Berichten van 30.10.2020


Clustering sportvelden

Peter Brouwer 30.10.2020

Afgelopen week werden de sportwoordvoeders (online) bijgepraat over de clustering van de sportvelden. Iets waar Burgerbelangen zich al jaren voor inzet. Veel voetbalverenigingen hebben te maken met een structurele dalingen van het aantal actieve leden, zijn veel accommodaties verouderd en is het onderhoudsniveau ook niet altijd wat je graag zou willen. Komt nog bij dat naar de toekomst toe de sportaccommodaties energie neutraal dienen te zijn.

Wat dat laatste betreft hebben we voor bestaande nog wel even de tijd. Maar je gaat niet meer enorm investeren als je als vereniging niet toekomstbestendig bent. De middelen vanuit de gemeente zijn hierin ook beperkt, en om alle 24 voetbalverenigingen in de stad nog met een zelfstandige accommodatie te faciliteren is niet realistisch. Ook de verenigingen zelf hebben hiervoor vaak niet de middelen. Kortom, er zal dus geclusterd moeten worden.

Hierover is de gemeente al een tijd in gesprek met de clubs. Wij kunnen ons voorstellen dat verenigingen in eerste instantie wellicht terughoudend waren. Bang als ze zijn om te verliezen wat ze nu hebben en waaraan generaties hebben gebouwd. Maar je moet als verenging ook kijken naar de lange termijn, hoe toekomstbestending zijn we? Clustering biedt dan ook kansen. Denk aan kostenbesparing voor de vereniging, enorme kwaliteitsimpuls van de accommodatie zelf.

Voor het eind van dit jaar zal er een plan van aanpak worden gepresenteerd richting het College van B&W, met als doel een goedkeuring voor het verder uitwerken van prioriteits-deelprojecten. Vooruitlopend op het beslismoment in de zomernota van 2021. Maar de voorgenomen cluster mogelijkheden worden uiteraard uitvoerig besproken met eerst de betreffende verenging(en). En niet onbelangrijk ; er zal ook aan de technische en financiële haalbaarheid ervan getoetst worden. Om dan (zo is de bedoeling) als eerste te beginnen met pilot projecten bij de kansrijke vereniging/clusters.

Wij zijn als Burgerbelangen enthousiast over de clustering omdat we hierin vooral ook veel mogelijkheden en voordelen zien. Met als voorbeeld de twee accommodaties in Winterswijk (FC Trias en FC Winterswijk) en dichterbij het nieuwe MFA De Zweede in Boekelo.

– –


Saamhorigheid

Zehra Ceben 30.10.2020

Bij de eerste Corona golf waren wij met z’n allen eensgezind. Er meldden zich aardig wat mensen om iets te doen voor een ander. Wij spraken onze waardering uit naar de zorgverleners en verregaande initiatieven werden getoond. Nu, bij de tweede Coronagolf blijkt dat er van die saamhorigheid weinig tot niets is te bekennen, althans veel minder als bij de eerste golf. 

Medewerkers met vitale beroepen hebben onze steun nog steeds hard nodig, nu misschien wel nog meer dan begin dit jaar. Ziekenhuizen en andere zorgorganisaties kampen met vele zieken en medewerkers die in quarantaine moeten, daardoor is de druk heel erg hoog. Zij zijn nu echt genoodzaakt om een beroep te doen op vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers voor bijkomende werkzaamheden zoals maaltijden rondbrengen, voeden, praatje maken, helpen bij beeldbellen etc.

Gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden verstrekken nu de hoogstnoodzakelijke zorg, zoals het verstrekken van medicatie en het verzorgen van wonden etc. Alle mensen met zorgdiploma’s die nu niet actief werkzaam zijn in de zorg dienen zich nu beschikbaar te stellen om nu ingezet te worden daar waar zij het hardst nodig zijn, in de dagelijkse zorg. Dat vergt natuurlijk wel de medewerking van de zorgwerkgevers en zij die zich hiervoor kunnen inzetten… Het is broodnodig… 

Gewoon samen doen dus! 

– –


Als school en werk allebei niet (meer) lukt

Gert Kel 30.10.2020

Gezamenlijke aanpak onderwijs, zorg en gemeenten werkt!

“De Twentse Belofte maakt het mogelijk om met zowel onderwijs, zorg als overheid de jongere verder te helpen in het leven. Korte lijntjes om jongeren te ondersteunen. Iedereen verdient tenslotte een kans op een toekomst met perspectief en een zelfredzaam bestaan.”

Door de jongeren actief te benaderen krijgt de gemeente een beeld wat er speelt in het leven van een jongere. Daarnaast maakt het duidelijk door wie eventuele begeleiding van een jongere opgepakt kan worden. De afgelopen 4 jaar heeft deze Twentse aanpak -de uitwerking van het landelijke programma om voortijdig schoolverlaten terug te dringen- goed gewerkt. Mede hierdoor ligt het percentage voortijdige schoolverlaters in Twente veel lager dan het landelijk gemiddelde. 

Wat merken jongeren van de Twentse belofte? Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs merken dat ze door de gemeente geholpen worden om aan het werk te blijven of om over te stappen naar een andere school. Ook worden zij actief benaderd om mee te denken over hoe zij kunnen blijven leren naast hun werk. Lukt zowel werken als leren niet? Dan merken jongeren dat ze actief gestimuleerd worden om alsnog een startkwalificatie te halen of aan het werk te gaan. Ook krijgen zij ondersteuning op andere leefgebieden. 

Elke vier jaar maken de scholen en gemeenten in Twente een plan dat wordt gebruikt voor de aanvraag van regionale middelen om voortijdige schoolverlaters te ondersteunen. In de nieuwe Twentse Belofte zijn de ambities en doelstellingen vastgelegd voor de periode tot 2024. In de Twentse aanpak wordt de lat op een aantal punten hoger gelegd dan de doelstellingen vanuit het rijk. De doelgroep voortijdige schoolverlaters is breder geformuleerd dan die van het Rijk. Ook jongeren van 23 tot 27 jaar zijn in het plan opgenomen.

‘Vroegtijdige inzet jeugdhulp levert geld op’

Burgerbelangen Enschede is trots op deze aanpak. Hoe vroeger de aanpak des te beter voor de toekomst van onze jeugd. Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugd zich ruimschoots terugbetalen op allerlei fronten.

– –


Enschede kan het dak op!

Barry Overink 30.10.2020

Afgelopen weken hebben we als BBE al extra aandacht gevraagd voor de vergroening van daken en gevels, zoals eerder ook vermeld in onze nieuwsbrief. Hier is door de hele raad en het college positief op gereageerd.

Ook hebben we recent bij het raadsvoorstel ‘’City marketing’’ benadrukt het belangrijk te vinden een aantrekkelijke en creatieve stad te blijven en dat we juist het verschil kunnen maken door ‘’opvallend’’ te zijn. Zelf gaf ik als een van de voorbeelden het dakterras met horeca boven op een parkeergarage in Lissabon. Dat zijn dingen die je bij blijven.

Afgelopen week raakte ik bekend met een fantastisch initiatief in Rotterdam: ”De Rotterdamse daken dagen’’. In navolging van de balkon dagen die we in Enschede hebben zou dit een fantastisch idee voor Enschede kunnen zijn waar zowel de klimaatadaptatie als ook de City marketing samen kunnen komen.

Is het dan helemaal nieuw? Nee, dat zeker niet. De creatieve ideeën rondom de herontwikkeling van het oude hoofdkantoor op Roombeek kunnen gezien worden als een voorloper.

Tijdens de begroting zullen we hier verder aandacht voor vragen.