Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Ascherman Prijs

Bestuur 20.11.2020

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2020 de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+).

De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

Stuur je nominatie uiterlijk 15 december 2020 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl.

Het bestuur zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie de Aschermanprijs 2020 toekomt.


Referendum windmolens

Barry Overink 20.11.2020

Afgelopen maandag was er een technische sessie over de komende Energievisie die binnenkort naar de raad komt. Uit deze sessie kwam naar voren dat er, na een markt consultatie, vanuit marktpartijen geen interesse is om de windmolens van 150 meter hoog te exploiteren in de gemeente Enschede. De voornaamste redenen is dat deze minder rendabel zijn en minder subsidie opleveren dan de nieuwe windmolens van 245 meter hoog.

Als Burgerbelangen Enschede komt hier dan ook ons dilemma om de hoek kijken. Waar wij altijd uit zijn gegaan van 3 windmolens op 3 locaties, blijkt na gedegen onderzoek dat de genoemde locaties, die al sinds jaar en dag geschikt worden geacht, helemaal niet geschikt zijn om diverse redenen. En dat daardoor nu naar een aantal nieuwe locaties, dichter bij de stad, wordt gezocht.

Daar waar wij als Burgerbelangen Enschede altijd uit zijn gegaan van windmolens van maximaal 150 meter hoog, blijkt dit inmiddels ook niet meer actueel, om de eerdergenoemde redenen.

Bij de voorgaande vergaderingen over de Energievisie hebben wij al duidelijk aangegeven niet veel te voelen voor deze windreuzen van 245 meter hoog. De reden dat wij op voorhand niet zomaar over willen gaan op een aantal van deze grote windmolens is omdat dit een gigantische impact heeft op ons landschap en de horizon van Enschede.

Even voor uw beeld: 245 meter hoog is 2,5 x de Alphatoren in het centrum van Enschede. Onderstaand heb ik op schaal het vergelijk weergegeven.

Omdat er veel verschillende meningen rond deze gigantische windmolens van deze hoogte in onze stad leven, stellen wij als Burgerbelangen Enschede voor om een referendum op dit onderwerp voor te leggen aan de inwoners van Enschede. Als grootste lokale partij willen wij graag weten of onze inwoners  windmolens van 245 meter wel of niet zien zitten.

In het coalitieakkoord hebben we juist de nadruk gelegd op het actief mee laten participeren van onze inwoners in het beleid van de gemeente Enschede. Wat ons betreft is dit bij uitstek een thema dat zich daarvoor leent; immers het landschap en de horizon is van ons allemaal.


Doorstroom in de woningmarkt

Lourraine Lents 20.11.2020

Enschede als bruisende en groeiende stad met een groeidoelstelling van 170.000 inwoners komt regelmatig terug in de thema’s van Enschede. Duurzaam wonen leven en werken ziet BBE als een belangrijke kader voor groei van onze stad maar ook als voorwaarde om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven voor de huidige inwoners van onze stad.

Om die groei te faciliteren vindt BBE het van groot belang dat er blijvend aandacht is voor een passend en aantrekkelijk woningaanbod is voor de inwoners van onze stad, voor brede doelgroepen in huur en koopsector, rekening houdend met de groei van het aantal inwoners van onze stad en met oog voor demografische ontwikkelingen. Voor een aantrekkelijk woonaanbod in de huursector werken Corporaties en Gemeente nauw samen.

In het koopsegment zien we meer vraag dan aanbod. Helaas wordt het hierdoor in combinatie met stijgende huizenprijzen steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te vinden. De vraag is dan wat Enschede zou kunnen doen aan de beschikbaarheid van koopwoningen om meer gezinnen in de gelegenheid te stellen om een huis te vinden dat aan hen woonwensen voldoet. Volgens de visie van BBE zit de oplossing in het verder stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Deze visie wordt ook onderschreven door de Woonvisie die vorig jaar is vastgesteld. Mensen die verhuizen naar een ander huis, laten namelijk ook een huis achter. Wanneer een vrijstaand huis wordt opgeleverd, komt er mogelijk een geschakeld huis vrij, een twee-onder-een-kapwoning, een tussenwoning en een appartement. Ofwel met de oplevering van 1 huis zijn soms 2, 3, 4 of misschien wel 5 huishoudens geholpen.

Vorig jaar bij de behandeling van de Woonvisie heeft BBE de urgentie aangegeven om te bouwen in Enschede en specifiek aandacht gevraagd voor het middensegment en grondgebonden woonvormen voor ouderen. Hiervoor hebben we de moties ‘Bouwen voor de Toekomst’ en ‘Langer zelfstandig wonen’ ingediend die door de raad ruim is gesteund. We zijn nu 1,5 jaar later en zien dat de grond-exploitatie voor de Leuriks is geopend en dat de planvorming voor het Eschmakerveld is opgestart. Ook is het mooi om te zien dat er vanuit de stad initiatieven zijn in de zoektocht voor de realisatie van een seniorenhof en woonvormen voor ouderen. De verwachting is dat 75% van de belangstellenden voor een seniorenhofje, ook een eengezinswoning achterlaat. Dus ook goed voor de doorstroming!

Ondanks deze positieve ontwikkelingen maakt BBE zich oprecht zorgen over de woningmarkt in Enschede. Recentelijk is de kaveluitgifte geweest voor het Brunink, in totaal ca. 30 kavels en meer dan 100 gegadigden. Voor ons roept dit de vraag op wat dit betekent voor die mensen die op zoek zijn naar een woning, een vervolgstap in hun wooncarrière. We horen steeds vaker dat men het buiten Enschede zoekt. Een verlies voor de stad in meerdere opzichten. Vanuit deze gedachte pleit BBE voor verdere versnelling waar mogelijk. Een oproep die we ook in het woondebat hebben gedaan. We begrijpen dat de huur en koopsector niet maakbaar is en dat de invloed van de gemeente beperkt is, maar daartegenover staat dat de Gemeente de meeste invloed heeft bij faciliteren van nieuwbouw.

– –


Waar liggen de kosten?

Marc Teutelink 20.11.2020

Zoals u weet zal op 17 maart 2021 de landelijke tweede kamerverkiezingen plaatsvinden. Enschede zal daar meedoen aan de landelijke ‘Proef centraal tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021’.

Op zich niet eens zo slecht en we zijn hier niet principieel tegen. Echter dit betekent wel dat we het overgrote deel van de kosten (€35K) zelf moeten dekken en het rijk voor slechts €10K compenseert: ruim 75% moeten we dus zelf betalen.

Het lijkt een relatief klein bedrag t.o.v. de volledige begroting van Enschede die richting de €750M gaat, maar laten we ook kijken naar de financiële situatie van Enschede die verre van rooskleurig is. Wij lopen als Burgerbelangen Enschede vaak tegen financiële blokkades op, als wij mogelijkheden en kansen zien om het voor onze inwoners weer wat beter te maken, ook wanneer de benodigde bedragen nog kleiner zijn.

Natuurlijk, wij zijn ook van mening dat we goed op onze portemonnee moeten passen; we hebben immers maar 1 geld!

Daarom hebben we dit geagendeerd voor de stedelijke commissie. We willen graag in debat gaan over hoe we omgaan met dergelijke trajecten en dan met name de kosten hiervan. Waar het nu kleine bedragen zijn, moet dit wel gezien worden in de achterliggende tendens van het verschuiven van verantwoordelijkheden richting de gemeentes, zonder bijbehorende dekking; vaak zelfs met een korting (bezuiniging). Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van de andere fracties hierover.


Afvalputje van ’t land

Peter Brouwer 13.11.2020

Afgelopen woensdag kwam T.C.Tubantia met een groot artikel over het dumpen van vervuilde bagger in 20 diepe plassen in Oost-Nederland. Twee van de 20 genoemde plekken liggen in Twente.

Wij moesten gelijk denken aan het Rutbekerveld. En ja, iets verder in het artikel werd inderdaad melding gemaakt van het Rutbekerveld. Dit artikel was voor de fractie aanleiding om het college van B&W een aantal vragen over deze kwestie te stellen.

Gisteren haalde Theo Hakkert het ook al aan in zijn dagelijkse column. We zijn zo langzamerhand in Twente het afvalputje van het land aan het worden. Gasolie opslag op De Marstede in zoutcavernes: bij de zoutwinning zijn in het verleden (jaren 80) olie lekkages ontstaan. Die zijn enkele jaren gelden ontdekt. En het opruimproces is nog steeds gaande.

Het injecteren van zout afvalwater afkomstig van oliewinning in Schoonebeek in de lege gasvelden onder Noordoost-Twente is er ook eentje.

Al deze dossiers hebben de afgelopen jaren voor beroering en ook (milieu)schade aan de Twentse bodem gebracht. De fractie Burgerbelangen vraagt vraagt zich dan ook af waarom wij, als het gaat om de bodem, hier in Twente de problemen die elders ontstaan moeten oplossen?


Begroting 2021-2024

Marc Teutelink 13.11.2020

Afgelopen woensdag hebben we de begroting van 2021-2024 afgerond. Een begroting volgende op een bijzonder jaar: 2020. In veel opzichten een catastrofaal jaar. De begroting van vorig jaar kan volledig in de prullenmand: Corona heeft de boel totaal ingrijpend veranderd.

Een jaar waarin we allemaal op de proef zijn gesteld: mensen hebben verloren, mensen (zeer) ziek hebben zien worden (maar gelukkig ook vaak weer zien opkrabbelen hoe moeizaam dat is), we allemaal thuis moesten (moeten) werken en dat heeft veel met ons allemaal gedaan. We willen bij deze dan ook de burgemeester heel sterkte wensen in zijn eigen wederopbloei van de Corona besmetting.

Het is ook een jaar waarin we gezien hebben dat het allemaal anders kan: thuiswerken kan dus ook bij de gemeente wel, ook al doet dit bij sommigen wel wat met de gesteldheid (laten we daar vooral ook voor blijven houden).

We hebben met zijn allen onderkend dat extra bezuinigen nu op dit moment niet verstandig is, en dat je juist moet investeren. We hebben eerder opgeroepen om investeringen naar voren te halen en dat zien we in de heftigheid gebeuren. Maar we hebben ook vooral oproepen om te investeren in de gemeenschap: investeren in het collectief.

De begroting bestaat uit 4 thema’s: ‘samenleving en bestuur‘, ‘financiën en organisatie‘, ‘vitaal en sociaal‘ en ‘Duurzaam leven, wonen en werken‘ en langs die thema’s zal ik dan ook de begroting behandelen.

Samenleving en bestuur

duurzame wederopbloei

Ons eerste aandachtspunt is de uitwerking van onze motie “investeringsfonds in duurzame wederopbloei” die we tijdens de zomernota hebben ingediend, met als subtitel “sterker uit de crisis door de kracht van de samenleving“. We hebben in de stedelijke commissies opgeroepen om het vooral niet te ver te institutionaliseren, te bureaucratiseren, en zo snel mogelijk te starten met weder-opbloeien.

Gebruik de energie die er nu, in de 2e lockdown, nog steeds is. En laten we het ook breed trekken: dus niet alleen economie en cultuur, maar laten we vooral kijken naar het “welzijn en welbevinden” van iedereen en dus geen kleine groepjes.

We hebben ondertussen een duidelijke memo gehad vanuit het college, waarin ze het met ons eens is, en we zijn dan ook voornemens dit ook meteen na de raad vol gebruik te maken van de energie.

En energie in de ene hoek van de samenleving, in die ene wijk, in dat ene stadsdeel, kan ook energie opleveren op andere plekken. We zien dat ook in mindere mate gebeuren bij de wijkbudgetten, maar in onze optiek nog niet genoeg. Daar kan beter worden gestimuleerd en in dat kader willen wij dan ook het concept “ideeën-makelaar” lanceren: iemand die ideeën weet te koppelen, weet te verkopen en weet te verbeteren zodat het ergens anders nog beter werkt en beter nog: ideeën en initiatieven aan elkaar koppelen voor een nog sterker effect. Iemand die de samenleving en ondernemers kan uitdagen.

Financiën en organisatie

Doelen van de stad:

We hebben besloten dat we focussen op de wederopbloei en investeren de kracht van de samenleving en daar horen op dit moment geen extra bezuinigingen bij; we hebben onze handen al vol aan de bestaande taakstellingen.

Volgend jaar zijn we hopelijk volop aan het weder-opbloeien, maar zijn de financiële problemen niet zomaar weg. We zien in deze begroting ook geen echte doorkijk naar de impact van de pandemie voor de toekomst en dat is wel jammer. Wat is het “nieuwe normaal“? Passen onze visies en strategieën dan nog wel in dat nieuwe normaal? Met andere woorden: zijn de klokken van de stad (zo noemen we de verschillende thema’s in onze strategische visie) nog wel up-to-date met het “nieuwe normaal“. Als aanvulling op scenario denken, lijkt een evaluatie van onze strategie, onze strategische doelen hierbij ook aan de orde. 

We hebben dan ook samen met de PvdA een motie opgesteld: “Enschede sterker uit de crisis als strategische opgave“, waarin we deze zorgen aankaarten.

Daarin staat ook een aantal steden expliciet genoemd, waaronder Rotterdam. Tijdens onze excursie werden we geraakt door de vergelijkbare mentaliteit, maar met name ook het “verhaal van de stad“; een hele duidelijke visie voor Rotterdam, die opgesteld is vanuit en ook gedragen en uitgedragen wordt door de inwoners. Dat vinden wij mooi. Dat maakt een visie zoveel sterker.

Vitaal en sociaal

Transformatie:

De oproep tot scenario-denken brengt ons meteen op transformatie. Jaarlijks is het verschil tussen lasten en baten binnen het sociale domein tussen de €20M en €25M. Een verschil dat we door taakstellingen binnen het sociale én andere domeinen dicht lopen, maar met name ook door een greep te doen uit de algemene middelen. Vaak worden we gered door incidentele meevallers. Alle voorzieningen in Enschede liggen aan het infuus van het sociale domein, die ons volledig leeg slurpt. Dit is onhoudbaar in onze optiek. 

Den Haag komt maar moeizaam over de brug en de oplossing moet mede gevonden worden in transformatie, waar we volop mee bezig zijn.

Het lijkt erop dat de definitie van “transformatie succesvol” wordt gezien als “alle taakstellingen in het sociale domein worden gehaald“. Ondertussen eten we nog steeds onze voorzieningen op. Het sociale domein moet efficiënter en betaalbaarder worden, waardoor we de zorg kunnen verlenen en de mensen kunnen bereiken die het echt nodig hebben.

We hebben de afgelopen periode goede sessies gehad over de opbrengsten van het sociale domein en we zien ook resultaten, maar we doen nog steeds een greep van tussen de €4M en €6.5M uit de algemene middelen.

Alle memo’s en antwoorden op vragen geven het volgende beeld: Transformatie is een zeer complex proces , waarbij (maatschappelijk, sociaal én financieel) rendement moeilijk meetbaar is. Het financieel rendement is niet zichtbaar in de begroting, waardoor er een vertekend beeld ontstaat over de effectiviteit van maatregelen. Het lijkt vaak op het rondpompen van budgetten en efficiëntie is moeilijk aan te tonen.

Activiteiten binnen de transformatie agenda die niet vooraf kunnen aantonen wat het (maatschappelijke, sociaal en financieel) rendement is of geen of slechts summier rendement opleveren, moeten in onze optiek plaats maken voor activiteiten waarbij wel duidelijk rendement aangetoond kan worden en rendement wat pas over meerdere jaren zichtbaar is, kan ook prima (financieel) kan worden verwerkt in de huidige begroting.

Hiervoor verwachten we naast de huis van sturing een nog diepere duiding van alle transformatie activiteiten zodat we scherpe keuzes kunnen maken. Daarvoor hebben wij een motie ‘Grip op transformatie – scherpe keuzes‘ ingediend.

Ondersteuning huishouden

In het kader van scherpe keuzes. Ondersteuning mag in onze ogen slechts worden gebruikt als vangnet en doordat iedereen er, ongeacht financiële status, gebruik van kan maken, betekent dat deze exponentieel is gestegen (dit jaar al €700K extra) en de gemeente is hierbij slechts pinautomaat: zoals bij zoveel regelingen in het sociale domein.

En dat kan niet de bedoeling zijn. Andere gemeenten kijken naar een transformatie van de OH, kijken naar de tarieven en naar de plek. Zet OH onder bijzondere bijstand, dan kan er ook een inkomens-check worden gedaan. Om dit alles te onderzoeken hebben wij de motie ‘HoH‘ ingediend.

Duurzaam leven, wonen en werken

Klimaatadaptatie

Dat is een belangrijk thema wat ons betreft en we zien ook veel mooie en goede initiatieven, maar de boodschap hier vanuit ons blijft: “kostenneutraal voor de inwoners“. In dat kader hebben we ook bij andere steden als Rotterdam (Rotterdamse daken dagen), Lissabon en ook Zwolle (inheemse groene daken) mooie initiatieven gezien waarbij het aanleggen van groene daken wordt gestimuleerd. Klimaatadaptatie, duurzaamheid, bio-diversiteit en city marketing komen hierbij samen. We hebben hiervoor een motie “Enschede kan het dak op” ingediend.

Gasloos

In de begroting is een structurele reeks opgenomen voor gasloze initiatieven in Twekkelerveld en de Posten. PM posten welteverstaan, met als onderlegger: “de overheid moet met geld over de brug komen“. We hebben allemaal gelezen dat onze lobby hierbij niet succesvol is geweest. We krijgen geen subsidie en dus, wat ons betreft, even een pas op de plaats.

We onderschrijven de ambitie uit het coalitieakkoord, maar wel met funding vanuit de overheid: kostenneutraal voor de inwoners. Daarom willen we deze investering on hold, totdat er duidelijkheid is oversubsidie uit de 3e tranche. Hiervoor hebben wij de motie ‘Pilots warmtetransitie Gasloos Twekkelerveld en de Posten on hold‘ ingediend. 

Veiligheid

En dan komen wij bij het laatste onderwerp. Een zeer belangrijk thema: veiligheid. De afgelopen periode zeer veelvuldig in het nieuws geweest.

Onze mede inwoners voelen zich zeer onveilig in onze stad en dat is wat ons betreft onacceptabel. Door de Corona crisis en het gebrek aan perspectief voor de jeugd, maar eigenlijk voor iedereen, wordt dit slechts versterkt.

Met de zogenaamde intensiveringsgelden (knelpunt coronanota) hebben we ‘Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte‘ met keuzes structureel op een minimaal basisniveau gezet.

Hierbij is er geen rekening gehouden met de benodigde extra inzet door de Corona maatregelen. Ook is toen geen rekening gehouden met de toenemende maatschappelijke vraag de laatste jaren naar inzet van BOA’s (voor alle specifieke aandachtsvelden als drank & horeca, veilige openbare ruimte, overlast jongeren, binnenstad (voetgangersgebied), prostitutie, lachgas, brom- en snorfietsen Binnenstad, gebiedsverboden, terrassen en uitstallingen, overlast in de wijken, drugsafval, ondermijnende criminaliteit, etc…).

Daarnaast heeft de politie een terugtrekkende beweging gemaakt en geeft geen prioriteit meer aan de ‘kleine ergernissen’ die wel grote gevolgen voor de leefomgeving hebben.

De boodschap is heel duidelijk. We hebben een duidelijk tekort met grote gevolgen voor de samenleving. Vergelijkbare steden qua grootte van Enschede hebben minimaal 29 BOAs. Wij hadden er tot voor kort slechts 15. De helft dus. Dat kan niet waar zijn.

Het rijk heeft ons in de septembercirculaire incidentele middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving (boa’s) in verband met corona-effecten. Die middelen (€459.610) zijn in 2020 ontvangen, maar kunnen niet in 2020 meer worden ingezet. Deze incidentele coronamiddelen 2020 voor toezicht en handhaving uit de septembercirculaire willen we mee nemen naar 2021, zodat deze niet vrijvallen en kunnen worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Het college moet de inzet voor 2021 in het handhavingsplan inzichtelijk maken en daarop bij ons terugkomen. De benodigde ‘benchmark’ basisniveau formatie voor 2022 en daarna (10fte, 650k) moet daarna in de zomernota 2021 inzichtelijk gemaakt worden en als structureel knelpunt meegenomen worden. Wij hebben daarvoor met de VVD de motie ‘Structureel meer inzetten op preventie en veiligheid in 053‘ ingediend.

Daarnaast hebben we gezamenlijk met de coalitie de moties: ‘Natuureducatie‘ en ‘Middelen reserveren voor lindes Lasondersingel‘ ingediend.

Conclusie

De Corona crisis raakt ons allemaal. We zijn allemaal kwetsbaar geworden. Maar als we sterker uit de crisis willen komen dan moeten we het allemaal samen doen en investeren in onszelf, investeren in duurzame wederopbloei. Daarom roepen wij u allen nogmaals op: Gewoon Samen Doen!


Oudere berichten