Berichten van 16.12.2016


Wijkbudgetten

Marc Teutelink 16.12.2016

Een wijkbudget is geld dat de gemeente Enschede beschikbaar stelt voor initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun leefomgeving (wijk – straten, pleinen etc) positief beïnvloeden. Per wijk is er daarvoor een budget beschikbaar en een z.g. “Wijkbudget commissie” is verantwoordelijk voor het verantwoord toekennen van een benodigd budget. Er kan en mag heel veel met deze budgetten, mits er voldoende draagvlak vanuit de buurt/wijk is, en natuurlijk zijn er wel kaders gesteld door de gemeenteraad waarbinnen het ingevuld kan worden. Zo moet het o.a. de sociale samenhang verhogen en mag het bijvoorbeeld niet worden gebruikt door bedrijven om hun kosten te drukken.

Het is dus echt geen “gratis geld” zoals veel mensen ten onrechte denken. We praten wel over “gemeenschapsgeld” wat op de juiste manier en verantwoord moet worden besteed. Daarnaast hebben we als gemeenteraad vorig jaar besloten dat budgetten niet oneindig meegenomen kunnen worden naar een volgend jaar, maar dat het budget binnen 1 jaar moeten worden besteed. Dit levert natuurlijk een aantal financiële uitdagingen op waarvoor ook daadwerkelijk oplossingen zijn bedacht.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing in de verordening die nu aanstaande maandag op de agenda van de raadsvergadering staat. Tijdens de behandeling in de stedelijke commissie hebben deze aanpassingen tot behoorlijk wat onrust geleid. Afgelopen donderdagavond was ik bij de wijkraad Zuid-Oost en ook daar was er wat onrust. “Hoezo moet er draagvlak worden aangetoond, en kan het College de toekenning zomaar terugdraaien”?, was bijvoorbeeld een van de vragen.

Het antwoord is simpelweg: “NEE”, de gemeente staat nog steeds voor 200% achter het principe van de wijkbudgetten en wil zeker geen extra belemmeringen opwerpen.

Maar, nogmaals het is geen “gratis geld” en men (Wijkbudget commissie) zal zich moeten verantwoorden voor het toekennen van een budget en als het achteraf toch niet blijkt te passen in het “kader” en het algemeen belang, dan moet het college kunnen ingrijpen! Dat wil absoluut niet zeggen dat de gemeente zich wil bemoeien mét het toekennen van budgetten en al helemaal niet dat zij als gemeente goed bedoelde wijk en/of buurt initiatieven wil stoppen.

De nieuwe regeling is dus in de basis een goede aanpassing, maar ook wij zien dat de regeling enigszins onduidelijk is opgesteld dat het onrust veroorzaakt. Want wat als de gemeente besluit een toekenning in te trekken waarvoor ondertussen door goed bedoelende inwoners al reeds financiële verplichtingen voor zijn aangegaan? Bij terugtrekken door de gemeente zullen deze mensen een financiële strop tegemoet meten zien. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn en naar aanleiding van en uit de beantwoording op onze vragen, blijkt dat de gemeente dit ook niet zo bedoeld. De geest van de regeling bevat een grote mate van vrijheid, maar –Nogmaals- geen gratis geld. In de basis dus goed, maar het moet wel goed en helder worden uitgelegd. Wij hebben daarom gepleit voor een duidelijke memorie van toelichting als bijlage op het raadsvoorstel, waarin de geest van de regeling duidelijk wordt verwoord en de onrust bij de mensen wordt weggenomen. Wijkbudgetten zijn voor de bewoners en door de bewoners en zijn in onze ogen een groot goed.

Het laatste goede nieuws is toch wel, dat ondertussen alle jaarbudgetten worden toegekend aan de goede initiatieven en er vrijwel niets terug gaat naar de gemeente. En dat is fantastisch… Misschien moeten we elkaar volgend jaar maar eens diep in de ogen kijken en is het dan het juiste moment om ons afvragen of het totale budget voor alle wijken samen in de gemeente Enschede welk budget nu € 1.2 Miljoen is, moet worden verhoogd. Wordt vervolgd.


Voorbereidingsbesluit “Onzelfstandige bewoning”

Marc Teutelink 16.12.2016

Als voorinformatie wat is “Onzelfstandige bewoning”: Een “zelfstandige woning” is een woning met een eigen toegang, een eigen keuken en toilet. Heeft u geen eigen toegang of deelt u keuken of toilet met de bewoners van andere woonunits in de woningen of met kamerbewoners, dan is het een “onzelfstandige woning”. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het begeleid wonen, zorgwoningen, studentenwoningen en kamers voor arbeidsmigranten.

Enschede zit nogal in zijn maag met de nieuwe aanpassingen van de huisvestingswet. Tot vorig jaar kon de gemeente namelijk sturen op hoeveel zogenaamde “onzelfstandige bewoning” er mocht plaatsvinden binnen een wijk; sinds de nieuwe wet kan het instrument dat de gemeente daarvoor gebruikte niet meer worden ingezet. De gemeente Enschede is zeker geen tegenstander van onzelfstandige bewoning want dat zou dan namelijk best gek zijn als studentenstad. Maar Enschede wil dit toch kunnen controleren omdat concentratie van onzelfstandige bewoning lang niet overal is gewenst. Niet alleen is de kans op overlast in dergelijke situaties hoger, ook is het in bepaalde gevallen sociaal maatschappelijk gezien soms onwenselijk; het is namelijk lastig om een band op te bouwen met tijdelijke bewoners. U kunt zich waarschijnlijk best voorstellen dat gezinnen met kleine kinderen liever in stadswijken wonen met andere jonge gezinnen, dan wonen op bijv. de campus.

Maar goed. De instrumenten die tot vorig jaar werden gehanteerd, namelijk maximum percentages van onzelfstandige bewoning per wijk, mag niet meer en dus moesten we op zoek naar een nieuwe manier. Vorig jaar rond deze tijd hebben wij als gemeenteraad besloten dat we dit via de diverse bestemmingsplannen konden controleren en dus gaven we het college de opdracht dit uit te werken. Na bijna een jaar kwam er een uitwerking en deze was totaal anders dan de gemeenteraad had opgedragen en voldeed absoluut niet. De gemeente moest van de gemeenteraad terug naar de tekentafel, eigenlijk met dezelfde opdracht als bijna een jaar geleden, dus: “Ga op zoek naar een oplossing in de bestemmingsplan richting”.

Het is frustrerend, want nu moeten we a.s. maandag weer uitstel regelen totdat er een finale regeling is die wel aan de voorwaarden voldoet. Hopelijk is er maar uitstel nodig voor hooguit 4 maanden. De gemeente heeft aangegeven dat de gemeenteraad zo rond maart/april een nieuw Raadsvoorstel tegemoet kan zien. Dat regelen van uitstel gebeurd met een “Voorbereidingsbesluit”. Daarin stellen we, kort gezegd, dat er vanaf 5 onzelfstandige bewoners in een woning, er een vergunningsaanvraag benodigd is. Maar dat betekent dat de hele stad volgestouwd kan worden met onzelfstandige bewoning tot en met 4 bewoners en dat betreft de meeste onzelfstandige bewoonde woningen. Hiermee is het dus mogelijk dat een hele straat wordt omgezet naar studentenwoningen of Oost-Europese klussers woningen, zolang er maar geen 5 of meer mensen in 1 huis wonen. Ik zie voor me dat hele straten vol staan met fietsen en klusbussen. Nou, dat is lekker voor al die jonge gezinnen met kinderen. De stad wordt hiermee in dit kader min of meer vogelvrij verklaard.

Natuurlijk stellen we dit hierboven redelijk zwart-wit, maar er zijn ondertussen al plekken in Enschede waar het daadwerkelijk zo gesteld is. Dat willen we niet, maar de stad in deze zin op slot gooien is ook geen optie. Daarom zullen we aanstaande maandag een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen op het voorbereidingsbesluit (het huidige uitstel-voorstel) om het minimale aantal onzelfstandige bewoners waarvoor woningen zonder vergunning mogen worden omgezet, te verlagen naar 3. Zodra er dus 3 mensen onzelfstandig een woningen bewonen, zal er een vergunning moeten worden aangevraagd en dan kunnen we toetsen aan percentages en dergelijke.
Dat zal dan hopelijk situaties zoals die in bijv. de Billitonstraat zich voordoen, niet verergeren……..


December en de laatste nieuwsbrief

Ben Sanders 16.12.2016

December en de laatste nieuwsbrief, dat betekend dat we weer aan het einde van een bewogen jaar komen en de Kerstdagen en jaarwisseling weer in zicht zijn.

We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van het bewogen jaar 2016 toe, een jaar waarin er heel veel is gebeurd, niet alleen in Enschede, maar in heel Nederland en in de hele Wereld.

Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje en wij inmiddels al weer gewend zijn aan de donkere en grauwe dagen , de meesten van u de Kerstboom al hebben opgezet en de Kerstdagen dus weer voor onze deur staan, wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan onze medemens te denken. Maar is dat nog wel zo vanzelfsprekend, doen we dat heden te dage ook nog steeds of was het alleen in het verleden zo dat wij, en dan m.n. in de Kersttijd aan barmhartigheid deden? Het antwoord moet zijn; ja dat doen we altijd, dat is toch vanzelfsprekend! De tijden zijn voor heel veel mensen nog steeds moeilijk en juist daarom is het voor iedereen bijna een must om goed rondom zich heen te kijken en vooral om barmhartig te zijn. En dan niét alleen nu met de Kerstdagen.

De lang aanhoudende moeilijke tijden hebben veel mensen in problemen gebracht die niet maar zo zijn op te lossen en waardoor de zo gewone en gebruikelijke uitspraken c.q. wensen “Prettige en of fijne Kerstdagen” voor velen niet meer opgaat, gewoon omdat het door alle sores niet meer kan. Het is droevig om te moeten constateren dat er momenteel nog zo veel mensen zijn aangewezen op de voedselbank en kledingbank en dat terwijl wij dagelijks in het nieuws horen dat de economie aantrekt en dat het allemaal zo goed gaat met de huizenverkoop en de werkgelegenheid. Dat is dan misschien ook wel zo, maar voor heel veel mensen gaat dat nog steeds niet op en is het leven van dag naar dag. Hoe bestaat dit toch in een land welke wereldwijd bekend staat als een “rijk” land met een bevolking die altijd bereid is de nood bij anderen te verzachten. Beste mensen kijk eens goed om u heen!

Laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” en vooral ook blijven geloven in de toekomst. Kijk a.u.b. om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft, maar ook naar de oudere buurtgenoot die mogelijk eenzaam is en alleen deze (feest)dagen moet doorkomen! Het gaat niet altijd alleen om geld, maar veelal wel om het samenzijn, de aandacht voor elkaar, het begrip en een troostend woord, dát kan al heel veel goed maken. Samen de schouders eronder en vertrouwen hebben in de toekomst en elkanders hoeder zijn, dat kan voor velen al heel veel verlichting geven.

Wij, de fractie Burgerbelangen Enschede danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat wij het afgelopen jaar ons, ondanks alles, voldoende voor u als inwoner van deze mooie stad, collectief of individueel, hebben ingezet en wij uw belangen zo goed mogelijk en na tevredenheid hebben vertegenwoordigd. Voor ons geweten en ons gevoel hebben wij ons best voor u gedaan. Wij kunnen u beloven dit het komend jaar 2017 wederom naar eer en geweten en met volle inzet voor u te zullen doen.

Wij, de BBE wethouder, de Gemeenteraadsleden, de fractieondersteuners, het partijbestuur en de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en zalig kerstfeest toe en wensen wij een ieder een veilige jaarwisseling toe en een heel goed en vooral gezond 2017. U weet het en u kent het, ons BBE credo: “Gewoon Samen Doen”.


Terugblik politiek jaar 2016

Niels van den Berg 16.12.2016

Terugkijkend op 2016 wil ik als fractievoorzitter een ieder bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij onze partij. In eerste instantie mijn collega’s in de fractie. Ik ben daar enorm trots op. Ieder fractielid zit uitstekend in de dossiers en steekt enorm veel tijd en energie in de stukken die de revue passeren. Ook het bestuur van onze partij zet zich in op verschillende fronten. De samenwerking is uitstekend te noemen en hebben wij ook als zodanig ervaren, ook hier bevlogen leden die zich sterk maken voor partij! Ook de verschillende Collega partijen in de gemeenteraad met wie wij zijn opgetrokken het afgelopen jaar en onze medeburgers in de vele dossiers, de ambtenaren en ook de lokale media, chapeau en dank.

“Regeren” en vooruitzien is in de huidige periode is niet altijd eenvoudig, moeilijke en soms pijnlijke beslissingen hebben we genomen, maar ook moéten nemen maar wel altijd op basis van verdieping in de dossiers en de mensen achter deze dossiers. Kwetsbaarheid tonen is onze kracht en oprechte betrokkenheid hebben bij burger en stad blijkt onder andere ook wel uit het feit dat wij een grote ledenaanwas hebben gehad in het afgelopen jaar. Veel van deze nieuwe leden hebben zich aangesloten nadat ze in contact zijn gekomen met één van de fractieleden op een dossier dat dicht bij hen stond en of raakvlakken had met hun directe leefomgeving.

FC Twente, de Turkse moskee, het AZC, het welzijnswerk, de mantelzorg en de ontwikkelingen op het voormalig vliegveld Twenthe zijn best ingewikkelde en veelomvattende dossiers gebleken die zijn afgehandeld, waarbij wij steeds weer met grote zorgvuldigheid met steeds alle en ieders belangen in ogenschouw hebben gehouden. Een ieder maak je het nu eenmaal niét altijd naar de zin en vooral beloven kunnen wij nooit iets, behalve dan de belofte volledige en overtuigende inzet te plegen en de contact te blijven onderhouden. Onze fractie en ook in groter verband het Partijbestuur en een groot deel van de partijleden van Burgerbelangen geven hier uitstekend invulling aan. Altijd zijn wij met elkaar scherp op dingen waar het niet of nog niet goed gaat. Daarover en daarvoor laten wij een altijd een oprecht en terecht kritisch geluid horen. Dat is in 2016 veelvuldig gebeurd en zal in 2017 ook weer gebeuren.

Langs deze onpersoonlijke weg dank ik alle betrokkenen -mede namens de fractie en het bestuur van BBE- en wens een ieder hele prettige feestdagen, een veilige jaarwisseling en vooral een heel gezond en liefdevol 2017!