Berichten van 20.11.2020


Ascherman Prijs

Bestuur 20.11.2020

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2020 de Aschermanprijs uit. De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+).

De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

Stuur je nominatie uiterlijk 15 december 2020 in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl.

Het bestuur zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie de Aschermanprijs 2020 toekomt.


Referendum windmolens

Barry Overink 20.11.2020

Afgelopen maandag was er een technische sessie over de komende Energievisie die binnenkort naar de raad komt. Uit deze sessie kwam naar voren dat er, na een markt consultatie, vanuit marktpartijen geen interesse is om de windmolens van 150 meter hoog te exploiteren in de gemeente Enschede. De voornaamste redenen is dat deze minder rendabel zijn en minder subsidie opleveren dan de nieuwe windmolens van 245 meter hoog.

Als Burgerbelangen Enschede komt hier dan ook ons dilemma om de hoek kijken. Waar wij altijd uit zijn gegaan van 3 windmolens op 3 locaties, blijkt na gedegen onderzoek dat de genoemde locaties, die al sinds jaar en dag geschikt worden geacht, helemaal niet geschikt zijn om diverse redenen. En dat daardoor nu naar een aantal nieuwe locaties, dichter bij de stad, wordt gezocht.

Daar waar wij als Burgerbelangen Enschede altijd uit zijn gegaan van windmolens van maximaal 150 meter hoog, blijkt dit inmiddels ook niet meer actueel, om de eerdergenoemde redenen.

Bij de voorgaande vergaderingen over de Energievisie hebben wij al duidelijk aangegeven niet veel te voelen voor deze windreuzen van 245 meter hoog. De reden dat wij op voorhand niet zomaar over willen gaan op een aantal van deze grote windmolens is omdat dit een gigantische impact heeft op ons landschap en de horizon van Enschede.

Even voor uw beeld: 245 meter hoog is 2,5 x de Alphatoren in het centrum van Enschede. Onderstaand heb ik op schaal het vergelijk weergegeven.

Omdat er veel verschillende meningen rond deze gigantische windmolens van deze hoogte in onze stad leven, stellen wij als Burgerbelangen Enschede voor om een referendum op dit onderwerp voor te leggen aan de inwoners van Enschede. Als grootste lokale partij willen wij graag weten of onze inwoners  windmolens van 245 meter wel of niet zien zitten.

In het coalitieakkoord hebben we juist de nadruk gelegd op het actief mee laten participeren van onze inwoners in het beleid van de gemeente Enschede. Wat ons betreft is dit bij uitstek een thema dat zich daarvoor leent; immers het landschap en de horizon is van ons allemaal.


Doorstroom in de woningmarkt

Lourraine Lents 20.11.2020

Enschede als bruisende en groeiende stad met een groeidoelstelling van 170.000 inwoners komt regelmatig terug in de thema’s van Enschede. Duurzaam wonen leven en werken ziet BBE als een belangrijke kader voor groei van onze stad maar ook als voorwaarde om ook in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven voor de huidige inwoners van onze stad.

Om die groei te faciliteren vindt BBE het van groot belang dat er blijvend aandacht is voor een passend en aantrekkelijk woningaanbod is voor de inwoners van onze stad, voor brede doelgroepen in huur en koopsector, rekening houdend met de groei van het aantal inwoners van onze stad en met oog voor demografische ontwikkelingen. Voor een aantrekkelijk woonaanbod in de huursector werken Corporaties en Gemeente nauw samen.

In het koopsegment zien we meer vraag dan aanbod. Helaas wordt het hierdoor in combinatie met stijgende huizenprijzen steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te vinden. De vraag is dan wat Enschede zou kunnen doen aan de beschikbaarheid van koopwoningen om meer gezinnen in de gelegenheid te stellen om een huis te vinden dat aan hen woonwensen voldoet. Volgens de visie van BBE zit de oplossing in het verder stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Deze visie wordt ook onderschreven door de Woonvisie die vorig jaar is vastgesteld. Mensen die verhuizen naar een ander huis, laten namelijk ook een huis achter. Wanneer een vrijstaand huis wordt opgeleverd, komt er mogelijk een geschakeld huis vrij, een twee-onder-een-kapwoning, een tussenwoning en een appartement. Ofwel met de oplevering van 1 huis zijn soms 2, 3, 4 of misschien wel 5 huishoudens geholpen.

Vorig jaar bij de behandeling van de Woonvisie heeft BBE de urgentie aangegeven om te bouwen in Enschede en specifiek aandacht gevraagd voor het middensegment en grondgebonden woonvormen voor ouderen. Hiervoor hebben we de moties ‘Bouwen voor de Toekomst’ en ‘Langer zelfstandig wonen’ ingediend die door de raad ruim is gesteund. We zijn nu 1,5 jaar later en zien dat de grond-exploitatie voor de Leuriks is geopend en dat de planvorming voor het Eschmakerveld is opgestart. Ook is het mooi om te zien dat er vanuit de stad initiatieven zijn in de zoektocht voor de realisatie van een seniorenhof en woonvormen voor ouderen. De verwachting is dat 75% van de belangstellenden voor een seniorenhofje, ook een eengezinswoning achterlaat. Dus ook goed voor de doorstroming!

Ondanks deze positieve ontwikkelingen maakt BBE zich oprecht zorgen over de woningmarkt in Enschede. Recentelijk is de kaveluitgifte geweest voor het Brunink, in totaal ca. 30 kavels en meer dan 100 gegadigden. Voor ons roept dit de vraag op wat dit betekent voor die mensen die op zoek zijn naar een woning, een vervolgstap in hun wooncarrière. We horen steeds vaker dat men het buiten Enschede zoekt. Een verlies voor de stad in meerdere opzichten. Vanuit deze gedachte pleit BBE voor verdere versnelling waar mogelijk. Een oproep die we ook in het woondebat hebben gedaan. We begrijpen dat de huur en koopsector niet maakbaar is en dat de invloed van de gemeente beperkt is, maar daartegenover staat dat de Gemeente de meeste invloed heeft bij faciliteren van nieuwbouw.

– –


Waar liggen de kosten?

Marc Teutelink 20.11.2020

Zoals u weet zal op 17 maart 2021 de landelijke tweede kamerverkiezingen plaatsvinden. Enschede zal daar meedoen aan de landelijke ‘Proef centraal tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021’.

Op zich niet eens zo slecht en we zijn hier niet principieel tegen. Echter dit betekent wel dat we het overgrote deel van de kosten (€35K) zelf moeten dekken en het rijk voor slechts €10K compenseert: ruim 75% moeten we dus zelf betalen.

Het lijkt een relatief klein bedrag t.o.v. de volledige begroting van Enschede die richting de €750M gaat, maar laten we ook kijken naar de financiële situatie van Enschede die verre van rooskleurig is. Wij lopen als Burgerbelangen Enschede vaak tegen financiële blokkades op, als wij mogelijkheden en kansen zien om het voor onze inwoners weer wat beter te maken, ook wanneer de benodigde bedragen nog kleiner zijn.

Natuurlijk, wij zijn ook van mening dat we goed op onze portemonnee moeten passen; we hebben immers maar 1 geld!

Daarom hebben we dit geagendeerd voor de stedelijke commissie. We willen graag in debat gaan over hoe we omgaan met dergelijke trajecten en dan met name de kosten hiervan. Waar het nu kleine bedragen zijn, moet dit wel gezien worden in de achterliggende tendens van het verschuiven van verantwoordelijkheden richting de gemeentes, zonder bijbehorende dekking; vaak zelfs met een korting (bezuiniging). Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van de andere fracties hierover.