Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Fietsvisie en mobiliteit

Lourraine Lents 26.02.2021

Het verder uitvoeren en continueren van onze Fietsvisie waardoor er een goede doorstroom komt voor fietsers is een belangrijk uitgangspunt voor Burgerbelangen Enschede. Dit zal ook de doorstroom voor het overige verkeer helpen. Enschede heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fietspaden en mogelijkheden om prettig te kunnen fietsen in de stad. Een mooi voorbeeld is de realisatie van het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Deze veilige fietsroute is mede door de inzet van Burgerbelangen Enschede die dit jarenlang op de politieke agenda heeft gezet gerealiseerd.

Investeren in de veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, daar staan we volledig achter. Dit geldt ook het stimuleren van fietsen op zich. Tegelijkertijd vinden we de bereikbaarheid in de stad voor alle andere verkeersdeelnemers ook van belang. Hierbij vinden we het belangrijk om geen wegen af te sluiten of te knippen om de stad voor iedereen bereikbaar te houden. Het is belangrijk dat de stad optimaal bereikbaar is, niet alleen per fiets, maar ook te voet, het openbaar vervoer en auto.

Burgerbelangen Enschede is er voorstander van om de uitvoering van mobiliteitsprojecten integraal te wegen. En slimme keuzes en combinaties te maken met een positief effect op de doorstroom van het verkeer, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uiteindelijk geldt onderaan de streep dat je een Euro maar één keer uit kunt geven.

– –


Met een korreltje zout

Peter Brouwer 26.02.2021

Begin deze maand maakte Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) bekend in een brief aan Nobian (voorheen Nouryon) dat men het verscherpte toezicht op de zoutfabriek deels wil loslaten. Omdat volgens de toezichthouder het bedrijf veel heeft verbeterd en het tevens ook laat zien dat het hun ernst is om zaken op te lossen. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws.

Maar als je de hele brief leest is niet alleen maar positief en crescendo. Er zijn toch ook dingen die vragen bij ons oproepen. Het was natuurlijk niet voor niets dat Nobian al sinds 2016 onder verscherpt toezicht staat. Door meerdere (olie) lekkages in het leidingstelsel ontstaan bij boringen en aanleg van zoutputten in de jaren 80. Ook waren er veiligheidsproblemen. In de brief valt te lezen dat SODM twijfels heeft omtrent de technische toepasbaarheid van de vulstof om de potentieel instabiele cavernes mee te stabiliseren. Het proces duurt vervolgens meer dan 100 jaar voordat deze cavernes zijn gestabiliseerd. SODM oordeelt hier dan ook terecht dat deze termijn veel te lang is en teruggebracht dient te worden tot een menselijke maat van ten hoogste enkele decennia.

Respectievelijk voor mei en juli dit jaar moet Nobian met een gedetailleerd plan van aanpak komen omtrent deze punten. Ook maakte de toezichthouder nog een opmerking dat het een zekere terughoudendheid bemerkt bij onderwerpen waarbij de zekerheid van productie mogelijk in het geding is. Met andere woorden, productiezekerheid staat centraler dan veiligheid. Deze zou in het verstrekte document onvoldoende zichtbaar en onderbouwd zijn.

Dat is nogal wat. Burgerbelangen is blij dat het verscherpte toezicht wel gehandhaafd blijft als het gaat om de afwikkeling van de stabilisatie van de potentieel instabiele cavernes in en rondom Twekkelo. In de Raadscommissie van Omgevingsbeleid van 11 januari waarin Nobian een presentatie gaf en haar nieuwe naam kenbaar maakte als onderdeel van Nouryon. Zij gaf ook aan dat dit onderdeel (industrial chemicals) in de etalage staat en wellicht dit jaar al verkocht gaat worden dan wel een beursnotering krijgt. Het bedrijf gaat op deze manier in korte tijd weer over in andere handen. In praktijk zou het ook zomaar kunnen worden opgedeeld.

Wat doet dit met de financiële zekerheid, voor nu maar vooral in de toekomst ? Vragen wij ons af. Die zekerheid was er in het verleden wel volgens de overheid. Wij zullen hierover vragen stellen bij Wethouder van Houdt.

– –


Ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren;

Ben Sanders 26.02.2021

Veiligheid is een van de belangrijke behoeften van onze inwoners. Ons gehele, of ook wel genoemd integrale veiligheidsbeleid voor 2021 tot 2024, staat komende weken op de raadsagenda en bevat de prioriteiten inclusief de aanpak op hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking; dit beleid wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

In het beleid wordt extra aandacht gevraagd voor verwarde/kwetsbare personen, woonoverlast, huiselijk geweld, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit, zorgfraude, cybercrime en maatschappelijke onrust/spanningen. Dit zijn allemaal zaken die we voor de komende jaren cruciaal vinden en waar we daarom extra aandacht aan besteden in beleid en uitvoering. Daarnaast houden we de basis op orde en moet er voldoende ruimte zijn om flexibel in te kunnen spelen op actuele problemen. Het doel van het integraal veiligheidsbeleid is om met de verschillende partners op het gebied van veiligheid af te spreken hoe wij een veilig en leefbaar Enschede kunnen bereiken. Het is daarbij belangrijk om een aantal problemen tot echt zwaartepunt te benoemen. De onderwerpen die als prioriteit zijn benoemd, zijn de thema’s die voor de komende jaren het meest belangrijk worden gevonden en waar extra aandacht aan wordt besteed in de vorm van beleidsontwikkeling, monitoring en toezicht en handhaving. De onderwerpen die niet zijn geprioriteerd worden echter niet genegeerd, hier wordt regulier op ingezet, denk daarbij aan bijvoorbeeld de hangjongeren in de Irene-promenade, de overlast door jongeren de wijken in Enschede en de overlast bij de fietstunnels.

Door alle betrokken veiligheidspartners is de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. De interne en externe samenwerking is verbeterd en de organisatie van veiligheid is stevig verankerd. We zijn echter altijd op zoek naar nieuwe verbeterslagen. De komende jaren zullen wij ons samen met alle betrokken in- en externe partners inzetten om op diverse vlakken verbeteringen te bewerkstelligen.

De inwoners van Enschede worden in de stadsdelen betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de stadsdeelagenda’s. In deze agenda’s worden de stads brede prioriteiten uit dit veiligheidsbeleid uitgewerkt in concrete acties per stadsdeel en wijk. Per stadsdeel is periodiek een veiligheidsoverleg waar o.a. de wijkagenten en de wijkregisseurs onderdeel van uitmaken. Het hele jaar door zijn er sessies rondom de stadsdeelagenda’s waarbij onze inwoners worden geraadpleegd en geïnformeerd m.b.t. het thema veiligheid. Dus hebt u aandachtspunten meld deze dan bij uw eigen “Stadsdeelmanagement”. De emailadressen vindt u op de website van onze gemeente.

– –


De Hengelosestraat en het mobiliteitsplan Kennispark

Lourraine Lents 13.02.2021

Stadsdeelcommissie Noord op 18 februari 2021

In de jaren 2010-2012 heeft de Hengelose straat ter hoogte van de Auke Vleerstraat een complete metamorfose ondergaan. Na de sloop van het viaduct in 2010 werd het een gelijkvloerse kruising om Universiteit Twente en het Kennispark te verbinden. En nu 9 jaar later zijn er nieuwe plannen.

In dit nieuwe plan staat o.a. geschreven dat de Hengelosestraat een goed oversteekbare kennisboulevard moet worden en is er bekeken wat er qua infrastructuur aan de Hengelosestraat zou kunnen veranderen om een kennisboulevard te worden. Zo is er o.a. onderzocht of rotondes mogelijk een goed alternatief zouden kunnen zijn voor het kruispunt Hengelosestraat – Auke Vleerstraat en voor het kruispunt Hengelosestraat – Capitool.

De conclusie van het onderzoek is dat het verkeerstechnisch mogelijk is om alle rijrichtingen met dubbele rijstroken (Hengelosestraat rechtdoor van west naar oost) terug te brengen naar enkele rijstroken, van 2X2 naar 2X1 met uitzondering van de kruispunten.

BBE vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze versmalling. Zal deze versmalling bepalend zal zijn voor bedrijven om zich te vestigen op het Kennispark of voor het aantal nieuwe banen? De tientallen miljoenen die vanaf 2010 zijn geïnvesteerd in het kennispark hebben dat resultaat niet gebracht en met de huidige plannen vragen we ons af waarom dat nu wel zo zou zijn.

Op basis van deze ervaringen draaien we het liever om en zien we graag eerst bevestigd dat nieuwe bedrijven zich willen vestigen op het kennispark en extra banen creëren. Wanneer deze ontwikkeling daadwerkelijk is ingezet bekijken we op een later moment graag of er behoefte is aan versmalling. Voor dit moment zien we er de meerwaarde niet van.

Klik hier voor de mobiliteitsvisie Kennispark


Voorwaarts met de cultuursector en het muziekkwartier

Peter Brouwer 13.02.2021

Voor komende maandagavond bespreken we de Subsidieverordening Ondersteuning culturele sector en inzet rijksmiddelen cultuur. Een hele mond vol. Het is ons inziens inhoudelijk een goed en uitgebreid stuk. Het Rijk heeft voor de impact van de Covid-19 pandemie op de culturele sector voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Het belang van de cultuursector en de bijdrage die het levert aan onze stad staat buiten kijf. Ook de amateurverenigingen die met hun laagdrempeligheid, zoals alle verenigingen, tevens als smeermiddel dienen.

Er is dus een subsidieverordening voor het ledigen van acute nood bij instellingen. En men ondersteunt de amateurkunstvereniging. Tevens kijkt men ook naar de toekomst in de sector en daarbij is meer weerbaarheid en wandbaarheid essentieel. We lazen in het stuk ook het relatief hoge begrote bedrag voor de uitvoeringskosten van €300.000. Ook de reservering van de €1 miljoen (extra) voor de verbouwing van het Muziekkwartier riep vragen bij ons op. Wij willen graag meer inzichtelijk hebben hoe of deze bedragen zijn opgebouwd met daarbij een onderbouwing. Deze technische vragen hebben we dan ook inmiddels ambtelijk gesteld.

Maar waar een verbouwing van het muziekkwartier, het geld is daar al reeds voor gereserveerd en beschikbaar, juist nu prima had gekund om dan precies klaar te zijn voor het tijdperk na Corona. We moeten het nu zo snel mogelijk aanpakken. Voorwaarts! 

Wordt vervolgd.

– –


Burgerbelangen Enschede maakt zich zorgen over de jongeren

Gert Kel 12.02.2021

Meer kinderen en jongeren zullen door de nieuwe, harde lockdown mentaal in problemen komen. Volgens de GGZ liet de eerste lockdown al zien dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren hard geraakt worden als ze verstoken zijn van gewoon sociaal verkeer.

“Angst, depressieve gevoelens nemen toe, kwetsbare kinderen raken buiten beeld”. Recentelijk is er volgens de GGZ een stijging te zien van mensen met onder meer eetstoornissen en complexe psychische problemen. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor alle leeftijdscategorieën.

Burgerbelangen Enschede heeft samen met de coalitiepartners hiervoor aandacht gevraagd. We hebben het college opgeroepen om in de komende weken maatregelen te treffen en met een plan van aanpak te komen. In het plan moet komen te staan; Wat is er reeds gedaan? Hoe is de situatie van nu? Wat gaat het college de komende maanden doen?

Zowel wethouder Niels van den Berg als ook Burgerbelangen Enschede hebben veelvuldig contact met jeugdwerkers. “Er gebeurt al veel”, “maar voorkomen is beter dan genezen”. Geld mag geen probleem zijn. De raad heeft namelijk een motie aangenomen: “Enschede sterker uit de corona crisis”.

– –


Oudere berichten