Wel of geen borreltje drinken?

Ben Sanders 04.02.2014

Mogen senioren tijdens het eten en tijdens een potje biljarten nu wel of geen borreltje drinken?

Wij hebben in Enschede enkele sportverenigingen destijds gevraagd wat zij op maatschappelijk terrein kunnen betekenen voor de gemeenschap. Dat heeft er toe geleid dat er -zoals wij dat noemen- Vitale Sport Verenigingen (VSV) zijn gevormd die o.a. in de wijken sociaal maatschappelijke taken voor hun rekening nemen, waar m.n. Senioren hun stukje dagbesteding kunnen invullen door samen de lunch te gebruiken, om een kaartje te leggen, te biljarten enz.enz. Ja en wat is er dan mis mee om daarbij een wijntje, biertje of borreltje te drinken? Nee, nee, dat mag niet want het Drank- en Horecabeleid en – verordening in Enschede laat dat niet toe! Er mag geen alcohol worden geschonken! Wat een onzin toch?

Het is gemeentelijke beleid om vitale sportorganisaties te stimuleren en te ondersteunen middels subsidie, het zou mooi zijn om dit dan ook in het Drank- en Horecabeleid tot uiting te laten komen. Immers om subsidie te krijgen moeten er door hen juist maatschappelijke activiteiten worden ondernomen. Daarom ook heeft de sportadviesraad juist gevraagd om de Drank- en Horecaverordening hiermee in overeenstemming te brengen. Dit had heel eenvoudig gekund door dit in de Drank- en Horecaverordening te bepalen en een regeltje toe te voegen met: ‘… en maatschappelijke activiteiten als bedoeld in de subsidieverordening sport’. Een VSV biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport) leden, maar ook voor de samenleving. De activiteiten van een VSV zijn van niet-commerciële aard, zodat de regels omtrent paracommercie ook van toepassing zijn op een dergelijke instelling. De activiteiten van een VSV waarvoor subsidie word verstrekt, worden getoetst aan de doelstellingen van dit beleid, zoals gezondheidsbevordering, achterstandsbestrijding, stimuleren van werkgelegenheid en/of integratie, die zijn neergelegd in de Nota Subsidiestelsel 2013. Hierbij gaat het volgens de sportadviesraad en BBE om maatschappelijke activiteiten.

Dat advies is door B&W niet overgenomen en om nu bij het uitvoeren van deze maatschappelijke activiteiten door een VSV te zorgen dat deze niet in conflict komt met de bepalingen uit de Drank- en Horeca verordening, en om deze hierop naadloos te laten aansluiten, en daar waar nodig nog aan te passen, en om e.e..a. alsnog in overeenstemming te krijgen, dienen wij een amendement in zodat de tekst in het Drank- en Horecabeleid en -verordening kan worden aangepast!