Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Veiligheidsbeeld in de Stadsdelen.

Gert Kel 12.02.2019

Afgelopen dinsdag 5 september was er een themasessie veiligheidsbeeld in Stadsdeel Zuid.

De criminaliteitscijfers in Stadsdeel Zuid werden besproken. De Politie heeft exact het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven, per categorie voor elk Stadsdeel in beeld. De gegevens komen uit het registratiesysteem van de politie en worden dagelijks bijgehouden. Het werkelijke aantal gepleegde misdrijven kan hoger zijn dan het aantal misdrijven dat de politie registreert. De reden daarvoor is dat niet iedereen aangifte doet als hij of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ook worden niet alle misdrijven en/of verdachte zaken bij de politie gemeld.

Bovengenoemde analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld gerichter acties te ondernemen, zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarvan je eerder aangifte deed.

Onze Burgermeester Onno van Veldhuizen was ook aanwezig en gaat alle Stadsdelen langs om te benadrukken, dat het voor ieders belang is om aangifte te doen van misdrijven en of verdachte zaken.  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Vier maanden geleden zat ik persoonlijk aan tafel bij een aantal bewoners op de Lintvelderbrink i.v.m. drugsoverlast. Heb er direct melding van gemaakt en afgelopen weekend zijn er een paar invallen geweest. Er zullen vast inwoners zijn, die denken de politie doet toch niks. Uit vele opgeloste praktijkervaringen van het laatste jaar, ben ik ervan overtuigd dat we samen kunnen bijdragen om onze gemeente veiliger te maken.

– –

 

 


Persbericht: Uitreiking “Bertus Aschermanprijs” 2018

Bestuur 28.01.2019

Op zondag 27 januari 2019 is op de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede de ‘’Bertus Aschermanprijs 2018’’ uitgereikt aan Bert de Goei, initiatiefnemer van de stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren Enschede.

In 2013 is het project op mede initiatief van Bert de Goei opgestart. Na het succes van de eerste pilot is het opgenomen in het gemeentelijk beleid. De stichting heeft inmiddels over de 1000 senioren die hebben meegedaan aan valpreventie. 891 senioren deden mee aan andere bewegingsactiviteiten zoals ouderen-gym, zwemmen, nordic walking of yoga. Men mag wel spreken van een zeer succesvol project in het kader van zelfredzaamheid, het tegengaan van eenzaamheid en een verandering in het sociale beleid van Enschede. Zo succesvol dat het project nu landelijke aandacht krijgt.

Voor senioren in het bijzonder geldt dat regelmatige lichaamsbeweging, gecombineerd met aandacht voor de huiselijke omgeving, leidt tot een toename van de stabiliteit en een verminderd risico op vallen. Ook de psychische gesteldheid, het zelfbewustzijn en de mobiliteit neemt toe. Dit zorgt weer voor een versterking van het sociaal functioneren en een vermindering van het mogelijke sociaal isolement. Dankzij het werk van de stichting VVVS heeft de samenleving zeker 16 miljoen euro bespaard op valongevallen en eerste hulpverlening. Iets om trots op te zijn!

De Aschermanprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich belangeloos inzet voor de stad Enschede of voor haar inwoners. De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een aanmoedigingsbedrag van € 100,–

Bertus Ascherman

De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. Bertus is in juli 2008 overleden maar nog heel regelmatig komt zijn nalatenschap binnen onze partij naar voren wanneer er in de gemeente onvoldoende aandacht is voor mensen die de hulp van de samenleving in deze stad echt nodig hebben.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Roy Bruinsma op telefoonnummer 06 23221871


Als een vis in het water?

Marc Teutelink 18.01.2019

In 2017 stemde de voltallige fractie van Burgerbelangen Enschede tegen de zwembadvisie. Een structureel exploitatie tekort van ruim €90.000 schatten wij destijds al in als “niet realistisch”; wij voorzagen een nog groter tekort. “Mag zwemmen geld kosten?”, blijft hierbij de belangrijkste vraag! Wij vinden van wel, maar niet onbeperkt en ook niet ten koste van alles. Met dit in ons achterhoofd en omdat wij zwemmen en de (breedte) zwemsport wel degelijk belangrijk vinden, hebben wij tijdens de coalitieonderhandelingen ingestemd met de zwembadvisie van destijds. Tegelijkertijd hebben wij ook aandacht geëist voor decentraal zwemmen en daarvoor zelfs budget vrijgespeeld. Iets wat misschien wel een noodzaak wordt gezien de nieuwe ontwikkelingen.

Onlangs heeft de wethouder met de raad een aantal mogelijke dilemma’s gedeeld via een brief en (fysieke) aanpassingen aan de zwembadvisie voorgesteld en daarbij tegelijkertijd een waarschuwing afgegeven dat de kosten aanzienlijk zouden kunnen gaan stijgen. Meerkosten van minimaal €2 miljoen wordt er ingeschat, Er van uitgaand dat de voorgestelde locatie van het nieuwe zwembad geen extra geld kost. Daarbij zijn nog kostenverhogingen mogelijk vanwege de door de raad geëiste aanpassingen m.b.t. recreatief zwemmen en duurzaamheid.

Wel heel bijzonder is dat er wordt voorgesteld om de ligging van het nieuwe zwembad 150 meter vanaf het huidige buitenzwembad te realiseren. Dus dubbele kassa’s, dubbele horeca, dubbele kleedruimtes, alles dubbel … maar geen kostenverhoging? Er komt geen verbinding tussen het binnen- en buitenzwembad en daarmee creëer je al meteen een decentrale zwemgelegenheid, juist iets wat de raad destijds niet wilde. En wat doet dit met de ruimte voor de nieuwe (top)sportcampus Diekman? Daarnaast betekent dit dat bij sloop van het huidige Aquadrome in de toekomst er een zeer incourante kavel vrij komt! Wat gaan we daar dan weer mee doen? Wij zijn niet positief en ook niet gelukkig met deze nieuwe locatie!

Over een maand worden de feitelijke cijfers gedeeld met de raad. Dan weten we wat de hogere bouwkosten worden, wat de BTW voor Sportaal betekent en wat de vervangingsinvesteringen en wensen als duurzame bouw en exploitatie met recreatief zwemmen doen met het exploitatietekort (wat destijds al was ingeschat op ruim €90.000). Het zou zomaar kunnen dat dit tekort meer dan verdubbeld gaat worden. Destijds heeft de raad gekozen voor de €16 miljoen kostende optie 2 en niet voor de €20 miljoen kostende optie 4; die optie vond de raad te duur. De kosten gaan daar nu mogelijk zelfs ruim overheen. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat de andere fracties daar straks van vinden.

Onze fractie was destijds scherp en kritisch op dit dossier en zal dit ook blijven. Wij staan voor realisme en een lerende organisatie. Een organisatie die niet doordendert, maar op basis van voortschrijdend inzicht bereid is om een tussenstap te maken en te kijken naar alle mogelijke scenario’s met de bijbehorende kosten voor het zwemmen in Enschede.

– –

Wordt vervolgd…


Pleeggezinnen en jeugdzorg

Zehra Ceben 18.01.2019

Wij krijgen als Burgerbelangen Enschede signalen dat pleeggezinnen klachten hebben over de jeugdzorg. Niet alleen landelijk maar ook in Enschede (bron: EenVandaag 10.11.2018).

Het is volgens ons ook belangrijk voor onze kinderen dat ze zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, dan moeten de kinderen -zolang als dat nodig is- in een andere stabiele gezinssituatie kunnen wonen en opgroeien. Pleeggezinnen maken dit mogelijk en zijn voor ons daarom ook van onschatbare waarde; kortom wij hebben ze hard nodig.

Wij moeten en gaan dan ook vragen stellen m.b.t. wat op dit moment de klachten zijn:

  • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning
  • Zonder overleg wordt een kind weggehaald bij een pleeggezin
  • Veel zorgverleners over de vloer die invloed hebben op het kind
  • Zij voelen zich niet gehoord, buitenspel gezet, geen gelijke gesprekspartner en veel onbegrip.

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid hebben de 14 Twentse Gemeenten in april 2017 besloten om een regionaal expertise-punt op te zetten. Daaromtrent hebben wij vragen gesteld met name over wat de stand van zaken is m.b.t. de oprichting van dit regionaal expertise-punt. Wij willen weten of het mogelijk is om ook een plaats te creëren waar pleegouders, die tegen problemen aan lopen, terecht kunnen. Ook willen wij weten en zijn wij benieuwd of er een jaarverslag uitgebracht gaat worden en of dit met die 14 gemeenteraden ook gedeeld gaat worden. Wij willen graag als volksvertegenwoordigers van de inwoners het e.e.a. kunnen controleren en sturen.

Wordt vervolgd …

– –


Kracht van verenigingen

Barry Overink 18.01.2019

Afgelopen zomer hebben wij in het bestuursakkoord opgeschreven het belangrijk te vinden dat er een omslag moet komen van individueel voorzieningen naar meer algemene voorzieningen. Als we kijken naar onder andere de zorg WMO en ook de participatie wet. De afgelopen jaren zijn er van uit de samenleving en dan met name door sportverenigingen al veel van dit soort initiatieven opgepakt en met succes.
Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. bij Avanti en Richtersbleek die al een ruime dagbesteding hebben op de club en zelfs is uitgebreid tot een echte wijkvoorziening waar zelfs iedere avond een bord met eten klaar staat.

Naast deze succesvolle voorbeelden willen we ook graag andere initiatieven van dagbesteding zien en daarvoor gaan we een aantal pilots draaien in Zuid, Oost, Diekman en West / Noord Enschede. (met een jaarlijkse evaluatie) Het is de bedoeling dat inwoners die nu (zwaardere) zorg ontvangen meer mee gaan doen in de samenleving en een betere invulling van de dagbesteding hebben.

Hiermee zal ook het socialere netwerk vergroten en zal uiteindelijk ook de zorg beter kunnen worden beheerst en misschien zelfs op den duur ook goedkoper. Belangrijk detail van deze pilot is dat deze vraag echt van uit de samenleving komt, o.a. van het cluster Nobersport (4 verenigingen)  en het ontmoetingscluster (12 verenigingen)

Als BBE vinden wij dit een belangrijk signaal en pakken graag deze handschoen op. Wij zullen dan ook instemmen met de 80.000 euro per cluster om dit mogelijk te maken voor de komende 3 jaar. Zodat we ook kunnen zien wat de onderlinge verschillen zijn en een goede afweging kunnen maken hoe we onze zorggelden zo goed mogelijk inzetten en zoveel mogelijk mensen bereiken en het geld ook op de juiste plaats komt.

Wel hadden wij afgelopen maandag nog enkele kritische vragen, deze zijn voor ons als Burgerbelangen goed beantwoord en onderbouwd. Voor onze fractie zal het dus een hamerstuk worden.

Wilt u de bijdragen van BBE en de beantwoording van wethouder Niels van den Berg terug zien, kijk dan op onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190114_1?start=11625598 

– –

 


Het einde van een zeer bewogen jaar is weer in zicht

Ben Sanders 23.12.2018

Nu we met z’n allen ras naar het einde van het bewogen jaar 2018 hollen en de kerstdagen weer voor onze deur staan wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken, waarom doen we dat eigenlijk bijna alleen in deze tijd? Die vanzelfsprekendheid heeft  toch niet alleen met de kerstgedachte te maken of met donkere winterse dagen? Wordt het niet weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk hebben vooral in deze voor velen moeilijke tijd?

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er met name in de Kersttijd zo openlijk bij wordt stil gestaan en er in de rest van het jaar veel minder bij stil wordt gestaan en het allemaal zo gewoon is? Het is droevig dat er nog steeds zoveel mensen met de feestdagen anno 2018 zijn aangewezen op bijv. de voedselbank. Ja en dat, in een land welke wereldwijd bekend staat als een “rijk en welvarend land”. Laten we daarom met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte: “Vrede op aarde en in de mens een welbehagen” en laten we blijven geloven in de toekomst. Kijk om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in die toekomst, ja dat verlicht al heel veel.

Wij, als fractie Burgerbelangen, hopen dat wij het afgelopen jaar ook weer uw belangen zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd en we kunnen u beloven dit volgend jaar wederom naar eer en geweten te zullen blijven doen. Als grootste partij in de gemeenteraad hebben wij bij de vorming van de coalitie gestreefd naar het Enschede Akkoord. Het akkoord van de burger. Dat samen met het coalitie akkoord is nu ons gezamenlijke “Bestuursakkoord”. Met die twee documenten als basis en als leidraad, willen wij ook de komende jaren er weer voor u zijn om zoveel mogelijk de gezamenlijke belangen binnen ons mooie Enschede te behartigen en te verwezenlijken.

De raadsleden, het bestuur en overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en vredig kerstfeest toe en wij wensen een ieder een heel goed en gezond 2019 toe. En, U weet het: “Afspraak is afspraak en Gewoon Samen Doen!” – Bon Noëll pour vous!
Gelukkig en Zalig Kerstfeest

– –


Oudere berichten