Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Wat heeft Burgerbelangen bijgedragen aan de programma begroting?

Niels van den Berg 17.11.2017 - Geen reacties

Hoofdstad van het Oosten

Een van de pijlers deze periode is het principe “financieel solide”. Een begrip waar hard aan wordt gewerkt. Ook een begrip dat pijn doet op een aantal onderdelen in de begroting. Enerzijds – soms fors- bezuinigen en anderzijds investeren in onder andere economie en werkgelegenheid, het centrum van de stad Enschede en onderwijs. Afgelopen maandag noemde ik Enschede de onbetwiste hoofdstad van het Oosten. Het centrum heeft zich doorontwikkeld en de stad leeft als nooit tevoren. Leegstand is nagenoeg niet meer aan de orde en de stad speelt een absolute rol van betekenis.

Woonoverlast

Er zijn ons ook voldoende voorbeelden bekend van zaken die nog niet zo goed verlopen. Individuele schrijnende gevallen waarbij wij d.m.v. persoonlijke benadering een rol proberen te spelen, maar ook ontwikkelingen die de hele stad aangaan. Ook nu weer hebben wij hierop geanticipeerd. De vele berichten uit verschillende wijken m.b.t. woonoverlast bijvoorbeeld. Er mag nagenoeg geen woonoverlast zijn en dus hebben wij hiertoe actie ondernomen afgelopen maandag.

G1000 vuurwerk

Een ander experiment dat betrekking heeft op ervaren overlast is het G1000 project dat deze keer gerelateerd is aan vuurwerk. Ook nu weer heb ik namens de fractie aangegeven dat het project op zich een prima middel is om burgers te betrekken in de besluitvorming. Toch zijn wij van meet af aan heel kritisch geweest en kon het project niet op onze steun rekenen. Symboolpolitiek van de bovenste plank aangezien de welbekende zak met geld op voorhand niet ter beschikking is gesteld.  Bovendien blijkt nu al dat handhaven tijdens de weken voorafgaand aan oudejaarsdag een onmogelijk gebleken feit is.

G1000 kon rekenen op de steun van alle overige partijen. Een aantal oppositiepartijen nam nog de moeite om een budget vrij te maken afgelopen maandag. Onze coalitie collega’s die het project toe hebben gejuicht ging hier niet in mee. En straks vragen wij ons allemaal weer af waarom de opkomst zo laag is. Ik vergeleek het G1000 project met een verworden G100 project dat als een worst is voor gehouden.

Kansen op werk vergroten

BBE diende ook een amendement in dat de kans op werk moet gaan vergroten. Niet langer de focus op opleidingsachtergrond, maar ook eens in ogenschouw nemen welke hobby’s en interessegebieden de werkzoekenden hebben. Vraag en aanbod beter af stemmen.

Blik op de toekomst, investeren in mensen

De verkiezingen liggen in het vooruitzicht. De afgelopen drie jaar heeft de fractie op kenmerkende wijze invulling gegeven aan het raadswerk in onze stad. Individuen, buurten, wijken, ondernemers, instellingen en vele andere partijen waar wij mee samen hebben gewerkt. Kritisch, realistisch en betrokken. Wij hebben heel veel goed gedaan. Niet alles. Alles goed doen bestaat bijna niet.

In de nabije toekomst moeten we blijvend investeren in onze stad. Het huishoudboekje moet op orde en dat is niet zo eenvoudig met de kortingen van het rijk in de achterzak. Naast investeren in de stad willen wij ook meer gaan investeren in de mensen van onze stad. Voorzieningen moeten op peil blijven en voor iedereen toegankelijk zijn, sport verdiend een impuls, het draagt bij aan welzijn en welbevinden. Onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt en drop-outs moeten worden ondersteund.

Tot slot moet u als inwoner meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in onze stad. Burgerparticipatie en communicatie moet en kan nog stukken beter. Die iets gewijzigde koers hebben wij in onze bijdrage al vast door laten schemeren. De laatste programma begroting van deze periode was een bevlogen, succesvol en intensief proces.

Communicatie en participatie

Een mager zesje is het streefcijfer van de gemeente. Wij spreken uit dat juist dat een dikke zeven mag zijn. Er zijn goede ontwikkelingen in gang gezet, maar nog altijd mist het level waarop wij graag zouden zitten. Informatie en reacties, hoe confronterend ook, op social media accounts van de gemeente moet dienen als input om de burger te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad. In navolging van de gemeente Borne, hebben wij afgelopen maandag het college opgedragen om en Hackaton te organiseren, waarmee de digitale invloed die de gemeente heeft eens goed wordt onderzocht.

In de doorkijk naar de verkiezingen hebben wij aangegeven dat de “Newsroom” van Enschede FM en TC Tubantia meer middelen ter beschikking zou moeten krijgen. De filmpjes en reportages op de site van de lokale nieuwszender worden meer en meer bekeken en kunnen ons in de nabije toekomst meer en meer helpen om informatie op te halen en te delen met de inwoners van onze stad.

Mantelzorg

Twee jaar geleden is er 50.000 euro bezuinigd op de stichting informele zorg Twente. Zij droegen zorg voor kennisoverdracht m.b.t. mantelzorgondersteuning. Niet meer nodig werd er destijds gezegd door wethouder Jurgen van Houdt. Tegelijkertijd gaf hij aan bereid te zijn om de 50.000 weer in te zetten wanneer de situatie erom zou vragen. De BBE-fractie heeft behoorlijk veel signalen ontvangen dat de mantelzorgondersteuning vanuit de wijkteams ernstig te wensen over laat. Geen opzet vanuit de hardwerkende wijkteams maar een overload aan casuïstiek. Momenteel zijn wij nog bezig om hier dieper op in te gaan. Indien blijkt dat dit feitelijk ook zo is, ondernemen wij alsnog actie.

Kotkampweg en Sparta

Tot slot hebben wij het amendement Kotkampweg mede ingediend. Dat is erop gericht om een gevaarlijke verkeerssituatie aan de Kotkampweg te verhelpen. Tijdens de weekenden ontstaan daar door autoverkeer en een tekort aan parkeergelegenheid gevaarlijke situaties.

Ingediende en gesteunde amendement en moties

Amendement:

“Handhaving Woonoverlast”: Aangenomen

Motie’s:

“Stuurgroep onafhankelijk gebiedsregisseur”: Aangenomen
“Agenda van Twente”: Aangenomen
“Uitvoering Participatiewet”: Aangenomen
“Social media Hack Twente”: Aangenomen
“Aandacht vergroot de kansen van en voor mensen”: Aangenomen


Handhaving woonoverlast

Marc Teutelink 17.11.2017 - Geen reacties

In 2015 hebben we besloten om onzelfstandige bewoning te reguleren middels een bestemmingsplan. Dit omdat wij vinden dat het belangrijk is om concentratie van onzelfstandige bewoning te voorkomen. Afgelopen maandag is dit eindelijk ook daadwerkelijk geregeld en is het bestemmingsplan goedgekeurd door de raad!

Een bestemmingsplan mag dan wel concentratie van onzelfstandige bewoning oplossen, het lost niet zomaar woonoverlast op! Ook niet alle woonoverlast is te wijten aan onzelfstandige bewoning. We zien als reactie op het reguleren van onzelfstandige bewoning ook dat er door bepaalde groepen wordt uitgeweken naar een alternatieven en wordt de regulering omzeild door in plaats van kamers te verhuren, studio’s gebouwd! Ook concentratie van studio’s zijn wat ons betreft onwenselijk, dus ook daar gaan we mee bezig…

Woonoverlast is een enorm ingewikkeld probleem en dat vereist ook een inzet door team handhaving. Maar om woonoverlast überhaupt goed aan te pakken is een zeer intensieve integrale aanpak noodzakelijk. Als raad hebben we prioriteit gegeven aan:

 • (het voortzetten van) afspraken met woningcorporaties over het bieden van geschikte woonruimte voor de kwetsbare groepen in de samenleving;
 • het instellen van een gemeentelijk meldpunt voor woonoverlast;
 • het oprichten van een stedelijk team waar de aanpak van woonoverlast gecoördineerd wordt.

Afgelopen maandag tijdens de begrotingsraad, hebben wij als BBE ook een amendement ingediend om extra budget vrij te maken voor handhaving van de woonoverlast met een opdracht aan het college om de intensieve integrale aanpak verder uit te werken…

Deze is unaniem aangenomen.

Gewoon samendoen…


Aandacht vergroot de kansen van en voor mensen

Barry Overink 17.11.2017 - Geen reacties

Afgelopen maandag bij het vaststellen van de begroting voor 2018 hebben wij als Burgerbelangen Enschede een motie ingediend om een pilot uit te voeren onder minimaal 100 personen die langer dan twee jaar een uitkering krijgen en daarmee een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Met deze pilot willen wij graag dat er aan deze groep veel meer aandacht wordt besteed dan enkel het reguliere gesprek van 1 x per jaar. Wij geloven namelijk veel meer in het schenken van aandacht aan de persoon zelf, dan enkel te kijken naar de rechtmatigheid van de uitkering die hij of zij ontvangt.

Wij vinden dat de focus moet worden verlegd. Minimaal 6 keer per jaar moet er een uitgebreid contact moment zijn waarbij het niet alleen gaat om diploma’s maar ook om hobby’s, ambities en wat hij of zij ook daadwerkelijk kan. Wanneer de gemeente een beter beeld heeft van de werkzoekende, dan is deze ook makkelijker te plaatsen en te begeleiden naar een baan.

Na een jaar zal deze pilot worden besproken met de gemeenteraad en kijken wij of aandacht aan het bestand inderdaad het gewenste effect heeft.

Alle 39 leden van de raad hebben met deze motie ingestemd.

Gewoon samen doen…​


Aschermanprijs 2017

Bestuur 15.11.2017 - Geen reacties

Burgerbelangen Enschede reikt ook tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2018, de Aschermanprijs voor 2017 uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad Gewoon Samen Doet.

Nomineren

Iedereen kan een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar inwoners. Stuur je nominatie uiterlijk 15 december in naar  secretaris@burgerbelangenenschede.nl. Naast de naam van de kandidaat wil de commissie graag een korte motivatie. Als je iemand nomineert die de prijs wint, krijg je uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking. Door onze druk bezochte ALV van 1 november jongsleden waar we dit ook kenbaar hebben gemaakt, zijn er al enkele mooie aanmeldingen binnengekomen

Prijs

Een commissie aangevuld met een lid van het bestuur van Burgerbelangen kiest vervolgens uit de aangedragen nominaties, wie dit jaar de prijs toekomt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede wordt de prijs uitgereikt.

Winnaars

Eerdere winnaars van de prijs waren de heer Brinkhuis (2010), Ruud Soeverein (2012), Irene Rozema (2013), Christien en Karst de Vries-Elshof (2014), Wietze Westerhof (2015), Gerrit-Jan Hunting (2016).


Dankbetuiging namens familie Koos van Maanen

Bestuur 13.11.2017 - Geen reacties

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Koos.

Alle kaarten, bezoekjes en belangstelling waren ons zeer tot steun.

Heel erg bedankt, familie van Maanen

 


Niels van den Berg Lijsttrekker Burgerbelangen Enschede

Bestuur 03.11.2017 - Geen reacties

Tijdens de bijzondere ledenvergadering hebben onze leden unaniem Niels van den Berg aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hans van Agteren maakte voorafgaand aan de vaststelling van de kandidatenlijst aan de leden kenbaar vol vertrouwen in Niels te hebben en draagt na 8 jaar het partijleiderschap over aan de volgende generatie. Hans van Agteren staat als lijstduwer op de lijst en blijft beschikbaar als wethouder.

Burgerbelangen Enschede heeft met Niels van den Berg een gedreven lijsttrekker die vastberaden is, een man van het volk. Sinds 2010 is Niels lid van de gemeenteraad, een taak die hij op geheel eigen wijze invult. Hij staat dicht bij de burgers van de stad en vertaalt signalen uit de samenleving in de raadszaal op voor hem kenmerkende wijze. Hij zegt waar het op staat en neemt geen blad voor de mond.

De vergadering heeft tevens haar goedkeuring gegeven aan de kandidatenlijst waarmee Burgerbelangen Enschede de gemeenteraadsverkiezingen in zal gaan. Deze bestaat uit 27 personen en bestaat niet alleen uit bekende gezichten maar bevat ook een aantal nieuwe aansprekende gezichten. Als lijstduwers staan naast Hans van Agteren ook André le Loux, Henny Ardesch en Karel Ebbing op deze lijst.

Alle kandidaten zijn politiek gedreven en maatschappelijk betrokken. Met deze sterke lijst gaat dé lokale partij van Enschede met het volste vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in, wederom met het motto “Gewoon Samen Doen“.

Kieslijst Burgerbelangen Enschede Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

 1. Niels van den Berg
 2. Marc Teutelink
 3. Barry Overink
 4. Lourraine Lents
 5. Gert Kel
 6. Ben Sanders
 7. Peter Brouwer
 8. Zehra Ceben
 9. Ruud-Jan Hammink
 10. Roy Bruinsma
 11. Ufuk Ermiş
 12. Lizethe Keijzer
 13. Jan-Willem Meppelink
 14. Roy Mol
 15. Hennie Ardesch
 16. Anouk Peters-Le Loux
 17. John Vluttert
 18. Danny van Wakeren
 19. Ger Beernink
 20. Roy van der Meij
 21. Anne Joke Mooijen-van Arkel
 22. Michel Glintmeijer
 23. Frits Wekking
 24. Wietze Westerhof
 25. Karel Ebbing
 26. André Le Loux
 27. Hans van Agteren


Oudere berichten