Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Op de Kuipersdijk straks legaal rechtsaf naar de Mooienhof….

Marc Teutelink 19.05.2017 - 6 reacties

Aanstaande maandag staat de veel besproken “rechtsaf-er” Kuipersdijk – Mooienhof op de Raadsagenda. In 2011 heeft de raad het “koersdocument verkeerscirculatieplan 2011-2016” vastgesteld van welk plan al veel maatregelen ondertussen zijn uitgevoerd. V.w.b. de definitieve situatie en aanpassing rondom de kruising Kuipersdijk – Mooienhof – Edo Bergsmalaan daar moet door de Raad nog een keuze voor worden gemaakt.

Onderdeel van de voorstellen uit het koersdocument is het knippen van de Zuid-Noord route en dan m.n. de mogelijkheid om rechtsaf te slaan op de Kuipersdijk naar de Mooienhof. Het rechtsaf slaan is hier al sinds jaren verboden, maar is niet fysiek onmogelijk gemaakt en wordt tot op heden gedoogd. Er wordt dan ook van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik gemaakt zowel als ontsluiting vanuit het MST en de Spoed Post aan de Beltstraat en de uitgang van Heek-parkeergarage alsook de doorgaande route van Enschede Zuid naar Noord.

Burgerbelangen vind bereikbaarheid zeer belangrijk en wij zijn dan ook geen voorstander van het knippen van wegen en doorgaande routes, ook niet door het centrum. Kortom dat willen we dus behouden. Knippen verslechtert niet alleen de bereikbaarheid, maar verkeer is net als water: bij een fysieke afsluiting zoekt het altijd een andere weg. De afgelopen periode is er uitvoerig onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren met de huidige rechtsaf situatie. Handhaving van het huidige verbod met behulp van camera’s is juridisch niet haalbaar. Dit leidde vervolgens tot twee mogelijke keuzes:

  1. het volledig afsluiten van de Zuid-Noord route of
  2. het toestaan van het rechtsaf slaan.

Het volledig afsluiten houdt in ‘fysiek aanpassen’ en het daarmee onmogelijk maken om zowel vanaf de Kuipersdijk, de Belstraat (het MST) en vanuit de Zuidelijke uitgang van de parkeergarage om richting Mooienhof te gaan rijden. Dit betekent het terugdringen van een doorgaande route voor de auto en daarmee een behoorlijke verslechtering van o.a. de ontsluiting van het MST. Afsluiten is absoluut ook niet gastvrij maar vooral ook niet logisch. Een fysieke afsluiting betekent verder ook dat hulpdiensten en dan m.n. de brandweer met hun grote voertuigen deze weg (voor hen een hoofd route naar noord) dus ook niet kunnen volgen en dus ook via een omweg moeten gaan rijden. Men kan nu op verschillende manieren náár het MST en de van Heek-parkeergarage toe rijden, maar bij afsluiting kan men er dan alléén via de Beltstraat en Kuipersdijk richting de Singels weer uitrijden. Met een Kuipersdijk met verkeer dat in de rijrichting van de Singels (dus stad uitwaarts) steeds drukker wordt en nu al vaak volledig vol staat van Beltstraat tot aan de Singel, betekent dit dat de omliggende woonstraten zoals de Celebesstraat en Wooldriksweg wel degelijk drukke sluiproutes zullen gaan worden. Vanuit alle overwegingen is de variant “openstellen” het meest logische en het meest positiever voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Wij zijn als BBE groot voorstander voor het “openstellen” maar zien ook dat er dan wel wat fysieke aanpassingen moeten worden gedaan om de situatie veiliger te maken.

Het rechtsaf slaan zal veiliger moeten worden ook voor fietser en voetganger en daarvoor zal de bocht flauwer moeten worden gemaakt. Daarnaast is ook geconstateerd dat de twee voorsorteer vakken van de Noord-Zuid route (vanuit de Mooienhof richting de Beltstraat en richting de parkeergarage) zorgen voor onveilige situaties. Wanneer er op de Mooienhof een auto rechtdoor wil en er ook een auto rechtsaf wil, dan is het voor de rechtsaf slaande auto onmogelijk om de fietsers van links te zien aankomen, en dat zorgt vaak voor onveilige situaties. Daarom wordt er voor gekozen om het rechtsaf voorsorteer vak te verwijderen en krijgen auto’s vanaf de Mooienhof dus maar één voorsorteer vak voor alle drie richtingen t.w. linksaf, rechtdoor en rechtsaf.

Tot slot zal met dit pakket aan maatregelen volgens BBE de bereikbaarheid, de doorstroming en de veiligheid op deze veel besproken kruising aanzienlijk worden verbeterd.


Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Ben Sanders 19.05.2017 - Geen reacties

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gevraagd en gekregen en 154 gemeenten hebben informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Georganiseerde criminaliteit
Opvallend is de trend dat sommige frauderende ‘zorgaanbieders’ vaker landelijk opereren. Zij doen hun ‘aanbod’ in meerdere gemeenten. Vaak zonder succes, maar shoppen net zo lang door tot ze beet hebben. ‘Dit gebeurt vooral bij de Wmo’, zegt Mw.Pauline de la Court van het OTF. ‘Als shoppen niet lukt, duiken ze met een andere naam of onder een andere rechtspersoon weer op en starten ze de hele carrousel gewoon weer opnieuw op, soms in een ander zorgdomein. Daar zijn sommigen heel handig in.’ Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of PGB-en binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen die afhankelijk zijn en waarvan de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’ Mw. De la Court meldt dat de VNG (Ver. Ned. Gemeenten) vaak door gemeenten wordt benaderd met de vraag of er al een z.g. “Zwarte lijst” met malafide zorgaanbieders bestaat. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (waaronder het OTF valt) is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich nu kunnen aansluiten.

Heet hangijzer
Het register wordt samen met Zorgverzekeraars Nederland opgebouwd, vanwege de expertise van deze koepel over zorgfraude. ‘Het waarschuwingsregister vereist een deskundige inrichting, want gemeenten moeten precieze feiten aandragen. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving wil voorkomen dat zorgaanbieders zomaar op een lijst komen. Dat is een heet hangijzer. Zorgverzekeraars hebben al een goed werkend systeem van het onderzoeken van fraudemeldingen, waarbij aanmeldingen kunnen worden onderbouwd. Voor de gemeenten moeten we daar nog hard aan werken’, aldus Mw. De la Court.

Sinds kort is de VNG ook al betrokken bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat is een landelijk meldpunt voor zorgfraude. Het IKZ is een samenwerking tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspecties voor de Gezondheidszorg en van SZW, de VNG, de Belastingdienst en de FIOD, het CIZ en de Zorgverzekeraars Nederland. ‘Het IKZ maakt fraudemeldingen en risico-indicatoren inzichtelijk voor de gemeenten en andere ketenpartners, ook op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het Ondersteunings Team Fraudesignalen (OTF) zal tevens alle signalen onder de aandacht brengen van de gemeenten’, aldus De la Court. Bron: BB.


BBE gaat in gesprek met de ondernemers in Glanerbrug

Niels van den Berg 19.05.2017 - Geen reacties

Op korte termijn wil de fractie van Burgerbelangen Enschede in gesprek gaan met de ondernemers in Glanerbrug en dan vooral met hen die gevestigd zijn aan de Gronausestraat, maar uiteraard ook met de elders in het dorp gevestigde ondernemers. Hiertoe organiseert de BBE fractie een avond in Zaal Nationaal aan het Heldersplein op donderdagavond 22 juni om 20.00 uur.

Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig, ten eerste is de lange termijn planning voor ondernemers en ook voor ons als partij een belangrijk onderwerp, zo langzamerhand zijn wij ons ook weer aan het oriënteren waar wij ons als Burgerbelangen op moeten gaan richten de komende jaren.

Dat en veel meer moet binnenkort uiteindelijk gestalte krijgen in ons partij programma en dat vraagt om input en dus het ophalen van informatie en signalen bij hen die wij vertegenwoordigen en dat is de Enschedese burger en daarnaast natuurlijk ook de Enschedese winkeliers en dan in dit geval in Glanerbrug.

Ten tweede willen wij als fractie graag horen van de winkeliers waar zij op dit moment zo al tegenaan lopen en wat de problemen zijn die een politiek karakter hebben en tevens wat kan en moet er volgens hen dan anders. En dan willen we weten of zij ideeën hebben op welke wijze dat zou moeten en wat voor wensen en of ideeën zij verder hebben en uiteraard dan ook wat kunnen wij als BBE voor hen kunnen betekenen op korte termijn? Aankomende week zullen wij de uitnodigingen voor de bijeenkomst in Zaal Nationaal aan het Heldersplein op donderdagavond 22 juni om 20.00 uur persoonlijk aan de winkeliers gevestigd aan de Gronausestraat overhandigen en wij hopen er dan uiteraard op dat veel ondernemers aanwezig zullen zijn op deze avond.


Enschede Wekt Op

Marc Teutelink 07.04.2017 - 3 reacties

Afgelopen maandag stond ‘Enschede Wekt Op’ op de agenda van de stedelijke commissie. Een veel besproken onderwerk binnen Enschede en dat was ook wel te zien aan de grote hoeveelheid insprekers, maar lieft 15.

In een grootschalig participatietraject hebben honderden Enschedeërs zich de afgelopen maanden uitgesproken over hoe wij als Enschede meer duurzame energie kunnen opwekken. Gaandeweg is echter het doel gelimiteerd naar “een zoektocht naar locaties voor zonne- en windenergie” en is er wel erg makkelijk een streep gezet door allerlei andere alternatieven. Geothermie wordt met een enkele zin afgedaan, terwijl dit zeker wel een optie is. Zonnepanelen op binnenstedelijke panden, zijn op 5 na niet mogelijk. 5? We hebben 109 panden en slechts 5 daarvan zijn geschikt? Mestvergisting, biomassa? Zelfde verhaal. En zo wordt heel gemakkelijk geconcludeerd dat er eigenlijk maar twee opties zijn: zonnepanelen en windturbines. Wij hebben afgelopen maandag onze verbazing uitgesproken over deze aanpassing en hebben aangegeven de conclusies van het onderzoek niet te delen.

Windturbines stuiten hierbij op het grootste verzet vanuit de Enschedese samenleving en dat vinden wij niet raar gezien de uitdrukkelijke aanwezigheid van een windturbine! Voor windturbines is wind nodig… Laat Enschede nu precies liggen in het gedeelte van Nederland met de laagste gemiddelde windsnelheid (bron KNMI). In de Tub stond een tijdje geleden een interessant artikel: Vorig jaar is er aanzienlijk minder wind geweest waardoor veel windturbines verlies hebben gedraaid en er zelfs windturbines zijn ontmanteld (doordat ze ouder waren dan 15 jaren en dus geen subsidie meer ontvangen, zijn ze zwaar verliesgevend). In Deventer, waar de twee windturbines langs de A1 een hoogte hebben van 131 meter, worden ze ook nog eens regelmatig uitgezet vanwege overlast van de slagschaduw. Willen de windturbines in Enschede enigszins een behoorlijk rendement opleveren, dan moeten ze de 200 meter hoogte ruim overschrijden. Dus veel hoger dan de windturbines van Deventer. En zelfs dan leveren ze ook nog niet de maximale mogelijke wattage. Oh ja… we hadden toch ook de limitatie vanwege de radarsystemen op vliegveld Twente. Ik lees in het rapport ook dat men verwacht dat dit ook geen probleem oplevert. Huh? Kennelijk haalt de term duurzaamheid veel barrières weg!

Maar het belangrijkste is het totale gebrek aan draagvlak voor windturbines. Je zet nu eenmaal geen windturbines in de binnenstad, ze zullen dus in het buitengebied moeten worden gerealiseerd. Ja, en dan gaat iedereen die daar woont op de achterste benen staan! Snappen wij wel. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot participatie in windturbineparken in gebieden waar het wel waait, bijvoorbeeld de Noordzee, ook vrij snel tot de onmogelijkheden gebombardeerd.

Geen draagvlak dus, maar toch verschijnen ze als prominente optie in het Raadsvoorstel! Bijzonder, toch?

Voor zonnepanelen is er meer draagvlak. En in Enschede is er wel wat ruimte voor zonnepanelen. Maar dan wel graag geconcentreerd lezen wij! In Enschede zijn qua ruimte de Usseler Es, het vliegveld, de Boeldershoek en de A35 geschikt. Kijkende naar draagvlak valt de Usseler Es af! Er is geen draagvlak voor het volgooien van de gehele Es, dus zeker niet de bolling. Toch heeft de VBU en de buurtkring Usselo zich van haar beste kant laten zien, door constructief mee te werken en zodoende 33 hectare op de Usseler Es te vinden waarop wel zonnepanelen kunnen worden gelegd en die ook enig draagvlak hebben. Maar zeker niet de bolling! Chapeau voor VBU en de buurtkring.

Geen draagvlak voor de bolling dus. Maar wat schetst onze verbazing… de bolling van de Usseler Es wordt wel degelijk aangewezen als zoeklocatie.

Wij kunnen ons dus niet zomaar vinden in het raadsvoorstel. Toch zijn wij niet onwillens m.b.t. duurzaamheid. Daarom zullen wij maandag een aantal amendementen in dienen. De eerste zal gaan over het ontzien van de bolling van de Usseler Es. Er is absoluut geen draagvlak voor het volgooien van de bolling met zonnepanelen of windturbines, dus willen we deze mogelijkheid schrappen.

Het tweede amendement zal gaan over het schrappen van plannen voor windturbines. Er is geen draagvlak voor windturbines. Enschede is veel minder geschikt voor windturbines en daarom zullen wij ook oproepen tot het onderzoeken van participatie in windmolenparken op plekken waar het wel waait.

Daarnaast zullen wij oproepen om de zoektocht naar duurzame manier van energie opwekken uit te breiden en te kijken naar anderen alternatieven naast zonne- en windenergie, nogmaals te kijken naar alle gemeentelijk vastgoed als plek voor zonnepanelen en daarnaast de samenwerking te zoeken met bedrijven als Vredestein waar op de daken voldoende ruimte aanwezig lijkt te zijn voor zonnepanelen.


Groene Leges 2.0

Marc Teutelink 24.03.2017 - Geen reacties

Om te stimuleren dat er in de gemeente Enschede duurzamer wordt gebouwd, hebben we in Enschede de zogenaamde groene leges geïntroduceerd als proef. Wanneer iemand duurzaam bouwt of verbouwt (Energieprestatiecoëfficiënt, verder te noemen EPC norm lager dan 0.3), dan wordt hij of zij vrijgesteld van het betalen van leges.

Eind vorig jaar is de regeling reeds ingeperkt vanwege een grote overschrijding van het beschikbaar gesteld budget en voor 2017 hebben we “slechts” €200.000 ter beschikking gesteld en een additionele €200.000 na evaluatie. We hadden gehoopt dat het initiële budget van €200.000 voldoende zou zijn tot een goede evaluatie, maar begin februari bereikt ons helaas het bericht dat ook dit budget reeds was opgesoupeerd door toekenningen die al in het vorige jaar zijn gedaan en die boekhoudkundig pas dit jaar mochten worden geboekt! De regeling staat ondertussen stil. Op zich begrijpen we dat, want wij hebben wel een verantwoordelijkheid over het budget en overschrijdingen zoals vorig jaar met de ‘groene leges’ regeling mogen gewoonweg niet meer voorkomen. Duurzaamheid mag kennelijk wat kosten, maar het klotst ons nog niet tegen de plinten op! Toch blijft het jammer dat de regeling hierdoor een stoplicht regeling is geworden; zo hadden wij het niet voorzien!

Burgerbelangen heeft goed gekeken naar de evaluatie en ziet dat de regeling qua duurzaamheid-stimulering inderdaad succesvol is gebleken. Er worden significant meer gebouwd met een EPC norm tussen de 0 en 0.3 dan in omliggende gemeentes die geen ‘groene leges’ hebben en de investering in duurzame maatregelen blijken groter dan het bedrag dat aan vrijstelling is ontvangen. Een goed impuls in de lokale economie en daar zijn zij wij toch wel gevoelig voor.

Maar hoe moet de regeling er dan uit zien? Wat ons betreft moet de regeling doorgang hebben. Met een kleine aanpassing, dat wel! Met in het achterhoofd dat we mensen willen stimuleren met EPC norm 0.0 te bouwen (een norm waar ook op landelijk en Europees niveau wordt aangestuurd), lijkt dit ons qua volledige vrijstelling dan ook de norm die we willen handhaven. Hoe zien we dat nu:… wil je bouwen met EPC norm 0.0, dan krijg je 100% vrijstelling, wil je bouwen met EPC 0.1 dan krijg je (laten we zeggen) 0.75% vrijstelling, een EPC van 0.2 50% vrijstelling en alle hogere EPC’s krijgen geen vrijstelling. Over percentages kunnen we discussiëren, maar het principe is wel duidelijk denk ik. Je bereikt hiermee twee dingen: je stimuleert particulieren zoveel mogelijk om EPC 0.0 te bouwen en je kunt de regeling langer open houden.

Projectontwikkelaars bundelen particuliere aanvragen binnen een beperkt project gebied en zijn daarmee, wat ons betreft ook vergelijkbaar met particulieren. Dit heeft echter financiële consequenties. De beschikbare €400.000 is gewoonweg niet voldoende. Wat ons dan bevreemd is dat groene leges afzonderlijk wordt bekeken, terwijl dit toch duidelijk een duurzaamheidsinitiatief is. Wij pleiten ervoor de regeling te financieren vanuit het potje duurzaamheid, waar nog financiën beschikbaar zijn! Dit zou wat ons betreft ook de basis moeten zijn voor de structurele regeling. Hierbij zijn nog steeds woningcorporaties en bedrijven uitgesloten.

Daarnaast zijn we absoluut geen voorstander voor de verhoging van de zogenaamde ‘grijze’ leges volgens het principe van „de vervuiler betaalt‟. Dat zien wij als straffen; dat werkt averechts. Net als bij diftar zien wij veel meer mogelijkheden in een beloningstactiek.


Ruim een miljoen extra voor armoedebeleid

Barry Overink 24.03.2017 - Geen reacties

Goed onderwijs en voldoende banen zijn noodzakelijk om iedereen de kans te geven in de maatschappij mee te doen. Dat geldt met name voor mensen in achterstandssituaties. Als Burgerbelangen geven wij hieraan dan ook een hele hoge prioriteit. Wij vinden dat de sociale voorzieningen op peil moeten blijven en dat de zwakkeren in onze samenleving moeten worden gewezen op de voor hen beschikbare mogelijkheden. Ons standpunt is dat het gebruik van bijvoorbeeld de bijzondere bijstand een recht is. Tweedeling in de maatschappij willen we hoe dan ook voorkomen.

De afgelopen jaren was er in Enschede een bedrag van ca. 190.000 euro per jaar beschikbaar voor armoedebestrijding, een veel te laag bedrag voor de grote en veelal ook onzichtbare armoede in onze stad. Uit een recent onderzoek van onze rekenkamer bleek dat er een zeer groot aantal kinderen dagelijks met honger naar school en ook naar bed gaan, een zeer verontrustend feit!

Van uit de Rijksoverheid is er inmiddels € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar gekomen om de Enschedese armoede aan te pakken. Het College van B&W stelde o.a. voor om met dit nieuwe bedrag de huidige 190.000 euro te vervangen. Daarnaast kwamen zij met een aantal maatregelen die goed zijn, maar lang niet goed genoeg en/of effectief genoeg wat ons betreft. Om deze reden zijn wij voornemens om het raadsvoorstel aan te passen door middel van een amendement (de raad kan hiermee voorgesteld beleid aanpassen).

Samen met enkele andere partijen hebben wij een amendement en een motie ingediend welke de visie en ambitie van Burgerbelangen verwoord. Enkele aanpassingen die er voor zorgen dat het een nog beter armoedebeleid wordt, zijn:

  • De oorspronkelijke 190.000 euro blijven inzetten bovenop de 1,2 miljoen euro.
  • De grens aanpassen van 110% naar 120%
  • 100% van de mensen (doelgroep) willen bereiken i.p.v. de huidige 42%
  • Op een gedegen wijze goede ideeën en initiatieven uit de samenleving op halen.
  • In contact te treden met partners in de stad zoals de kledingbank etc.
  • Zorgen dat alle kinderen nieuwe schoenen krijgen en geen gebruikte schoenen.
  • Kinderen ondersteunen en bijstaan in de crisisopvang en schuldhulpverlening.
  • Vouchers voor onderwijsbegeleiding.

Met deze aangepaste maatregelen en nog vele anderen hier niet in omschreven, maken dat het armoedebeleid in Enschede nu serieus kan worden aangepakt! Armoede zal nooit helemaal verdwijnen, maar een flink lager percentage armoede is winst en zou al fijn zijn.


Oudere berichten