Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Hoe gaan we met elkaar om in de raad van Enschede

Marc Teutelink 12.10.2018

Afgelopen maandagavond, 8 oktober, was er weer een raadsvergadering. In principe kon deze gezien worden als de eerste na de verkiezingen met grotere inhoudelijke onderwerpen op de agenda. De verschillende nieuwe partijen en nieuwe raadsleden hadden hier hun vuurdoop, de zogenaamde maidenspeech. Naast twee inhoudelijke agendapunten, OV65+ en het zonnepark op de Schukkinkweg, stonden er ook een aantal actuele moties op de agenda: voorrangsregeling van vergunninghouders en de vlag in de raadszaal.

Aanvankelijk begon de beraadslaging prima: men debatteerde scherp maar absoluut inhoudelijk en dat kan en mag ook. De manier waarop we met elkaar omgaan als raadsleden van de Enschedese raad was, ondanks onze politieke verschillen, altijd prima en professioneel. Net als bij de F-jes in het voetbal: “Je speelt op de bal en niet op de man!”. Daar heb ik altijd met trots over gesproken.

Al snel werd de toon in de raadsvergadering echter scherper, onderbraken raadsleden elkaar tijdens interrupties en werden er beschuldigingen heen en weer geslingerd op een manier die wij in Enschede niet kennen, sterker nog … ook niet willen kennen. Ja, je hebt je politieke verschillen, maar er werd altijd samengewerkt en op een nette manier gedebatteerd. Elkaars moties overtreffen vanwege interne irritaties is niet alleen dom, maar levert nu ook nog eens niets op: “Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen!”. Jammer.

Burgerbelangen ziet dit met lede ogen aan en hoopt dat raadsleden hier ook goed over na denken en dan hopelijk tot de conclusie komen dat samenwerken veel meer oplevert dan het kopiëren van de Haagse retoriek. Daar zijn wij in Enschede veel te nuchter voor en daarvoor zijn onze lokale uitdagingen veel te groot.

Laten we het vooral “gewoon samen doen”


Hoe zit het eigenlijk met gratis of goedkoop in de bus voor 65+

Lourraine Lents 12.10.2018

Sinds 2011 wordt aan oudere inwoners van onze stad de mogelijkheid geboden om gratis dan wel goedkoop met de bus te reizen. Tussen 2011 en 2015 gold voor alle inwoners van 70 jaar en ouder dat zij met een aangevraagde zichtpas gratis met de bus binnen Enschede konden reizen. De regeling werd gewijzigd in 2015. Toen is besloten om -nog voor een periode van 4 jaar- de mogelijkheid te bieden voor een gratis of voordelige buskaart. Gratis kaarten werden verstrekt aan mensen met een inkomen lager dan 125% van het minimuminkomen. Was het inkomen hoger dan gold een gereduceerd tarief van € 75,-.

Doelstelling van de regeling was om oudere mensen met een laag inkomen te helpen om onder de mensen te blijven komen en niet te vereenzamen. De regeling werd afgesproken voor een periode van 4 jaar. De OV65+ regeling was een hele ruime regeling, maar ook een hele dure regeling: €250.000 per jaar.

In het coalitieakkoord van BBE, D66, VVD, PvdA en CU is de focus gelegd op jeugd en gezin, waarbij expliciet is aangemerkt dat er altijd aandacht blijft voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en dat houdt voor ons in dat we ook op zoek willen naar een afgeslankte regeling voor sociale mobilisatie van de meeste kwetsbaren onder de ouderen.

Tijdens de stedelijke commissie heeft wethouder toegezegd een memo op te stellen waarin alternatieven worden aangegeven. Deze memo is ondertussen ook daadwerkelijk ontvangen en het doet ons deugd dat er inderdaad wel mogelijkheden zijn voor een zeer afgeslankte regeling. Voor dit jaar is er nog budget beschikbaar en ook voor volgende jaren lijkt er een pot beschikbaar te zijn. We vinden het voorstel om de verantwoordelijkheid bij de wijkteams neer te leggen een interessante optie, maar we hebben daar en over de inhoudelijke aspecten van de regeling nog wel wat vragen.

Het wachten is dus op de inhoudelijke uitwerking van een nieuwe regeling en bieden de wethouder dan ook onze hulp aan bij het opstellen. De afspraak is dat er voor het einde van het jaar een regeling moet liggen…


Huurders en gebruikers wijkcentrum De Magneet zijn boos.

Gert Kel 12.10.2018

Tijdens de druk bezochte open dag afgelopen zaterdag heeft een deel van de gebruikers van wijkcentrum De Magneet presentaties en demonstraties gegeven over wat ze te bieden hebben. Aanleiding hiervoor was een brief van de Gemeente Enschede van 2 juli jongstleden over de toekomst van wijkcentrum De Magneet. In deze brief aan de huurders/gebruikers van wijkcentrum De Magneet wordt opgeroepen om geen aanvragen voor (incidentele) zaalhuur voor 2019 toe te zeggen. De gemeente heeft besloten om scherper naar de vastgoedportefeuille te kijken.

Bovengenoemde brief heeft veel onrust veroorzaak. De vervolgbrief, na contact met Wethouder Arjan Kampman, waarin gepoogd werd om meer duidelijkheid te verschaffen, nam de ongerustheid over de toekomst van De Magneet niet weg. In deze brief van 1 oktober richting wijkcentrum de Magneet wordt aangegeven dat Servicecentrum Zuid gelegen aan de Wesselerbrinklaan 102 te koop staat en de gemeente de ambtelijke huisvesting voort wenst te zetten in De Magneet. In deze brief staat tevens dat het concept inrichtingsplan op korte termijn met de wijkraad Wesselerbrink wordt besproken

Tijdens mijn vervolggesprek van afgelopen maandag met de wijkraad Wesselerbrink heeft Burgerbelangen Enschede  te horen gekregen dat vier gebruikers al hebben laten weten naar een andere locatie te gaan. Op 30 oktober in de stadsdeelcommissievergadering Zuid zal de gemeente een toelichting geven op het proces en het concept plan. Uiteraard gaat ondergetekende voor deze vergadering nogmaals een vervolggesprek plannen met de wijkraad WesselerbrinkRichting de raad heeft de Wethouder Arjan Kampman gereageerd, dat hij druk doende is om bovenstaande in kaart te brengen. Op korte termijn zullen er gesprekken gaan plaatsvinden. In de Tubantia is Wethouder Arjan Kampman stellig: “De Magneet blijft gewoon open. Er wordt weliswaar aan gedacht om medewerkers naar De Magneet te laten verhuizen, maar daar mogen de huidige gebruikers wat mij betreft nooit onder te lijden hebben. Het kan niet zo zijn dat iemand met mijn profiel een wijk – en ontmoetingscentrum dicht doet”.

Burgerbelangen Enschede zal op 30 oktober beide brieven ter sprake brengen. Wij gaan ons er samen sterk voor maken dat de uitspraak in Tubantia van de Wethouder, dat de huidige gebruikers door de verhuizing niet mogen lijden, gestalte gaat krijgen. De activiteitenkalender van De Magneet is hiervoor een prima hulpmiddel.


GOGBOT: Onder de noemer kunst mag alles!

Marc Teutelink 10.09.2018

Deze week vindt het kunst festival GOGBOT plaats in de gemeente Enschede. Kunst is een breed interpreteerbaar, en daarmee zeer moeilijk, begrip.

Burgerbelangen Enschede is zich zeer bewust dat de aantrekkelijkheid van een gemeente mede wordt bepaald door het brede aanbod van onder andere kunst en cultuur. Met de musea die Enschede rijk is en de festivals, waaronder GOGBOT, proberen wij dan ook dé stad te zijn voor alle inwoners. Wij hebben op dit moment ruim 158.000 inwoners en wij hebben de ambitie om door te groeien naar ruim 175.000. Dit betekent nieuwe aanwas, maar ook het vast houden van bestaande inwoners. Één van de factoren daarbij is het aanbod van een zeer breed pallet aan kunst en cultuur: voor een ieder wat wils zeg maar.

Enschede heeft dan ook een breed scala op dat gebied, waaronder het GOGBOT festival. Maar wat is GOGBOT? GOGBOT is een meerdaags festival, dat wordt georganiseerd door PLANETART. Op het festival worden onder andere veel onderwerpen op het gebied van multimedia, kunst, muziek en technologie behandeld. Het festival is gratis toegankelijk en wil kunst van internationale kwaliteit uit de musea halen en toegankelijk maken voor een breed publiek. GOGBOT werkt altijd vanuit een spraakmakend thema dat inspeelt op ontwikkelingen in de actualiteit. Door middel van kunst worden er maatschappelijke vraagstukken op de agenda gezet.

Op zich is dat een mooi streven, maar waarom moet dit dan op een provocerende manier? GOGBOT lijkt elk jaar controversiëler te worden. Kennelijk moet er wat gevonden worden wat zo controversieel is dat het nieuws, lokaal en nationaal, moet worden gehaald. GOGBOT en Burgerbelangen Enschede liggen ook niet altijd op dezelfde lijn. In 2013 hebben we al eens onze wenkbrauwen gefronst toen er porno op de Grote Kerk op de Oude Markt werd geprojecteerd: waar was dat nu weer voor nodig? Dit jaar spant de kroon: op het festival staat een levensgrote afbeelding van een IS-strijder met een slachtoffer op de knieën. Het slachtoffer draagt een oranje overal en heeft geen hoofd. Op deze plaats zit een gat waardoor bezoekers het hoofd kunnen steken. Deze “kunst-uiting” heet “fantoompijn” en stelt de vraag: “Kun je wel een slachtoffer zijn terwijl je niet bij een van de aanslagen aanwezig was?”.

Enschede kent ruim 158.000 inwoners in 160 verschillende nationaliteiten. In Enschede woont de op een na grootste gemeenschap van Syrisch-Orthoxen en Aramesen. Mensen met een lange historie in die gebieden die zelfs zeer recent, nog direct te maken hebben gemaakt met dergelijke terrorisme. Ook van deze zijde wordt met afschuw op het “kunstwerk’ gereageerd: diepgewortelde trauma’s en moeizaam helende wonden worden hierbij weer rücksichtslos opengescheurd.

Maar Nederland kent toch de vrijheid van meningsuiting? Ja, dat klopt. En dat is ook een heel groot goed. We kunnen er dus ook niets aan doen: de grondwet en het strafrecht geven aan dat dit soort uitingen gewoon mag. Het weghalen van dit “kunstwerk” zou bij velen als censuur worden geclassificeerd. Wij denken daar echt anders over: er is immers ook iets als “respect”. We hebben gelukkig vrijheid van meningsuiting, wat we moeten blijven respecteren en koesteren. maar er is daarnaast ook zoiets van maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij de (lokale) overheid rekening mag, kan en moet, houden met de gevoelens van anderen. Hierbij mag de vrijheid van meningsuiting niet vergeten worden, maar zeker ook niet mag worden misbruikt. Als wij -als niet kunstenaars- met een dergelijke foto/doek op een willekeurige zaterdag op de Oude Markt zouden gaan staan, dan worden wij zeer zeker binnen de kortst mogelijke tijd daar verwijderd met mogelijk een plaatsverbod. Het predikaat “Kunst” met omschrijving, als het dat al is, mag wat dat betreft geen vrijbrief zijn voor kwetsende uitingen.

Na overleg met kunstenares en de organisatie is vervolgens het doek omgedraaid, niet weggehaald. Het zou de organisatie sieren wanneer zij een signaal van respect zouden afgeven: “wij luisteren naar de burger en respecteren de mening van die burger. De kunstenares heeft haar “punt” gemaakt en we ruimen alles op. De kunstenares wordt bedankt voor haar medewerking!”. Nee, ook dat wordt niet gedaan. De organisatie geeft zelfs aan dit kunstwerk expliciet te hebben uitgekozen vanwege de provocerende insteek, de publiciteit die het oplevert en is niet voornemens te luisteren en ook niet voornemens te minderen. Het kan ze kennelijk niet controversieel en provocerend genoeg zijn. Het is de vraag of Enschede op deze manier in de publiciteit wil staan?

Moeten wij als Enschede in de toekomst dan ook wel meewerken aan dergelijke initiatieven? GOGBOT is een van de festivals die een behoorlijk ruime subsidie ontvangt voor slechts een klein publiek. Willen wij als Enschedeërs wel meewerken aan dergelijke initiatieven die negatieve gevoelens oproepen bij veel inwoners van onze stad. Wij denken van niet en zien legio aan andere doelen voor deze subsidie: doelen die wel rechtstreeks een positieve bijdrage leveren aan Enschede. GOGBOT heeft hierbij, wat ons betreft, haar hand overspeeld…


Einde Reces

Marc Teutelink 09.09.2018

Het zomerreces ligt ondertussen achter ons en inmiddels zijn de eerste vergaderingen alweer geweest. Vijdagmorgen is de nieuwe fractie van Burgerbelangen Enschede het nieuwe politieke seizoen begonnen en heeft de eerste fractievergadering plaatsgevonden.

De afgelopen periode was één grote achtbaan. Vanaf januari hebben we met zijn allen campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een drukke, maar heel erg mooie, periode, die we zeer succesvol hebben afgesloten met een overwinning. De komende 4 jaren is Burgerbelangen Enschede de grootste partij van Enschede met 7 zetels. Meteen na de verkiezingsavond begonnen de onderhandelingen om tot een coalitie te komen. Na een lange periode van ruim 100 dagen is er vervolgens een coalitieakkoord gesloten met vijf partijen: BBE, D66, VVD, PvdA en de CU. Naast de coalitie heeft de volledige raad ook een akkoord gesloten:  “Het Enschede Akkoord”. Hierin hebben alle raadsfracties afgesproken om de komende vier jaar als gemeenteraad samen – met elkaar en met de inwoners – te werken aan Enschede. Veel om enthousiast over te zijn: we gaan eindelijk weer investeren in Enschede.

Met een nieuwe coalitie treden er ook wat persoonswisselingen op. Hierbij wil ik jullie voorstellen aan de nieuwe vertegenwoordigers van Burgerbelangen Enschede in de gemeenteraad en het college van B&W:

Niels van den Berg zal namens Burgerbelangen Enschede als wethouder plaatsnemen in het college van B&W en volgt daarmee Hans van Agteren op, die twee periodes wethouder is geweest. Niels van de Berg heeft de portefeuilles Sport, Zorg (WMO) en Welzijn, Duurzaamheid, (Inwoners) Participatie/ Enschede Akkoord, Stadsdeelgewijs werken, Organisatie en Communicatie. Daarnaast is Niels de stadsdeelwethouder van stadsdeel Oost.

De fractie bestaat uit 7 personen, te weten:

Marc Teutelink is fractievoorzitter en heeft de portefeuilles financiën, bestuur(lijke vernieuwing) en dienstverlening. Marc is lid van het Presidium en de rekeningencommissie en is daarnaast voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuid.

Barry Overink is vicevoorzitter van de fractie , heeft economie ,werk en inkomen in zijn portefeuille en is lid van de stadsdeelcommissie Centrum. Barry is lid van de commissie ‘Enschede Akkoord’ en daarnaast voorzitter van de rekeningencommissie en een van de voorzitters van de stedelijke commissie.

Ben Sanders is als nestor de vice voorzitter van de raad geworden. Hierbij zal hij met regelmaat de burgemeester vervangen als voorzitter van de raadsvergadering. Ben is plaatsvervangend voorzitter van het Presidium en naast enkele voorzitterschappen  bedrijfs- en management ondersteuning , veiligheid en internationale betrekkingen in zijn portefeuille.

Zehra Ceben heeft Jongeren , Zorg en Welzijn in haar portefeuille en zij is lid van de stadsdeelcommissie Noord.

Gert Kel heeft zijn voorzitterschap van Burgerbelangen Enschede overgedragen aan Roy Bruinsma en neemt plaats als nieuw raadslid met de portefeuilles Onderwijs en Leefomgeving. Gert is bovendien lid van de stadsdeelcommissie Zuid.

Lourraine Lents is een nieuw raadslid met de portefeuilles Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit. Lourraine is lid van de stadsdeelcommissie Oost en heeft zitting in de Rekenkamercommissie.

Peter Brouwer heeft zijn lidmaatschap van het bestuur van Burgerbelangen Enschede opgezegd en neemt ook plaats als nieuw raadslid met de portefeuilles Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur en Duurzaamheid. Peter is lid van de stadsdeelcommissie West en daarmee ook van de commissie ondergrond.

De fractie wordt bijgestaan door Ruud van Leeuwen en John Vluttert.

We gaan langzamerhand naar de programma begroting toe (november 2018) waarin de eerste lijnen van het coalitieakkoord zichtbaar moeten zijn. Niet alles is ineens halleluja; Enschede blijft zich in moeilijk vaarwater bevinden en niet alle punten uit het coalitieakkoord zullen ook meteen zichtbaar en voelbaar zijn voor alle Enschedeërs. We zullen hard moeten werken met elkaar en met u om Enschede naar boven te tillen tot een gemeente waar iedereen graag wil komen en wil (blijven) wonen. We gaan het gewoon samen doen.


Turkije financiert weekendscholen in Nederland;

Gert Kel 11.08.2018

Uit de media vernamen wij dat Turkije van plan is weekendscholen op te zetten in vijftien landen waaronder Nederland. Burgerbelangen Enschede (BBE) maakt zich heel nadrukkelijk zorgen over de manier en de wijze waarop Turkije dat wil gaan doen.

De Turkse overheidsinstantie YTB, die zich richt op de Turkse gemeenschappen in het buitenland, stelt daarvoor namens de Turkse regering geld beschikbaar. De lessen zijn allereerst gericht op het leren van de Turkse taal, zo valt te lezen op de website van YTB. Daarnaast moet de weekendschool bijdragen aan de versterking van de band met Turkije en de kinderen meer leren over de geschiedenis en cultuur van het land. Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk -lees: m.n. Moskeeën en Gebedshuizen- kunnen zich aanmelden voor de financiële steun, die door de Turkse overheidsinstantie YTB wordt verstrek en die ligt tussen de 7 en 15 duizend euro. Ook aan ouders wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren.

Volgens Mustafa Ayranci van HTIB, de Turkse arbeidersvereniging in Nederland heeft ieder kind  recht op educatie m.b.t hun culturele achtergrond. Ook hij maakt zich zorgen over de weekendscholen die volgens hem niet passen in het Nederlandse onderwijssysteem. De Turkse overheid bepaalt n.l. de inhoud van de lessen. Wie gaat het dan controleren en wie is daar dan verantwoordelijk voor?’ Ook Mehmet Cerit, de hoofdredacteur van De Kanttekening, voorheen de Turks-Nederlandse krant “ZamanVandaag” vindt dit een vorm van de lange arm van dhr. Erdogan om zieltjes te winnen’. Ook hij erkent het belang van bijkomend onderwijs in de eigen taal en cultuur, iets wat volgens hem ook al lang gebeurd in o.a. de Turks Culturele Centra en de Moskeeën.

BBE vindt de reactie van het Ministerie van Sociale Zaken dan ook enigszins ‘naïef’. De Minister stelt dat wij ook wel Nederlandse scholen in het buitenland hebben. Maar wij vinden dat je in Turkije enkele Nederlandse expats hebt die daar een paar jaar verblijven en daarna terugkeren naar Nederland. Maar in het geval van de Turkse weekendscholen gaat het om een minderheid die hier in Nederland is geboren en getogen en die dus ook nog eens Nederlandse Staatsburgers zijn met alle rechten en plichten van dien, waaronder het beheersen van de Nederlandse Taal. Daarbij kunnen wij rustig stellen dat er bij de vorige, maar ook de huidige generatie, waar thuis de moedertaal wordt gesproken, er al een grote taal achterstand is ontstaan die mogelijk alleen maar groter zal gaan worden als er (thuis én) in de “weekendscholen” uitsluitend “Turkse les” zal worden gegeven door waarschijnlijk Turkse docenten.

BBE vindt het een kwalijke zaak dat de Turkse staat het onderwijs hier wil gaan gebruiken voor politiek gewin. Die propaganda van dhr. Erdogan is niet echt integratie bevorderend en het kan zelf leiden tot het steeds verder uit elkaar drijven van “nieuwe en oude’ Nederlanders.

Daarom heeft Burgerbelangen Enschede (BBE) de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Maakt het College, net als BBE zich ook zorgen over de manier en de wijze waarop de Turkse Overheid de weekendscholen wil gaan opzetten en financieren? Zo nee, waarom niet?
2. Is het College het met BBE eens dat via deze “scholen” de Turkse President zijn belang in het buitenland probeert te sterken en dat dat een slechte zaak is m.n. voor de intergratie?
3. Vindt het College het van belang dat er onderwijs in de “eigen moedertaal” moet plaatsvinden in bijvoorbeeld Turks Culturele Centra en Moskeeën. Zo ja waarom?
4. Vindt het College net als BBE, dat aan Turks Culturele Centra, Gebedshuizen c.q. Moskeeën niet mogen dienen als “weekendschool” en hiervoor geen toestemming/vergunning moet worden gegeven maar dat dit dan op de gewone basisscholen moet plaatsvinden?
5. Is het College het met BBE eens dat deze organisatie van onderwijs niet past in het Nederlandse onderwijssysteem m.n. omdat er bij velen al een grote taalachterstand is en de Turkse overheid gaat bepalen wat de inhoud van de (Turkse) lessen moet gaan worden.
6. Kan het College aangeven, dat als de Turkse Weekendschool in Enschede doorgang vindt, wie dan het onderwijs in deze scholen gaat controleren en wie er verantwoordelijk voor is?


Oudere berichten