Een Turks multicultureel centrum met Moskee.

Ben Sanders 07.02.2013

Er wordt door het College van B&W voorgesteld om het voormalige DCW terrein aan de Kuipersdijk te verkopen aan de Islamitische Stichting Nederland om daar vervolgens een Turks multicultureel centrum met Moskee te bouwen.

Er zijn al diverse gespreksrondes geweest met omwonenden, bewonerswerkgroep Kuipersdijk, Wijkraad Zuid Oost, diverse voorstanders en diverse tegenstanders.

De gemeente Enschede en de Moskeebesturen willen samen een intentieovereenkomst tekenen waarin afspraken staan vermeldt. Aangezien er meer bezoekers worden verwacht dan regulier is er een extra geplande Stadsdeelvergadering Oost op dinsdag 12 februari. In deze vergadering zal de concept intentieovereenkomst worden behandeld en kan de Commissie Oost aangeven of zij wensen en bedenkingen hebben. Het College vraagt in een brief aan de raad, met de concept intentieovereenkomst als bijlage, om haar wensen en bedenkingen aan te geven ten aanzien van deze concept intentieovereenkomst tussen het College van B&W en de twee moskeebesturen, alvorens het College besluit tot het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

Hiermee volgt het College de zogenaamde voorhangprocedure conform de artikelen 160 en 169 in de Gemeentewet. Voor de duidelijkheid is nog vermeld: het uiten van wensen en bedenkingen betekent niet dat de commissie zich uitspreekt over de vraag of een Turks cultureel centrum op die plek al dan niet gewenst is. In deze commissievergadering wordt dus géén besluit genomen over de komst van het centrum en/of Moskee. In de eerste ronde krijgen aangemelde bezoekers de gelegenheid gebruik te maken van hun spreekrecht. Per spreker is maximaal 5 minuten spreektijd beschikbaar. Commissieleden kunnen dan aanvullende vragen stellen aan de spreker. Sprekers kunnen zich tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering per mail melden bij de secretaris: j.heuvel@enschede.nl.