Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Het Coalitie Akkoord; Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk

Niels van den Berg 03.07.2018

Afgelopen maandag is het ondertekende akkoord overhandigd aan de vice voorzitter van de gemeenteraad. De titel van het document is opgebouwd uit de kernwoorden trots, lef, bouwen, kansrijk. Woorden die gestalte krijgen in het coalitie akkoord 2018- 2022.

Heel bewust en weloverwogen hebben wij gekozen voor investeren in onze stad en de mensen in de stad. Anderzijds heeft Enschede te maken met grote tekorten waardoor wij ook bezuinigingsmaatregelen hebben moeten doorvoeren. Bij de start van deze periode is er sprake van een terug gebracht tekort. Aan het einde van deze vier jaar ontstaat er een begrotingsoverschot van bijna 3 miljoen.

Voor BBE zijn er veel resultaten terug te vinden in het akkoord die als speerpunt staan genoteerd in het partij programma. De Gronausestraat wordt onder handen genomen, een tweede ontsluiting in Oost wordt nader onderzocht en het Esmarkerveld en de Leuriks gaan in ontwikkeling t.b.v. woningbouw.

Middelen voor leefomgeving blijven behouden en de toegangswegen krijgen hierbij de nodige aandacht. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in handhaving. Onderwijs en sport zijn opgenomen in de teksten met daaraan gekoppeld mooie structurele budgetten. Via deze budgetten is het mogelijk om een verkenning te doen naar decentraal zwemmen. Al moeten we ook realistisch zijn wanneer het gaat om het kostenplaatje.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in de wijkteams en komt de focus in het sociale domein te liggen op jeugd en gezin, zonder daarbij andere doelgroepen uit het oog te verliezen.

Al jaren lang strijdt Burgerbelangen Enschede voor de Usseler Es. Ook deze periode blijft deze onaangetast. En hoewel wij een beweging hebben moeten maken om tot een resultaat te komen op het thema duurzaamheid, blijft het buitengebied verstoken van windenergie. Slechts op 3 locaties langs de A35 kunnen er de komende jaren 3 windmolens worden geplaatst.

Wij zij erg tevreden over een aantal accenten die gelegd zijn m.b.t. burgerparticipatie. Het Enschede akkoord is een heel mooi initiatief, maar ook in de bestuursstijl zijn belangrijke accenten gelegd doet van doen hebben met goed bestuur.

Uiteindelijk hebben wij ingestemd met een verhoging van de OZB. Na dagenlang puzzelen en alle mogelijkheden onderzocht te hebben, een maatregel die onoverkomelijk is. De pijn die zal ontstaan op andere beleidsterreinen ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen, schatten wij in als nog heviger. OZB verhoging is uiteindelijk de enige optie geweest naast andere maatregelen om het tekort op te kunnen vangen.

Wij zijn trots en tevreden en kijken uit naar de komende vier jaar!

 – –


Het Enschede Akkoord

Barry Overink 03.07.2018

Al kort na de verkiezingsuitslag in maart hadden wij als BBE de wens om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer te gaan betrekken bij ons beleid. Als gevolg hiervan hebben wij het Enschede Akkoord geopperd en met succes! Binnen enkele dagen waren ook de overige 11 raadsfracties het er over eens dat de inbreng van de stad zelf belangrijk is.

Hiermee zijn wij met z’n allen voortvarend aan de slag gegaan, we hebben van iedere partij 1 raadslid gevraagd in de werkgroep plaats te nemen voor een zo breed mogelijk draagvlak. In de afgelopen 3 maanden hebben wij gekeken hoe andere gemeenten in het land dit doen. We hebben met veel ervaringsdeskundigen gesproken en we hebben  maatschappelijke organisaties zoals het D’ran benaderd om te kijken hoe we dit succesvol kunnen insteken.

Hieruit zijn een tweetal belangrijke punten gekomen:
  1. Zodra er beleid wordt gemaakt of wordt aangepast dan dienen eerst de betrokkenen worden betrokken bij het thema, alvorens er een voorstel of beleid wordt geschreven. Ook vragen wij bewoners mee te denken in oplossingen en misschien wel te participeren als dat mogelijk is.
  2. Wij willen als raad graag weten wat voor u belangrijk is in onze stad, daarom willen wij graag dat de inwoners de 4 belangrijkste thema’s gaan bepalen voor de komende jaren.
    Waarna wij graag met u in gesprek gaan hoe deze thema’s aan te pakken zodat de stad beter, mooier, veiliger of schoner wordt. Dit willen we juist samen met u doen, omdat het bruist van de kennis, goede ideeën  in de stad en er ontzettend veel energie onder de inwoners zit. Daarom dagen wij u uit om met ons mee te doen!
Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn wij als Burgerbelangen met vele andere collega’s en tal van vrijwilligers al de straat op geweest om in gesprek te gaan met de inwoners om uit een lijst van ruim 13 thema’s met u een keuze te maken wat voor u als inwoner belangrijk is.
Dit waren zeer inspirerende dagen waarbij wij met ontzettend veel mensen het gesprek zijn aangegaan en ontzettend goede en positieve reacties hebben gekregen over het initiatief.
Mocht u zelf de lijst nog niet hebben ingevuld dan kan dat alsnog via www.1beterenschede.nl
De komende dagen verwachten wij de eerste uitkomsten van deze gesprekken en zullen daarna opnieuw met de stad in gesprek gaan over die thema’s, waarvan u heeft aangegeven dat ze het belangrijkst zijn.
Voor meer informatie, de enquête, de uitslag en diverse filmpjes kunt u kijken op www.enschede.nl/samen
Ook via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang!
– -​


Aantal brandweerlieden voor het eerst in acht jaar gestegen

Ben Sanders 21.06.2018

Het aantal mensen dat zich heeft aangesloten bij de brandweer is in 2017 gegroeid. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal brandweerlieden is gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal brandweerlieden lag landelijk op 1 januari 2017 op 27.850, maar is op 1 januari 2018 gestegen naar 28.214. Daarvan zijn er 24.318 daadwerkelijk inzetbaar tijdens oproepen. Het restant valt onder de niet-operationele brandweerlieden. Dat waren er begin vorig jaar 24.042.

Ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer is gestegen: van 18.919 begin 2017 naar 19.106 begin 2018. Bij 16 van de 25 veiligheidsregio’s steeg het aantal vrijwilligers. In de regio Gelderland-Zuid was die stijging met 7,6 procent het grootst. Het korps Haaglanden kreeg met 12,7 procent de grootste daling van het aantal vrijwilligers te verwerken. Ook het aantal mensen dat in dienst was bij de brandweer steeg. Aan het begin van 2017 waren er 5.123 beroepsbrandweerlieden, aan het begin van dit jaar waren dat er 5.212.

Vrouwen
Het aantal vrouwen bij de brandweer steeg in een jaar tijd met 6 procent. Op 1 januari van dit jaar waren dat er 1.365. De stijging van het aantal mannen was met 1 procent veel lager. Brandweer Nederland liet eerder al weten meer diversiteit binnen het brandweerkorps aan te moedigen. Volgens de organisatie werken vrouwen op een andere manier dan mannen en vullen ze elkaar op die manier aan. Mannen en vrouwen moeten volgens Brandweer Nederland wel voldoen aan dezelfde eisen, omdat ze in dezelfde situaties terecht kunnen komen.

Een brandweervrouw uit Oosterbeek die voor een conditietest was gezakt, is het daar niet mee eens. Ze slaagde er twee keer niet in om honderd traptreden te lopen met meer dan 40 kilo op haar rug. Daarop spande de vrijwilliger een rechtszaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens, omdat ze vond dat er sprake was van discriminatie. Ze werd niet in het gelijk gesteld. Mannen en vrouwen moeten dezelfde conditietest ondergaan (waarvan akte).

Opkomsttijden
Eind mei j.l. bleek uit een onderzoeksrapport dat de brandweer sneller moet arriveren op de plek waar hulp nodig is. In het rapport stond dat de opkomsttijden “in ruime mate overschreden” worden. De vastgelegde opkomsttijden worden in alle veiligheidsregio’s in 10 tot 70 procent van de gevallen niet gehaald. Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, hoewel de cijfers van het CBS aantonen dat de laatste twee jaar wel meer vrijwilligers zich aansluiten bij de brandweer. Stephan Wevers, Directeur Brandweer Regio Twente en tevens voorzitter van Brandweer Nederland, vindt dat er realistischere opkomsttijden moeten worden vastgesteld.

Het is niet haalbaar om sneller ter plaatse te zijn, zei Wevers onlangs.Daarnaast benadrukte hij dat “preventie”, het “voorkomen en beperken” van brand net zo belangrijk is als het blussen. “Het oude systeem van opkomsttijden dateert uit de jaren zestig en is gebaseerd op sterk verouderde brandveiligheidsconcepten. Blijven inzetten op verouderde principes van alleen snelle opkomsttijden is achterhaald”, zei hij in mei. Bron: NU.nl

 – –


Introductiebijeenkomst stadsdeel Zuid

Gert Kel 19.06.2018

Afgelopen dinsdag 12 juni hebben raadsleden kennis kunnen maken met stadsdeel Zuid. Het stadsdeelmanagement heeft in samenwerking met de griffie een programma opgesteld, om een eerste inkijk te geven in het wel en het wee van dit mooie stadsdeel. Als raadslid van Burgerbelangen Enschede zal ik dit stadsdeel in mijn portefeuille krijgen.

We hebben 4 locaties bezocht en zijn begonnen bij de Wesseler. Hier waren aanwezig: de wijkraad Wesselerbrink, de Gemeente Enschede, de Politie, de Suryoye Gemeenschap, de Budget Advies Teams en Scoren in de Wijk.We hebben mooie indrukken opgedaan over veiligheid, schuld en inkomensondersteuning, wijkteams Enschede, zorg & ondersteuning en sport & bewegen.

Vervolgens zijn we naar Zorgcentrum de Posten gegaan. Hier hebben we informatie gekregen over de gebiedsontwikkeling van de Posten vanuit meervoudig perspectief. Persoonlijk ben ik al geregeld in de Posten geweest en het is nu al een dorp op zich.

Als derde was het Smileyveld Stroinkslanden aan de beurt. Hier was het lekker druk met spelende kinderen. De Smiley vrijwilligers en Alifa hebben ons veel verteld over het sport en spel park in de wijk voor jong en oud. Deze locatie hebben wij als Burgerbelangen Enschede al eerder bezocht en het bestuur van het Smileyveld is recentelijk ook bij ons in de raadsfractie geweest. Ze hebben een grotere overdekte ruimte nodig voor opslag en om binnenactiviteiten te organiseren. Dit heeft zeker onze aandacht.

Tot slot zijn wij richting de Helmerhoek gegaan naar de wijkraad Helmerhoek. Hier hebben we informatie gehad over de jeugd door de Politie, Alifa, welzijnsorganisatie en wijkraad zelf.
 – –


3 maanden onderweg

Peter Brouwer 19.06.2018

We zijn nu met de nieuwe raad bijna 3 maand onderweg en zijn we als (nieuwe) raadsleden al flink ‘’bezig gehouden’’. Er is een uitgebreid introductieprogramma opgezet om je als nieuw raadslid wegwijs te maken in de diverse thema’s en op de diverse dossiers. We hebben natuurlijk informatie gekregen over de gemeentelijke organisatie en de diverse programma’s, maar ook over de stadsdelen en het stadsdeelsgewijs werken. Kennis genomen van strategische opgaven en het leren kennen van en het samenwerken met collega raadsleden.

Ook de bezochte locaties waren divers. Van (uiteraard) het stadshuis en het stadskantoor. Maar we waren ook te gast bij de rechtbank (Sector Kanton, Molenstraat), de ITC, het politiebureau, Concordia, het voormalig klooster Dolphia, de kapel van het voormalig MST, het Ariënsplein tot en met de Risk Factory.
Er komt behoorlijk wat informatie op je af. Maar ik heb het persoonlijk als interessant, leerzaam en leuk ervaren. Ook het werken met de informatiesystemen (software) en de ambtelijke ondersteuning,  iedereen is zeer behulpzaam. Mijn gevoel is dat we het in Enschede op de diverse terreinen kundig doen en goed bezig zijn en dat we als Burgerbelangen, net als andere partijen zo onze visie en wensen hebben.

De maatschappij verandert snel en continu. Ook doet Den Haag een duit in het zakje (nou ja, dat laatste figuurlijk dan). We staan als stad voor grote opgaves. Waarvan we in de afgelopen raadsvergadering van maandagavond, al het een en ander hebben kunnen zien.
Maar wij,  BBE collega-fractieleden en ik, hebben er zin in om de inwoners van onze prachtige stad deze periode te dienen.
– –


De fractie Burgerbelangen Enschede en haar voorzitters;

Ben Sanders 19.06.2018

Ondanks het feit dat de coalitie-onderhandelingen nog niet helemaal klaar zijn, heeft de gemeenteraad al wel uit haar midden de plv. Voorzitter van de Gemeenteraad, de plv. voorzitter van het Presidium, de voorzitter van de Werkgeverscommissie, de Stedelijke Commissie, de voorzitter van de Rekeningencommissie en de voorzitters voor de 5 Stadsdelen gekozen en benoemd.

Wij als BBE mogen hiervoor de volgende personen leveren: als eerste en als vervanger van de Burgemeester als voorzitter van de Gemeenteraad: plv. voorzitter Gemeenteraad, plv. Voorzitter van het Presidium, de Stedelijke Commissie en de verdere daarbij horende commissies: Ben Sanders.
Verder, de voorzitter Rekeningencommissie en Stedelijke Commissie: Barry Overink, Voorzitter Stadsdeel Zuid: Marc Teutelink.

Er moeten nog diverse voorzitters worden benoemd echter dat gebeurt pas nadat de coalitie is gevormd zodat er een mooi evenwicht komt in de postenverdeling tussen de coalitiepartijen en de overige partijen.

Wordt vervolgd.
– –


Oudere berichten