Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


“Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!”

Gert Kel 15.10.2021

In de afgelopen stedelijke commissie heeft de gemeenteraad het Water- en Klimaatadaptatieplan (WeK) 2022-2026: “Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!” behandeld. De WeK is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan en geeft inzicht in hoe we willen werken aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In het plan staan de hoofdlijnen voor het riolerings- en klimaat-adaptatiebeleid, de doelen die de gemeente met dit beleid wil halen, wat we daarvoor moeten doen, hoeveel geld de uitvoering van het beleid gaat kosten, en wat dit betekent voor de rioolheffing.

In dit plan wordt er rekening gehouden met de wens van de inwoners dat hoge risico’s direct moeten worden aangepakt. In het verleden staan al een aantal risico gestuurde projecten vermeld die zijn gerealiseerd. Een mooi voorbeeld in opdracht van onze vorige wethouder Hans van Agteren is de aanleg van de Stadsbeek. Destijds stonden in Pathmos en Stadsveld veel kelders blank en waren vloeren verrot. Ik kan me de paddenstoelen op het hout nog goed herinneren. Dat is nu door de aanleg van de Stadsbeek verleden tijd.

De stresstesten (kwetsbaarheden) van Enschede zijn samen onderzocht met waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en alle Twentse gemeenten. De uitkomst van deze testen zijn besproken met onze inwoners en stakeholders. Burgerbelangen Enschede vind het zeer belangrijk dat er veel bijdragen vanuit de waterschappen of provincie komen. Enschede is vergeleken met andere steden qua rioolbelasting schrikbarend hoog.

Er zal ook rekening worden gehouden met een grote ergernis van onze inwoners. Men gaat beter met elkaar communiceren en aanpassingen met elkaar combineren. Ook Burgerbelangen Enschede wordt er niet vrolijk van als onze straten onnodig opengebroken moet worden en zo houden we de hoge rioolkosten ook nog enigszins in de hand.

– –


Budget beschikbaar om de eikenprocessierups een halt toe te roepen.

Gert Kel 15.10.2021

Inwoners van Enschede hebben dit jaar flink minder overlast ervaren van de eikenprocessierups. Een prachtig resultaat door de inzet van de afgelopen jaren. Maar de strijd tegen de rups is nog lang niet gestreden. Vooral in gebieden met veel bebouwing leven te weinig natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daar blijft bestrijding nodig. De gemeente houdt daar in de begroting rekening mee.

Doordat er in 2021 weinig overlastmeldingen waren, was het afgelopen jaar mogelijk om meer aandacht te besteden aan de aanpak van de rups op lange termijn. “Het natuurlijk evenwicht in en rondom Enschede met meer biodiversiteit, is van groot belang, zodat bestrijdingsmiddelen op korte termijn niet meer nodig zijn ”. Zoals reeds genoemd heeft de gemeenteraad ook voor 2022 en de jaren erna geld beschikbaar gesteld, voor de aanpak op lange termijn.

We verwachten dat de bestrijding elk jaar beter gaat. Naast de bestrijding van de eikenprocessierups op de lange termijn bekijkt de gemeente de plekken waar in 2020 en 2021 veel overlast was. Daar wordt gekeken naar mogelijkheden om toch vroegtijdig te kunnen bestrijden. De eerste voorbereidingen voor 2022 zijn dus in volle gang.

Burgerbelangen Enschede heeft al vanaf het begin van de overlast aan de bel getrokken. We zullen dit proces blijven volgen en u op de hoogte houden.

– –


Tiny houses en alternatieve woningbouw

Lourraine Lents 25.09.2021

In de huidige overspannen woningmarkt is het een uitdaging om een passende woning te vinden. Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk dat we als gemeente ruimte geven voor nieuwe woonconcepten en projecten voor voordelige alternatieve en innovatieve woningbouw faciliteren. Zoals bijvoorbeeld Tiny houses of 3D geprinte woningen. 

Op diverse plekken in Nederland staan ze al en ook in Enschede zijn er al een aantal gebouwd. Tiny houses bieden een compacte en betaalbare manier van wonen. Het concept van Tiny Houses is een ander manier van leven en wonen waarbij je op een beperkt aantal vierkante meters toch een compleet huisje hebt dat geschikt is voor kleine huishoudens.

Daarnaast zien we ook innovaties ontstaan op gebied van wonen, zoals 3D geprinte woningen van beton. Als deze 3D geprinte woningen inderdaad snel, duurzaam en goedkoop gebouwd kunnen worden zou dit een mooie oplossing kunnen zijn om het tekort aan woningen terug te dringen. De eerste berichten in de media zijn veelbelovend. Wat Burgerbelangen betreft mooie ontwikkelingen waar we als stad voor open moeten staan!

Om dit te realiseren moeten we creatief omgaan met de mogelijkheden. Zo zouden we bijvoorbeeld een deel van de vrijgekomen sportvelden, na de clustering, kunnen inzetten voor kleine groene wijken met tiny houses en/of 3D geprinte woningen zonder vaste kavels per woning zodat er een organische wijk ontstaat waarbij de gronden (eventueel) in erfpacht zouden kunnen inzetten.  

– –


Bedelverbod

Barry Overink 25.09.2021

Als grote stad heb je vaak ook de problemen van een grote stad en ben je vaak ook interessant voor personen of organisaties die niet het beste voor hebben. Dit geldt zo ook voor georganiseerde bedelaars.

Helaas is het zo dat bedelen een heus verdienmodel is geworden waarbij mensenhandel en uitbuiting de waan van de dag is. In de ochtend worden ze in de stad afgezet, om vervolgens in de middag met de opbrengst van die dag weer te worden opgehaald door een Mercedes met Roemeens kenteken.

De bedelaars die we in Enschede zien gaan op een intimiderende en provocerende manier midden in de drukke winkelstraten op de grond zitten, ontkleden het bovenlijf en tonen zo een grote bochel op de rug. Of de oude vrouw gehuld in een lange jurk met hoofddoek kruipend over straat en vragend om geld met het koffiebekertje. Voor u misschien wel een bekend beeld als u de binnenstad bezoekt.

Juist voor deze georganiseerde bedelaars willen wij als Burgerbelangen Enschede een verbod en hiervoor moet onze APV worden aangepast. Hiervoor zullen wij dan ook bij de komende raadsvergadering een motie indienen.

 Wil je het uitgebreide interview zien over dit thema, bekijk dan de uitzending van 1Twente:


Baten ten gunste van de sport en sportverenigingen

Peter Brouwer 25.09.2021

Op de overvolle raadsagenda van komende maandag staat o.a. clustering sportparken. Er ligt een duidelijke visie waar de gemeente naar toe wil met de sportparken in onze stad. Zoals bekend staat Burgerbelangen hier ook positief in. Wij zien ook de voordelen en kansen voor clustering van sportvelden en accommodaties. Echter bij het financieringsproces van clustering lopen we als gemeente tegen een beperking die we als raad ons zelf hebben opgelegd, en wel de financiële verordening. We mogen namelijk niet de (toekomstige) opbrengsten van de gronden van de vrijkomende sportparken inzetten als dekking voor de noodzakelijke investeringen in de clusteringsopgave. 

Wij zijn voorstander van het idee om de exploitatiewinst deels terug te laten vloeien in de sport en de desbetreffende club. Met dit gegeven is het veel makkelijker om dekking te vinden voor de diverse investeringen. Tevens dat het een extra stimulans is voor clubs om te gaan clusteren. Om dit mogelijk te maken dient de gemeentelijke verordening aangepast te worden.
De huidige verordening is al weer enkele jaren oud en staat voor komende periode op de agenda om aangepast te worden. Burgerbelangen zal bij het tot stand komen van de nieuwe financiële verordening er dan ook voor pleiten deze mogelijkheid op te nemen. 

– –


Oostweg – Schukkinkweg; Onveilige kruising en een ontsluitingsvraagstuk

Lourraine Lents 24.09.2021

Weer hebben er deze maand twee stevige aanrijdingen plaats gevonden op de kruising Oostweg met de oversteek van de Schukkinkweg. Deze plaats is al sinds jaar en dag een “hot spot” wat betreft aanrijdingen. Wat zijn dan veelal de oorzaken van de ongevallen op deze kruising, is dat niet uitkijken bij het oversteken, of is het tegen de regels in – vanuit de diverse rijrichtingen afslaan- wat verboden is?

Burgerbelangen Enschede heeft hier meerdere keren een rondvraag over gesteld in stadsdeelcommissie Oost in de afgelopen jaren. Een gevaarlijke oversteek en tegelijkertijd is de route een ontsluitingsroute voor Glanerbrug, Oikos, Beekveld en de Esmarke. Simpelweg omdat de enige andere ontsluitingsroute, de Gronausestraat, in de spits dermate vastloopt dat er een alternatief nodig is. In het coalitie akkoord is afgesproken te onderzoeken of een eventuele extra ontsluiting van de zuidzijde van Glanerbrug nodig is, en zo ja, hoe gerealiseerd kan worden. Burgerbelangen Enschede is op de hoogte van de onderzoeksfase m.b.t. een tweede ontsluitingsroute. Maar zolang die er nog niet is hebben we vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om de kruising op korte termijn veiliger te maken.

Al in 2008 heeft Burgerbelangen suggesties gedaan voor diverse maatregelen waaronder een voorstel om 100 meter voor deze kruising de snelheid op de Oostweg terug te brengen naar 60 km. Een andere optie was en is om daar een rotonde aan te leggen!! Tot op heden is dit echter niet gelukt. Nog een andere optie was om de kruising te voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI) die werkt op aanvraag vanuit de Schukkinkweg, m.a.w. de Oostweg heeft altijd groenlicht en gaat op rood als er aanvraag is vanuit de Schukkinkweg.  De oversteek  afsluiten was en is geen optie omdat aanwonende landbouwers de oversteek nodig hebben om bij hun weilanden aan de overkant van de Oostweg te komen, maar ook voor de mensen uit Glanerbrug die via deze weg naar Enschede zuid rijden is afsluiting geen optie. Uiteindelijk is de huidige middengeleider aangebracht en wel zodanig dat men niet meer links af kan. Nu inmiddels al weer enkele jaren verder blijkt dat toch niet een afdoende maatregel te zijn om de oversteek veilig te maken. 

Het wordt dus tijd om er nu ECHT op de korte termijn een oplossing voor te vinden. Niks doen is geen oplossing en dan zullen er vandaag of morgen doden vallen! Burgerbelangen gaat er wéér boven op zitten om nu een definitieve verandering in de onveilige situatie te brengen, zodat de kruising veilig wordt

– –


Oudere berichten