Duurzaam, SAMEN, sterker!

Niels van den Berg 15.05.2014

Het coalitieakkoord ‘duurzaam, samen, sterker!’ is gisteren rond het middaguur middels een persconferentie gepresenteerd.

Burgerbelangen Enschede zal de komende jaren samen met de D’66, VVD, CDA en CU dit akkoord een gezicht gaan geven. Meest essentieel daarbij is dat de gekozen principes en ambities ook daadwerkelijk vertaald gaan worden in de praktijk en dat deze aspecten ook herkenbaar zijn in de stad Enschede!
Burgerbelangen Enschede heeft hier alle vertrouwen in en kijkt vol goede moed naar de toekomst! Vanuit ons partijprogramma c.q. onze speerpunten zien wij diverse belangrijke zaken terug in het voorliggende akkoord. Zo blijft 70+ in de bus gehandhaafd, iets waar wij altijd voor gepleit hebben, alleen al vanwege het feit dat we de ouderen in onze stad niet moeten beperken in hun bewegingsvrijheid, waarmee voorkomen wordt dat een deel van deze doelgroep in een sociaal isolement raakt.

Een belangrijk aandachtspunt van onze partij is uiteraard de interactie met de burgers in de stad. Zelfredzaamheid, burgerparticipatie en communicatie zijn de bouwstenen van deze peilers. Wijkbudgetten zijn wat ons betreft de sleutel tot succes wanneer het gaat om het realiseren van bovenstaande. De wijkbudgetten worden gegarandeerd op peil gehouden met een kleine structurele impuls vanuit het vrijgespeelde ‘verander geld’. 

Aanleg van het fietspad langs de Zuid-Esmarkerrondweg, die al in ontwikkeling was, zal nu daadwerkelijk worden gerealiseerd, maar ook zal er na vele jaren een fietspad komen langs de Euregioweg. Een ander belangrijk punt waarvoor wij altijd hard gestreden hebben is dat de Usseler es niet bebouwd zal worden. Burgerbelangen Enschede wilde, evenals de coalitiepartners geen lastenverzwaring boven inflatiecorrectie voor de burgers. Dit zal niet gaan gebeuren, een mooi resultaat in een periode waarin bezuinigen nog altijd de boventoon zullen voeren.

Realistisch ramen en begroten en niet opportunistisch, zeker binnen het grondbedrijf. Dit zal ertoe moeten bijdragen dat we langzaam maar zeker in een verbeterde en financieel solide positie terecht komen. Aanzuivering van het weerstandsvermogen naar een ratio van 1.0 – 1.1 is gewenst en zal worden gerealiseerd de komende periode.

Tot slot hebben twee andere punten sterk onze aandacht de komende vier jaar! Dit zijn uiteraard de grote transities in o.a. de (jeugd)zorg en daarnaast zullen wij de vinger aan de pols houden in de stad om samen met de burgers, jong en oud het wijkwelzijn op peil te houden en het liefst verbeteren. Kortom, jongerenwerk, sport en cultuur hebben tevens onze aandacht. Onze verkiezingsslogan ‘gewoon samen doen! heeft na maanden keihard werken gestalte gekregen in het coalitieakkoord 2014 – 2018 onder de titel : “Duurzaam, SAMEN, sterker!” Nogmaals dank ik onze kiezers namens de gehele fractie voor het in ons gestelde vertrouwen!