Berichten van 26.01.2012


Leegstand kantoren.

André Le Loux 26.01.2012

Een samenwerkingsverband van makelaars (Dynamis) stelt dat er een verwijderingsbijdrage moet komen voor nieuwe kantoorgebouwen. Een idee, dat Burgerbelangen in een ietwat gewijzigde vorm, ook al eens geopperd heeft.

In beide gevallen komt het echter op het volgende neer.
Bij de bouw van nieuwe duurzame kantoren zoals in Enschede onlangs aan de Zuiderval, prachtig natuurlijk, komt er echter evenveel m2 elders in de stad onbenut te liggen. Hoewel de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak zo lovend was over deze nieuwe kantoren, denken wij daar toch wat genuanceerder over.
Ja, natuurlijk nieuwe duurzame kantoren hebben onze instemming , maar niet als daarmee elders evenveel leegstand ontstaat. In Enschede is deze leegstand inmiddels meer dan 100.000 m2 Dit moet een halt worden toegeroepen, leegstand leidt uiteindelijk tot verpaupering en grond is schaars , daarom is leegstand funest.
Dat betekent dat leegstand met kracht moet worden bestreden en dat kan volgens Burgerbelangen doordat bedrijven die in Enschede willen verkassen, het verlatende pand binnen twee jaar weer moeten verhuren of anders tot sloop moeten overgaan zodat de grond hergebruikt kan worden. Middels een verwijderingsbijdrage kun je dit afdwingen. Zo niet, dan krijgt men geen ander perceel om op te bouwen.

Overigens:
Misschien moet de belastingwetgeving ook nog worden aangepast, nu kan men leegstaande gebouwen aftrekken van de belasting, en dat tot in lengte van jaren, dat moet toch niet mogelijk zijn.

Gaat het voorstel van Burgerbelangen te ver?
Wat is uw mening?


Haagse Politiek begint door te dringen in Enschede.

Albert Veldt 26.01.2012

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we als Burgerbelangen een prima resultaat weten te halen door met het initiatief te komen om het Meubelplein Schuttersveld uit de detailhandelsvisie te halen. Te hopen is dat van Hees er voortvarend mee aan het werk gaat want de investeerders hebben er wel zin in.

Daar doen we het toch ook voor niet dan!!
In diezelfde vergadering kwamen twee moties aan de orde die beiden te maken hadden met de landelijke (Haagse) politiek. Ingebracht door Groen links was het verzoek tot pardon voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Mauro was daar een spannend voorbeeld van. Ondanks dat wij niet deel uitmaken van een landelijke partij hebben wij wel ingestemd met deze motie. Dat was meer om onze sympathie te betuigen, maar gemeentelijk kunnen we er niets mee. Des te opmerkelijker was het dat het CDA en VVD hier niet in mee wilde stemmen, juist omdat het landelijke politiek betrof. Eén CDA lid stemde wél mee en dat vonden wij dapper.
Later werd er nog gestemd over een motie van de PvdA om begeleid onderwijs mogelijk te maken. Ook dit is iets wat landelijk geregeld moet worden en nu bleek ineens dat VVD tot onze verbazing ondanks die eerdere reden wel mee stemde. Landelijke politiek is dus onbegrijpelijk! Burgerbelangen is een lokale partij, dus hadden alle reden om zich bij beide moties van stem te onthouden, maar wij zijn juist van mening dat we best mogen laten blijken waar we staan dus óók als het om landelijke problemen gaat. Beken dan kleur lijkt ons! Duidelijk was voor ons (en wij hopen voor veel kiezers) dat dit college botst qua samenstelling met ons landelijk kabinet met zijn gedoogconstructie. Wij zijn bang dat in opmaat naar de verkiezingen over twee jaar dit meer zal gebeuren en dat vinden wij beslist slecht voor de besluitvorming voor u als burgers van Enschede.
De fractievoorzitters van Enschede zouden zich daar wel eens in mogen verdiepen.


Hoe duurzaam en energiezuinig is 0-energie?

Ben Sanders 26.01.2012

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef, is afgelopen jaar in juni het eerste energiezuinige appartementencomplex met een zelfregulerende energievoorziening in gebruik genomen. Dit complex ‘Het Kotmanpark’ aan de Schiermonnikooglaan is voorzien van het z.g. 0-energie systeem.

Nu 6 maanden na ingebruikname blijkt dat het nieuwe systeem niet zo goedkoop is als voorgesteld, stel je als eerste de vraag waar ligt dat dan aan, ten tweede hoe wordt dat opgelost en ten derde wie gaat dan nu de hoge Essent energierekeningen betalen? Volgens De Woonplaats, eigenaar en verhuurder van het complex, heeft bouwvocht en de ‘extreme winter’ de meeste invloed op het verbruik. Laten we dan maar blij zijn dat wij vanaf november 2011 binnen deze ‘extreme winter’ nog geen temperaturen hebben gehad onder de min 3 graden Celsius. Was dat wel het geval geweest dan hadden de bewoners waarschijnlijk een veelvoud van het huidige verbruik gepresenteerd gekregen. Mevrouw Dakhorst, woordvoerster van De Woonplaats stelt dat de bewoners niet de dupe zullen worden, echter tot op heden is er nog steeds geen afdoende oplossing gevonden en geboden door De Woonplaats. Ook is het bij lange na niet duidelijk of De Woonplaats de teveel gebruikte energie voor haar rekening zal nemen, mede daarom heb ik als volksvertegenwoordiger namens Burgerbelangen aan de wethouder de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Is de wethouder op de hoogte van de energieproblemen in dit complex?
2. Kan de wethouder vertellen wat de oorzaak is van het hoge energieverbruik?
3. Wat denkt de wethouder hieraan te gaan doen?
4. Wat stelt de wethouder voor te doen m.b.t. de hoge openstaande energierekeningen bij Essent.

Uiteraard zijn wij van mening en daar vertrouwen wij dan ook op, dat deze problemen voor de bewoners van dit mooie complex binnen afzienbare tijd en naar behoren in het voordeel van hen zal worden opgelost en dat daardoor 0-energie ook inderdaad duurzaam en voordelig is en blijft!


Passend onderwijs

Niels van den Berg 26.01.2012

Met de bezuinigingsronde die vanuit het rijk wordt gehouden, treft men ook de stad Enschede hard wanneer het over passend onderwijs gaat. Passend onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke)handicap, maar ook voor kinderen met een gedragsstoornis, dat is wat het rijk wil zien van de scholen.

De toestroom naar het speciaal onderwijs zal hierdoor afnemen. Het is de bedoeling dat scholen de organisatie zo inrichten dat ook kinderen met extra (leer)ondersteuning, hun lessen kunnen volgen binnen het reguliere onderwijs. Leuk bedacht, maar een ieder die een reguliere VMBO school van deze tijd bezoekt en enigszins binding heeft met onderwijs zal zich op menig school wanen in een speciaal onderwijs setting.
Scholen hebben het tegenwoordig moeilijk en om het hoofd boven water te houden zien we met regelmaat bovengemiddelde klassengrootte van rond de 30 leerlingen. In dit reguliere systeem moeten we ons dan goed realiseren dat gemiddeld genomen een derde van een dergelijke groep bestaat uit leerlingen met taal/ reken- en gedragsproblematiek.
De gemeente Enschede kan hier weinig aan veranderen. Als er iets veranderd wordt dan zal dit vanuit Den Haag moeten gebeuren. Of zijn er misschien financiële middelen die tijdelijk in te zetten zijn vanuit de gemeentelijke portefeuille? Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op, veel te grote groepen, te weinig effectieve tijd voor het individu, en een te hoge werkdruk voor docenten. Als werkgelegenheid en werkloosheid de kernwoorden zijn in de geschiedenis van Enschede, dan is scholing het middel om hieraan te werken. Vandaar ook dat we eens moeten gaan bekijken of er tijdelijk een financiële oplossing te vinden is om deze harde klappen op te vangen. Want als het onderwijsniveau in gevaar komt door factoren waar we als gemeente weinig invloed op hebben, en scholing bij uitstek het middel is in de strijd tegen de werkeloosheid, dan moeten we misschien eens gaan kijken hoe we op gemeentelijk niveau de pijn kunnen verzachten. Op een passende manier op zoek naar een gepaste oplossing, want zoals het er nu voorstaat, ziet het er niet best uit en is dat ongepast voor de stad van nu en strookt niet met de ambities. Hiermee hebben we dus wat mij betreft meteen alweer een betere invulling voor de 2 miljoen die eventueel besteed zou worden aan het verlagen van de westkant van de Van Heek garage. Investeren in de samenleving in plaats van investeren in verfraaiing.


Veel zzp’ers in Enschede in de problemen door verkeerd beleid.

Albert Veldt 26.01.2012

Als oud ondernemer en adviseur in het bedrijfsleven heb ik al vaak gewaarschuwd voor de optimistische geluiden die onze wethouder Koomen laat horen over de successen die geboekt worden bij het activeren van mensen uit de werkloosheid om voor zichzelf te beginnen.

De Regionale Onderneming Zelfstandigen, kortweg het ROZ is in principe de enige organisatie (door Enschede geaccepteerd) die mensen helpt bij het uitwerken van plannen om als zelfstandig ondernemer te starten. Nu is dat geen makkelijk gegeven want van de globaal 100 kandidaten is er maar één die het lukt om de eindstreep te halen. Voor het ROZ geen groot probleem want alle 100 kandidaten starten met een re-integratietraject waarmee het ROZ zich tracht te financieren, verder komen er nog eens miljoenen vanuit de regio, dus ook veel geld uit Enschede om de zaak rendabel te houden.
In de krant verschijnen er nu steeds indringender berichten dat van de startende ondernemers de zogenaamde zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) er maar weinig zijn die uiteindelijk slagen. Veel komen er al in het eerste of tweede jaar in financiële problemen. Na drie jaar is nog maar 20 % van de starters over en uiteindelijk valt ook daar nog eens de helft van af die het géén 10 jaar vol houdt. Een ondernemer moet namelijk veel meer zijn dan manager, verkoper, boekhouder of entrepreneur. Verder is het zo dat veel beginners de premies niet kunnen betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen ook meestal niet reserveren voor hun pensioen. Doordat ze zelf ondernemer zijn vallen ze ook buiten alle vormen van werkeloosheid- uitkeringen.
Wat hen rest nadat ze een faillissement aan moeten vragen is vaak ook gelijk een persoonlijk faillissement. Huis verkopen, schuld van gemiddeld 30.000 Euro terug betalen wat men niet heeft. In Enschede gaat het momenteel om ruim 400 mensen /gezinnen die op dit moment in de ellende zitten. Eén ding moet wel gezegd worden van het ROZ, inventief zijn ze wel want slaag je niet als ondernemer dan kan de organisatie je wel gelijk helpen met een advies voor schuldhulpverlening. Wie verdiend daar aan, … juist het ROZ. Burgerbelangen vind dit toch wel een bedenkelijke vorm van belangenverstrengeling.