Berichten van 19.05.2017


Op de Kuipersdijk straks legaal rechtsaf naar de Mooienhof….

Marc Teutelink 19.05.2017

Aanstaande maandag staat de veel besproken “rechtsaf-er” Kuipersdijk – Mooienhof op de Raadsagenda. In 2011 heeft de raad het “koersdocument verkeerscirculatieplan 2011-2016” vastgesteld van welk plan al veel maatregelen ondertussen zijn uitgevoerd. V.w.b. de definitieve situatie en aanpassing rondom de kruising Kuipersdijk – Mooienhof – Edo Bergsmalaan daar moet door de Raad nog een keuze voor worden gemaakt.

Onderdeel van de voorstellen uit het koersdocument is het knippen van de Zuid-Noord route en dan m.n. de mogelijkheid om rechtsaf te slaan op de Kuipersdijk naar de Mooienhof. Het rechtsaf slaan is hier al sinds jaren verboden, maar is niet fysiek onmogelijk gemaakt en wordt tot op heden gedoogd. Er wordt dan ook van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik gemaakt zowel als ontsluiting vanuit het MST en de Spoed Post aan de Beltstraat en de uitgang van Heek-parkeergarage alsook de doorgaande route van Enschede Zuid naar Noord.

Burgerbelangen vind bereikbaarheid zeer belangrijk en wij zijn dan ook geen voorstander van het knippen van wegen en doorgaande routes, ook niet door het centrum. Kortom dat willen we dus behouden. Knippen verslechtert niet alleen de bereikbaarheid, maar verkeer is net als water: bij een fysieke afsluiting zoekt het altijd een andere weg. De afgelopen periode is er uitvoerig onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren met de huidige rechtsaf situatie. Handhaving van het huidige verbod met behulp van camera’s is juridisch niet haalbaar. Dit leidde vervolgens tot twee mogelijke keuzes:

  1. het volledig afsluiten van de Zuid-Noord route of
  2. het toestaan van het rechtsaf slaan.

Het volledig afsluiten houdt in ‘fysiek aanpassen’ en het daarmee onmogelijk maken om zowel vanaf de Kuipersdijk, de Belstraat (het MST) en vanuit de Zuidelijke uitgang van de parkeergarage om richting Mooienhof te gaan rijden. Dit betekent het terugdringen van een doorgaande route voor de auto en daarmee een behoorlijke verslechtering van o.a. de ontsluiting van het MST. Afsluiten is absoluut ook niet gastvrij maar vooral ook niet logisch. Een fysieke afsluiting betekent verder ook dat hulpdiensten en dan m.n. de brandweer met hun grote voertuigen deze weg (voor hen een hoofd route naar noord) dus ook niet kunnen volgen en dus ook via een omweg moeten gaan rijden. Men kan nu op verschillende manieren náár het MST en de van Heek-parkeergarage toe rijden, maar bij afsluiting kan men er dan alléén via de Beltstraat en Kuipersdijk richting de Singels weer uitrijden. Met een Kuipersdijk met verkeer dat in de rijrichting van de Singels (dus stad uitwaarts) steeds drukker wordt en nu al vaak volledig vol staat van Beltstraat tot aan de Singel, betekent dit dat de omliggende woonstraten zoals de Celebesstraat en Wooldriksweg wel degelijk drukke sluiproutes zullen gaan worden. Vanuit alle overwegingen is de variant “openstellen” het meest logische en het meest positiever voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Wij zijn als BBE groot voorstander voor het “openstellen” maar zien ook dat er dan wel wat fysieke aanpassingen moeten worden gedaan om de situatie veiliger te maken.

Het rechtsaf slaan zal veiliger moeten worden ook voor fietser en voetganger en daarvoor zal de bocht flauwer moeten worden gemaakt. Daarnaast is ook geconstateerd dat de twee voorsorteer vakken van de Noord-Zuid route (vanuit de Mooienhof richting de Beltstraat en richting de parkeergarage) zorgen voor onveilige situaties. Wanneer er op de Mooienhof een auto rechtdoor wil en er ook een auto rechtsaf wil, dan is het voor de rechtsaf slaande auto onmogelijk om de fietsers van links te zien aankomen, en dat zorgt vaak voor onveilige situaties. Daarom wordt er voor gekozen om het rechtsaf voorsorteer vak te verwijderen en krijgen auto’s vanaf de Mooienhof dus maar één voorsorteer vak voor alle drie richtingen t.w. linksaf, rechtdoor en rechtsaf.

Tot slot zal met dit pakket aan maatregelen volgens BBE de bereikbaarheid, de doorstroming en de veiligheid op deze veel besproken kruising aanzienlijk worden verbeterd.


Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Ben Sanders 19.05.2017

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gevraagd en gekregen en 154 gemeenten hebben informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Georganiseerde criminaliteit
Opvallend is de trend dat sommige frauderende ‘zorgaanbieders’ vaker landelijk opereren. Zij doen hun ‘aanbod’ in meerdere gemeenten. Vaak zonder succes, maar shoppen net zo lang door tot ze beet hebben. ‘Dit gebeurt vooral bij de Wmo’, zegt Mw.Pauline de la Court van het OTF. ‘Als shoppen niet lukt, duiken ze met een andere naam of onder een andere rechtspersoon weer op en starten ze de hele carrousel gewoon weer opnieuw op, soms in een ander zorgdomein. Daar zijn sommigen heel handig in.’ Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of PGB-en binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen die afhankelijk zijn en waarvan de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’ Mw. De la Court meldt dat de VNG (Ver. Ned. Gemeenten) vaak door gemeenten wordt benaderd met de vraag of er al een z.g. “Zwarte lijst” met malafide zorgaanbieders bestaat. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (waaronder het OTF valt) is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich nu kunnen aansluiten.

Heet hangijzer
Het register wordt samen met Zorgverzekeraars Nederland opgebouwd, vanwege de expertise van deze koepel over zorgfraude. ‘Het waarschuwingsregister vereist een deskundige inrichting, want gemeenten moeten precieze feiten aandragen. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving wil voorkomen dat zorgaanbieders zomaar op een lijst komen. Dat is een heet hangijzer. Zorgverzekeraars hebben al een goed werkend systeem van het onderzoeken van fraudemeldingen, waarbij aanmeldingen kunnen worden onderbouwd. Voor de gemeenten moeten we daar nog hard aan werken’, aldus Mw. De la Court.

Sinds kort is de VNG ook al betrokken bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat is een landelijk meldpunt voor zorgfraude. Het IKZ is een samenwerking tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspecties voor de Gezondheidszorg en van SZW, de VNG, de Belastingdienst en de FIOD, het CIZ en de Zorgverzekeraars Nederland. ‘Het IKZ maakt fraudemeldingen en risico-indicatoren inzichtelijk voor de gemeenten en andere ketenpartners, ook op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het Ondersteunings Team Fraudesignalen (OTF) zal tevens alle signalen onder de aandacht brengen van de gemeenten’, aldus De la Court. Bron: BB.


BBE gaat in gesprek met de ondernemers in Glanerbrug

Niels van den Berg 19.05.2017

Op korte termijn wil de fractie van Burgerbelangen Enschede in gesprek gaan met de ondernemers in Glanerbrug en dan vooral met hen die gevestigd zijn aan de Gronausestraat, maar uiteraard ook met de elders in het dorp gevestigde ondernemers. Hiertoe organiseert de BBE fractie een avond in Zaal Nationaal aan het Heldersplein op donderdagavond 22 juni om 20.00 uur.

Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig, ten eerste is de lange termijn planning voor ondernemers en ook voor ons als partij een belangrijk onderwerp, zo langzamerhand zijn wij ons ook weer aan het oriënteren waar wij ons als Burgerbelangen op moeten gaan richten de komende jaren.

Dat en veel meer moet binnenkort uiteindelijk gestalte krijgen in ons partij programma en dat vraagt om input en dus het ophalen van informatie en signalen bij hen die wij vertegenwoordigen en dat is de Enschedese burger en daarnaast natuurlijk ook de Enschedese winkeliers en dan in dit geval in Glanerbrug.

Ten tweede willen wij als fractie graag horen van de winkeliers waar zij op dit moment zo al tegenaan lopen en wat de problemen zijn die een politiek karakter hebben en tevens wat kan en moet er volgens hen dan anders. En dan willen we weten of zij ideeën hebben op welke wijze dat zou moeten en wat voor wensen en of ideeën zij verder hebben en uiteraard dan ook wat kunnen wij als BBE voor hen kunnen betekenen op korte termijn? Aankomende week zullen wij de uitnodigingen voor de bijeenkomst in Zaal Nationaal aan het Heldersplein op donderdagavond 22 juni om 20.00 uur persoonlijk aan de winkeliers gevestigd aan de Gronausestraat overhandigen en wij hopen er dan uiteraard op dat veel ondernemers aanwezig zullen zijn op deze avond.