Oriënterende bijeenkomst op 22 maart 2014

Hans van Agteren 23.03.2014

Afgelopen zaterdag is er op uitnodiging van D66 de eerste bijeenkomst geweest om politiek te duiden, zodat er de vervolgstappen kunnen worden gezet.

Door de uitslag van de afgelopen verkiezingen, is het politieke spectrum dichter bij elkaar gekomen. Waarbij we kunnen constateren dat de huidige coalitie, ondanks het positieve rapportcijfer n.a.v. het onderzoek van Marcel Boogers, haar meerderheid heeft verloren. Er is geen sprake van een politieke aardverschuiving over links of over rechts, echter geeft de uitslag aan dat bij de bevolking de behoefte leeft aan constructieve middenpartijen. Of de uitslag mede bepaald is door landelijke beleid is voor Burgerbelangen minder interessant. De kiezer heeft gesproken en wij beschouwen de uitslag als een vaststaand feit.

M.b.t. de vorming van een nieuw college zijn wij ten volle bereid, ook gezien de uitslag, om weer deel te nemen aan een nieuwe periode en een wezenlijke bijdrage te leveren aan een goed bestuur voor onze stad. Met de wetenschap dat de majeure opgaven die er liggen de komende jaren een zware wissel zullen trekken op de samenleving heeft de stad behoefte aan een sterk en breed gedragen coalitie.

Burgerbelangen ziet het als een uitdaging en een plicht om de kosten voor de burger niet boven inflatie te laten stijgen, de aandacht voor senioren te bevorderen, extra aandacht te geven aan veiligheid, duurzaamheid, milieu en Onderwijs ( met name VMBO), de bereikbaarheid van onze stad te optimaliseren ( zowel ter ontlasting van overlast voor de burgers als stimulering van onze economie) en vol in te zetten op het creëren van banen. Waarbij voor Burgerbelangen de focus ligt bij de ontwikkelingen in de binnenstad, het verduurzamen van de woningvoorraad, het gebied Kennispark, de optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkelingen qua werkgelegenheid rondom de luchthaven de juiste opties zijn om dit te realiseren. Daarnaast zijn we ons bewust van de grote opgave rondom de 3 decentralisaties en het in toom houden van ons huishoudboekje. Samenwerking in de Regio en Netwerkstad is prima mits dit niet ten kosten gaat van de ontwikkeling van Enschede zelf en met behoud van eigen identiteit.

Er komen steeds meer taken, zoals de decentralisaties vanuit rijksoverheid bij, hierdoor zal voor het nieuwe college de werkdruk alleen maar toenemen. Daarnaast zal het nieuwe college zich veel meer dan in de vorige periode moeten richten naar de samenleving. Met burgers, bedrijfsleven en partners in de stad zal de dialoog moeten worden aangegaan, de samenwerking gezocht, eerst ophalen en dan uitvoeren, communiceren over heden en toekomst en het nieuwe college zal aan de inwoners van de stad periodiek verantwoording over het gevoerde beleid moeten afleggen. Daarom willen wij pleiten voor de optie van een zesde wethouder in het nieuwe college.

Getalsmatig zijn er diverse coalitie mogelijkheden met een meerderheid denkbaar, waarbij Burgerbelangen Enschede kan meegaan in het voorstel om een Informateur aan te stellen waarbij volgens ons de grootste partij D66 het voortouw moet nemen. Op grond van de politieke verhoudingen en de grote opgave voor de komende jaren, stellen wij voor een coalitie te vormen met een getalsmatig voldoende grote meerderheid in de Raad en een evenwichtige personele bezetting van het nieuwe college. We hebben de afgelopen vier jaar geconstateerd dat goed collegiaal bestuur zijn vruchten afwerpt, en hechten eraan te zeggen dat wij dit een voorwaarde vinden voor de nieuwe coalitie.
Wat Burgerbelangen betreft is en blijft het een kwestie van gewoon samen doen.