Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Terugblik raad van 12 april 2021

Marc Teutelink 16.04.2021

Na een lange periode van afwezigheid door Corona konden wij de burgemeester weer verwelkomen en heeft hij de raadsvergadering kunnen voorzitten. Wederom digitaal, maar het is niet anders. Mensen smachten naar “normale” contacten en vergaderingen, dus zodra het kan zullen we meteen pleiten voor fysiek.

Raad van State inzake Moskee Kuipersdijk

Zoals jullie weten heeft de gemeenteraad in december 2020 inzake het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” in meerderheid tegen gestemd. Het moskeebestuur heeft hierop bij de Raad van State bezwaar aangetekend. Deze heeft vervolgens gevraagd om nader verweer; niet alle argumenten van de verschillende raadsfracties waren namelijk gebaseerd op de verplichte ruimtelijke ordening.

Burgerbelangen Enschede heeft op dit dossier altijd consequent gehandeld en met name kritiek gehad op parkeren en verkeersafhandeling. Een moskee met plek voor 1500 man heeft impact op de omliggende buurt. Wij zijn het niet eens met de conclusie dat de impact acceptabel is. Wanneer er plek is voor 1500 mensen, zal dat ook gebruikt gaan worden en moet daar in alle verkeersmodellen mee gerekend worden en niet voor slechts 2 keer per jaar.

De raad heeft hierop een woordelijk verslag ingeleverd van de officiële vergadering van de afgelopen periode inzake dit dossier. Ondertussen is de spoedprocedure die het moskeebestuur heeft ingediend ook afgewezen door de Raad van State en zal er pas in het najaar een uitspraak volgen. De Raad van State kan hierbij niet forceren dat het plan doorgang moet hebben, maar kan wel zeggen dat het opnieuw zal moeten worden behandeld.

Wordt vervolgd dus …

Zonnepark Twente

Het volgende op de agenda was het RVS waarin het zonnepark van Twence, dat slechts vergund is voor 10 jaar, moet worden verlengd tot 25 jaar. Het betreft hier het bestaande park en niet nieuwe initiatieven in West. Duurzaamheid is, terecht, een heikel punt in de gemeente Enschede en dus werden hier allerlei zaken bij gehaald die geen tot slechts zijdelings te maken hebben met dit RVS. Natuurlijk snappen we dat wel, maar dit is niet de plek. Binnenkort gaan we praten over de energievisie en die is leidend voor de initiatieven in Enschede; daar worden integrale afwegingen gemaakt. Alle discussies rondom duurzaamheid moeten daar plaatsvinden in onze optiek en daarom hebben we voor gestemd.


Usseler Es

Burgerbelangen Enschede maakt zich al jaren heel hard voor de Usseler Es en heeft aan de basis gestaan van alle initiatieven in de raad tot behoud van deze Es.

Een groot bedrijvenpark op de Es zijn we altijd tegen geweest. Wij zijn dan blij dat we afgelopen raadsvergadering deze periode positief hebben kunnen afsluiten; de Es is behouden.

We hadden de Es reeds afgeschreven en nu hebben we voorgoed kunnen voorkomen dat de Westkrans en de bolling een bedrijventerrein wordt. En met dit raadsvoorstel hebben we hier de slagroom op de taart mogen doen. Het bestemmingsplan is teruggebracht naar natuur en naar-inclusieve landbouw. Een kruistocht van jaren is hiermee ten einde en daar zijn we heel blij mee. 

En nu gaan we onderzoeken welke initiatieven wel passen op deze Es, binnen de bestemming natuur en natuur-inclusieve landbouw met bescherming van het cultuur historische aspect van de grootste es van Europa.

Moties

Zoals altijd zijn er ook een aantal actuele moties: moties waar niet rechtstreeks raadsvoorstellen e.d. aanhangen. 

Als eerste de motie van het CDA, die middels een onderzoek nascheiding wilde profileren. Helaas, maar dat hebben we reeds als zodanig vastgelegd in ons coalitieakkoord: onderzoeken naar nascheiding als aanvulling op voorscheiding om de prestaties van Enschede te verhogen en de kosten nog verder te minimaliseren. Dat onderzoek wordt nu ook uitgevoerd en daarmee was deze motie volgens ons overbodig. 

Vervolgens de motie waarin opgeroepen wordt tot een MKBA (onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten) inzake het rubberverwerkingsbedrijf in de haven waarover in een eerdere nieuwsbrief is gesproken. Afgesproken is nu dat we een pilot gaan doen vanuit de omgevingscommissie met het instrument MKBA om te kijken of dit ons helpt.

Als laatste hebben we als raad unaniem een motie aangenomen waarin we als Enschede het bijverdienen van €1.200 toestaan voor mensen in de bijstand. Dit was ook reeds eerder in de tweede kamer aangenomen en het is dan ook een sympathieke motie ons inziens.


Vuist tegen zorgfraude: “Randen van de wet opzoeken’’

Gert Kel 16.04.2021

De veertien Twentse gemeenten waaronder Enschede maken gezamenlijk een vuist tegen fraude en misbruik van zorggeld. De regio wil proeftuin worden voor nieuwe regelgeving die opsporing en aanpak van fraudeurs makkelijker moet maken.

Strenge selectie aan de poort.

Een aantal spraakmakende fraudegevallen in Twente en een pittig rapport over de verwevenheid van zorg en criminaliteit, hebben ervoor gezorgd dat een strenge selectie aan de poort broodnodig is. De georganiseerde misdaad deinst er zelfs niet voor terug om kwetsbare cliënten seksueel uit te buiten of in het kader van dagbesteding in te zetten als hennepknippers, zo is uit het onderzoek gebleken.

Opsporingscapaciteit en controles.

Alle gemeentes zijn bereid om te kijken of ze een bijdrage kunnen leveren aan meer opsporingscapaciteit en controles. Ook willen ze gezamenlijk beleid ontwikkelen dat het onmogelijk maakt dat dubieuze zorgaanbieders die aan de voorkant worden geweigerd, via sluipweggetjes toch kans zien om aan het werk te gaan in de gemeente. Door het nieuwe beleid moet worden voorkomen dat malafide zorgbureaus subsidiegeld binnenhalen of dat ze sneller opgespoord en aangepakt kunnen worden. Het zorggeld kan daardoor op de juiste manier besteed worden.

Randen van de wet opzoeken.

De Twentse gemeenten zijn in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid en met de Inspectie om een proeftuin-status te krijgen, die ons als regio de mogelijkheid geeft om de randen van de wet op te zoeken. Inmiddels is een regionale Projectgroep Zorgfraude samengesteld die concrete plannen gaat opstellen. Hierin werken veertien Twentse gemeenten samen met specialisten van onder meer Menzis, Justitie, Politie en de Belastingdienst.

De bestrijding van zorgfraude is één van de prioriteiten van Burgerbelangen Enschede en indien de Twentse gemeenten groen licht krijgen, is dit zeker een stap in de goede richting.

– –


Investeer in cultuur en sport voor iedereen

Peter Brouwer 16.04.2021

Gisteren deed de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur (Kristel Baele) in een brief een oproep aan de informateur en daarmee aan het nieuwe kabinet. Om 477 miljoen per jaar extra te investeren in de culturele sector in de breedste zin van het woord. Dus investeren in kunsten, erfgoed, bibliotheken, etc. Het is een interessant document. Er staat in dat juist cultuur onze maatschappij op veel gebieden versterkt. Burgerbelangen is het daar roerend mee eens.

Cultuur, sport als ook recreatie zullen een essentiële schakel en een katalysator zijn om straks in de post- coronatijd ons maatschappelijk en algemeen welbevinden te herstellen. Burgerbelangen onderstreept de kracht die cultuur en sport heeft voor onze maatschappij, ook in economisch opzicht. En dus ook voor Enschede als stad. Wij vinden dat sport en cultuur laagdrempelig moet zijn. Iedereen die wil moet aan sport kunnen doen of in aanraking komen met cultuur.

Wij moeten daar als raad zo snel mogelijk mee aan de slag. Proactief samen met het college en onze inwoners. En we doen dan ook de oproep “investeer in cultuur en sport voor iedereen”. Gelukkig hebben we al een fonds Wederopbloei waarmee we een eerste aanzet kunnen geven. We doen in Enschede op dit gebied al veel.

Maar of het huidige voldoende is? Wij zijn benieuwd hoe het college dit ziet en zijn ook benieuwd naar de plannen van het nieuwe kabinet. De culturele sector zal naar alle waarschijnlijkheid nog weer een nieuwe steunronde nodig hebben om ze door dit jaar te slepen.

We moeten nog even volhouden. Het is voorjaar en de zomer komt er nog aan. Kortom er is licht aan het einde van de tunnel.

– –


Uitnodiging kandidaatstelling raadslidmaatschap

Bestuur 05.04.2021

Het is alweer 3 jaar geleden dat Enschede geel kleurde; ruim 10.000 Enschedeërs gaven toen hun steun aan dé lokale partij van Enschede: Burgerbelangen Enschede. De partij van ‘Gewoon Samen Doen’, van realisme en met beide benen op de grond tussen onze inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 dit resultaat kunnen gaan verbeteren.

Daartoe zijn wij op zoek naar betrokken en bevlogen kandidaat raadsleden die ons kunnen versterken. Het bestuur van Burgerbelangen Enschede roept hierbij iedereen op die lid is van Burgerbelangen Enschede en die zich kandidaat wil stellen voor de periode 2022-2026 zich aan te melden. Ook andere geïnteresseerden die zich verbonden voelen met de uitgangspunten van Burgerbelangen Enschede en het lidmaatschap willen aangaan kunnen zich kandidaat stellen. Wij zijn op zoek naar jou!

Wat houdt een raadslidmaatschap in?

Om geïnteresseerden een weloverwogen besluit te laten nemen om zich kandidaat te stellen, organiseert het bestuur van Burgerbelangen Enschede een informatieavond. Tijdens deze online informatieavond wordt u op hoofdlijnen geschetst wat er van u als kandidaat raadslid verwacht wordt en ook zal er worden ingegaan op het takenpakket wanneer u daadwerkelijk als gemeenteraadslid verkozen wordt. Deze avond vindt plaats op een nader te bepalen datum. Uiteraard is hier ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hoe verloopt de procedure en wat dan?

Inmiddels heeft het bestuur een kiescommissie geselecteerd en geïnstalleerd. De kiescommissie bestaat uit de leden Hans van Agteren (voorzitter), John Vluttert, Chris Grootenhuis, Ruud van Leeuwen en wordt bijgestaan door een externe adviseur.

Wanneer u zich aanmeldt als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen wil de kiescommissie graag met u in gesprek komen. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de kiescommissie een voorlopige kandidatenlijst vaststellen en deze aan het bestuur aanbieden.

De definitieve kandidatenlijst zal vervolgens door het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 worden ingebracht en door de vergadering worden vastgesteld.  

Hoe stel ik mijzelf kandidaat?

U kunt zich kandidaat stellen voor een plaats op de kandidatenlijst door uw aanmelding voor 24 april 2021, met een korte bondige motivatiebrief waarin uw interessegebieden zijn opgenomen, met uw CV en een kopie paspoort/ID sturen naar: secretaris@burgerbelangenenschede.nl.

Wij zullen uw gegevens conform de AVG behandelen.

Van de kandidaten wordt het volgende minimaal verwacht: 

  • In staat zijn de standpunten van Burgerbelangen aansprekend uit te dragen;
  • Optreden als ambassadeurs van Burgerbelangen binnen onze stad;
  • De mogelijkheid hebben en bereid zijn voldoende tijd te investeren zodat een volwaardige vervulling van de functie gegarandeerd is.
  • Een VOG verklaring kunnen overleggen.
  • Tot slot vragen wij van de kandidaten zich in te zetten met de teamspirit en loyaliteit waarmee wij tot op heden succes hebben geboekt en de grootste politieke partij van Enschede zijn geworden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

H.L.G. Krabbe
voorzitter

Klik hier voor de officiële uitnodigingsbrief


Fietsvisie

Lourraine Lents 03.04.2021

De Raadsvergadering begon met de Fietsvisie. In de kern kan de fractie van BBE zich vinden in de Fietsvisie, want investeren in veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, is een thema waar Burgerbelangen Enschede volledig  achter staat. We hadden echter ook twee bedenkingen en daar hebben we tijdens de raadsvergadering specifieke aandacht voor hebben gevraagd.

Het eerste punt is het belang van een integrale afweging. Vanuit transparantie en duidelijkheid naar onze inwoners toe vinden we het belangrijk om keuzes in mobiliteit integraal af te wegen en niet vanuit een specifieke (Fiets)visie. Immers elke fietsmaatregel die je neemt heeft impact op alle andere weggebruikers. Andersom geldt dit natuurlijk ook voor de impact van automaatregelen op het fietsverkeer. Keuzes op gebied van mobiliteit kun je gewoon niet los van elkaar zien en dat is waar we als Burgerbelangen Enschede aandacht voor zullen blijven vragen, ook bij toekomstige invulling van verkeersprojecten.

Het tweede punt betreft het belang van een goede bereikbaarheid in de stad en aandacht voor de doorstroom op de singels. In de Fietsvisie staan maatregelen genoemd die ook impact hebben op andere verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld het uitgangspunt om bij kruispunten van de singel met een doorfietsroute te kiezen voor rechtsaf in, rechtsaf uit voor auto’s waarbij alleen fietsers de singel  kunnen de singel oversteken.

Rechtsaf in, rechtsaf uit is in principe een ‘knip’ waarbij de automobilist slechts een richting van de singel mag gebruiken, namelijk, rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf willen om bijvoorbeeld van de Hogelandsingel richting de snelweg te rijden, eerst moeten omrijden om te keren of via sluipwegen proberen een andere route te vinden om alsnog linksaf te kunnen slaan. Dit zijn wat BBE betreft onwenselijke effecten van een dergelijke knip. Hierover hebben we tijdens de raadsvergadering verduidelijking gevraagd.

Op beide punten heeft de wethouder toezeggingen gedaan. Er zal altijd sprake zijn van een integrale afweging en ook niet alle oversteken op de singel zullen worden afgesloten voor het autoverkeer. In beginsel wordt er een proef gestart op de twee gevaarlijkste kruisingen. Vervolgens zal een uitgebreide evaluatie moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk tot het gewenste effect heeft geleid.  Slechts wanneer uit de evaluatie een positieve uitwerking op het fiets-en autoverkeer naar voren komt, wordt er gekeken naar mogelijke andere plekken!


Terugblik raad

Marc Teutelink 03.04.2021

Week 13 en alweer een digitale raadsvergadering met een te drukke agenda. De beoogde eindtijd van 23:00 is wederom niet gehaald met doorgeschoven agendapunten tot gevolg. Dit is zeker niet de bedoeling. Met een dergelijke agenda en zoveel meningen in de raad is dit natuurlijk wel logisch en we willen natuurlijk genoeg tijd nemen voor de agendapunten. Agendapunten verdienen een gedegen besluitvorming met een goede beraadslaging. Hier moeten wij elkaar maar eens goed over praten.

De burgemeester werkt nog niet 100% en is daarom niet aanwezig als voorzitter; nu redden we ons prima, maar wij hopen toch dat hij op korte termijn zijn plek als voorzitter weer kan innemen. Bovenal hopen wij dat de digitale beraadslaging eindelijk eens kan worden vervangen door een fysieke … in onze vertrouwde raadszaal. Digitale beraadslaging leidt tot zwart-wit discussies, die op het scherpst van de snede worden gehouden, terwijl in een fysiek gesprek vaak de nuance wordt gevonden met betere besluitvorming tot gevolg.


Fietsvisie

De raadsvergadering begon met de fietsvisie; in de basis een goed visie. Burgerbelangen Enschede had echter een tweetal bedenkingen en heeft hiervoor aandacht gevraagd. Als eerste het feit dat besluiten met betrekken tot fietsen altijd effect hebben op de andere weggebruikers; wij hebben daarom gepleit voor een integrale afweging op het gebied van mobiliteit in het algemeen in plaats enkel op deelgebieden, zoals de fietsvisie, met daarbij ongewenste effecten op de automobilisten.

Als tweede wil het college dat er op de singel altijd rechtsaf in en rechtsaf uit gaat gelden. Een rechtsaf in en rechtstaf uit is in principe een knip, waarbij de automobilist enkel een richting van de singel kan gebruiken: rechtsom. Dit kan betekenen dat automobilisten die toch linksaf moeten, heel ver moeten omrijden om te draaien of gedwongen worden om de wijken als sluipwegen te gebruiken om de juiste richting. Al met al onwenselijke effecten van een dergelijke knip en toont de noodzaak aan van een integrale afweging.
Op beide bedenkingen heeft de wethouder uitgebreide toezeggingen gedaan: er zal altijd een integrale afweging komen en niet alle oversteken worden ge-rechtsaf-ert, maar slechts de meeste gevaarlijke (die ook zijn benoemd). Er wordt begonnen met een pilot op twee plekken, waarna een evaluatie zal uitwijzen of het zijn doel heeft behaald. Dan en slechts dan kan er worden gekeken naar mogelijke andere plekken. 
Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat omwonenden uitgebreid worden meegenomen in de besluitvorming en uitvoering. Hierbij moet worden benadrukt dat dat niet altijd via de wijkraden kan, omdat helaas niet elk gedeelte van de singel wordt vertegenwoordigd in een wijkraad. Zo is de wijkraad Zuid Oost, die een groot gedeelte van de singel vertegenwoordigde, gestopt en zal de participatie op dit gedeelte van de singel op een andere manier plaatsvinden. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat bij besluiten met impact voor de buurten, er een uitgebreid participatietraject wordt gevolgd. Wij zullen hier dan ook kritisch op blijven.


Adviesraad sociaal domein

De gemeente heeft besloten om alle adviesraden m.b.t. het sociale domein te consolideren tot één adviesraad: de bewoners adviesraad sociaal domein (BAS). Deze gaat vanuit een brede beleving en ervaring van inwoners op een integrale manier het college adviseren. Dit betekent echter dat de verschillende andere adviesraden, zoals de sportadviesraad, daarmee zal komen te vervallen en onderdeel zal worden van de BAS.   Burgerbelangen Enschede vindt sport een belangrijk thema dat niet enkel het sociale domein betreft, maar vaak overstijgend is. Het is echter niet gezegd dat het daarmee een eigen adviesraad dient te blijven. De nieuwe BAS regeling biedt ruimte voor klankbordgroepen, maar is dit voldoende? De coalitie heeft hier aandacht voor gevraagd en heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoe er met die verschillende sport gerelateerde gremia een platform kan worden opgezet die in de openbaarheid gevraagd en ongevraagd advies kan geven.


Regio

De regio Twente is al jaren een discussie punt. Enschede is de grootste stad van de regio met een een aandeel van ruim 25% aandeel in de hoeveelheid Twentse bewoners. De andere gemeenten kijken altijd naar Enschede om het voortouw te nemen, maar als we dat vervolgens doen, dan vindt men weer dat Enschede te dominant is: Calimero gedrag! Het is nooit goed of het deugt niet! Met deze nieuwe regeling hoopt de regio te komen tot een betere samenwerking onderling. Recreatie en gezondheid krijgen, terecht, een eigen regeling en de regio gaat over in een stichting Twenteboard in combinatie met een bestuursovereenkomst (een soort samenwerkingsverband waarbij het gaat het over de sociaal economische structuurversterking). Kernwoorden zijn hier: focus en eenvoud! Snapt u het nog? 
Het komt er als volgt op neer: de gemeenten in Twente werken op tal van terreinen samen. Soms doen ze dit onderling dan weer met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de drie O’s). Deze samenwerking moet af en toe opnieuw worden bekeken. Dat is in de afgelopen periode gebeurd en nu liggen er voorstellen om de samenwerking op o.a. gezondheid, recreatie en toerisme, economie en werkgelegenheid, bereikbaarheid anders vorm te geven. De drie O’s krijgen een belangrijkere positie en er wordt een nieuwe stichting Twenteboard opgericht waarmee bijvoorbeeld regiedeals kunnen worden beklonken; Enschede krijgt een voorkeurszetel in deze nieuwe stichting. Voor verder overleg is er een bestuursovereenkomst gesloten tussen alle gemeenten van de regio, waarbij Enschede de voorzitter wordt.
Wij hebben hierbij aangegeven via een gezamenlijke zienswijze dat het belangrijk is dat de raden beter betrokken worden bij de nieuwe opzet en dat Enschede niet alleen in de Twenteboard, maar zeker ook in de bestuursovereenkomst een belangrijke stem moet hebben. In de oorspronkelijke opzet van de bestuursovereenkomst was dit namelijk niet het geval en dat is onacceptabel. In de bestuursovereenkomst wordt namelijk ook veel besproken wat in de Twenteboard niet wordt besproken. Het kan niet zo zijn dat Enschede, als grootste stad, hierbij geen stemrecht geeft. 


Rubber

Het laatste bespreekstuk ging over de rubberverwerking fabriek. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in onze nieuwsbrief heeft het rubber-reclyclebedrijf RVN eind december 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vestiging in de binnenhaven in Enschede. RVN is een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie. Burgerbelangen Enschede maakt zich, met omliggende bedrijven aan de binnenhaven, zorgen over de gevolgen van de mogelijke vestiging van het rubberreclyclebedrijf RVN m.b.t. gezondheid, milieu, verkeersoverlast, geluidsoverlast en brandgevaar.

We hebben ondertussen uitgebreid met het bedrijf gesproken. Het bestemmingsplan maakt de vestiging in principe mogelijk. Voorkomen is hierdoor niet aan de orde. Wel is het goed om eens met de raad te spreken over bedrijven van de zwaarste milieucategorie. In hoeverre willen wij als Enschede dit.

Burgerbelangen Enschede heeft samen met Enschede Anders gevraagd om het uitvoeren van een maatschappelijke kosten baten analyse inzake de vestiging van RVN en hoopt met de uitkomst een goed gesprek te kunnen hebben met de raad over de toekomst van het havengebied! 

– –


Oudere berichten