Berichten van 22.05.2020


#053bloeit

Bestuur 22.05.2020

We werken in Enschede aan het versterken van de biodiversiteit. Dit is van groot belang omdat het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten door het verdwijnen van leefgebieden o.a. als gevolg van meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk staat.

De helft van alle bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. En dat terwijl ze essentieel zijn voor onze voedselvoorziening. Onze gewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Daarom heeft Burgerbelangen Enschede de actie #053bloeit gestart. Door het uitdelen van zakjes bloemenzaad brengen we samen bloemen terug in de stad. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren (b.v. muizen, egels) profiteren er van. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden.

Dus haal een tuintegel uit je tuin of plaats een grote teil op je balkon en laat Enschede bloeien!

Onze leden kunnen mailen naar het bestuur (secretaris@burgerbelangenenschede.nl) om een adres door te geven van iemand in Enschede waar ze bloemzaadjes aan willen uitdelen. Het bestuur zorgt dat het er komt (zolang de voorraad strekt)


Structurele overlast in de wijken vraagt om structurele aanpak

Lourraine Lents 22.05.2020

Burgerbelangen Enschede heeft de afgelopen jaren diverse malen aandacht gevraagd voor overlast in de wijken. De overlast heeft betrekking op o.a. afvaldump, geluidsoverlast, scooteroverlast, straatraces en brandstichting. De klachten kunnen variëren per wijk /stadsdeel maar kennen één grote gemene deler, ze zijn terugkerend van aard. Wij pleiten voor een structurele aanpak om de overlast tegen te gaan en zullen structureel aandacht blijven vragen voor deze problematiek tijdens de stadsdeelcommissies, stedelijke commissies en raadsvergaderingen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Illegale afvaldump / bijplaatsingen
    Dagelijks worden inwoners geconfronteerd met bergen grofvuil, plastic en kleding naast ondergrondse containers. Vooral bij winkelcentra is de overlast aanzienlijk. De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om de afvaldump tegen te gaan. Zo is er een proef gedaan met ‘containercoats’, een grasmat met bloemen rondom de container en is met de invoering van Diftar de handhaving verhoogd op hotspots. Daarnaast zijn er afvalcoaches ingezet om illegale bijplaatsingen tegen te gaan. Helaas was het resultaat beperkt. Illegale afvaldump is ergernis nummer 1 voor veel inwoners van Enschede en ook voor onseen doorn in het oog. Steeds heeft Burgerbelangen Enschede gepleit voor cameratoezicht om de illegale afvaldump tegen te gaan. Tijdens de stadsdeelcommissie Zuid op 19 mei heeft Gert Kel tijdens de rondvraag gevraagd naar de status van het cameratoezicht. We zijn blij dat de Wethouder tijdens de vergadering heeft bevestigd dat er in het 4e kwartaal camera’s zullen worden geplaatst bij afvalverzamelplekken.
  • Illegale straatraces en a-sociaal rijgedrag
    De politie heeft diverse terreinen afgesloten om illegale straatraces te beperken. Het betreft het parkeerterrein van de Grolsch Veste, het Diekmanterrein en Spaansland. Een mooie stap in de goede richting maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat de kans aanwezig is dat de straatraces zich verplaatsen. De laatste weken ontvingen we veel klachten van bewoners van de Oldenzaalsestraat die klagen dat ook deze straat net een racebaan lijkt. Ook op de Wesselerbrink regent het klachten over weggebruikers met asociaal rijgedrag. Een dikke duim hier voor de politie die een integrale controle hield.
  • (Drugs) Overlast Glanerbrug
    Burgerbelangen Enschede heeft gedurende de periode 2016-2018 meermaals aandacht gevraagd voor de drugsproblematiek in Glanerbrug. Daaropvolgend heeft de burgermeester doortastend opgetreden, zijn er panden gesloten en is er een taskforce ingesteld voor het stationsgebied in Glanerbrug. Ook hebben de inwoners van Glanerbrug is samenwerking met de politie hun steentje bijgedragen door een burgerwacht in te stellen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de overlast.

Echter, de afgelopen weken heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede weer meerdere signalen en meldingen ontvangen vanuit haar achterban met betrekking tot (drugs)gerelateerde overlast en overlast van groepen jongeren in Glanerbrug. Het betreft meldingen over zwerfvuil, geluidsoverlast, vernielingen, intimidatie en brandstichting. De overlast komt op diverse plekken voor in de stad maar lijkt zich vooralsnog te centreren in Oost bij Avanti, Ecopark Eschmarke en ook het gebied rond “de Brug”. Andere locaties die zijn genoemd zijn het Diekman terrein en het voormalig terrein van de Polaroid.

Burgerbelangen Enschede is in de kern positief over de wijze waarop de buurt, gezamenlijk met gemeente en betrokkenen oplossingen nastreeft. Tegelijkertijd vragen we ons hardop af of de ingezette methoden en maatregelen een structurele oplossing bieden om deze overlast in Glanerbrug te bestrijden. De intensieve samenwerking om drugsoverlast te bestrijden die 1,5 jaar geleden is gestart in Oost lijkt nu nog beperkt effect te sorteren. Tijdens de Stedelijke Commissie van 18 mei hebben wij een rondvraag ingediend, met de vraag aan het college of zij bereid is om deze vormen van overlast met hoge prioriteit te bestrijden via een structurele aanpak. De rondvraag is helaas niet behandeld tijdens deze vergadering maar de burgermeester heeft toegezegd hierop terug te komen tijdens de Raadsvergadering van maandag 25 mei 2020. We kijken uit naar zijn reactie.


Rare tijd….

Roy Bruinsma 22.05.2020

Als voorzitter van Burgerbelangen Enschede spreek ik als eerste de wens uit dat U allen gezond en relatief makkelijk door de rare tijd die we doormaken komt. Rare tijden nopen ons tot creatieve oplossingen. Waar wij vele dingen hadden gepland heeft de Corona crisis er voor gezorgd dat dit niet door kon en kan gaan.

Voorlopig althans, want bij Burgerbelangen Enschede is uitstel geen afstel. Het bestuur had een viertal “Geel Op Straat” dagen gepland. We zouden met fractie, bestuur, wethouder en leden de straat op om ons letterlijk te laten zien. De 1e dag had 21 maart plaats moeten vinden; een ‘opruimdag’ waarbij we met inwoners in gesprek zouden gaan en bloemenzaad zouden uitdelen. Die zaadjes hebben wij inmiddels verdeeld onder onze leden middels een brief met onderstaand gedicht.

 

“Bizarre tijden, we mogen elkaar helaas niet zien.
Hopelijk vinden we snel de juiste weg in de omgang met COVID-19.

Helaas hierdoor geen BBE actie ‘geel op straat’.
Maar gewoon samen doen, dat is iets dat doorgaat.

Samen overwinnen, samen staan we sterk.
Daarom een toekomstig bloemetje voor kleur in dit tijdperk.

Een bloemetje om jouw ogen te strelen.
En een paar zakjes om aan jouw naasten uit te delen.

Post op sociale media met #053bloeit het resultaat.
Zet Enschede in bloei, een BBE-actie van formaat.

Blijf gezond, let op je medemens.
Met z’n allen hier gezond uitkomen is ieders wens.

Rutte zei het al, we zijn met 17 miljoen.
In deze tijd moeten we het ook gewoon samen doen”

 

De 2e dag die gepland stond voor juni en in het teken zou staan van ouderen kan door de deels gesloten verzorgingshuizen ook niet doorgaan. Over de 3e en 4e dag in Oktober en December kunnen we helaas nog geen uitsluitsel geven. Wij hopen dat de maatregelen dan zo versoepelt zijn dat er geen belemmeringen meer zijn.

Daarnaast vindt er ook altijd begin mei de algemene ledenvergadering plaats. Ook deze kon helaas niet doorgaan. Deze hebben we ook uitgesteld en zal plaatsvinden ergens in September/Oktober als de omstandigheden dit toelaten. Mocht dan nog de mogelijkheid tot samenkomen er niet zijn dan zullen wij een andere oplossing zoeken.

Rest mij niet veel anders dan U een fijne, bloemrijke, maar vooral mooie zomer te wensen in gezondheid voor U en Uw naasten.


Islamitische begraafplaats Enschede

Zehra Ceben 22.05.2020

In september 2001 is er op ons initiatief (mijn man en mij) een Islamitische begraafplaats gerealiseerd in Enschede. Net als voor andere religiën was er duidelijk een behoefte aan een dergelijke Islamitische begraafplaats. Er waren ook al wel eerder initiatieven door anderen genomen maar die hebben toen niet geleid tot een realisatie. De eerste en volgende generaties wilden over het algemeen dat het stoffelijk overschot van de overledene gerepatrieerd werd naar het geboorteland, maar de huidige generatie heeft doorgaans meer binding met Nederland en kiest voor een uitvaart alhier. (Denk m.n. aan gemengde huwelijken)

Wij hebben destijds alle Imams uit Enschede uitgenodigd en hen betrokken bij de voorbereidingen en het realiseren van de begraafplaats. De gerealiseerde en huidige Islamitische begraafplaats heeft in totaal 150 graven waarvan momenteel 90 graven in gebruik zijn, er 30 graven gereserveerd zijn en er nu nog 30 graven vrij ter beschikking zijn. Een moslim dient direct na zijn of haar overlijden te worden begraven met het gezicht richting Mekka. Zoals het in o.a. Nederland vrij normaal is dat na een grafhuur periode van ca. 20 tot 30 jaar de graven doorgaans worden geruimd, is ruimen voor de moslims geen optie en ook absoluut niet aan de orde. Eeuwige grafrust is een zeer belangrijk onderdeel van de religie.

Het blijkt nu anno 2020, dat om ook in de toekomst aan de vraag naar een Islamitisch graf te kunnen voldoen, er nu niet voldoende graven in Enschede beschikbaar zijn en we dus moeten gaan kijken naar uitbreidingsmogelijkheden. Begin dit jaar heb ik al een balletje opgegooid en heb ik naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de Enschedese islamitische begraafplaats gekeken en we zijn daarin al best wel wat opgeschoten. Door de Corona-crisis hebben wij de aanvraag enigszins bespoedigd. Met dank aan o.a. de medewerkers van de begraafplaats en een aantal imams, is men nu bezig met de realisatie van een nieuwe begraafplaats die ruimte gaat bieden voor 242 graven voor volwassenen en 40 graven voor kinderen. Met deze realisatie kan aan de Enschedese Islamitische gemeenschap weer jaren aan de vraag worden voldaan en in de behoefte voorzien.