met een iets dwingende motie om in ieder geval een deel van het plan uit te kunnen gaan voeren.