Enschede krijgt haar WMO Raad.

Ben Sanders 21.03.2013

Wat is een WMO-raad? Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kennen we een aantal taakvelden waarin elke vorm van zorg van licht tot zwaar en van huishoudelijke hulp tot geestelijke gezondheidszorg is geregeld.

Het College van B&W en de Gemeenteraad worden tot op heden bij voorstellen, aanpassingen etc. gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Gehandicapten- en Seniorenraad. Dat betekent dat in de huidige adviesvorm niet alle zorgvragers worden vertegenwoordigd en daarom wordt er nu een bredere WMO-Raad ingesteld. De Gemeenteraad heeft m.b.t deze voorgestelde verandering in december een visiedocument gekregen.

Wij als Burgerbelangen hadden zo onze wensen en bedenkingen m.b.t. tot het eerste conceptvoorstel voor een WMO-raad. Wij zijn dan ook blij dat er nu na het gesprek dat ik had met de Wethouder het e.e.a. tot onze tevredenheid in het voorstel is aangepast. Ook de Senioren- en Gehandicaptenraad hadden aangegeven zorgen te hebben over het verloren gaan van huidige kennis en van continuïteit in hun advisering aan het College. Daarnaast had ook de Seniorenraad bezwaren tegen het mogelijk “verloren gaan van de stem van de senioren op een breed terrein”. Zij wijzen er daarbij met nadruk op dat ouderenbeleid meer omvat dan de alleen de groep kwetsbare ouderen in de WMO. De vrees wordt geuit dat voornamelijk de niet-WMO gerelateerde advisering m.b.t. ouderen nauwelijks meer aan bod zal komen, terwijl die groep waar het hierbij om gaat, alleen maar zal toenemen. Terecht ook wijzen de twee raden -en ook wij als Burgerbelangen- op de noodzaak van een doordachte en zorgvuldige overgangsprocedure, m.n. om te zorgen dat er geen adviesvacuüm gaat ontstaan en de opgebouwde kennis en ervaring zoveel mogelijk behouden kan blijven.

Het College komt nu in het nieuwe en aangepaste voorstel tegemoet aan die bezwaren door o.a. een langere overbruggingsperiode te gebruiken. Maar de nieuwe WMO-raad moet wel zo snel mogelijk worden ingericht, maar daarnaast zullen de huidige raden nog in hun huidige samenstelling enige tijd blijven bestaan en zal hen worden gevraagd om een actieve rol te spelen in de overdracht naar de nieuwe WMO-raad.
Onder die voorwaarden is Burgerbelangen Enschede het eens om de nieuwe WMO-raad zo snel mogelijk van start te laten gaan. In de tussenliggende periode kan dan ook naast de invulling van de overige taakvelden, de overdracht vanuit de beide raden naar de WMO-raad toe goed worden geregeld en kan er ook een nieuwe opzet worden gemaakt voor de adviesfunctie m.b.t. het algemeen ouderenbeleid. Wij kunnen de suggestie van de Seniorenraad om hierbij een onafhankelijk deskundige in te zetten wel ondersteunen. Deze persoon kan dan het overgangsproces begeleiden en in dit verband ook de nieuwe WMO-raad ondersteunen bij de vraag hoe de klankbordfunctie met en vanuit de verschillende doelgroepen het best gerealiseerd kan worden. Het lijkt BBE wel zinvol om in ieder geval dit eerste half jaar van de WMO-raad nog voor het einde van het jaar te evalueren.