Geen nieuwe privacyregels voor ‘3D’

Ben Sanders 29.05.2014

Voor de deling van de persoonsgegevens die dadelijk nodig is voor beoordeling van aanvragen etc. van de drie decentralisaties WMO, AWBZ en de Participatiewet

is er volgens minister Plaskerk geen nieuw juridisch kader rond gegevensverwerking en privacy nodig. De huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is voldoende.
De minister heeft de Tweede Kamer namens het kabinet de beleidsvisie ‘Zorgvuldig en bewust; Gegevensverwerking en Privacy en een gedecentraliseerd sociaal domein’ toegestuurd, die is opgesteld in overleg met vele partijen in het sociaal domein. De huidige wettelijke kaders bieden voldoende mogelijkheden om gegevens te delen en de privacy van burgers te waarborgen, aldus Plasterk. Maar wat is dan nu een ‘Beleidsvisie’ ? Van Dale kent het woord niet, als je het uit elkaar haalt dan is dit het antwoord:
– Beleid is de manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat.
– Een visie geeft een beeld van de plaats en positie van de eigen organisatie in die verre toekomst!!

De beleidsvisie van de minister benadrukt dat verreweg de meeste burgers zichzelf prima kunnen redden en dus niet onderhevig zijn aan enige vorm van nieuwe gegevensverwerking. Daarnaast geldt voor circa 12 procent dat ze (enkelvoudige) eerstelijnsondersteuning nodig hebben, maar de regie daar prima zelf over kunnen voeren. Slechts 3 procent van de burgers valt onder de zogeheten meervoudige complexe problematiek, waarbij zij afhankelijk zijn van ondersteuning uit verschillende domeinen. Voor de meeste mensen die een beroep doen op ondersteuning geldt dat de dienstverlening zich afspeelt binnen één domein, aldus de beleidsvisie. In al die gevallen is de gegevensverwerking al geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en aanvullende sectorwetgeving. Dat laatste geldt ook voor de meeste multiprobleem-gevallen, aldus de beleidsvisie.

In al die gevallen is de gegevensverwerking al geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en aanvullende sectorwetgeving. Dat laatste geldt ook voor de meeste multiprobleem-gevallen, aldus de beleidsvisie. ‘Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen zal de overheid gegevens uitwisselen buiten de betrokkenheid en zonder samenspraak met de burger. In dergelijke situaties is er in de regel sprake van een noodzaak tot handelen omdat de veiligheid en/of gezondheid van betrokkenen in het geding is.’

Maar zal het straks dan niet zo zijn dat iedereen -van mantelzorger tot wijkverpleegkundige en alles daartussen en omheen- die maar iets gaat doen in het licht van de WMO, AWBZ, WLZ etc. uw BSN moet weten?? De beleidsvisie somt zes kernpunten op: De WBP is leidend, hergebruik van gegevens moet geregeld zijn in sectorale wet- en regelgeving, gemeenten moeten richting kunnen geven aan een lerende praktijk; zorgvuldige triage is nodig om onnodige gegevensuitvraag te voorkomen; de positie van de burger moet worden versterkt; en B&W is verantwoordelijk voor zorgvuldige gegevensuitwisseling.

Mooi geregeld minister Plaskerk, de landelijke overheid kan waar zij het nodig vindt haar gang gaan en bij ‘shit’ met de WBP is de gemeente gewoon verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Beste brave burger uw Burger Service Nummer, (het oude Sofinummer) staat op alle officiële documenten en iedereen wil het bij gelegenheid van u weten en hebben. Hoezo gegevens zijn beschermt? Ga er vooral voorzichtig mee om. De oude Oostbloklanden zijn er mee gestopt en wij het Westen, wij zijn er mee begonnen om in kaart te brengen wie u bent, wat u doet, wat u wilt, wat u kunt en wat u hebt.

Raar toch…..