Baten ten gunste van de sport en sportverenigingen

Peter Brouwer 25.09.2021

Op de overvolle raadsagenda van komende maandag staat o.a. clustering sportparken. Er ligt een duidelijke visie waar de gemeente naar toe wil met de sportparken in onze stad. Zoals bekend staat Burgerbelangen hier ook positief in. Wij zien ook de voordelen en kansen voor clustering van sportvelden en accommodaties. Echter bij het financieringsproces van clustering lopen we als gemeente tegen een beperking die we als raad ons zelf hebben opgelegd, en wel de financiële verordening. We mogen namelijk niet de (toekomstige) opbrengsten van de gronden van de vrijkomende sportparken inzetten als dekking voor de noodzakelijke investeringen in de clusteringsopgave. 

Wij zijn voorstander van het idee om de exploitatiewinst deels terug te laten vloeien in de sport en de desbetreffende club. Met dit gegeven is het veel makkelijker om dekking te vinden voor de diverse investeringen. Tevens dat het een extra stimulans is voor clubs om te gaan clusteren. Om dit mogelijk te maken dient de gemeentelijke verordening aangepast te worden.
De huidige verordening is al weer enkele jaren oud en staat voor komende periode op de agenda om aangepast te worden. Burgerbelangen zal bij het tot stand komen van de nieuwe financiële verordening er dan ook voor pleiten deze mogelijkheid op te nemen. 

– –