Berichten van 27.11.2015


Mantelzorgwaardering – bedank uw mantelzorger

Ben Sanders 27.11.2015

Mantelzorgwaardering – bedank uw mantelzorger. Tot 2015 kwamen mantelzorgers in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Voor 2015 bestaat de waardering uit een bedrag van € 150,00 dat de gemeente Enschede uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen. Als u een mantelzorger heeft, kunt u hem of haar als blijk van waardering € 150,00 geven. Dit noemen wij de mantelzorgwaardering. De zorgvrager betaalt dit bedrag aan hun mantelzorger. Wanneer mag u de mantelzorgwaardering geven? Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor u zorgt. Het gaat om zorg waar anders professionele hulp voor nodig is. Voor het aanvragen gelden de volgende criteria: Mantelzorg is de extra zorg die u nodig heeft. Het gaat dan niet om de normale, dagelijkse zorg die uw partners, ouders, (inwonende) kinderen of andere huisgenoten u horen te geven. Als zorgvrager woont u in de gemeente Enschede. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen. Er is sprake van mantelzorg als er gemiddeld 8 uur per week mantelzorg wordt verleend over een periode van minimaal 10 maanden over het jaar 2015. Om de mantelzorgwaardering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar: Gemeente Enschede t.a.v. Team Voorzieningen, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Of u brengt het formulier persoonlijk langs bij het stadskantoor (in de brievenbus naast de ingang), Hengelosestraat 51, Enschede. INLEVEREN KAN TOT 7 DECEMBER!!


Het Ariensplein en Kop van de Boulevard

Barry Overink 27.11.2015

Vorige week dinsdag was er een grote opkomst bij de Commissievergadering Stadsdeel Centrum. Met ruim 100 betrokken bewoners die van af het eerste moment mee kunnen en willen denken over de invulling van het huidige MST-ziekenhuis locatie Ariensplein dat nog ongeveer één jaar in gebruik zal zijn, maar ook over de Kop van de Boulevard het gebied rondom het voormalige Dish Hotel, de ING Bank en het voormalige SLO-pand (St. Leerplanontwikkeling).
 
Zowel de ideeën en initiatieven van inwoners als van deskundigen kwam in het debat naar voren, waarbij het duidelijk werd dat met name op de kop Boulevard veel ruimte zal zijn voor woningen en appartementen en richting het oude ziekenhuis ruimte zou moeten worden gemaakt, waarbij de oude monumentale gevel van het vroegere R.K. St. Jozefziekenhuis weer zichtbaar zal worden (naar verluid is deze nog aanwezig achter de huidige gevel). Als blijkt dat, dat echt zo is dan moeten wij als politiek ervoor waken dat deze authentieke gevel ook echt blijft bestaan, immers is er in het verleden al te veel afgebroken. Waar nodig zullen wij als BBE dan ook met een motie komen of zaken in het werk stellen om te zorgen dat dit stukje erfgoed weer zichtbaar zal worden voor de stad. Hoe mooi zou het zijn om de oorspronkelijke ‘Ariensplein omgeving’ met de oude vijver, de Joodse Synagoge en het prachtige oude pand van de Prinsenschool weer prominent zichtbaar zal zijn in het straatbeeld. Ongetwijfeld een verrijking voor de stad!
 
Voor de invulling van het oude ziekenhuis-pand hebben het Saxion en de Universiteit Twente voorzichtig interesse getoond om te kijken of er in samenwerking met het MST-invulling kan worden gegeven richting nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de zorg. Dit lijkt ons een uitstekende combinatie! Begin 2016 zullen de eerste schetsen van de nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd. Het is echt de moeite waard om even op google te zoeken naar: ‘Ariens ziekenhuis Enschede” voor de oude foto’s van het ziekenhuis en de omgeving.


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Zehra Ceben 27.11.2015

Vroege ontwikkelingsstimulering maakt kinderen kansrijker. Hun hersenen ontwikkelen zich beter en daardoor doen ze het beter op school. Indien kinderen op jonge leeftijd te weinig woorden kennen, zal de achterstand op latere leeftijd steeds groter worden. Omdat tegen te gaan is de VVE ontwikkeld.

VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie richt zich op peuters en kleuters met achterstand in taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters tot 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen groep 1 en 2 van de basisschool. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. De kinderopvang biedt de voorschoolse educatie en de basisschool biedt de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2. Het uiteindelijke doel van de VVE is dat peuters zonder of met een beperkte achterstand naar groep 3 van de basisschool kunnen. Er wordt dus geïnvesteerd in kinderen met een achterstand zodat het kind later op de basisschool op hetzelfde niveau kan beginnen. Enschede kent een heel ruim indicatiebeleid op het gebied van de VVE. Op bijvoorbeeld de consultatiebureaus wordt al ingeschat welke kinderen mogelijk VVE nodig hebben. Ondanks de VVE zijn er nog steeds kinderen met een te grote taalachterstand in groep 3. Voor de VVE geldt er geen leerplicht, meedoen is en blijft op vrijwillige basis. Er zijn helaas ook nog ouders die hun kinderen om de een of andere reden van de VVE afhalen en het belang van de educatie schijnbaar niet inzien. Onder m.n. de ‘gesloten groepen’, groepen die wat minder deelnemen aan onze samenleving, speelt het grootste probleem. Om dat te doorbreken wordt nu in Enschede vanaf 1 januari 2016 de intensivering opgezet. Deze gesloten groep zal men dan extra stimuleren ook hun kinderen deel te laten (blijven) nemen aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De ontwikkeling van het kind is dus grotendeels afhankelijk van de ouders, leerkrachten en de overheid. Dus gewoon samen doen!


OV-65+ gratis in de bus

Marc Teutelink 27.11.2015

Ooit was daar eens ‘70+ gratis in de bus’. Door onvoorziene omstandigheden hebben we begin van dit jaar de regeling op de schop moeten nemen en is de regeling omgeschreven naar OV65+, een regeling waarbij 65+’ers op bijstandsniveau gratis met de bus mochten. We hebben toen afgesproken te evalueren en, bij geringe belangstelling, de bijstandsnorm limiet te verbreden. Ook was er veel commentaar dat de regeling toch inhield dat er toch een pas moest worden aangeschaft voor € 7,- en deze absoluut niet anoniem was.
 
En half jaartje later blijkt bij een tussenevaluatie dat de belangstelling inderdaad gering is. En meteen zijn er maatregelen genomen: de limiet is verbreed naar 125% van het bestandsniveau. Gezien de omstandigheden, wij hadden nog steeds graag de oude regeling gehouden, is er onzes inziens adequaat en volgens de afspraken gewerkt. Sterker nog, de pas is ook nog eens gratis en anoniem geworden. Sneller en meer dan afgesproken dus.
Wij waren dan ook zeer verbaasd over de felle reacties van sommige fracties in de raad: de regeling moest maar op de schop. De rationale was dat er toch wel een gering aantal passen zijn uitgegeven voor de € 250.000 die de regeling kost; de regeling is dus te duur. Als je de kosten door het aantal afgenomen passen deelt, dan klopt dit inderdaad en daar staan wij ook niet achter.
Maar laten we niet vergeten dat we slechts een half jaartje verder zijn. Wij vinden het veel te vroeg om dergelijke conclusies te trekken. De aanpassingen aan de regeling hebben ondertussen wel voor extra aanvragen geleid. Geef het de tijd en als na een jaar blijkt dat het nog niet goed is, kunnen we de regeling misschien wel verruimen…
Wordt vervolgd.


Geen extra kosten gemeente m.b.t. noodopvang

Niels van den Berg 27.11.2015

Afgelopen week was er in Nieuwsuur te zien dat de gemeente Helmond in dit geval, geld toe moet gaan leggen op noodopvang van vluchtelingen. Het COA betaald n.l. maar 40 euro per dag per persoon. De andere helft in de Helmondse situatie moet opgebracht worden door de gemeente. Vertaald naar de Enschedese situatie zou dit de gemeente op basis van 500 personen zomaar rond de 100.000 euro per week kunnen gaan kosten.
Enschede, bevindt zich niet in de (financiële) situatie dat de gemeente zich dit kan permitteren. Het geld is er gewoon niet en daarnaast is het ook niet uit te leggen aan de Enschedese bevolking. Wij zijn nog steeds meer en meer genoodzaakt tot bezuinigen, kijk naar het onderhoud dat minder wordt en anders is ingericht, subsidies in het sociaal-maatschappelijke veld die verlaagd worden of stopgezet, maatregelen rond de Wet Werk & Bijstand, huishoudelijke hulp enz enz. allemaal onderwerpen waarbij het zo nu en dan zwaar te verteren is.
Zomaar even een paar ton op tafel leggen t.b.v. noodopvang is mede daarom niet uit te leggen aan de samenleving. Enschede, en met haar ondergetekende, zouden wel willen, maar de financiële positie laat het niet toe. Geen cent erbij van de gemeente wat Burgerbelangen Enschede betreft. “Wie niet of nauwelijks voor zichzelf kan zorgen is niet in staat voor een ander te zorgen’. Hoe graag hij / zij dat ook zou willen.