Ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren;

Ben Sanders 26.02.2021

Veiligheid is een van de belangrijke behoeften van onze inwoners. Ons gehele, of ook wel genoemd integrale veiligheidsbeleid voor 2021 tot 2024, staat komende weken op de raadsagenda en bevat de prioriteiten inclusief de aanpak op hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking; dit beleid wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

In het beleid wordt extra aandacht gevraagd voor verwarde/kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit, zorgfraude, cybercrime en maatschappelijke onrust/spanningen. Dit zijn allemaal zaken die we voor de komende jaren cruciaal vinden en waar we daarom extra aandacht aan besteden in beleid en uitvoering. Daarnaast houden we de basis op orde en moet er voldoende ruimte zijn om flexibel in te kunnen spelen op actuele problemen. Het doel van het integraal veiligheidsbeleid is om met de verschillende partners op het gebied van veiligheid af te spreken hoe wij een veilig en leefbaar Enschede kunnen bereiken. Het is daarbij belangrijk om een aantal problemen tot echt zwaartepunt te benoemen. De onderwerpen die als prioriteit zijn benoemd, zijn de thema’s die voor de komende jaren het meest belangrijk worden gevonden en waar extra aandacht aan wordt besteed in de vorm van beleidsontwikkeling, monitoring en toezicht en handhaving. De onderwerpen die niet zijn geprioriteerd worden echter niet genegeerd, hier wordt regulier op ingezet, denk daarbij aan bijvoorbeeld de hangjongeren in de Irene-promenade, de overlast door jongeren de wijken in Enschede en de overlast bij de fietstunnels.

Door alle betrokken veiligheidspartners is de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. De interne en externe samenwerking is verbeterd en de organisatie van veiligheid is stevig verankerd. We zijn echter altijd op zoek naar nieuwe verbeterslagen. De komende jaren zullen wij ons samen met alle betrokken in- en externe partners inzetten om op diverse vlakken verbeteringen te bewerkstelligen.

De inwoners van Enschede worden in de stadsdelen betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de stadsdeelagenda’s. In deze agenda’s worden de stads brede prioriteiten uit dit veiligheidsbeleid uitgewerkt in concrete acties per stadsdeel en wijk. Per stadsdeel is periodiek een veiligheidsoverleg waar o.a. de wijkagenten en de wijkregisseurs onderdeel van uitmaken. Het hele jaar door zijn er sessies rondom de stadsdeelagenda’s waarbij onze inwoners worden geraadpleegd en geïnformeerd m.b.t. het thema veiligheid. Dus hebt u aandachtspunten meld deze dan bij uw eigen “Stadsdeelmanagement”. De emailadressen vindt u op de website van onze gemeente.

– –