Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Verkiezingsdebat “Ik teken voor 80”: Burgerbelangen Enschede

Fractie Burgerbelangen 11.03.2018

“Hoe kijkt Burgerbelangen Enschede er tegen aan” Vraaggesprek tussen Willem (1Twente Enschede TV) en Wilco (Dagblad Tubantia) die samen in gesprek zijn met Niels (Lijsttrekker BBE) en Hans (Wethouder BBE).


Lokale partij, versplintering en stabiliteit

Niels van den Berg 09.02.2018

Stem lokaal!

Het is een veel gehoorde kreet. Stem lokaal in het stemlokaal! Maar waarom is dat dan zo anders dan een stem op een lokale afdeling van een landelijke partij? Uit onderzoeken is gebleken dat raadsleden van lokale partijen dichter bij de burgers staan doordat zij meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Een ander belangrijk feit is dat lokale partijen geheel onafhankelijk kunnen werken omdat er geen enkele binding is met de provincie en de partijtop in den Haag. En zo zijn er nog meer beweegredenen op te noemen om te stemmen op een lokale partij (De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij).

Dat de kiezer dit ook steeds meer doet, blijkt uit de percentages die langzamerhand naar 30% gaan. 30% van de stemmen gaat naar een lokale partij en dat zal alleen nog maar gaan groeien! (meer…)


(Top) Sportcampus Diekman

Niels van den Berg 09.02.2018

Tijdens behandeling van het raadsvoorstel herfinanciering FC Twente opperde ik naar aanleiding van een opmerking van ( destijds) technisch directeur Jan van Halst, dat FC Twente met de jeugdopleiding weer terug zou moeten gaan naar de historische gronden van het Diekman.

Ondertussen waren er al vergevorderde besprekingen rondom een verregaande samenwerking tussen alle amateur voetbalclubs op het Diekman terrein, die met grote interesse door ons zijn gevolgd en werd ondersteund. Burgerbelangen heeft vervolgens FC Twente gekoppeld aan de amateurclubs, waarna wij er tussenuit zijn gegaan met groot vertrouwen in de uitkomst.

Onlangs was ik aanwezig bij een wedstrijd van FC Twente. Het thema deze avond betrof ‘sportcampus Diekman’. De wethouder zat voorafgaand aan de wedstrijd met de provincie, KNVB, de amateurclubs en overige relevante partijen om tafel tijdens een etentje. Toen ik plaats nam op de tribune kwam het hele gezelschap eraan. Ik kreeg een schets te zien en hoorde over een pakkende promo film.

De eerste schets maakte mij trots en blij. Het is goed om te zien dat de wethouder het initiatief vanuit de clubs en onze partij heeft opgepakt en dat de eerste stappen zijn gezet. Dat hij het woordje “top” tussen haakjes is vergeten nemen we hem niet kwalijk. Dat zal een verschil van inzicht zijn. Ik ben al meer dan tevreden dat de ideeën langzaam aan gestalte krijgen. De komende periode zullen wij ervoor zorgen dat het onder de aandacht blijft.


Westerstorm

Marc Teutelink 24.01.2018

Afgelopen week was het de week van de wind. Het had zo moeten zijn. In dezelfde week dat we uitgebreid over windmolens hebben gesproken in de raad, werden de windmolens in Nederland uitgezet vanwege de westerstorm.

Maar wat hebben we dan besproken in de raad? Het ging hier om het NRD, de notitie reikwijdte en detailniveau Energievisie. Een NRD is in principe een beschrijving van de procedure voor een eventuele milieueffectrapportage (MER). Hierin staat beschreven waar de energievisie over gaat, waarom we onderzoek naar de milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. In principe beschrijven we hier de aanpak en de kaders voor elk MER-onderzoek  betrekking hebbende op onze energievisie. En een MER is van groot belang tijdens de besluit fase m.b.t. energiemaatregelen.

Tijdens de besprekingen rondom Enschede Wekt Op hebben we ons heel duidelijk afgezet tegen windturbines, en dan met name plaatsing in het buitengebied, en hebben we ons hard gemaakt voor elke andere vorm van energieopwekking met een focus op zonne-energie. Daarnaast hebben we nogmaals opgeroepen ook groot in te zetten op energiebesparing: alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Wij zijn dan ook bezorgd voor een zeer eenzijdige focus op windenergie. Met het college is nu afgesproken dat er in deze periode geen acties worden ondernomen op het gebied van windenergie., maar toch lijkt alles duidelijk voor te sorteren op windenergie. Wij vonden het dan ook heel bijzonder dat het college in november 2016, dus ruim een half jaar voor Enschede Wekt Op, een zienswijze heeft ingediend tegen het in te stellen verbod van windturbines in natuurgebieden door de Provincie. De stelling was dat windturbines niet per se negatief milieueffecten zouden hebben en daarom prima in natuurgebieden geplaatst kunnen worden. Heel bijzonder als je je bedenkt dat rondom het vliegveld elke afzonderlijke spijker die in een paal wordt getimmerd al bijna een MER-onderzoek triggert. Heb je weleens naast zo’n windturbine gestaan? Dan weet je dat dit grote onzin is: natuurlijk heeft het effect op het milieu (laat staan de omwonenden)!

Wij zijn dan ook zeer kritisch voor wat betreft de energievisie, vooral als het over windenergie gaat! Daarom willen wij ook dat met name het NRD opgesteld op een objectieve manier door een onafhankelijk bureau. En daar wringt toch wel wat. Het bureau wat nu bezig is op het NRD, Pondera, is naast een consultancybureau ook de exploitant van meerdere windmolenparken en blijkt voor Raedthuys en Grolsch visualisaties te hebben gemaakt voor windmolens op De Grote Plooy. Daarnaast is zij prominent lid van diverse verenigingen/instanties ter stimulering van windenergie. Dit is voor ons niet onafhankelijk. Bij het schrijven van de kaders en de aanpak zal altijd een hang richting windenergie zijn wanneer dergelijke bureaus aan de slag gaan met energievisies.

Tijdens de bespreking is geopperd om een ander extern bureau een contra-expertise te laten doen. Dit is op zich een redelijk voorstel. Dit bureau zou dan absoluut onafhankelijk moeten zijn, op geen enkele wijze betrokken zijn met exploitaties van windmolenparken en geen lid mogen zijn van verenigingen/instanties ter stimulering van windenergie. Absoluut onafhankelijk en objectief en met een zeer brede kijk op het energievraagstuk (er is meer dan enkel wind als bron van energie). Hier wordt zeker nog over gesproken.

Ondertussen tekent zich een duidelijke meerderheid af tegen plaatsing van windmolens in het buitengebied. De VVD, CDA, SP en Enschede Anders hebben zich reeds duidelijk uitgesproken tegen het plaatsen van windturbines in het buitengebied. Wij overwegen dan ook de komende raadsvergadering(en) te komen met een motie waarin wij ons mooie buitengebied willen beschermen en het plaatsen van windturbines in het buitengebied willen verbieden.


Kerstgedachten, soms is het best wel zwaar…

Ben Sanders 16.12.2017

December, met z’n allen hollen we ras naar het einde van het bewogen jaar 2017. Nu de feestdagen weer voor onze deur staan is het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken. Maar waarom doen we dat eigenlijk heel nadrukkelijk alleen in deze tijd, en heeft iedereen eigenlijk wel zulke fijne gedachten in deze tijd van Kerst en Oud & Nieuw. Fijne kerstgedachten is geen vanzelfsprekendheid en het heeft ook niet alleen maar met de kerst te maken of met de donkere winterse dagen.

Voor velen, om welke reden dan ook, is deze tijd soms best wel zwaar! Het is belangrijk om je te realiseren dat echt niet iedereen uitkijkt naar kerstmis en of oud en nieuw. Teveel mensen worden helaas niet omringd door een groot gezin, een grote familie of veel vrienden. Velen zijn hun geliefde kwijt of hebben te maken met armoede, ziekte, kommer en kwel. Maar wie wil dat nu weten en laten zien of laten merken aan een ander? Daarom ook wordt het weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk heeft en wat meer aandacht nodig heeft, vooral nu in deze voor hen extra donkere dagen voor Kerst.

Eigenlijk is het ook wel weer een beetje raar en ook onbegrijpelijk dat het zo gewoon is dat er met name in de kersttijd zo openlijk wordt stilgestaan bij de medemens die het moeilijk heeft en er in de rest van het jaar vèèl minder aandacht voor is en het allemaal zo gewoon is? Het is eigenlijk best wel droevig dat nu de economie weer zo mooi aantrekt en er weer een redelijk aanbod van werk is, er toch nog zo veel, zeg gerust teveel, mensen met de feestdagen anno 2017 zijn aangewezen op o.a. de kleding- en voedselbank. En dan te bedenken dat het een reëel feit is dat ons land wereldwijd bekend staat als een “rijk” land. Laten wij elkaar dan iets meegeven van die rijkdom en laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude kerstgedachte “Vrede op aarde, in de mens een welbehagen”. En laten we vooral ook blijven geloven in een betere toekomst voor iedereen.

Kijkt u eens goed om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Soms zijn er van die momenten waarop je een arm op de schouder of een luisterend oor nodig hebt, en dat kan al wonderen doen. Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in de toekomst.

Wij als Burgerbelangen Enschede, hopen dat wij in het afgelopen jaar uw luisterend oor zijn geweest en dat wij uw belangen naar wens hebben vertegenwoordigd. Wij beloven u dat wij dit komend jaar en de jaren daarna het wederom naar eer en geweten zullen doen. De Raadsleden, het bestuur en al de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u een heel fijn en vredig kerstfeest toe en tevens wensen wij een ieder een heel goed en gezond 2018 toe.

Gewoon Samen Doen“.


Sluiting zwembad “De Brug” in zicht…

Niels van den Berg 16.12.2017

Gisterenavond de laatste avond van de zwemclub Avanti in de Brug. Normaal gesproken gaat mijn dochter zelfstandig. Deze laatste keer ben ik even mee gegaan en eenmaal binnen krijgt de genomen besluitvorming waar wij als Burgerbelangen meermaals hebben aangegeven er absoluut niet mee eens te zijn en wij op verschillende manieren hebben geprobeerd het bad in ieder geval voorlopig open te houden, dat niet gehonoreerde beleid krijgt nu een gezicht.

Teleurgestelde en verdrietige kinderen met bedankjes in de handen voor de badmeesters. Een zeer geëmotioneerde barjuffrouw aan de rand van het bad samen met veel erg verontwaardigde ouders.
Het is gedaan, finito, over en sluiten. Van de ruim 200 jeugdleden hebben er 20 aangegeven wel mee te willen verhuizen richting het Diekman. Maar dat is niet voldoende om te kunnen blijven bestaan. 200 kinderen zijn weer een gezonde sport armer en vele vrijwilligers zijn hun hobby kwijt. Bij de tafel in de hal zitten twee vrijwilligers waarvan de een al ruim tien jaar actief en de andere zelfs meer dan 20 jaar! Iedere donderdagavond op vrijwillige basis aanwezig in “hun” bad.. Ik vraag aan hen of zij nog bedankt zijn door de een of ander voor hun tomeloze inzet. Helemaal niets… is het antwoord!! Evenals een viertal senioren die al veertig jaar zwemmen in De Brug. Ook zij hebben niets vernomen vanuit de gemeente, geen enkele vorm van waardering of wat dan ook.

Dat wat ik in een uur tijd heb mogen, nee móeten, aanschouwen, conflicteert met hoe het eigenlijk zou moeten. De bevolking van Glanerbrug wilde zo graag “hun” eigen dorp zwembad behouden. Een ruime meerderheid van de 39 volksvertegenwoordigers in de Raad had daar een compleet ander beeld bij en wist het beter. Volksvertegenwoordiging… wie donderdagavond 14 december 2017 het slotstuk kon en moest aanschouwen, die weet dat daar op geen enkele wijze sprake van is geweest. en dat dit hun eigen wijsheid is geweest. Ik heb de deur dicht getrokken nadat ik alle mensen, die zich er hebben ingezet, heb bedankt voor verleende diensten, en heb dit gedaan met plaatsvervangende schaamte. Ik besluit met de woorden we blijven strijdbaar en gaan ervan uit dat wij jullie de zwemmers hier over enkele maanden terug zien!


Oudere berichten