Berichten van 24.12.2021


Op naar een nieuwe periode

Marc Teutelink 24.12.2021

Het laatste jaar van de coalitie periode is bijna ten einde; de verkiezingen naderen. Nog een kleine 3 maanden en dan weten we wie de komende 4 jaren Enschede naar een hoger niveau helpt te tillen.

Intern hebben we de neuzen één richting op, de kieslijst is klaar, de laatste hand wordt gelegd aan het verkiezingsprogramma en de campagne staat in de stijgers. Dat wordt in deze moeilijke periode een hele bijzondere voor Enschede. Wij zijn er klaar voor.

Met nog 3 maanden voor boeg in deze periode en met zicht op het einde, betekent dit ook dat de zogenaamde verkiezingskoorts toeslaat. De hoeveelheid politieke partijen in de raad was met 13 stuks al torenhoog en zorgde voor tijdsdruk aan alle kanten. Tijdsdruk die het democratisch besturen van Enschede lastig maakt en een enorme aanslag betekent voor het bestuur van de gemeente Enschede (raad en college). Met de verkiezingen in aantocht wil iedereen nog extra zijn woord doen; profileringsdrang en ook het populistische gehalte van de bijdragen worden steeds hoger. En of de woorden waar zijn en of het verhaal volledig wordt verteld, maakt bij sommige partijen niet meer uit…

Als politicus komt er veel op je af en krijg je ook veel over je heen. Ondanks dat we afspraken hebben gemaakt binnen de raad om elkaar ‘heel’ te laten en meer als collega’s samen te werken, wordt er volop op de man/vrouw gespeeld in de bijdragen in de raad en al helemaal op sociale media, worden afspraken niet meer nagekomen, wordt er volop gelekt uit vertrouwelijke bijeenkomsten en wordt er gestrooid met moties van wantrouwen en afkeuring alsof alles een spelletje is. 

Burgerbelangen Enschede doet hier niet aan mee. Wij werken aan Enschede en dat is serieuze business. Wij geloven in de kracht van onszelf en de kracht van Enschede en wij blijven dan ook dicht bij onszelf… ook in de aanloop naar de verkiezingen. Lokale politiek gaat over mensen, gaat over ons als inwoners van Enschede en gaat over ons aller welzijn en welbevinden. En daar werken wij aan, nu en ook na de verkiezingen. U kunt op ons rekenen…

Gewoon Samen Doen… alleen ben je sneller, samen kom je verder!

Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022 toegewenst.


Burgemeester: Cameratoezicht bij fietstunnels waarschijnlijk onuitvoerbaar!

Gert Kel 24.12.2021

Burgerbelangen Enschede heeft samen met collega partijen een motie opgesteld, die oproept om, bij wijze van pilot, verplaatsbare camera’s op te stellen bij de fietstunnels. Dit om voor de donkere maanden de veiligheid te verhogen. 

Over het toepassen van (mobiel) cameratoezicht wordt al maanden gesproken in de lokale politiek. Burgerbelangen Enschede is van mening, dat we van de buurtwachters in de stad, niet kunnen gaan verwachten dat ze de plaats gaan innemen van camera’s en overige veiligheidsmiddelen. 

De meerderheid van de gemeenteraad, die deze motie heeft gesteund, vraagt om deze actie, na aanhoudende incidenten en gevoelens van onveiligheid. Dit moet het veiligheidsgevoel vergroten en als er sprake is van een misdrijf, kunnen bijdragen in de opsporing van de daders.

Volgens onze waarnemend burgemeester, is ons in eerdere vergaderingen al gezegd, dat voor de invoering van ingrijpende en privacy schendende maatregelen zoals cameratoezicht, een zekere vorm van proportionaliteit moet zijn.

Dat houdt in dat het aantal (geweldsincidenten) zo hoog moet zijn, dat de veiligheid op geen andere manier gewaarborgd kan worden. Bij de fietstunnels gaat dat volgens onze burgemeester niet op, omdat er op beide locaties in totaal ‘slechts’ acht misdrijven (straatroven en mishandeling) bij de politie zijn gemeld sinds 2018.

Burgerbelangen Enschede roept iedereen in Enschede nogmaals op om alles te melden via https://enschede.slimmelden.nl. Alle incidenten (waaronder het gooien van een molotovcocktail, scheldpartijen of dreigende situaties) hadden dus officieel gemeld moeten worden.

Burgerbelangen Enschede vraagt zich af wat er nog meer moet gebeuren. Elke dag constateren de buurtwachten wel weer wat. We kunnen het simpelweg niet meer verkopen om geen camera’s te plaatsen. 

Wat ons zeer verbaast is dat telkens als grondslag de AVG (privacy) wordt genoemd. De AVG zegt wel dat je een grondslag moet hebben maar de grondslag op zichzelf is NIET de AVG; dat is in dit geval namelijk de gemeentewet art 151c, handhaving van de openbare orde en voorkoming van strafbare feiten. Dat is de grondslag! 

Onze waarnemend burgemeester zal binnen een maand laten weten of hij de motie kan uitvoeren.

Ik als gemeenteraadslid van Burgerbelangen Enschede beloof niks. Wat Burgerbelangen Enschede wel belooft is dat we als lokale partij de veiligheid in Enschede zeer serieus nemen. Burgerbelangen Enschede werkt niet alleen van achter het bureau met een boekje algemene verordening gegevensbescherming, maar we luisteren naar de inwoners en zijn ook ter plekke aanwezig om te weten wat er speelt en te doen wat nodig is.


Een laatste nieuwsbrief betekent ook bijna het eind van weer een (bewogen) jaar

Ben Sanders 24.12.2021

Nog goed twee weken en dan is dit bewogen jaar 2021 al weer ten einde. Dit eind van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar in lock down; wij hadden ons allen de Kerst en de jaarwisseling toch heel anders voorgesteld.

De Kerstdagen vieren we nu in een volledige lock down, voor velen zonder de gezelligheid van het familiaire samenzijn en samen eten. Deze situatie hadden we niet verwacht maar het is niet anders.

We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van weer een raar bewogen jaar toe, een jaar waarin er heel veel is gebeurd anders dan we gewend zijn.

Inmiddels is Sinterklaas weer terug naar Spanje en wij, wij zijn inmiddels al weer gewend aan de donkere dagen voor Kerst, dagen waarin we de kerstbomen opzetten en de lichtjes laten branden. Maar nu ineens moeten we de feestdagen die voor onze deur staan wéér in een lock down situatie vieren en zal er daardoor weer menig mens in eenzaamheid de dagen moeten doorbrengen en menigeen denkt: “waren die dagen maar weer voorbij”. 

Maar nu we niet zoveel extra’s kunnen doen, kunnen we natuurlijk ook een beetje meer naar onze medemens (m.n. alleenstaanden etc) omkijken en hén wat extra aandacht geven; zij die het nodig hebben. Het kost zo weinig maar kan zoveel opleveren. 

Laten we elkaar een beetje de warmte geven, elkaar een beetje extra steunen en ons ook vasthouden aan die oude gedachte “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen“, niet om religieuze redenen maar om de menselijkheid.

Laten we samen de schouders eronder blijven zetten en vertrouwen hebben in die toekomst, dat kan heel veel verlichten.

Wij, de fractie Burgerbelangen, danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij hebben met ons allen naar eer en geweten uw belangen vertegenwoordigd en onze stad bestuurd en wij hopen dat wij daarbij ons ook voldoende voor u hebben ingezet. Wij kunnen u beloven dit ook het komend jaar wederom naar eer en geweten voor u en de stad te zullen doen. 

Wij, wethouder, de raadsleden, het partijbestuur en de overige leden van Burgerbelangen Enschede, wensen u allen een heel fijn, vredig en zalig kerstfeest toe. Tevens wensen wij een ieder een mooie en gezellige jaarwisseling toe en een heel goed en vooral gezond 2022.

U weet het en u kent het, alles vanuit ons credo: “Gewoon Samen Doen”


Het Groenambitieplan Enschede “Enschede één groot groen park”

Gert Kel 24.12.2021

Afgelopen maandag heeft Burgerbelangen Enschede ingestemd met het groenambitieplan Enschede. Het optimaliseren van de boomverzorging, het vergroenen van de singel, het optimaliseren van de stadsparken, het vergroenen van de binnenstad en het opzetten van een meerjareninvesteringsprogramma voor groen.

Vergroenen met bijvoorbeeld bomen, planten en kruiden is nodig om Enschede aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden naar de toekomst toe. Een groene omgeving zorgt bijvoorbeeld voor gezondere inwoners. Groen draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van Enschede en maakt dorpen en buurten leefbaarder en aantrekkelijker. 

Ook helpt het ons bij de realisatie van de grote opgaven, zoals die rond klimaatadaptatie, de energietransitie, het streven naar herstel van het natuurlijk evenwicht in een versteende omgeving en het behouden en versterken van de informatie voor de Raadscommissie.

Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk om Enschede verder te vergroenen, samen met inwoners, ondernemers en instellingen. De moties die Burgerbelangen Enschede heeft of mede heeft ingediend worden in dit groenambitieplan verwerkt. ‘Bomen beter beschermen’, ‘Ondersteunen vernieuwingen Volkspark’, ‘Geef de rups geen nieuwe kans”.

Burgerbelangen Enschede heeft helder aangegeven ook graag de wijken toe te willen voegen aan dit plan. Andere partijen waren het hiermee eens. Het college heeft inmiddels per mail aan ons bevestigd, dit verder uit te werken in groengebiedsagenda’s (soort groene visie op wijk en dorpsniveau) waarbij de gemeente ook de wijk- en dorpsraden actief zullen gaan betrekken. De beschikbare kennis en kunde in de wijken betrekken bij de uitvoering is hiermee gewaarborgd. Een motie was dus niet nodig.

M.b.t. snippergroen heeft Burgerbelangen Enschede ook een toezegging van het college gehad. Het is van belang, om snippergroen goed te onderhouden c.q. niet te verwaarlozen. De gemeente verkoopt stroken snippergroen, die daar geschikt voor zijn. Als de gemeente een strook niet wil/kan verkopen  (bijv door riolering, of enige strook groen in een straat) dan onderhoudt de gemeente het groen op basisniveau. Het gebeurt weleens, dat het onderhoud van zo’n strook groen minder aandacht krijgt. Als inwoners dit melden, zal de gemeente het onderhoud weer op niveau brengen.

Burgerbelangen Enschede heeft tijdens de bespreking van dit onderwerp een aantal tips meegeven:

  • Kies bij beplanting van struiken voor struiken met bessen, dat is beter voor de biodiversiteit. 
  • Kies bij beplanting van bomen voor klimaatbestendige bomen; gebruik bomen uit zuidelijke landen die beter tegen warmte en droogte kunnen.
  • Zaai gras dat groen blijft bij droogte.
  • Kies altijd voor de duurzame oplossing, dat is niet altijd de goedkoopste oplossing.
  • Voorkom een monocultuur, hoe meer diversiteit hoe beter het elkaar instant houd. 
  • Kies voor onderhoudsvriendelijk materialen. 


Update Boekelosestraat

Peter Brouwer 24.12.2021

Eind oktober berichten wij al over het voornemen tot herinrichting van de Boekelosestraat te Boekelo en het bijbehorende participatie proces.

Hierbij zijn naar onze mening de opvattingen en wensen van de diverse belanghebbenden onvoldoende meegenomen in het voorlopig ontwerp. Daar waren we teleurgesteld over.

Er zijn diverse ambtelijke/technische sessies en gesprekken geweest en daarbij zijn wij als Burgerbelangen ook zelf met een visie gekomen en hebben mogelijke oplossingen aangedragen.

De conclusie die wethouder van Houdt trok bij de Stadsdeelcommissie West vergadering (d.d. 14 december jl.) was “Dat we het niet allemaal eens zijn om de Boekelosestraat te versmallen” en ook dat de meningen verdeeld zijn over hoe dit dan te bereiken.

Dat de snelheid naar beneden moet, het is een 30 km zone, is iedereen het over eens. Wethouder van Houdt stelde voor om terug te gaan naar de tekentafel, om vervolgens te kijken naar een andere variant. Ook zal dan gelijk worden gekeken naar de herinrichting van de Beckumerstraat.

Beide varianten zullen worden uitgewerkt en besproken met de Dorpsraad. Het uiteindelijke resultaat zal worden voorgelegd aan de Stadsdeelcommissie West. Wij zijn tevreden met dit voorstel en benieuwd naar het uiteindelijke voorstel.

Kortom, wordt vervolgd.